Teksti suurus:

Eriti ohtlike loomataudide nimekirja kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Eriti ohtlike loomataudide nimekirja kehtestamine1
[RT I 2007, 42, 307 - jõust. 15.07.2007]

Vastu võetud 21.12.1999 nr 393
RT I 1999, 97, 864
jõustumine 01.01.2000

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

1.08.2000 nr 259 (RT I 2000, 65, 419) 11.08.2000

21.06.2007 nr 178 (RT I 2007, 42, 307) 15.07.2007

 

Loomatauditõrje seaduse paragrahvi 56 lõike 2 alusel ning arvestades Euroopa Ühenduse direktiivi 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 8.18.1990) nõudeid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kehtestada järgmine eriti ohtlike loomataudide nimekiri:
1) hobuste aafrika katk;
2) hobuste viiruslik entsefalomüeliit;
3) lammaste ja kitsede rõuged;
4) lammaste katarraalne palavik;

5) kõrge patogeensusega lindude gripp;

[RT I 2007, 42, 307 – jõust. 15.07.2007]


6) [Kehtetu – RT I 2000, 65, 419 – jõust. 11.08.2000]

7) Newcastle haigus e lindude aasia katk;
8) nodulaarne dermatiit;
9) RiftVally palavik;
10) [Kehtetu – RT I 2000, 65, 419 – jõust. 11.08.2000]

11) sigade aafrika katk;
12) sigade klassikaline katk;
13) sigade vesikulaarhaigus;
14) [Kehtetu – RT I 2000, 65, 419 – jõust. 11.08.2000]

15) suu- ja sõrataud;
16) Tescheni haigus e sigade enzootilineentsefalomüeliit;
17) veiste katk;
18) veiste kontagioosnepleuropneumoonia;
19) [Kehtetu – RT I 2000, 65, 419 – jõust. 11.08.2000]

20) vesikulaarne stomatiit;
21) väikemäletsejaliste katk.

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

1 Nõukogu direktiiv 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), muudetud direktiividega 90/539/EMÜ (EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6–28), 90/667/EMÜ (EÜT L 363, 27.12.1990, lk 51–60), 90/675/EMÜ (EÜT L 373, 31.12.1990, lk 1–14), 91/68/EMÜ (EÜT L 46, 19.02.1991, lk 19–36),  91/174/EMÜ (EÜT L 85, 5.04.1991, lk 37–38), 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), 91/628/EMÜ (EÜT L 340, 11.12.1991, lk 17–27), 92/60/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 75–76), 92/65/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.03.1993, lk 49–68), 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14–15), ja nõukogu direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 10, 14.01.2006, lk 16–65).

[RT I 2007, 42, 307 – jõust. 15.07.2007]