Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 "Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 54, 992

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 "Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 25.06.2007 nr 110

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 38 lõike 4 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine» (RTL 2000, 86, 1280; 2003, 82, 1216; 113, 1793) punktiga 1 kinnitatud «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» I peatükki muudetakse järgmiselt:

1) 1. osa punkti 1 täiendatakse alapunktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) kõrge patogeensusega lindude gripp;»;

2) 1. osa punkti 1 alapunkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) 2. osa 1. jao alapunkt 51 loetakse alapunktiks 52 ja 1. jagu täiendatakse uue alapunktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) madala patogeensusega lindude gripp;».

§ 2. Määrus jõustub 15. juulil 2007. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json