Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.10.2008
Avaldamismärge:

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri1

Vastu võetud 24.08.2004 nr 175
RTL 2004, 116, 1815
jõustumine 15.09.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.01.2007 nr 2 (RTL 2007, 5, 80) 21.01.2007

25.06.2007 nr 55 (RTL 2007, 53, 977) 2.07.2007

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib Eestis registreerimisele kuuluva ning teeliikluses osaleva mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi sõiduk ) liiklusregistrisse (edaspidi register) kandmist, registriandmete muutmist ning registrist kustutamist, v.a kaitsejõududes kasutatavad sõidukid.

(2) Määrust kohaldatakse teeliikluses osalevate sõidukeid omavate ja valdavate Eestis alaliselt elavate või elamisloa saanud füüsiliste isikute ja Eestis registreeritud juriidiliste isikute suhtes.

§ 2. Mõisted

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) registritoiming on sõiduki, selle omaniku ja õigustatud või vastutava kasutaja andmete registrisse sisestamine, muutmine, kustutamine, sõiduki kasutamisele või käsutamisele seatud piirangute registrisse kandmine ja kustutamine ning registri andmetest päringute ja väljavõtete tegemine;
2) sõiduki registreerimine on Eestis esmakordselt kasutusele võetava, registrisse kandmata sõiduki, selle omaniku ja õigustatud või vastutava kasutaja andmete kandmine registrisse;
3) registriandmete muutmine on registrisse kantud sõidukite ja nendega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine;
4) registrist kustutamine on sõiduki kustutamiskande tegemine registris;
5) registreerimistunnistus on lisas 1 toodud vormi kohane sõiduki registrisse kandmist tõendav dokument;
6) riiklik registreerimismärk (edaspidi registreerimismärk) on sõiduki kehtiva standardi EVS:597 kohane tunnusmärk, millele on kantud Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt sellele sõidukile antud tähtede ja numbrite kombinatsioon. Trollibussi registreerimismärgiks on omaniku poolt trollibussi registreerimisel antud number või numbrite ja tähtede kombinatsioon;
[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]


7) õigustatud kasutaja on juriidiline või füüsiline isik, kelle nimi on sõiduki omaniku avalduse alusel kantud registreerimistunnistusele;

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

8) vastutav kasutaja on juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab sõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, ja kelle andmed on kantud liiklusregistrisse. Vastutav kasutaja on ka Eestis elamisluba mitteomava füüsilise isiku või Eestis registreerimata juriidilise isiku poolt määratud esindaja, kes on Eesti kodanik, Eestis elamisloa saanud füüsiline või Eestis registreeritud juriidiline isik;
9) teisaldatav riiklik registreerimismärk (edaspidi teisaldatav registreerimismärk) on ainult müügiks Eestisse toodud või Eestis valmistatud registrisse kandmata sõiduki piiratud kasutamise võimaldamiseks ettenähtud registreerimismärk;
10) transiitmärk on registreerimismärk, mis annab sõiduki piiratud kasutamisõiguse;
11) tüübikood on sõidukitüübi ehituskirjeldus kodeeritud kujul;
12) tüübivastavuse tunnistus on sõiduki valmistaja, tema ametliku esindaja, sissetooja või ARK poolt väljastatav dokument, mis kinnitab, et toode vastab tüübikinnitusega määratud tüübile;
13) VIN-kood (tehasetähis) on sõidukile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon (edaspidi VIN-kood);
14) esmase registreerimise kuupäev on sõiduki mis tahes riigi vastavasse registrisse esmakordse kandmise kuupäev. Juhul kui sõiduk on võetud kasutusele enne dokumentaalselt tuvastatava esmakordse registreerimise kuupäeva, siis määratakse ja kantakse registrisse ning registreerimistunnistusele esmase kasutuselevõtu aasta, mis määratakse sõiduki VIN-koodi ja sõiduki ülevaatuse alusel;
15) uus sõiduk on sõiduk, mis pärast valmistamist ei ole olnud kasutuses ega kantud Eesti või mõne teise riigi registrisse.

16) vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud 35 aastat või enam ning mille ehitus ja tehnoseisund vastab teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruses nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» vanasõidukile kehtestatud nõuetele.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

§ 3. Registritoimingu korraldus

(1) ARK teostab registritoiminguid omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

(2) Registritoimingu teostamiseks peab taotleja esitama avalduse kirjalikult või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis ja vajalikud alusdokumendid. Kõikide registritoimingute avalduste esitamiseks võib omanik volitada esindajat, kes peab esitama kirjaliku või elektroonilise volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kui avaldus esitatakse kirjalikult, peab taotleja esitama ARK-s isikutunnistuse või sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

(3) Avalduses märgitakse:
1) sõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi või nimetus, elu- või asukoht, isikukood või registrikood, isikut tõendava dokumendi number;
2) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number, kui omaniku nimel esitatakse taotlus volikirja alusel;
3) andmed sõiduki kohta;
4) taotletav registritoiming;
5) sõiduki kasutaja(te) ees- ja perekonnanimi või nimetus, elu- või asukoht, isiku- või registrikood, kasutuslepingu või omandiresrvatsiooniga müügilepingu olemasolul andmed vastava lepingu kohta, kui omanik soovib registreerimistunnistusele kanda kasutajaid.

(4) ARK-l on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registrikande tegemist, samuti kontrollida andmeid välisriigi registreerimistunnistuse väljaandnud asutusest.

(5) Registrikannet ei teostata, kui tekib kahtlus, et dokument või selles sisalduv kanne on võltsitud või ebaõige.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

(51) Registrisse kantud sõiduki suhtes tehakse registritoiminguid ja registrikandeid, kui sõiduki suhtes on sõlmitud liikluskindlustuse leping, välja arvatud käesoleva määruse peatükis 4 nimetatud kandeid.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

 

(6) Piirangud registritoimingutele on sätestatud seadusega. Registriandmed sõidukitele kehtestatud piirangute kohta on avalikud.

(7) ARK säilitab sõidukile vormistatud, kuid välja võtmata registreerimistunnistust ja registreerimismärki vähemalt kuus kuud. Kümme päeva enne nimetatud tähtaja saabumist teatab ARK sellest kirjalikult sõiduki omanikule.

(8) Registritoimingute tegemise eest tasutakse riigilõivu vastavalt seadusele.

2. peatükk
SÕIDUKI REGISTREERIMINE

§ 4. Sõiduki registreerimine

(1) Registreerimisele kuuluvad kõik Eestis alaliselt elavate või Eestis elamisloa saanud füüsiliste ja Eestis registreeritud juriidiliste isikute poolt Eestis kasutusele võetavad sõidukid ning rahvusvahelises liikluses osalevad sõidukid, kui nad on Eestis pidevalt viibinud kauem kui üks aasta.

(2) Eestisse ajutiseks kasutamiseks sissetoodud sõiduk registreeritakse tollideklaratsioonis märgitud tähtajani.

(3) Kui sõiduki omanik on füüsiline isik, kes ei oma elamisluba Eestis, või juriidiline isik, kes ei ole seaduses ettenähtud korras Eestis registreeritud, peab sõiduki omanikul olema esindaja, kes on Eestis registreeritud juriidiline isik või Eestis alaliselt elav või elamisluba omav füüsiline isik ning kes kantakse liiklusregistrisse sõiduki vastutava kasutajana.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(4) Teeliikluses kasutatav sõiduk tuleb Eestis registrisse kanda viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki omandamist, sõiduki omaniku Eestisse elama asumist või tollivormistust.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(5) Enne sõiduki registreerimist tuleb sõidukile teostada registreerimiseelne ülevaatus.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(6) Registreerimist ei teostata, kui:
1) sõiduki ehitus ei vasta Eestis kehtivatele nõuetele;
2) sõidukil puudub VIN-kood või see on rikutud, võltsitud, mitteloetav või mittetuvastatav;
3) sõiduk on kuulutatud tagaotsitavaks;
4) omanikul puuduvad sõiduki omandiõigust ja päritolu tõendavad dokumendid;
5) sõiduk on hävimise tõttu registrist kustutatud;
6) sõiduk on lammutustõendi alusel registrist kustutatud;
7) sõidukil puudub kehtestatud korras nõutav riiklik tüübikinnitus.

(7) Ülemõõdulised või lubatust suurema teljekoormuse või massiga sõidukid registreeritakse ainult Maanteeameti kirjalikul nõusolekul.

(8) Sõiduk registreeritakse omaniku või tema esindaja avalduse alusel, millele tuleb vajadusest lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) sõiduki seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendav dokument;
2) sõiduki registreerimistunnistus kasutatud sõiduki registreerimisel;
3) sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse akt;
4) tüübivastavuse tunnistus uuel sõidukil;
5) sõiduki sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
6) ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
7) vanasõidukina registreerimisel vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]


(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud avalduses peab sõiduki omanik või tema esindaja esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui riigilõivu või maksu tasumine on seaduses ette nähtud.

(10) Välisriigis registreeritud sõiduki ajutisel registreerimisel võetakse välisriigi registreerimismärk ja registreerimistunnistus hoiule ARK-sse.

(11) Euroopa Liidu liikmesriigist toodud sõiduki registreerimistunnistus tagastatakse kuue kuu jooksul selle väljaandnud asutusele, kui asutus seda nõuab.

(12) Sõidukit saab registreerida ainult ühe isiku nimele. Kui sõiduk kuulub kaasomanikele, registreeritakse see omanike poolt tehtud avalduse alusel ühe nimele neist.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]


(13) Trollibusse registreerib nende omanik.

3. peatükk
REGISTRIANDMETE MUUTMINE

§ 5. Registriandmete muutmine

(1) Registriandmete muutmiseks peab sõiduki omanik või tema esindaja või muu õigustatud isik esitama viie tööpäeva jooksul alates andmete muutusest ARK-le avalduse, millele tuleb vajadusest lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) sõiduki kehtiv registreerimistunnistus;
2) sõiduki seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendav dokument;
3) kohtuotsus;
4) ekspertiisiakt ümberehitatud sõiduki korral;
5) akt vanasõiduki nõuetele vastavuse kohta.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]


(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduses peab sõiduki omanik või tema esindaja esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui riigilõivu või maksu tasumine on seaduses ette nähtud.

(3) Registriandmete muutumisel sõiduki võõrandamisel võivad registrijärgne omanik ja omandaja või nende esindajad koos esitada kahepoolselt allkirjastatud avalduse, millega kinnitavad sõiduki võõrandamise lepingu olemasolu.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(4) Registriandmete muutumisel tuleb sõiduk esitada ARK-le kontrollimiseks, kui:
1) sõiduki andmed muutuvad;
2) sõidukil puudub VIN-kood.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(5) Registriandmete muutmine politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud sõidukitel on keelatud.

(6) Käsutuspiirangut omava sõiduki registriandmete muutumiseks sõiduki võõrandamisel või vastutava või õigustatud kasutaja vahetumisel peab esitama piirangu kehtestaja kirjaliku nõusoleku.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(7) Sõiduki kasutaja andmete kandmine registrisse ja registreerimistunnistusele või kasutaja andmete muutmine teostatakse sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel. Kui sõidukit kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, tuleb vastutava kasutaja registrisse kandmiseks avalduses esitada andmed vastava lepingu kohta.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]


§ 6. Registriandmete täpsustamine

(1) Kui sõiduki registrijärgne omanik ei ole teatanud registriandmete muutusest või nende ebaõigsusest ja ARK saab muul viisil teada registrisse kantud andmete muutumisest või ebaõigsusest, on ARK-l õigus kanda puuduolevad andmed registrisse või parandada ebaõiged andmed kooskõlas registri põhimäärusega.

(2) Registrisse andmete lisamisest või täiendamisest teatab ARK sõiduki registrijärgsele omanikule kirjalikult vähemalt kümme tööpäeva enne registrikande teostamist.

(3) Sõiduki omandi üleandmisel võib sõiduki registrijärgne omanik või tema esindaja esitada ARK-le avalduse koos omandi üleandmist tõendava dokumendiga.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

4. peatükk
REGISTRIST KUSTUTAMINE

§ 7. Registrist kustutamine

(1) Sõiduk kustutatakse registrist ajutiselt sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel. Ajutise registrist kustutamise periood on mitte vähem kui üks kuu ja mitte rohkem kui 24 kuud. Avalduses märgitud ajutise registrist kustutamise perioodi möödumisel loetakse sõiduk registris olevaks.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(2) Ajutise registrist kustutamise perioodi on võimalik muuta sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel.

(3) ARK kustutab sõiduki ajutiselt registrist, kui:
1) registrisse kantud omanik teatab sõiduki võõrandamisest, kuid omandaja ei ole ettenähtud aja jooksul esitanud avaldust registriandmete muutmiseks;
2) [kehtetu – RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

3) sõiduk on kuulutatud tagaotsitavaks.

(4) Sõiduk kustutatakse registrist:
1) sõiduki väljaviimisel Eestist seoses sõiduki omaniku Eestist lahkumisega või sõiduki võõrandamisel teise riiki;

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

2) litsentseeritud jäätmekäitleja väljastatud lisa 2 nõuetekohase lammutustõendi alusel, kui sõiduk kuulub teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B «Sõiduki kategooriad» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1 või N1;

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

3) ajutiselt registreeritud sõiduki registreerimistähtaja lõppemisel;
4) seadusega sätestatud juhtudel.

5) sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel, millega kinnitatakse, et sõiduk on hävinenud või keskkonnasõbralikult hävitatud;

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

6) Euroopa Liidu liikmesriigi vastava ametiasutuse ametliku info põhjal sõiduki registreerimise kohta vastavas liikmesriigis.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 nimetamata sõidukid kustutatakse registrist omaniku või tema esindaja avalduse alusel, millega ta kinnitab sõiduki kasutamisest loobumist.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(42) Vanasõiduki kustutamine registrist toimub selle omaniku või tema esindaja avalduse alusel lammutustõendit esitamata.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud põhjusel registrist kustutatud sõiduk loetakse registris olevaks pärast registriandmete muutmiseks esitatud avalduse alusel registreerimistunnistuse väljastamist.

(6) [kehtetu – [RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud juhul tagastatakse registreerimismärk ARK-le ning registreerimistunnistusele või selle A osale tehakse vastav kanne. Registreerimistunnistus või selle A osa antakse sõiduki omanikule kaasa. Kaheosalise registreerimistunnistuse B osa jääb ARK-sse. Omaniku taotluse alusel väljastatakse sõidukile transiitmärk.

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2, lõikes 41 ja lõikes 42 nimetatud juhul tagastatakse ARK-le sõiduki registreerimismärk ja registreerimistunnistus.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(9) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 nimetatud juhul tagastatakse ARK-le väljastatud registreerimismärk ja registreerimistunnistus. ARK tagastab sõiduki omanikule määruse paragrahvi 4 lõikes 10 nimetatud registreerimismärgi ja registreerimistunnistuse.

(10) Käsutuspiirangut omava sõiduki registrist kustutamiseks peab esitama piirangu kehtestaja kirjaliku nõusoleku. Sõiduki registrist kustutamisel käesoleva paragrahvi lõike 4 punktide 2 ja 6 alusel peab ARK sellest käsutuspiirangu kehtestajat teavitama.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(11) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 3 nimetatud juhtudel peab sõiduki registrist kustutamiseks esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui riigilõivu ja maksu tasumine on seaduses ette nähtud.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

5. peatükk
REGISTREERIMISTUNNISTUSE VÄLJASTAMINE, ASENDAMINE JA TAGASTAMINE

§ 8. Registreerimistunnistuse väljastamine

(1) ARK väljastab sõiduki registreerimisel ja registriandmete muutmisel omanikule või tema esindajale käesoleva määruse lisas 1 toodud vormikohase registreerimistunnistuse.

(2) Vajadusel väljastab ARK lisas 4 toodud vormikohase registreerimistunnistuse lisalehe ja teeb vastava märke registreerimistunnistusele. Sõiduki kasutamisel peab lisaleht olema registreerimistunnistusega kaasas.

(3) Vanasõiduki registreerimistunnistus väljastatakse kehtivusega 12 aastat alates vanasõidukiks tunnustamise akti väljastamisest.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

§ 9. Registreerimistunnistuse asendamine

(1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb sõiduki omanikul või omaniku digitaalselt allkirjastatud või ametlikult kinnitatud volikirja alusel tema poolt volitatud isikul ARK-le esitada avaldus ja seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimistunnistuse asendamise tinginud asjaolud.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

(2) Kui omanik ja omandaja esitavad registriandmete muutmiseks sõiduki võõrandamisel kahepoolselt allkirjastatud avalduse ja sõiduki omaniku või tema seadusjärgse esindaja isik tuvastatakse ARK-s, ei ole kaotatud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse eelnev asendamine nõutav.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(3) Kui ARK-le on esitatud § 6 lõikes 3 nimetatud avaldus ja ARK on teinud liiklusregistrisse vastava märke sõiduki omandi üleandmise kohta, ei ole kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamine enne registriandmete muutmist nõutav.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(4) Kui ARK on kontrollinud sõiduki omandiga seotud andmeid ja on veendunud nende õigsuses, ei ole ARK nõusolekul ja sõiduki omaniku või tema esindaja kirjaliku või elektroonilise seletuse esitamisel registreerimistunnistuse asendamine enne registriandmete muutmist seoses omaniku vahetumisega nõutav.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

§ 10. Registreerimistunnistuse tagastamine

Registriandmete muutmisel tuleb tagastada registreerimistunnistus, kaheosalise registreerimistunnistuse korral registreerimistunnistuse A ja B osa.

6. peatükk
REGISTREERIMISMÄRGI VÄLJASTAMINE, ASENDAMINE JA TAGASTAMINE

§ 11. Registreerimismärgi väljastamine

(1) ARK väljastab sõiduki registreerimisel ja vajadusel registriandmete muutmisel registreerimismärgi. Sõidukile väljastatakse kehtiva standardi kohane registreerimismärk.

(11) Vanasõidukile ettenähtud registreerimismärgi võib väljastada ainult vanasõiduki nõuetele vastavust tõendavat akti omavale sõidukile.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(12) Välisesinduste sõidukitele ettenähtud registreerimismärgi võib väljastada ainult Välisministeeriumi poolt väljastatud teatise alusel.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(13) Ühele sõidukile võib väljastada samaaegselt ainult ühe registreerimismärgile kantavatest tähtedest ja numbritest koosneva tunnuse.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(2) Väljastatavale registreerimismärgile kantud tähtedest ja numbritest koosnevat tunnust ei tohi olla samaaegselt antud mitmele sõidukile.

(3) ARK võib väljastada sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel täiendava registreerimismärgi sõiduki tagaosas kasutatavale jalgrattahoidjale (vaheraamile). Täiendava registreerimismärgi väljastamise kohta tehakse märge liiklusregistrisse.

(4) Transiitmärk väljastatakse:
1) sõiduki registrist kustutamisel, kui sõiduki omanik lahkub alatiseks Eestist koos sõidukiga;
2) sõiduki transiidi korral.

(5) Registreerimismärgid sõidukil peavad olema identsed. Samaaegselt ei ole lubatud kasutada Euroopa Liidu tunnusmärgiga ja Euroopa Liidu tunnusmärgita registreerimismärke.

(6) Lubatud on tagastatud kasutamiskõlblike registreerimismärkide korduvkasutusena väljastamine.

(7) Üksikkorras ja eritellimuse järgi valmistatavate registreerimismärgi numbri seeria peab algama number ühest ning registreerimismärgile ei või kanda tähtedest ja numbritest koosnevat tunnust, mis ei ole kooskõlas heade kommetega.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

§ 12. Registreerimismärgi asendamine

Sõiduki registreerimismärgi kasutamiskõlbmatuks muutumise, kadumise või varguse korral väljastab ARK omaniku või tema esindaja avalduse alusel registreerimismärgi dublikaadi. Kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgid tuleb tagastada ARK-le. Dublikaadi väljastamise kohta tehakse vastav märge liiklusregistrisse.

§ 13. Registreerimismärgi tagastamine

(1) Välisriigist soetatud, omal käigul Eestisse sissetoodaval sõidukil peab olema vastava riigi registreerimis- või transiitmärk. Nimetatud märgid tuleb sõiduki registreerimisel anda üle ARK-le.

(2) Leitud registreerimismärgid kuuluvad üleandmisele ARK-le.

(3) Sõiduki registrist kustutamisel tagastab registreerimismärgi ARK-le sõiduki omanik või tema esindaja.

(4) Pärast paragrahvi 11 lõikes 11 nimetatud registreerimismärkide kasutamise aluste äralangemist tuleb need tagastada ARK-le.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

§ 14. Teisaldatavad registreerimismärgid

(1) Sõidukite teisaldatavate registreerimismärkide ja nende kasutamise päevikute väljastamise, kasutamise ja tagastamise kord on toodud lisas 3.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(2) Ainult müügiks Eestisse toodud või Eestis valmistatud sõiduki piiratud kasutamise võimaldamiseks väljastab ARK lisa 3 punktis 1 toodud nõuetele vastavate sõidukite müügiõigust omavatele ettevõtjatele sõiduki teisaldatavad registreerimismärgid. ARK-l on õigus kasutada teisaldatavat registreerimismärki sõidukitel, millel viiakse läbi ekspertiisi või katsetust. Koos registreerimismärkidega väljastatakse lisas 1 toodud vormikohane sõiduki registreerimistunnistus ning teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevik.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõiduki registreerimistunnistusele kannab ARK ainult järgmised andmed:
1) teisaldatava registreerimismärgi tähistuse;
2) sõiduki kategooria(d);
3) registreerimistunnistuse väljaandmise kuupäeva ja kehtivusaja;
4) müügiõigust omava ettevõtja või sõiduki piirangutega kasutaja nime ja aadressi;
5) märkuste lahtrisse sissekande «Kehtib ainult koos teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevikuga».

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 15. Üleminekusäte

Enne käesoleva määruse jõustumist kasutamisest loobumise tagajärjel registrist kustutatud sõiduki uuesti registreerimine loetakse registriandmete muutmiseks ja teostatakse määruse peatüki 3 nõuete kohaselt.

§ 16. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 13. märtsi 2001. a määrus nr 15 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» (RTL 2001, 38, 530; 2002, 17, 221; 143, 2094; 2004, 1, 5) tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. septembril 2004. aastal.
1 Euroopa Nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ (EÜT L 138, 01.06.1999, lk 57–65) ja Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/127/EÜ (EÜT L 010, 16.01.2004, lk 29–53).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri»
lisa 1

SÕIDUKI REGISTREERIMISTUNNISTUSE EESTVAADE

SÕIDUKI REGISTREERIMISTUNNISTUSE TAGANTVAADE* Lahtrisse kantakse konkreetse sõidukiga seotud isikuandmed (sõiduki omanik, vastutav kasutaja / või õigustatud kasutaja).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri»
lisa 2

LAMMUTUSTÕENDILE KANTAVAD ANDMED

1. Tõendit väljaandva asutuse või ettevõtja nimi, aadress, allkiri ning registreerimisnumber.

2. Lammutustõendit väljaandvale asutusele või ettevõtjale (kooskõlas direktiivi 2000/53/EÜ artikli 6 lõikega 2) tegevusloa andnud pädeva asutuse nimi ja aadress.

3. Lammutustõendi väljaandmise kuupäev.

4. Sõiduki registreerinud riigi tunnus ja sõiduki registreerimismärk (lisada registreerimistunnistus või lammutustõendit väljaandva asutuse või ettevõtja teatis selle kohta, et registreerimistunnistus on hävitatud).

5. Sõiduki kategooria, mark ja mudel.

6. Valmistajatehase tähis (VIN-kood).

7. Lammutamisele antava sõiduki valdaja või omaniku nimi, aadress, kodakondsus ja allkiri.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri»
lisa 3
[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

Sõidukite teisaldatavate registreerimismärkide ja nende kasutamise päevikute väljastamise, kasutamise ja tagastamise kord

1. ARK väljastab teisaldatava registreerimismärgi ja selle kasutamise päeviku kirjaliku taotluse alusel sõidukite hulgi- ja jaemüügi õigusega ettevõtjale või neile teenust osutavale logistika ettevõttele, sõiduki valmistajale või tema poolt tunnustatud edasimüüjale ja ARK poolt tunnustatud sõiduki teise astme valmistajale.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

2. Teisaldatav registreerimismärk ja selle kasutamise päevik väljastatakse kehtivusega üks aasta. Märgi kasutamist õigustava tegevuse jätkumisel ning märgi kasutamise nõuete rikkumiste puudumisel pikendatakse märgi kasutusaega ettevõtja kirjaliku taotluse alusel.

3. Teisaldatavaid registreerimismärke väljastatakse ettevõtjale sõltuvalt tema müügikohtade arvust. Ühele ettevõtjale väljastatavate teisaldatavate registreerimismärkide koguse määrab ARK.

4. ARK kannab teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevikusse ettevõtja nime, registrikoodi, aadressi, kontakttelefoni numbri, teisaldatava registreerimismärgiga sõiduki registreerimistunnistuse numbri ja teisaldatava registreerimismärgi tähtede ja numbrite kombinatsiooni.

5. Teisaldatavat registreerimismärki võib kasutada kas Eestisse müügiks toodud või Eestis valmistatud registrisse kandmata sõiduki müügieelsel proovi- või katsesõidul Eesti Vabariigi üldkasutatavatel teedel, Eestisse sissetoodud sõiduki omal käigul sõitmisel piiripunktist, tolliterminaalist (tollilaost) kauplusesse (ettevõtja territooriumile), registreerimiseelsele ülevaatusele või ühest müügikohast teise.

6. Teisaldatavat registreerimismärki võib kasutada ainult selle ettevõtja sõidukil, kellele registreerimismärk on väljastatud või teise astme valmistaja valduses oleval sõidukil valmistamise perioodil.

7. Teisaldatava registreerimismärgi kasutamisel kannab teisaldatavat registreerimismärki omav ettevõtja enne sõidukiga sõidu alustamist järgmised andmed registreerimismärgi kasutamise päevikusse:
1) sõiduki liik, mark, mudel, VIN-kood, värvus;
2) kasutaja nimi, aadress, juhiloa number;
3) sõiduki kasutamise aeg (kuupäev ja kellaaeg);

Ülaltoodud andmete tõesust kinnitab kasutaja oma allkirjaga.

8. Teisaldatav registreerimismärk paigaldatakse sõidukile registreerimismärgi jaoks ettenähtud kohta.

9. Sõiduk, millel kasutatakse teisaldatavat registreerimismärki, peab vastama kehtivatele tehnonõuetele ja omama nõuetekohast varustust.

10. Teisaldatava registreerimismärgiga sõidukiga võib sooritada proovi- või katsesõite üldkasutatavatel teedel ja sõite registreerimiseelsele ülevaatusele alates kella 8.00 kuni 20.00. Piiripunktist ettevõtja territooriumile võib teisaldatava registreerimismärgiga sõidukiga sõita ööpäevaringselt.

11. Ettevõtja, kellele teisaldatav registreerimismärk on väljastatud, vastutab märgi sihipärase kasutamise ja käesoleva korra järgimise eest ja on kohustatud tagama pädevate ametiasutuste päringutele vastamise teisaldatava registreerimismärgi kasutamise kohta.

12. Teisaldatava registreerimismärgi, registreerimistunnistuse ja/või selle kasutamise päeviku kaotuse, varguse või hävimise korral väljastab ARK uue teisaldatava registreerimismärgi, registreerimistunnistuse ja/või selle kasutamise päeviku ettevõtja taotluse alusel, millele on lisatud vastavasisuline kirjalik seletus. Kasutajale alles jäänud teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevik, registreerimistunnistus või teisaldatav registreerimismärk kuulub tagastamisele ARK-le.

13. Lõpuni täidetud teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevik vahetatakse ARK poolt ettevõtja kirjaliku taotluse alusel.

14. Teisaldatavad registreerimismärgid ja nende kasutamise päevikud ning teisaldatava registreerimismärgiga sõiduki registreerimistunnistused kuuluvad kohustuslikule tagastamisele ARK-le, kui:
1) on lõppenud teisaldatava registreerimismärgi ARK poolt määratud kehtivusaeg;
2) ettevõtja likvideeritakse või lõpetab märkide kasutamisega seotud tegevuse;
3) Politsei-, Piirivalve-, Maksu- ja Tolliamet või teised pädevad ametiasutused on teinud korduva esildise käesoleva korra nõuete mittetäitmise kohta.

[RTL 2007, 5, 80 – jõust. 21.01.2007]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri»
lisa 4

REGISTREERIMISTUNNISTUSE LISALEHT

     Mõõt 220 mm × 105 mm

/otsingu_soovitused.json