Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 57, 1016

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord“ muutmine

Vastu võetud 28.06.2007 nr 48

Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 54 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruses nr 13 «Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord» (RTL 2005, 19, 331; 2006, 61, 1100) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) veemajandus;»;

2) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) siseriikliku ja rahvusvahelise kalandusalase koostöö arendamine, eelkõige osalemine rahvusvaheliste kalandusliitude töös ja rahvusvaheliste kalandusürituste läbiviimise toetamine Eestis;»;

3) paragrahvi 3 pealkirjas asendatakse sõna «veekaitse» sõnaga «veemajanduse»;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Veemajanduse programmi eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund.»;

5) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Nõuetekohase joogiveevarustuse tagamisega seoses toetatakse joogivee süsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist koos joogivee puhastusseadmetega ning põhjavee hea seisundi säilitamist.»;

6) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Pinnaveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiuga seoses toetatakse tegevusi, mis aitavad hoida ja parandada nende head seisundit ja veekogu seisundiklassi ning vältida seisundi halvenemist.»;

7) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Jäätmekäitluse programmi eesmärk on ohtlike jäätmete kogumissüsteemi arendamine tasemeni, mis haaraks kõik maakonnad ja kohalikud omavalitsused, jäätmete liigitikogumise ja taaskasutuse infrastruktuuri arendamine ning jäätmetest põhjustatud keskkonna saastamise vältimine ja vähendamine tänapäevaste jäätmekäitluspõhimõtete rakendamise kaudu.»;

8) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 1 ja lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kokkukandepunktide rajamine;»;

10) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kaitstavate väheuuritud elupaikade, looma-, taime- ja seeneliikide esinemisalade väljaselgitamine (inventuurid) või rakendusuuringud;»;

11) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sissejuhatavas lauses sõna «kaitsealuste» sõnadega «hoiualade, riiklikult kaitstud»;

13) paragrahvi 5 lõike 3 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) riiklikult kaitstud parkide hooldamine ja rekonstrueerimine;
3) kaitstavate loodusobjektide hooldamine.»;

14) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmiselt:

« 5) metsa mitmekülgse kasutuse edendamine ning pärandkultuuri objektide kaardistamine ja kaitse.»;

15) paragrahvi 6 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad «läbiviimine ning arengukava koostamine» sõnaga «tegemine»;

16) paragrahvi 6 lõike 7 punkti 5 lisatakse lause lõppu sõnad «ja õppebaaside rajamine»;

17) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse lause lõpus sõnadega «ja keskkonnahariduse kontseptsioonist tulenevate tegevuste elluviimine.»;

18) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Keskkonnaharidusega seoses toetatakse järgmiseid tegevusi:
1) õppeprotsessis eluslooduse tundmaõppimise ja praktilise loodusõppe võimaluste loomine ning kasutamine;
2) keskkonnateemaliste metoodiliste abimaterjalide ja juhendite väljatöötamine ning levitamine õppeasutustele ja keskkonnahariduse tugikeskustele;
3) loodusõppe programmide väljatöötamine ja rakendamine eelkooliasutustes, üldhariduskoolides ja keskkonnahariduse tugikeskustes;
4) keskkonnakaitset ja looduslikku mitmekesisust toetavate õppekavade ja praktikumide materjalide loomine kõrgkoolides;
5) rahvusvahelise keskkonnaalase ja asutustevahelise koostöö toetamine.»;

19) paragrahvi 8 lõike 4 punkti 3 täiendatakse lause lõpus sõnadega «ja trükkimine»;

20) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmiselt:

« 5) tänapäevaste jäätmekäitluspõhimõtete juurutamise alane teavitustöö.»;

21) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Keskkonnahariduse alase arendustöö ja täienduskoolitusega seoses toetatakse järgmiseid tegevusi:
1) keskkonnaharidusliku teadustöö edendamine, sealhulgas keskkonnateadlikkuse alased uuringud;
2) täiskasvanute keskkonnaalase täienduskoolituse läbiviimine erinevate sihtgruppide lõikes;
3) aktuaalse ning kvaliteetse loodus- ja keskkonnatemaatika kajastamise suurendamine meedias;
4) muukeelse elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine.»;

23) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maakondlik programm koosneb teistesse valdkondlikesse programmidesse esitatud projektitaotlustest, mille piirsummad on sätestatud lõikes 3. Maakondliku programmi eesmärk on tõsta maakonna keskkonnakaitse taset ning toetada väikesemahulisi projekte.»;

24) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:

« (3) Maakondlikku programmi kuuluvad projektitaotlused, mille piirsumma on vastavalt keskkonnaprogrammile järgmine:
1) kalandus – 80 000 krooni;
2) veemajandus – 200 000 krooni;
3) jäätmekäitlus – 200 000 krooni;
4) looduskaitse – 50 000 krooni;
5) metsandus – 100 000 krooni;
6) jahinduse alamprogramm – 50 000 krooni;
7) keskkonnakorraldus – 100 000 krooni;
8) keskkonnateadlikkuse maakondlik alamprogramm – 70 000 krooni.»;

25) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 31 järgmiselt:

« (31) Taotluse lisana esitatakse tõend varem saadud riigiabi ja vähese tähtsusega abi kohta.»;

26) paragrahvi 13 punktis 1 asendatakse arv «30» arvuga «40»;

27) paragrahvi 13 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 13 punktis 5 asendatakse arv «10» arvuga «5»;

29) paragrahvi 14 pealkirjas asendatakse sõna «veekaitse» sõnaga «veemajanduse»;

30) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv «30» arvuga «29»;

31) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv «16» arvuga «14»;

32) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 4 asendatakse arv «6» arvuga «5»;

33) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) alamvesikonna veemajanduskava prioriteet – 20%;»;

34) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv «29» arvuga «28»;

35) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 3 asendatakse arv «15» arvuga «14»;

36) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 4 asendatakse arv «6» arvuga «5»;

37) paragrahvi 14 lõige 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) alamvesikonna veemajanduskava prioriteet – 19%;»;

38) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 7 asendatakse arv «23» arvuga «22»;

39) paragrahvi 14 lõike 3 punktis 1 asendatakse arv «6» arvuga «5»;

40) paragrahvi 14 lõike 3 punktis 3 asendatakse arv «15» arvuga «14»;

41) paragrahvi 14 lõige 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) alamvesikonna veemajanduskava prioriteet – kuni 19%;»;

42) paragrahvi 14 lõike 3 punktis 6 asendatakse arv «37» arvuga «36»;

43) paragrahvi 14 lõike 3 punktis 7 asendatakse arv «15» arvuga «14»;

44) paragrahvi 14 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud veekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu alamprogrammis on järgmised:
1) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 20%;
2) alustatud projekti lõpetamine – kuni 10%;
3) väga heas seisundis või heas seisundis veekogu säilitamine, veekogu seisundi parandamine, tugevasti muudetud ja tehisveekogu ökoloogilise potentsiaali parandamine – kuni 40%;
4) veekogu avaliku kasutuse võimaluste laienemine – kuni 15%;
5) kala- ja vähivarude taastumise ja suurenemise soodustamine – kuni 15%.»;

45) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

«Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud jäätmekäitluse programmis on järgmised:
1) projekti asjakohasus – kuni 64%;
2) projekti teostatavus lähtuvalt esitatud projektdokumentatsioonist – kuni 9%;
3) projekti eeldatav positiivne mõju inimeste tervisele ja keskkonnale – kuni 18%;
4) projekti jätkusuutlikkus – kuni 9%.»;

46) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud tehnika alamprogrammis on järgmised:
1) projekti asjakohasus – kuni 20%;
2) projekti teostatavus – kuni 20%;
3) projekti eeldatav positiivne mõju inimeste tervisele ja keskkonnale – kuni 20%;
4) projekti jätkusuutlikkus – kuni 20%;
5) riigi poolt võetud kohustuste täitmine – kuni 20%.»;

47) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 2 ja lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) riigi poolt võetud kohustuste täitmine – kuni 20%;»;

48) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud maapõue alamprogrammis on järgmised:
1) projekti asjakohasus – kuni 20%;
2) projekti teostatavus – kuni 20%;
3) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 10%;
4) alustatud projekti lõpetamine – kuni 10%;
5) projekti eeldatav positiivne mõju inimeste tervisele ja keskkonnale – kuni 10%;
6) projekti jätkusuutlikkus – kuni 10%;
7) riigi poolt võetud kohustuste täitmine – kuni 20%.»;

49) paragrahvi 21 esimeses lauses asendatakse sõna «arvatest» sõnaga «arvates»;

50) paragrahvi 21 teise lausesse lisatakse lause lõppu sõnad «mis on saanud vähemalt 50% hindepunktide võimalikust kogusummast.»;

51) määrust täiendatakse paragrahviga 221 järgmiselt:

« § 221. Riigiabi piirangud

(1) Kui SA KIK poolt antav toetus on riigiabi «Konkurentsiseaduse» § 30 lõike 1 mõistes järgitakse tingimusi, mis on sätestatud järgmistes õigusaktides:
1) Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antava riigiabi suhtes (ELT L 10, 13.01.2001, lk 33–42), mida on muudetud Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 364/2004 (ELT L 63, 28.02.2004, lk 22–29) ja Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1976/2006 (ELT L 368, 23.12.2006, lk 85–86);
2) Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1628/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist investeeringuteks ette nähtud regionaalabi suhtes (ELT L 302, 1.11.2006, lk 29–40);
3) Regionaalabi suunised aastateks 2007–2013 (ELT C 54, 04.03.2006, lk 13–44);
4) Ühenduse suunised keskkonnakaitsele suunatud riigiabi kohta (EÜT C 37, 03.02.2001, lk 3–15);
5) Ühenduse raamistik teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta (ELT C 323, 30.12.2006, lk 1–26).

(2) Kui SA KIK poolt antav toetus on vähese tähtsusega abi «Konkurentsiseaduse» § 33 lõike 1 mõistes, järgitakse tingimusi, mis on sätestatud Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10).

(3) Kui riigiabi andmise tingimused seda nõuavad, esitab toetuse saaja tõendi selle kohta, et ta vastab Euroopa Komisjoni määruses 70/2001/EÜ antud väikese ja keskmise suurusega ettevõtja definitsioonile.»;

52) määrust täiendatakse paragrahviga 222 järgmiselt:

« § 222. Toetuse saaja poolt asja või ehitise säilitamine ja kasutuses hoidmine

Toetuse saaja poolt ostetav või valmiv asi või ehitis peab säilima ja olema kasutuses toetuse saaja taotlusest ilmneval keskkonnaalasel otstarbel vähemalt viis aastat, kui asja mõistlik kasutusaeg ei ole lühem.».

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json