Teksti suurus:

Maastikusõiduki registreerimise eeskiri

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.10.2008
Avaldamismärge:

Maastikusõiduki registreerimise eeskiri

Vastu võetud 12.12.2001 nr 112
RTL 2001, 136, 1988
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

25.06.2007 nr 55 (RTL 2007, 53, 977) 2.07.2007

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» paragrahvi 69 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib «Liiklusseaduse» § 69 lõike 1 alusel kehtestatud loetelus toodud maastikusõiduki (edaspidi sõiduk) registreerimist, registriandmete muudatuste vormistamist ja liiklusregistrist (edaspidi register) kustutamist.

(2) Määrus on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes valdavad ja kasutavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõidukeid.

§ 2. Mõisted

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) registriandmete muudatuste vormistamine on sõiduki, selle omaniku ja õigustatud kasutaja kohta registrisse kantud andmete muutmine;
2) registreerimistunnistus on teede- ja sideministri 13. märtsi 2001. a määruse nr 15 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» (RTL 2001, 38, 530) lisas 1 toodud vormi kohane sõiduki registreerimisel ning registriandmete muudatuste vormistamisel väljastatav dokument, mis tõendab sõiduki omandi- või kasutamisõigust;
3) registrist kustutamine on sissekanne registrisse andmete registrist kustutamise kohta;
4)registritoiming on sõiduki, selle omaniku ja õigustatud kasutaja kohta andmete registrisse sisestamine, nende muutmine, kustutamine, sõiduki kasutamisele või käsutamisele seatud piirangute registrisse kandmine ning registri andmete kohta päringute ja väljavõtete tegemine;
5)riiklik registreerimismärk (edaspidi registreerimismärk) on sõiduki Eesti standardi EVS 597:2001 tüübi B1 või tüübi B2 kohane tunnusmärk, millele on kantud Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt sellele sõidukile omistatud tähtede ja numbrite kombinatsioon;


6) sõiduki õigustatud kasutaja on juriidiline või füüsiline isik, kelle nimi on sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel kantud registreerimistunnistusele;

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

7) sõiduki omanik on juriidiline või füüsiline isik, kelle nimele on sõiduk registrisse kantud või kellele sõiduk kuulub omandiõiguse alusel;
8)sõiduki registreerimine on Eestis esmakordselt kasutusele võetava, registrisse kandmata sõiduki või registrist taastamise õigusega kustutatud sõiduki, selle omaniku ja õigustatud kasutaja kohta andmete registrisse kandmine;
9) VIN-kood (tehasetähis) on sõiduki valmistaja poolt sõidukile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon (edaspidi VIN-kood).

§ 3. Registritoimingu korraldus

(1) ARK teostab registritoiminguid omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

(2) Registritoimingu teostamiseks peab taotleja esitama avalduse kirjalikult või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis ja vajalikud alusdokumendid. Kõikide registritoimingute avalduste esitamiseks võib omanik volitada esindajat, kes peab esitama vähemalt kirjaliku või elektroonilise volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kui avaldus esitatakse kirjalikult, peab taotleja esitama ARK-s isikutunnistuse või sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

 

(3) ARK kontrollib esitatud andmete õigsust enne registritoimingu teostamist. Registritoimingut ei teostata, kui esitatud andmed ei vasta tegelikkusele või kuni kontrollitavate andmete õigsus ei ole tõendatud.

(4) ARK-l on õigus keelduda sõiduki registreerimisest, kui osutub vajalikuks teostada andmete täiendavat kontrollimist tõeste andmete väljaselgitamiseks, sealhulgas välisriigi registreerimistunnistuse välja andnud asutusest.

(5) Piirangud registritoimingutele on sätestatud seadusega.

(6) Sõiduki registreerimistunnistuste blanketid ja registreerimismärgid tellib ning nende sihipärase väljastamise korraldab ARK.

(7) Sõiduki registreerimise, muudatuste vormistamise ja registrist kustutamise eest võetakse riigilõivu vastavalt seadusele.

2. peatükk
SÕIDUKI REGISTREERIMINE

§ 4. Sõiduki registreerimine

(1) Registreerimisele kuuluvad «Liiklusseaduse» § 69 lõike 1 alusel kehtestatud loetelus toodud sõidukid.

(2) Eestisse ajutiseks kasutamiseks sissetoodud sõiduk registreeritakse tollidokumendis märgitud tähtajaks.

(3) Kui sõiduki omanik on füüsiline isik, kes ei oma elamisluba Eestis, või juriidiline isik, kes ei ole seaduses ettenähtud korras Eestis registreeritud, peab ta sõiduki registreerimisel esitama oma esindajaks volitatud füüsilise isiku, kes omab elamisluba Eestis, või juriidilise isiku, kes on seaduses ettenähtud korras Eestis registreeritud. Sõiduki registreerimise avalduses peab olema näidatud esindaja ees- ja perekonnanimi, elukoht ja isikukood, juriidilisel isikul nimi, asukoht ja registrikood, ning esindaja vastavasisuline nõusolek.

(4) Sõiduk tuleb Eestis registreerida viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki tollivormistamist või selle Eestis omandamist.

(5) Enne sõiduki registreerimist tuleb sõiduk esitada registreerimiseelse ülevaatuse teostamiseks ARK büroole.

(6) Registreerimisele ei kuulu sõidukid:
1) mille ehitus ei vasta Eestis kehtivatele nõuetele;
2) mida kasutatakse ainult omaniku või valdaja territooriumil või selleks ettenähtud kohtades treeninguteks ja võistlusteks;
3) millel puudub VIN-kood või tehasetähis või see on tahtlikult rikutud, võltsitud või mitteloetav;
4) millel puuduvad soetamist tõendavad dokumendid või need on puudulikud või on võltsingu tunnustega;
5) mis on koostatud varuosadest.

(7) Sõidukit ei registreerita alla 16-aastase isiku nimele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

(8) Sõiduki registreerimise alusdokumendid on:


1) sõiduki omaniku või tema esindaja poolt esitatud avaldus;

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

 

2) sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse akt;
3) sõiduki maaletoomise ja tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
4) sõiduki seaduslikku omandamist ja valdamist tõendav dokument;
5) sõiduki valmistamise ning selle üleandmisega seotud dokument (valmistajatehase sertifikaat, lepingud vms) uue sõiduki registreerimisel;
6) sõiduki registreerimistunnistus teise riigi registris olnud sõiduki korral;
7) ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
8) seaduses ettenähtud juhtudel riigilõivu ja maksu tasumist tõendav dokument.

(9) Üksikkorras valmistatud sõiduki kohta peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 8 toodud dokumentidele esitama numbriliste agregaatide soetamise dokumendid.

(10) Välisriigis registreeritud sõiduki tähtajalisel registreerimisel võetakse välisriigi registreerimismärk ja registreerimistunnistus hoiule ARK büroosse.

(11) Välisriigi juriidiline isik, kes ei oma äriregistrisse kantud alalist esindust Eestis, peab esitama sõiduki registreerimisel ettenähtud korras legaliseeritud alusdokumendid.

 

(12) Sõidukit saab registreerida ainult ühe isiku nimele. Kui sõiduk kuulub kaasomanikele, registreeritakse see omanike tehtud avalduse alusel ühe omaniku nimele.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

 

(13) ARK büroo väljastab registreeritud sõiduki omanikule või tema esindajale registreerimismärgi ja registreerimistunnistuse ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sõiduki puhul registreerimistunnistuse ja ajutise registreerimismärgi.

3. peatükk
REGISTRIANDMETE MUUTMINE

§ 5. Registriandmete muudatuste vormistamine

(1) Registriandmete muutmiseks peab sõiduki omanik või tema esindaja või muu õigustatud isik esitama viie tööpäeva jooksul alates andmete muutustest ARK-le avalduse, millele tuleb vajadusest lähtuvalt lisada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) sõiduki registreerimistunnistus;
2) omandiõiguse üleminekut tõendav dokument;
3) kohtuotsus;
4) tollivormistust tõendav dokument;
5) seaduses sätestatud juhtudel riigilõivu ja maksu tasumist tõendav dokument;
6) seletuskiri registreerimistunnistuse või registreerimismärgi (-märkide) kadumise, varguse või kasutamiskõlbmatuks muutumise kohta;
7) sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse akt.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

 

(2) Sõidukit ARK büroole kontrollimiseks esitamata ei saa vormistada registriandmete muudatusi sõiduki andmete muutumisel.

(3) Piirangu kehtestaja nõusolekuta on keelatud registriandmete muudatuste vormistamine võõrandamiskeelu all olevatele või politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud sõidukitele.

 

(4) [kehtetu – RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

(5) Sõiduki kasutaja andmete kandmine registreerimistunnistusele või kasutaja muutmine vormistatakse sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

 

(6) Avaldusel peab olema näidatud kasutaja ees- ja perekonnanimi, elukoht ja isikukood, juriidilisel isikul tema nimetus, asukoht ja registreerimisnumber, sõiduki kasutamisel rendilepingu alusel ka informatsioon rendilepingu olemasolu kohta.

(7) Sõiduki omaniku avalduse alusel registrisse kantud kasutaja andmete muutumisel seoses kasutusvalduse või rendilepingu lõpetamisega, peab sõiduki omanik esitama ARK büroole avalduse registrikande muutmiseks.

§ 6. Andmete täpsustamine

(1) Kui sõiduki registrijärgne omanik või tema esindaja ei ole teatanud andmete muutusest või neis esinevatest vigadest ja ARK saab muul viisil teada registrisse kantud andmete muutumisest või vigadest, on ARK-l õigus kanda puudu olevad andmed registrisse või parandada puudulikud andmed kooskõlas registri põhimäärusega.

(2) Puudulike andmete muutmisest või täiendamisest teatab ARK registrijärgsele omanikule kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne registrikande teostamist.

4. peatükk
REGISTRIST KUSTUTAMINE

§ 7. Registrist kustutamise üldnõuded

(1) Sõiduki registrist kustutamine vormistatakse sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

(2) Sõiduki registrist kustutamisel seoses omaniku lahkumisega Eestist koos sõidukiga või sõiduki võõrandamisel teise riiki tehakse registreerimistunnistusele vastavasisuline kanne.

(3) Sõiduki registrist kustutamisel registreerimistähtaja lõppemisel tagastatakse ARK büroole ajutine registreerimismärk(-märgid) ja registreerimistunnistus. ARK büroo tagastab sõiduki omanikule või tema poolt volitatud isikule sõiduki hoiulolevad registreerimismärgi(d) ja registreerimistunnistuse.

(4) Registrist on keelatud kustutada sõidukit, mis on arestitud, koormatud pandiga, võõrandamiskeelu all või mille politsei on tagaotsitavaks kuulutanud.

(5) Sõiduki registrist kustutamiseks peab esitama seaduses sätestatud juhtudel riigilõivu ja maksu tasumist tõendava dokumendi.

(6) Registrist kustutatud sõidukite uuesti registreerimine toimub käesoleva määruse 2. peatüki nõuete kohaselt.

5. peatükk
REGISTREERIMISTUNNISTUS

§ 8. Registreerimistunnistuse andmine

ARK annab registrisse kantud sõiduki kohta omanikule või tema esindajale registreerimistunnistuse.

§ 9. Registreerimistunnistuse säilitamine ja kaasaskandmine

(1) Registreerimistunnistuse B-osa peab olema sõiduki kasutamisel kaasas ja see tuleb esitada seaduse alusel kontrollimise õigust omava isiku nõudmisel.

(2) Registrimuudatuste vormistamiseks tuleb esitada registreerimistunnistuse A- ja B-osa.

(3) Sõiduki registrist kustutamisel tagastab sõiduki omanik või tema poolt volitatud isik registreerimistunnistuse ARK büroole.

(4) Registreerimistunnistuse A-osa antakse sõidukiga kaasa sõiduki võõrandamisel välisriiki või jääb omanikule, kui ta lahkub Eestist koos sõidukiga.

(5) Registreerimistunnistuse kaotamise või varguse või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral tuleb sellest kohe teatada ARK-le. Kaotatud või varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistus kuulutatakse kehtetuks avalduse esitamise kuupäevast.

§ 10. Registreerimistunnistuse asendamine

(1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb ARK-lt taotleda avaldusega uut registreerimistunnistust (dublikaati), näidates ära asendamise tinginud asjaolud.

[RTL 2007, 53, 977 – jõust. 2.07.2007]

(2) Sõiduki omaniku vahetuse vormistamiseks ei ole kaotatud või varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse B-osa asendamine nõutav.

6. peatükk
REGISTREERIMISMÄRGI KASUTAMINE

§ 11. Registreerimismärgi kasutamise üldnõuded

(1) Registreerimisele kuuluva sõiduki registreerimismärkideta kasutamine on keelatud.

(2) Konkreetsele sõidukile väljastatud registreerimismärgi kasutamine teisel sõidukil on keelatud.

§ 12. Registreerimismärgi väljastamine ja tagastamine

(1) Sõiduki registreerimismärke väljastab ARK büroo.

(2) Välisriigi registreerimismärgi olemasolul tuleb need registreerimisel anda üle ARK büroole.

(3) Sõiduki registreerimismärgi kadumise, varguse või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral peab sõiduki omanik või omaniku volitatud isik sellest teatama ARK büroole. Varastatud, kaotatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärk kuulutatakse kehtetuks teatamise kuupäevast. Varastatud või kaotatud registreerimismärgi asemele registreerimismärgi dublikaati ei väljastata. Kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asemele võib ARK väljastada dublikaadi.

(4) Leitud registreerimismärgid kuuluvad tagastamisele ARK büroole.

(5) Sõiduki registrist kustutamisel tagastab registreerimismärgi ARK büroole sõiduki omanik või tema poolt volitatud isik.

(6) Registreerimismärkide vastuvõtmise ja kasutamiskõlbmatuks muutmise kindlustab ARK. Tagastatud kasutamiskõlblike registreerimismärkide edasine kasutamine on lubatud. Sellekohase otsuse teeb igal konkreetsel juhul ARK büroo juhataja.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 13. Kasutuses olnud sõidukite registreerimine

(1) Määruse jõustumiseni kasutusel olnud sõidukid peavad olema registreeritud hiljemalt 1. detsembril 2003. a.

(2) Määruse jõustumiseni kasutusel olnud sõidukid, millel puuduvad määruse paragrahvi 4 lõike 8 punktides 3 ja 4 toodud dokumendid, registreeritakse kuni 1. detsembrini 2003. a omaniku kinnituse alusel sõiduki seadusliku omandamise kohta, kui nimetatud dokumentide taastamine ei ole võimalik.

§ 14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2002. aasta 1. juulil.

/otsingu_soovitused.json