Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 68 „Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007. aastal“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 57, 1015

Keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 68 „Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007. aastal“ muutmine

Vastu võetud 27.06.2007 nr 47

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 11, 111 ja 12, § 19 lõike 3, «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 42 alusel ning tuginedes Eesti Maaülikooli ettepanekutele.

Keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määrust nr 68 «Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007. aastal» (RTL 2006, 87, 1596; 2007, 40, 685) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Põduste jõel ja Laugi peakraavis on keelatud kalapüük harrastuspüügi vahenditega.»;

2) paragrahvi 231 lõike 1 punkt 4 ja § 232 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 234 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Hiiu, Ida-Viru, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla ja Saare maakonnas on vähipüük 2007. aastal keelatud.».

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json