Teksti suurus:

Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 45, 320

Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. juuni 2007. a otsusega nr 167

§ 1. Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse (RT I 1992, 28, 370; 2006, 21, 162) § 33 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Karistusregistri seaduse § 17 lõike 1 punkti 16 alusel on lapse seaduslikul esindajal õigus saada teavet teise isiku seksuaalkuritegudes karistatuse kohta, kui tal on selleks lapse kaitsest lähtuv õigustatud huvi. Õigustatud huvi on olemas eelkõige juhul, kui laps viibib teise isiku järelevalve all seadusliku esindaja juuresolekuta.»

§ 2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 2007, 3, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Direktor, direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatusalal, õpetaja ega muu õppe- ja kasvatusalal töötav isik ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

2) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Käesoleva seaduse § 38 lõikes 4 kehtestatud piirangud isiku töölevõtmisel kehtivad pärast sätte jõustumist lastega seotud tööle asuva isiku kohta.»

§ 3. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2006, 55, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

« § 101. Sotsiaalteenuse osutamise keeld

Sotsiaalteenuse osutamisel, mille käigus teenust vahetult osutav isik puutub isiklikult kokku teenusel viibiva lapsega, ei tohi lastega töötada isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

2) paragrahvi 127 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Lapsehoiuteenust ei tohi osutada lapsehoidja eluruumis, kui sama eluruumi kasutab isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

3) paragrahvi 1510 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

« (81) Asenduskoduteenust ei tohi osutada perevanema eluruumides, kui sama eluruumi kasutab isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

4) paragrahvi 213 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kasvatusala töötajatel, perevanematel, lapsehoidjatel või käesoleva seaduse § 212 lõike 3 punktis 5 nimetatud ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku kinnituse kohaselt lapsehoidjaga või perevanemaga ühist eluruumi kasutaval täieliku teovõimega isikul karistatuse puudumist tahtlikult toimepandud kuriteo eest ja karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

5) paragrahvi 215 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) tegevusloa taotleja, lapsehoidja, kasvatusala töötaja, perevanem või lapsehoidja või perevanemaga ühist eluruumi kasutav isik ei vasta käesolevas seaduses teenusele, teenuse osutajale, lapsehoidjale, kasvatusala töötajale või perevanemale või lapsehoidja või perevanemaga ühist eluruumi kasutavale isikule sätestatud nõuetele;»;

6) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 2 punktis 11 nimetatud lastega töötav sotsiaaltöötaja või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud lastekaitseametnik ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

7) paragrahvi 252 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «tal ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest» sõnadega «ta ei ole süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteos, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud»;

8) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva seaduse §-s 101, § 127 lõikes 41, § 1510 lõikes 81, § 213 lõike 2 punktis 6, § 215 lõike 1 punktis 11, § 24 lõikes 3 ja § 252 lõike 1 punktis 5 kehtestatud piirangud isiku töölevõtmisel, teenuse osutamisel või tegevusloa väljastamisel kehtivad pärast sätete jõustumist lastega seotud tööle asuva isiku kohta.»

§ 4. Karistusregistri seaduses (RT I 1997, 87, 1467; 2007, 24, 127) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

2) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Karistusregistrist kustutatud ja karistusregistri arhiivi kantud andmetel on käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 23 nimetatud juhul õiguslik tähendus isiku lapsega seotud tööle või teenistusse võtmise otsustamiseks seaduses sätestatud juhtudel.»;

3) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

« 16) lapse seaduslikul esindajal teise isiku kohta käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktis 5 sätestatud korras, kui tal on selleks lapse kaitsest lähtuv õigustatud huvi. Õigustatud huvi olemasolu tuleb põhjendada taotluse esitajal.»;

4) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« 4) teatis tööandjale selle kohta, kas karistusregistris sisalduvad andmed välistavad isiku tööle või teenistusse võtmise;
5) teatis lapse seaduslikule esindajale selle kohta, kas isikut on karistatud või talle on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.»;

5) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 23 järgmises sõnastuses:

« 23) tööandjal isiku lapsega seotud tööle või teenistusse võtmisel või tegevusloa andmiseks õigustatud isikul lastele teenuse osutamiseks tegevusloa väljastamisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks.»;

6) paragrahvis 281 asendatakse tekstiosa «§-des 145, 146,» tekstiosaga «§ 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146,»;

7) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Lapse seaduslikule esindajale või tööandjale või lastele teenuse osutamiseks tegevusloa andmiseks õigustatud isikule karistusregistri teatise väljastamisel on võrdsustatud karistusseadustiku alusel kvalifitseeritud tegudega enne karistusseadustiku jõustumist toimepandud teod, mis on kvalifitseeritud kriminaalkoodeksi § 115 lõike 2 punktis 3, § 115 lõikes 3, § 1151 lõikes 2, §-des 116 ja 117, § 118 lõikes 2, §-des 200 ja 2003, §-s 202 ja § 2026 lõike 3 punktis 2, ning välisriigis toimepandud samaväärsed kuriteod.»

§ 5. Erakooliseaduses (RT I 1998, 57, 859; 2007, 4, 19) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui erakool korraldab õpet lastele, siis ei või erakooli direktoriks valida ega määrata isikut, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 252 järgmises sõnastuses:

« § 252. Seaduse rakendamine

Käesoleva seaduse § 19 lõikes 4 kehtestatud piirangud isiku töölevõtmisel kehtivad pärast sätte jõustumist lastega seotud tööle asuva isiku kohta.»

§ 6. Kutseõppeasutuse seaduses (RT I 1998, 64/65, 1007; 2007, 4, 17) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
« (31) Kutseõppeasutuse pedagoog ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

2) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:
« (17) Käesoleva seaduse § 30 lõikes 31 kehtestatud piirangud isiku töölevõtmisel kehtivad pärast sätte jõustumist lastega seotud tööle asuva isiku kohta.» (õ) 13.02.2008 18:00

§ 7. Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I 1999, 27, 387; 2006, 46, 334) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Lasteasutuse pedagoog, tervishoiutöötaja, lasteasutuse majandamist tagav või õpetajaid abistav töötaja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

2) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Käesoleva seaduse § 20 lõikes 5 kehtestatud piirangud isiku töölevõtmisel kehtivad pärast sätete jõustumist lastega seotud tööle asuva isiku kohta.»

§ 8. Noorsootöö seaduses (RT I 1999, 27, 392; 2004, 27, 179) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Piirang noorsootööasutuses ja noorteühingus töötamiseks

Noorsootööasutuse töötaja või noorteühingu töötaja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Noortelaagri juhataja ega kasvataja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

3) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Projektlaagri juhataja ega kasvataja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;

4) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva seaduse §-s 71, § 10 lõikes 31 ja § 15 lõikes 51 kehtestatud piirangud isiku töölevõtmisel kehtivad pärast sätete jõustumist lastega seotud tööle asuva isiku kohta.»

§ 9. Karistusseadustikku (RT I 2001, 61, 364; 2007, 23, 119) täiendatakse §-ga 1791 järgmises sõnastuses:

« § 1791. Isiku töölevõtmine, kui tal on seaduse alusel keelatud lastega töötada

(1) Tööandja poolt isiku lapsega seotud tööle või teenistusse võtmise eest, kui see on seaduse kohaselt keelatud, või tegevusloa andmiseks õigustatud isiku poolt lastele teenuse osutamiseks tegevusloa andmise eest, kui see on seaduse kohaselt keelatud, –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 10. Väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 2007, 23, 119) § 52 lõiget 1 täiendatakse pärast arve «164–168» arvuga «, 1791».

§ 11. Riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; 2007, 23, 121) § 40 punktis 2 asendatakse tekstiosa «§ 22 lõike 1 punktides 2 ja 21» tekstiosaga «§ 22 lõike 1 punktides 2, 21 ja 23».

§ 12. Huvikooli seaduses (RT I 2007, 4, 19) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Huvikooli direktor ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud nõuded kehtivad huvikooli direktori kohta, kui huvikool korraldab õpet alaealistele.»;

2) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötaja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuded kehtivad huvikooli töötaja kohta, kui huvikool korraldab õpet alaealistele.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:

« § 291. Piirangute rakendamine

Käesoleva seaduse § 14 lõikes 5 ja § 18 lõikes 3 kehtestatud piirangud isiku töölevõtmisel kehtivad pärast sätete jõustumist lastega seotud tööle asuva isiku kohta.»

§ 13. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 4 punkt 6 jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

Õiend

Lugeda "Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse" (RT I 2007, 45, 320) § 6 õigeks järgmises sõnastuses:

"§ 6. Kutseõppeasutuse seaduses (RT I 1998, 64/65, 1007; 2007, 4, 17) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
« (31) Kutseõppeasutuse pedagoog ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.»;
2) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:
« (17) Käesoleva seaduse § 30 lõikes 31 kehtestatud piirangud isiku töölevõtmisel kehtivad pärast sätte jõustumist lastega seotud tööle asuva isiku kohta.»"

Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 31 punkt 2 ja Riigikogu õiguskomisjoni 6. juuli 2007. aasta taotluskiri 2.11-3/458.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json