Teksti suurus:

Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2009
Avaldamismärge:

Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud1

Vastu võetud 06.07.2006 nr 154
RT I 2006, 33, 254
jõustumine 20.07.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.12.2006 nr 265 (RT I 2006, 60, 447) 31.12.2006

21.06.2007 nr 181 (RT I 2007, 42, 310) 1.07.2007, osaliselt 26.09.2008.a.

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 27 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab:
1) probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustava loetelu;
2) ohtlike ainete teatud probleemtoodetes sisalduse piirnormid, millest väiksema sisalduse korral ei kehti probleemtoodete turule laskmise keeld;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

3) teatud probleemtoodete turule laskmine ja kasutamise keelu rakendamise tähtajad;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

4) teatud probleemtoodete kasutusalad, tehnilised tingimused ja nõuded, mille puhul ei kehti probleemtoodete turule laskmise keeld. (õ) 22.05.2009 15:05

§ 2. Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete loetelu

Keelatud on nende probleemtoodete turule laskmine, mis sisaldavad:

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 304/2003 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 63, 6.03.2003, lk 1–26) ning Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1213/2003, millega muudetakse ohtlike ainete importi ja eksporti käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 304/2003 I lisa (ELT L 169, 8.07.2003, lk 27–29), nimetatud keelustatud tööstuskemikaale;
2) kuuevalentse kroomi ühendeid;
3) polübroomituddifenüüleetrit (PBDE);
4) polübroomitudbifenüüle (PBB);
5) pliid ja selle ühendeid;
6) elavhõbedat ja selle ühendeid;
7) kaadmiumi ja selle ühendeid.

§ 3. Akudele ja patareidele kehtestatud piirangud

(1) «Jäätmeseaduse» § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeld ei kehti patareide ja akude kohta, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 0,0005 massiprotsenti, ning nööpelementide ja nööpelementidest koosnevate patareide kohta, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 2 massiprotsenti.

(2) «Jäätmeseaduse» § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeld ei kehti seadmetega jäigalt liidetud patareide ja akude kohta, kui neid on pärast seadmete kasutuselt kõrvaldamist seadmest raske eemaldada ja need sisaldavad lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule:
1) kaadmiumi kuni 0,025 massiprotsenti;
2) pliid kuni 0,4 massiprotsenti.

(3) «Jäätmeseaduse» § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeld ei kehti seadmetesse jäigalt liidetud patareide ja akude suhtes tingimusel, et seadmed on varustatud juhistega, mis informeerivad kasutajat keskkonnaohtlike akude ja patareide koostisest ja käsitlevad nende ohutut eemaldamist seadmest.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud seadmed on järgmised:

1) külge joodetud, keevitatud või muul viisil kinnitatud patareide või akudega pidevaks vooluga varustamiseks tööstuslikuks tarbimiseks, infotöötlusseadmete ning kontoriseadmestiku mälu säilitamiseks ja andmefunktsioonide tagamiseks mõeldud seadmed juhul, kui käesolevas punktis nimetatud patareide või akude kasutamine on tehniliselt vältimatu;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]


2) teadusliku ja eriaparatuuri etalonelemendid, elufunktsioone tagav meditsiiniaparatuur ja südamestimulaatorid, mille katkematu funktsioneerimine on hädavajalik ning milles sisalduvaid patareisid ning akusid võib eemaldada vaid kvalifitseeritud isik;
3) portatiivsed seadmed, mille patareisid või akusid ei tohi vahetada kvalifikatsioonita isik, kuna see võib ohustada kasutajat või kahjustada seadme toimimist, ning väga ohtlikus (näiteks lenduvate ainetega) keskkonnas töötamiseks määratud eriaparatuur.

 

(5) „Jäätmeseaduse“ § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeld ei kehti kantavate patareide ja akude, sealhulgas seadmetesse paigaldatud patareide ja akude kohta, mis sisaldavad kaadmiumi kuni 0,002 massiprotsenti.

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 26.09.2008]

(6) „Jäätmeseaduse“ § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeld ei kehti üle 0,002 massiprotsendi kaadmiumi sisaldavate kantavate patareide ja akude kohta, mis on ette nähtud kasutamiseks:

1) avarii- ja häiresignalisatsioonisüsteemides, sealhulgas avariivalgustites;

2) meditsiiniseadmetes;

3) juhtmeta mootortööriistades.

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 26.09.2008]

 

§ 4. PCB-sid sisaldavate seadmete kasutamise keelu rakendamise tähtajad

(1) Töökorras olevate PCB-sid sisaldavate seadmete valdajad peavad seadmed kasutuselt kõrvaldama või saastest vabastama ning kõrvaldama neis sisalduvad PCB-d niipea, kui see on võimalik, kuid hiljemalt 31. detsembriks 2010. a.

(2) Saastest vabastamine on toiming, mis võimaldab PCB-ga saastunud seadmeid, esemeid, materjale ja vedelikke ohutult korduskasutada, ringlusse võtta või kõrvaldada, sealhulgas asendada PCB-d sobiva PCB-sid mittesisaldava vedelikuga.

(3) Käesoleva määruse tähenduses on PCB-d polüklooritudbifenüülid, polüklooritudterfenüülid, monometüültetraklorodifenüülmetaan, monometüüldiklorodifenüülmetaan, monometüüldibromodifenüülmetaan ja mis tahes valmistis või segu, mis sisaldab mis tahes eelnevalt nimetatud aineid kokku üle 0,005 massiprotsendi.

§ 5. Mootorsõidukitele ja nende osadele kehtestatud piirangud

(1) Keelatud on selliste mootorsõidukite või nende osade turule laskmine, mis sisaldavad:

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]


1) elavhõbedat või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
2) kaadmiumi või selle ühendeid üle 0,01 massiprotsendi;
3) pliid või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
4) kuuevalentse kroomi ühendeid üle 0,1 massiprotsendi.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse »Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud mootorsõidukitele ja nende osadele, mis kuuluvad teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 »Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1 ja N1.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata järgmistele mootorsõidukite materjalidele ja osadele:
1) masinaehitusteras ja galvaanitud teras, milles plii sisaldus legeeriva elemendina on kuni 0,35 massiprotsenti;
2) masinaehitusalumiinium, milles plii sisaldus legeeriva elemendina on kuni 1,5 massiprotsenti;
3) masinaehitusalumiinium, milles plii sisaldus legeeriva elemendina on kuni 0,4 massiprotsenti;
4) vasesulam, milles plii sisaldus legeeriva elemendina on kuni 4 massiprotsenti;

5) laagriliuad ja -puksid, milles plii on legeeriv element;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

6) pliiakud;
7) pliid sisaldavad vibratsioonisummutid;
8) ülekandeseadmetes kasutatavate elastomeeride sidumisvahendid pliisisaldusega kuni 0,5 massiprotsenti;


9) elektroonilistes plaatides ja muudes seadmetes pliid ja pliiühendeid sisaldav joodis;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]


10) piduri hõõrdkatetes kasutatav vask, mille pliisisaldus on üle 0,4 massiprotsendi;
11) pliid sisaldavad klapipesad;
12) elektrilised osad, mis sisaldavad pliid klaas- või keraamilise segu koosseisus, välja arvatud pirnides ja süüteküünalde glasuuris kasutatav klaasisegu;
13) pliid või pliiühendeid sisaldavad pürotehnilised sütikud, kui need pärinevad sõidukitest või mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2006. a, või need on mõeldud eespool nimetatud sõidukite tehnohooldustööde jaoks;
14) kuuevalentse kroomi ühendeid sisaldavad korrosioonivastased katted;
15) kuuevalentse kroomi ühendeid sisaldavad korrosioonivastased katted polt-mutter-ühendustele šassiirakendustes;
16) autoelamutes kasutatavad kuuevalentse kroomi ühendeid sisaldavad absorptsioonkülmikud;
17) elavhõbedat sisaldavad lahenduslambid ja armatuurlaual paiknevad ekraanid;
18) elektrisõidukite nikkel-kaadmiumakud;
19) juhiabisüsteemides kasutatavad kaadmiumi sisaldavad klaasmaatriksite optilised osad.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 1 juulit 2003. a turule lastud mootorsõidukite osadele, mida kasutatakse enne 1. juulit 2003. a turule lastud mootorsõidukite tehnohoolduseks.

§ 6. Mootorsõidukitele ja nende osadele kehtestatud piirangute kehtivuse tähtajad

Paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse lõikes 3 nimetatud mootorsõidukite materjalide ja osade suhtes järgmiselt:
1) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 2 ja 15 nimetatud materjali suhtes alates 1. juulist 2008. a;
2) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 10 nimetatud materjali suhtes alates 1. juulist 2007. a;
3) pärast 31. detsembrit 2008. a lubatakse elektrisõidukite nikkel-kaadmiumakusid turustada üksnes enne seda kuupäeva turule lastud sõidukite varuosadena;
4) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 11, 14 ja 19 nimetatud osade suhtes alates 1. juulist 2007. a.

§ 7. Elektri- ja elektroonikaseadmetele ja nende osadele kehtestatud piirangud

(1) Keelatud on selliste elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade turule laskmine, mis sisaldavad:

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]


1) elavhõbedat või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
2) kaadmiumi või selle ühendeid üle 0,01 massiprotsendi;
3) pliid või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
4) kuuevalentse kroomi ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
5) polübroomitudbifenüüle (PBB) üle 0,1 massiprotsendi;
6) polübroomituddifenüüleetreid (PBDE) üle 0,1 massiprotsendi.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruse nr 376 «Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad» lisas 1 nimetatud kategooriatesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10, ning elektripirnide ja kodumajapidamiste valgustitele.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata järgmiste elektri- ja elektroonikaseadmete pliid, elavhõbedat, kaadmiumi ja nende ühendeid, kuuevalentse kroomi ühendeid, polübroomitudbifenüüle (PBB) ning polübroomituddifenüüleetreid (PBDE) sisaldavatele materjalidele ja osadele:
1) kompaktlambid, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 5 mg lambi kohta;
2) elavhõbedat sisaldavad üldkasutatavad sirged luminofoorlambid, milles on halofosfaati alla 10 mg, tavalise elueaga trifosfaati alla 5 mg, pika elueaga trifosfaati alla 8 mg;
3) elavhõbedat sisaldavad eriotstarbelised sirged luminofoorlambid;
4) muud käesolevas lõikes eraldi nimetamata elavhõbedat sisaldavad lambid;
5) pliid sisaldav elektronkiiretoru klaas, elektroonilised komponendid ja luminestsentslambid;
6) pliid legeeriva elemendina kuni 0,35 massiprotsenti sisaldav teras, pliid kuni 0,4 massiprotsenti sisaldav alumiinium ja pliid kuni 4 massiprotsenti sisaldav vasesulam;
7) pliid sisaldavad kõrge sulamistemperatuuriga joodised (näiteks pliisulamid, mis sisaldavad üle 85 massiprotsendi pliid);
8) pliid sisaldavad serverite, salvestiste ja salvestimaatriksite joodised;
9) pliid sisaldavad kommuteerimiseks ja signaali edastamiseks mõeldud võrgu infrastruktuuriseadmete ning telekommunikatsioonivõrgu haldamisseadmete joodised;
10) kaadmiumi ja selle ühendeid sisaldavad elektrikontaktid ning kaadmiumi sisaldavad pinnakatted, välja arvatud kasutusjuhtudel, mis on keelatud «Kemikaaliseaduse» § 11 lõike 1 punkti 3 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusega;
11) kuuevalentse kroomi ühendeid korrosioonitõrjevahendina sisaldavad absorptsioonkülmiku süsinikterasest jahutussüsteemid;
12) dekabromodifenüüleetri (10-BDE) polümeere sisaldavad materjalid ja seadmed;
13) pliid sisaldavad laagriliud ja puksid;
14) pliid sisaldavad elektroonilised keraamilised osad (näiteks piesoelektroonilised seadmed);
15) pliid sisaldavad pin-ühenduse süsteemid;
16) pliid sisaldav soojust juhtiva mooduli vooluringi kattematerjal;
17) pliid ja kaadmiumi sisaldav optiline ja filterklaas;


18) pliid sisaldav joodis, mille koostises on üle kahe elemendi ning pliisisaldusega 80–85% segu massist ja mida kasutatakse pin-ühenduskontaktide ja mikroprotsessorite ühendamiseks;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]


19) pliid sisaldav joodis, millega tekitatakse elektriühendus pooljuhi viigu ja voolukandja vahel integreeritud Flip-Chip-lülituste sees;
20) pliid sisaldavad silikaadiga kaetud sisepinnaga silindrilised hõõglambid;


21) pliihalogeniidid, mida kasutatakse tehnilises reprograafias kiirgusainetena suure valgustugevusega lahenduslampides (HID);

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

 

22) solaariumilambid, mis sisaldavad aktivaatorina lahenduslampide fluorostseeruvas pulbris kuni 1 massiprotsenti pliid ning selliseid fosfoore nagu BSP (BaSi2O5:Pb), ning erilambid, mis sisaldavad aktivaatorina lahenduslampide fluorostseeruvas pulbris kuni 1 massiprotsenti pliid ja mida kasutatakse diasomenetlusel, reprograafias, litograafias, putukapüünistes, fotokeemilistes ja konserveerimisprotsessides ning mis sisaldavad selliseid fosfoore nagu SMS [(Sr, Ba)2MgSi2O7:Pb];


23) eriühendid, mis sisaldavad pliid põhiamalgaamina koos ühenditega PbBiSn-Hg ja PbInSn-Hg ning lisaamalgaamina koos ühendiga PbSn-Hg väga kompaktsetes säästulampides (ESL);

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

 

24) pliioksiidi sisaldav vedelkristallekraanides (LCD) kasutatavate lamedate luminestsentslampide esi- ja tagakülje põhimike sidumiseks kasutatav klaas.

 

25) pliid sisaldav kristallklaas, mille kategooriad on nimetatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2004. a määruse nr 79 „Nõuded kristallklaasist toote märgistamisele ja kristallklaasist toote omaduste määramise meetodid“ lisas 1;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

 

26) pliid ja kaadmiumi sisaldavad trükivärvid, mida kasutatakse emailide kandmiseks boorsilikaatklaasile;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

 

27) pliid võõrelemendina sisaldavad haruldaste muldmetallide ja rauaga legeeritud granaati (RIG) sisaldavad Faraday mootorid, mida kasutatakse kiudoptilistes sidesüsteemides;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

 

28)  viimistluses pliid sisaldavad tiheda sammuga komponendid, mis on muud kui kuni 0,65 mm sammuga raudniklist korpusega konnektorid, ning tiheda sammuga osad, mis on muud kui kuni 0,65 mm sammuga vasest korpusega konnektorid;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

 

29) pliid sisaldav joodis, mida kasutatakse läbi augu metallitatud (PTH) ketas- ja planaarmaatriksiga mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite jootmiseks;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

 

30) pliioksiidi sisaldavad struktuurielemendid, mida kasutatakse plasmanäidikutes (PDP) ja pindjuhtivateselektronemiteerivates kuvarites (SED), eelkõige kuvari esi- ja tagaklaasi dielektrilises kihis, siinielektroodis, tahmaribas, aadressielektroodis, tõkkeribades, fritt-tihendis, fritt-rõngastes ja trükipastas;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

 

31) pliioksiidi sisaldavad mustklaaslampide (BLB-lambid) klaasümbrised;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

 

32) pliisulamit sisaldav joodis, mida kasutatakse suure võimsusega (mitu tundi helivõimsuse tasemel 125 dB ja üle selle töötamiseks määratud) valjuhääldite andurites;

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 1. juulit 2006. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks ettenähtud varuosadele ja elektri- ja elektroonikaseadmete korduskasutamisele.

§ 8. [Kehtetu – RT I 2007, 42, 310 – jõust.1.07.2007]

Paragrahvi 7 lõike 3 punktis 8 nimetatud erandit kohaldatakse kuni aastani 2010.

§ 9. Määruse kohaldamine

(1) PCB-d sisaldavate seadmete suhtes, mis on kasutusele võetud enne 1. maid 2004. a ning mis kuni kasutamise lõpuni vastavad neile esitatud tehnilistele normidele ja standarditele, on heas töökorras, ei leki ega väljuta muul viisil keskkonda neis sisalduvaid ohtlikke kemikaale, kohaldatakse käesolevat määrust alates 31. detsembrist 2010. a.

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

(2) [Kehtetu – RT I 2007, 42, 310 – jõust.1.07.2007]


(3) [Kehtetu – RT I 2007, 42, 310 – jõust.1.07.2007]

(4) Paragrahvi 3 lõikeid 2, 3 ja 4 kohaldatakse kuni 25. septembrini 2008. a.

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]

§ 10. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 11. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

1 Nõukogu direktiiv 91/157/EMÜ teatavaid ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude kohta (EÜT L 78, 26.03.1991, lk 38–41);
nõukogu direktiiv 1996/59/EÜ polüklooritudbifenüülide ja polüklooritudterfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta (EÜT L 243, 24.09.1996, lk 31–35);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34–43);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes ( ELT L 37, 13.02.2003, lk 19–23);
Euroopa Komisjoni direktiiv 98/101/EÜ, millega kohandatakse teatavaid ohtlikke aineid sisaldavaid patareisid ja akusid käsitlev nõukogu direktiiv 91/157/EMÜ tehnika arenguga (EÜT L 001, 5.01.1999, lk 1–2);
Euroopa Komisjoni otsus 2005/438/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa ( ELT L 152, 15.06.2005, lk 19);
nõukogu otsus 2005/673/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta II lisa (ELT L 254, 30.09.2005, lk 69–72);
Euroopa Komisjoni otsus 2005/618/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete maksimaalse lubatava sisalduse kindlaksmääramiseks elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 214, 19.08.2005, lk 65);
Euroopa Komisjoni otsus 2005/717/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) lisa (ELT L 271, 15.10.2005, lk 48–50);
Euroopa Komisjoni otsus 2005/747/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) lisa (ELT L 280, 25.10.2005, lk 18–19);
Euroopa Komisjoni otsus 2006/310/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii kasutusviiside erandite osas (ELT L 115, 28.04.2006, lk 38–39);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14);

Euroopa Komisjoni otsus 2006/690/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa kristallklaasis kasutatava plii kasutusviiside erandite osas (ELT L 283, 14.10.2006, lk 47);

Euroopa Komisjoni otsus 2006/691/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii ja kaadmiumi kasutusviiside erandite osas (ELT L 283, 14.10.2006, lk 48–49);

Euroopa Komisjoni otsus 2006/692/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa kuuevalentse kroomi kasutusviiside erandite osas (ELT L 283, 14.10.2006, lk 50–51).

[RT I 2007, 42, 310 – jõust. 1.07.2007]


Õiend
§ 1 punkt 4 viidud vastavusse Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a määruse nr 181 "Vabariigi Valitsuse 6. juuli 2006. a määruse nr 154 «Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud» muutmine" § 1 punkti 1 muudatusega.
(asendatud sõnad "valmistamine, sissevedu, müük ja kasutamine" sõnadega "turule laskmine" vastavas käändes)
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 32.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json