Teksti suurus:

Jeti registreerimise eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2011
Avaldamismärge:

Jeti registreerimise eeskiri

Vastu võetud 27.03.2006 nr 31
RTL 2006, 29, 518
jõustumine 09.04.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2007RTL 2007, 53, 97702.07.2007

Määrus kehtestatakse « Meresõiduohutuse seaduse » § 371 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib jeti liiklusregistrisse (edaspidi register) kandmist, registriandmete muutmist, registrist kustutamist, registreerimistunnistuse väljastamist ja registreerimisnumbri jetile kandmist, registreerimistunnistuse vormi ning nõuded registreerimisnumbrile.

  (2) Määrust kohaldatakse Eesti territoriaalvetel ja laevatatavatel sisevetel liiklevaid jette omavate ja valdavate Eestis alaliselt elavate või elamisloa saanud füüsiliste isikute ja Eestis registreeritud juriidiliste isikute suhtes.

  (3) Määruse nõuded ei laiene võistlustel ja treeningutel kasutatavatele jettidele.

§ 2.  Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) registritoiming on jeti, selle omaniku ja vastutava kasutaja andmete registrisse sisestamine, muutmine, kustutamine, jeti kasutamisele või käsutamisele seatud piirangute registrisse kandmine ja kustutamine ning registri andmetest päringute ja väljavõtete tegemine;
  2) registreerimiseelne ülevaatus on jeti dokumentide ning meresõiduohutuse (sisevetel sõiduohutuse) ja kvaliteedi nõuetele vastavuse kontroll;
  3) registreerimine on Eestis esmakordselt kasutusele võetava, registrisse kandmata jeti, selle omaniku ja vastutava kasutaja andmete kandmine registrisse;
  4) registriandmete muutmine on registrisse kantud jettide ja nendega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine;
  5) registrist kustutamine on jeti kustutamiskande tegemine registris;
  6) ajutine registrist kustutamine on registris kande tegemine kasutamise piiramise kohta registriandmete muutmata jätmise pärast või tähtajalise kustutamise kande tegemine omaniku avalduse alusel;
  7) jeti registreerimistunnistus on määruse lisas 1 toodud vormi kohane jeti registrisse kandmist tõendav dokument;
  8) registreerimisnumber on jetile registreerimisel antud kordumatu neljakohaline tähe ja numbrite kombinatsioon;
  9) vastutav kasutaja on juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab jetti kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ja kelle andmed on kantud registrisse. Vastutav kasutaja on ka Eestis elamisluba mitteomava füüsilise isiku või Eestis registreerimata juriidilise isiku poolt määratud esindaja, kes on Eesti kodanik, Eestis elamisloa saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik;
  10) identifitseerimisnumber on tähtedest ja numbritest koosnev tähistus, mille valmistaja on määranud konkreetse jeti tähistamiseks. Identifitseerimisnumbriks on HIN- või CIN-kood või valmistaja number;
  11) ehitusaasta on jeti valmistamise aasta;
  12) CE-vastavusmärk on märgis, mis näitab jeti vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 164, 30.06.1994, lk 15), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/44/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 214, 26.08.2003, lk 18), nõuetele.

§ 3.  Registritoimingu korraldus

  (1) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK) teostab registritoiminguid omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel.
[RTL 2007, 53, 977 - jõust. 02.07.2007]

  (2) Registritoimingu teostamiseks peab taotleja esitama avalduse kirjalikult või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis ja vajalikud alusdokumendid. Kõikide registritoimingute avalduste esitamiseks võib omanik volitada esindajat, kes peab esitama vähemalt kirjaliku või elektroonilise volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kui avaldus esitatakse kirjalikult, peab taotleja esitama ARK-s isikutunnistuse või sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.
[RTL 2007, 53, 977 - jõust. 02.07.2007]

  (3) Avalduses märgitakse:
  1) jeti omaniku ees- ja perekonnanimi või nimetus, elu- või asukoht, isikukood, sünniaeg või registrikood, isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
  2) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, kui omaniku nimel esitatakse taotlus volituse alusel;
  3) andmed jeti kohta;
  4) taotletav registritoiming;
  5) jeti vastutava kasutaja ees- ja perekonnanimi või nimetus, elu- või asukoht, isikukood, sünniaeg või registrikood, kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu olemasolul.

  (4) ARK-l on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registritoimingu teostamist.

  (5) Registritoimingut ei teostata, kui tekib kahtlus, et dokument või selles sisalduvad andmed on võltsitud või ebaõige.

  (6) Piirangud registritoimingutele on sätestatud seadusega. Registriandmed jettidele kehtestatud piirangute kohta on avalikud.

  (7) Registritoimingute tegemise eest tasutakse riigilõivu vastavalt seadusele.

2. peatükk JETI REGISTREERIMINE 

§ 4.  Jeti registreerimine

  (1) Eestis alaliselt elav või Eestis elamisloa saanud füüsiline isik ja Eestis registreeritud juriidiline isik on kohustatud kandma oma jeti registrisse. See nõue ei kehti, kui jett on kantud mõne muu riigi vastavasse registrisse.

  (2) Väljaspoolt Euroopa Liidu liikmesriike Eestisse ajutiseks kasutamiseks sissetoodud jett registreeritakse tollideklaratsioonis märgitud tähtajani.

  (3) Kui jeti omanik on füüsiline isik, kes ei oma Eestis elamisluba, või juriidiline isik, kes ei ole seaduses ettenähtud korras Eestis registreeritud, peab jeti omanikul olema esindaja Eestis, kes on Eestis registreeritud juriidiline isik või Eestis alaliselt elav või elamisluba omav füüsiline isik ning kes kantakse liiklusregistrisse jeti vastutava kasutajana.

  (4) Enne jeti registreerimist tuleb teostada registreerimiseelne ülevaatus. Registreerimiseelse ülevaatuse teostab ARK või ARK poolt volitatud jeti valmistaja ametlik esindaja tema poolt müüdavale jetile.

  (5) Jett registreeritakse omaniku või tema esindaja avalduse alusel, millele tuleb lisada jeti seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendav dokument ning toimingust lähtuvalt dokumendid alljärgnevast loetelust:
  1) jeti registreerimistunnistus kasutatud jeti registreerimisel, kui see on jetile eelnevalt väljastatud;
  2) jeti registreerimiseelse ülevaatuse akt;
  3) vastavusdeklaratsioon (alates 1. jaanuarist 2006 valmistatud jetile);
  4) jeti kasutusjuhend (alates 1. jaanuarist 2006 valmistatud jetile);
  5) jeti sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid.
[RTL 2007, 53, 977 - jõust. 02.07.2007]

  (6) Lõikes 5 nimetatud avalduses peab jeti omanik või tema esindaja esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui riigilõivu või maksu tasumine on seaduses ette nähtud.

  (7) Registreerimist ei teostata, kui:
  1) jett ei läbinud registreerimiseelset ülevaatust;
  2) jetil puudub identifitseerimisnumber või kui see on mitteloetav, võltsitud või tahtlikult rikutud;
  3) omanik ei esita jeti soetamist tõendavaid dokumente või need on puudulikud või võltsingu tunnustega;
  4) jett on kuulutatud tagaotsitavaks;
  5) alates 1. jaanuarist 2006 valmistatud jetil puudub CE-vastavusmärk;
  6) jeti registreerimise eest ei ole tasutud riigilõivu või maksu.

  (8) Jetti saab registreerida ainult ühe isiku nimele. Kui jett kuulub kaasomanikele, registreeritakse jett omanike avalduse alusel ühe omaniku nimele.
[RTL 2007, 53, 977 - jõust. 02.07.2007]

3. peatükk REGISTRIANDMETE MUUTMINE 

§ 5.  Registriandmete muutmine

  (1) Registriandmete muutmiseks peab jeti omanik või tema esindaja või muu õigustatud isik esitama viie tööpäeva jooksul pärast andmete muutumist ARK-le avalduse, millele tuleb toimingust lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:
  1) jeti registreerimistunnistus;
  2) omandiõiguse üleminekut tõendav dokument;
  3) ekspertiisiakt ümberehitatud jeti korral;
  4) kohtuotsus.
[RTL 2007, 53, 977 - jõust. 02.07.2007]

  (2) Lõikes 1 nimetatud avalduses peab jeti omanik või tema esindaja esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui riigilõivu või maksu tasumine on seaduses ette nähtud.

  (3) Registriandmete muutmiseks jeti võõrandamisel võivad registrijärgne omanik või tema esindaja ja omandaja esitada ühiselt kahepoolselt allkirjastatud avalduse, millega kinnitavad jeti võõrandamise lepingu olemasolu.

  (4) Jeti ümberehitusest tulenevate registriandmete muutmiseks tuleb jett esitada kontrolliks ARK-le.

  (5) Politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud jeti registriandmete muutmine on keelatud.

  (6) Käsutuspiirangut omava jettide registriandmete muutmiseks jeti võõrandamisel või vastutava kasutaja vahetumisel peab olema piirangu kehtestaja nõusolek.

  (7) Kui jetti kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, tuleb vastutava kasutaja registrisse kandmiseks avalduses esitada andmed vastava lepingu kohta.

§ 6.  Registriandmete täpsustamine

  (1) Kui jeti registrijärgne omanik ei ole teatanud registriandmete muutusest või nende ebaõigsusest ja ARK saab muul viisil teada registrisse kantud andmete muutumisest või ebaõigsusest, on ARK-l õigus kanda puuduolevad andmed registrisse või parandada ebaõiged andmed kooskõlas registri põhimäärusega.

  (2) Registriandmete täiendamisest või parandamisest teatab ARK jeti registrijärgsele omanikule kirjalikult vähemalt kümme tööpäeva enne registrikande teostamist.

  (3) Jeti omandiõiguse üleminemisel võib jeti registrijärgne omanik või tema esindaja esitada ARK-le avalduse jeti omaniku muutumise kohta koos omandiõiguse üleminekut tõendava dokumendiga.

4. peatükk JETI REGISTRIST AJUTINE KUSTUTAMINE JA KUSTUTAMINE 

§ 7.  Jeti registrist ajutine kustutamine ja kustutamine

  (1) ARK kustutab jeti ajutiselt registrist, kui registrijärgne omanik teatab jeti omandi üleandmisest, kuid omandaja ei ole § 5 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul esitanud avaldust registriandmete muutmiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhjusel registrist ajutiselt kustutatud jett loetakse registris olevaks pärast registriandmete muutmiseks esitatud avalduse alusel registreerimistunnistuse väljastamist.

  (3) Jeti omanikul on avalduse alusel võimalik jett registrist ajutiselt kustutada. Ajutise kustutamise avalduses tuleb näidata kustutamise periood.

  (4) Jett kustutatakse registrist:
  1) jeti väljaviimisel Eestist seoses jeti omaniku elukoha vahetuse või jeti võõrandamisega;
  2) jeti kasutamisest loobumisel;
  3) ajutiselt registreeritud jeti registreerimistähtaja lõppemisel;
  4) seadusega sätestatud juhtudel.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud juhul tehakse registreerimistunnistusele kirje registrist kustutamise kohta. Registreerimistunnistus tagastatakse jeti omanikule.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 nimetatud juhul tagastatakse ARK-le registreerimistunnistus. ARK tagastab jeti omanikule päritolumaa registreerimistunnistuse, kui see on ajutisel registreerimisel hoiule võetud.

  (7) Käsutuspiirangut omava jeti registrist kustutamiseks peab olema piirangu kehtestaja nõusolek.

5. peatükk REGISTREERIMISTUNNISTUSE VÄLJASTAMINE, ASENDAMINE JA TAGASTAMINE 

§ 8.  Registreerimistunnistuse väljastamine

  ARK väljastab jeti registreerimisel ja registriandmete muutmisel omanikule või tema esindajale käesoleva määruse lisas 1 toodud vormikohase registreerimistunnistuse.

§ 9.  Registreerimistunnistuse asendamine

  (1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb sõiduki omanikul või omaniku digitaalselt allkirjastatud või ametlikult kinnitatud volikirja alusel tema poolt volitatud isikul ARK-le esitada avaldus ja seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimistunnistuse asendamise tinginud asjaolud.
[RTL 2007, 53, 977 - jõust. 02.07.2007]

  (2) Kui jeti registrijärgne omanik ja omandaja esitavad registriandmete muutmiseks jeti võõrandamisel kahepoolselt allkirjastatud avalduse ja jeti registrijärgne omanik tuvastatakse ARK büroos, ei ole kaotatud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse eelnev asendamine nõutav.

§ 10.  Registreerimistunnistuse tagastamine

  Registriandmete muutmisel tuleb registreerimistunnistus ARK-le tagastada.

6. peatükk REGISTREERIMISNUMBER JA SELLE JETILE KANDMINE 

§ 11.  Registreerimisnumber

  (1) Jeti registreerimisnumber on neljakohaline kokkukirjutatud ühest ladina suurtähest ning kolmest araabia numbrist koosnev kombinatsioon. Täht peab asuma registreerimisnumbris esimesel kohal ja kasutada ei tohi täpitähti.

  (2) Samasuguse tähe ja numbrite kombinatsiooniga registreerimisnumbrit ei anta mitmele jetile.

§ 12.  Registreerimisnumbri jetile kandmine

  (1) Registreerimisnumber peab olema kantud jeti esiosa mõlemale küljele ja selle kõrgus peab olema 80–180 mm. Heledale pinnale tuleb registreerimisnumber kanda musta ja tumedale pinnale valge veekindla värviga või kleepkilega.

  (2) Registrinumber peab hajutatud päevavalguse korral olema loetav 20 m kauguselt.

7. peatükk REGISTREERIMISEELNE ÜLEVAATUS 

§ 13.  Registreerimiseelne ülevaatus

  Registreerimiseelsel ülevaatusel kontrollitakse jeti vastavust § 4 lõikes 5 toodud dokumentidele, määratletakse lisas 2 toodud registreerimiseelse ülevaatuse aktile kantavad andmed ning kontrollitakse kas:
  1) HIN-või CIN-kood või valmistaja number asub jeti kerel nähtavas kohas ja on jeti valmistaja tehtud;
  2) pärast 1. jaanuari 2006. a valmistatud jetil on CE-vastavusmärk nähtaval kohal ja kantud loetavas ning kustutamatus vormis jetile;
  3) kere on standardne ja komplektne;
  4) kere osadel ei ole pragusid ja deformatsioone ning osad on kindlalt kinnitatud;
  5) kerest väljaulatuvatel osadel ei ole teravaid, lõikavaid või haakuvaid väljapoole suunatud eendeid;
  6) jett on varustatud automaatse seadmega, mis peatab jeti mootori või mis tagab jeti ringikujulise edasiliikumise vähendatud kiirusel, kui juht on kaotanud kontrolli jeti juhtimisseadmete üle;
  7) mootori kiiruse muutmise süsteem liigub vabalt ja pöördub igast asendist algasendisse tagasi automaatselt.

8. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 14.  Üleminekusäte

  (1) Määruse jõustumisel kasutusel olevad jetid tuleb registrisse kanda hiljemalt 1. märtsiks 2007. a.

  (2) Määruse jõustumisel kasutusel olnud jetid, millel puuduvad seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendavad dokumendid ning jeti sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid, võib kuni 1. märtsini 2007. a registrisse kanda omaniku kinnituse alusel jeti seadusliku soetamise kohta, kui nimetatud dokumentide taastamine ei ole võimalik.Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 27. märtsi 2006. a määruse nr 31 «Jeti registreerimise eeskiri»
lisa 1


JETI REGISTREERIMISTUNNISTUS

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 27. märtsi 2006. a määruse nr 31 «Jeti registreerimise eeskiri»
lisa 2


JETI REGISTREERIMISEELSE ÜLEVAATUSE AKTILE
KANTAVAD ANDMED


1. Dokumendi nimetus
2. Dokumendi number
3. Mark
4. Mudel
5. Pikkus
6. Laius
7. Tühimass
8. Lubatud sõitjate arv
9. Mootori võimsus
10. Identifitseerimisnumber (HIN- või CIN-kood, valmistaja number)
11. Ehitusaasta
12. Tehnokood
13. Päritoluriik
14. Märkused
15. Kuupäev
16. Büroo
17. Otsus
18. Allkiri
19. Pitser

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json