HALDUSÕIGUSRiigi Teataja

HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistika

Teksti suurus:

Riigi Teataja seadus

Riigi Teataja seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.12.2007
Avaldamismärge:

Riigi Teataja seadus

Vastu võetud 20.01.1999
RT I 1999, 10, 155
jõustunud vastavalt §-le 50.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.1999RT I 1999, 57, 59417.07.1999
14.03.2000RT I 2000, 25, 14529.03.2000
14.06.2000RT I 2000, 57, 37401.01.2001
20.06.2000RT I 2000, 55, 36512.07.2000, osaliselt 1.01.2001
24.01.2001RT I 2001, 17, 7723.02.2001
terviktekst RT paberkandjalRT I 2001, 24, 133
14.11.2001RT I 2001, 93, 56501.02.2002
15.05.2002RT I 2002, 44, 28307.06.2002
20.11.2002RT I 2002, 102, 60001.01.2003
18.12.2002RT I 2003, 4, 1901.02.2003, osaliselt 1.07.2003
18.12.2002RT I 2003, 4, 2223.01.2003
18.05.2005RT I 2005, 32, 23701.07.2005, osaliselt 1.01.2006, 1.06.2006 ja 1.01.2007
15.06.2006RT I 2006, 32, 24801.01.2007
23.11.2006RT I 2006, 55, 41201.01.2007
07.12.2006RT I 2006, 58, 43901.01.2007
14.06.2007RT I 2007, 44, 31614.07.2007

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Seaduse reguleerimisala

 (1) Käesolev seadus sätestab Eesti Vabariigi õigusaktide, välislepingute, Riigikohtu põhistatud lahendite, teadaannete ja muude dokumentide Riigi Teatajas avaldamise ja kättesaadavuse korra.

 (2) Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele kuuluvaid õigusakte Riigi Teatajas ei avaldata.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 11. Riigi Teataja

 (1) Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik väljaanne. Riigi Teatajat antakse välja paberkandjal trükisena ja elektrooniliselt Internetis.

 (2) Paberkandjal väljaantavas ja elektroonilises Riigi Teatajas avaldatud õigusaktidel, teadaannetel ja muudel dokumentidel on võrdne õiguslik jõud, kui käesolevas seaduses ei sätestata teisiti.

§ 2. Riigi Teatajas avaldatavad õigusaktid ja muud dokumendid

  Riigi Teatajas avaldatakse:
 1) rahvahääletusel ja Riigikogus vastuvõetud ning Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadused ja rahvahääletuse otsused riigielu küsimustes;
 2) rahvahääletusele pandud seaduseelnõud ja otsuste eelnõud riigielu küsimustes;
 3) Riigikogus ratifitseeritud välislepingud ja Vabariigi Valitsuse sõlmitud välislepingud, välja arvatud välislepingud, mis on sõlmitud Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Ühenduse asutamislepingu või EURATOMi asutamislepingu alusel ja kuuluvad avaldamisele Euroopa Liidu Teatajas;
 4) Riigikogu otsused, avaldused, deklaratsioonid ja pöördumised;
 5) Vabariigi Presidendi seadlused, otsused ja käskkirjad, välja arvatud otsused seaduste väljakuulutamise kohta;
 6) Vabariigi Valimiskomisjoni otsused Vabariigi Presidendi kandidaatide registreerimise kohta, Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Riigikogu juhatuse ning Euroopa Parlamendi valimise kohta, rahvahääletuse tulemuste kohta, Riigikogu asendusliikme Riigikogu liikmeks asumise kohta, Vabariigi Valitsuse liikme valimise puhul Riigikogu uude koosseisu, Euroopa Parlamendi asendusliikme Euroopa Parlamendi liikmeks asumise kohta ja Euroopa Parlamendi liikme volituste lõppemise kohta ning teadaanded rahvahääletuse edasilükkumise või rahvahääletuse ärajäämise kohta;
 7) Riigikogu juhatuse otsused Riigikogu asendusliikme Riigikogu liikmeks asumise ja Riigikogu liikme volituste lõppemise, Riigikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamise ning Riigikogu fraktsioonide registreerimise ja nende koosseisu kinnitamise kohta;
 8) Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused, välja arvatud korraldused, milles on märgitud teistsugune teatavakstegemise kord;
 9) peaministri korraldused, kui see on sätestatud seaduses;
 10) ministrite määrused, samuti ministrite käskkirjad, kui see on sätestatud seaduses või Vabariigi Valitsuse määruses;
 101) ministeeriumide ja Riigikantselei poolt sõlmitud piiritlemata arvu juhtumeid reguleerivad halduslepingud või teadaanded nende sõlmimise kohta;
 11) Vabariigi Valimiskomisjoni määrused;
 12) Riigikohtu kolleegiumide ja kogude põhistatud lahendid;
 13) Eesti Panga presidendi määrused, Eesti Panga Nõukogu otsused ja aruanded Eesti Panga tegevuse kohta;
 14) Välisministeeriumi teadaanded välislepingute jõustumise ja välislepingute kehtivuse lõppemise kohta, vajaduse korral ka välisriikide poolt lepingute suhtes kohaldatavate reservatsioonide ja deklaratsioonide kohta;
 141) avaldamiseks esitatud kohaliku omavalitsuse üksuse määrused (avaldatakse ainult elektroonilises Riigi Teatajas);
 15) õiguskantsleri ülevaated seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega;
 16) riigikontrolöri ülevaated riigivara kasutamise ja säilimise kohta;
 161) Eesti Haigekassa eelarve, tegevusaruanne ja auditeeritud aastaaruanne;
 162) Raamatupidamise Toimkonna juhendid;
 17) seaduste ja Vabariigi Valitsuse määruste terviktekstid, mis sisaldavad kõiki seadustes ja määrustes tehtud muudatusi ja täiendusi;
 171) jõustunud kohtuotsused ja -määrused ning teenistusliku järelevalve korras vastuvõetud õigusaktid, millega muudetakse või tunnistatakse kehtetuks Riigi Teatajas avaldatud õigusakte ja dokumente või peatatakse nende kehtivus või täitmine;
 18) muud dokumendid Riigikogu, Vabariigi Valitsuse või riigisekretäri otsusel.
[RT I 2006, 32, 248 - jõust. 01.01.2007]

§ 3. Riigi Teatajas avaldatavad teadaanded

 (1) Riigi Teatajas avaldatakse seaduste alusel järgmised teadaanded:
 1) korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, 25, 145) § 15 lõikes 2 nimetatud ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid ja § 18 lõikes 3 nimetatud ametlikud teated;
 2) Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse (RT I 1995, 17, 233; 1999, 16, 271) § 8 lõikest 1 tulenevad Kaitsepolitseiameti teadaanded;
 3) Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) § 6 lõikes 7 sätestatud teadaanded Vabariigi Valitsuse või ministri ametisse astumise kohta;
4)–5)
[Kehtetud – RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

 (2) Teadaannete Riigi Teatajas avaldamise kohustus sätestatakse vastavat valdkonda reguleerivas seaduses ja käesoleva paragrahvi lõikes 1. Teadaanne, mille Riigi Teatajas avaldamise kohustus tuleneb ainult vastavat valdkonda reguleerivast seadusest, avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 (3) Käesoleva seaduse §-s 2 ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestamata dokumente võib Riigi Teatajas avaldada riigisekretäri otsuse alusel.
[RT I 2003, 4, 19 - jõust. 01.02.2003]

§ 4. Mõnede õigusaktide ja muude dokumentide avaldamise piirangud

 (1) Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja ministrite üksikaktid, milles käsitletakse riigi julgeolekut, riigikaitset või jälitustegevust ning millega ei piirata teenistusväliste isikute õigusi ja vabadusi ega panda neile kohustusi, avaldatakse neis õigusaktides ettenähtud korras. Riigisaladust sisaldavaid õigusakte Riigi Teatajas ei avaldata.

 (2) Kui õigusakti, selle lisa või muu dokumendi avaldamine paberkandjal väljaantavas Riigi Teatajas osutub tehniliselt või suure mahu tõttu põhjendamatuks, võib nimetatud dokumendi riigisekretäri otsusel avaldada täies mahus ainult elektroonilises Riigi Teatajas. Sel juhul avaldatakse paberkandjal väljaantavas Riigi Teatajas teade või märge dokumendi avaldamise kohta elektroonilises Riigi Teatajas ja vajaduse korral lisatakse teave ka selle kohta, kus ja millises korras saab dokumendiga tutvuda.

 (21) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata seaduste puhul.

 (22) Riigisekretäri otsusel võib õigusakti või muu dokumendi avaldamiseks esitanud asutusega kooskõlastatult õigusakti lisa või muu dokumendi Riigi Teatajas avaldamata jätta, kui avaldamine ei ole tehniliselt võimalik. Sel juhul avaldatakse teave selle kohta, kus või millises korras on lisaga või muu dokumendiga võimalik tutvuda.

 (3) Ühetaoliste piiritlemata arvu juhtumeid reguleeriva halduslepingu sõlmimise kohta võib Riigi Teatajas avaldada vastava teadaande, kus näidatakse ära, millises korras on leping avalikustatud.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 5. Riigi Teatajas avaldatavate õigusaktide jõustumine

 (1) Põhiseaduse muutmise seadus jõustub seaduses eneses sätestatud tähtpäeval, kuid mitte varem kui kolm kuud pärast väljakuulutamist.

 (2) Rahvahääletusel või Riigikogus vastuvõetud ja Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadus ja Vabariigi Presidendi seadlus jõustuvad 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei sätestata teist tähtpäeva.

 (3) Rahvahääletusel vastuvõetud otsus riigielu küsimuses jõustub rahvahääletuse tulemuse kinnitamise otsuse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 (4) Riigikogu ja Vabariigi Presidendi otsus jõustub allakirjutamisega, kui otsuses eneses ei sätestata teist tähtaega.

 (5) Vabariigi Valitsuse, ministri, Vabariigi Valimiskomisjoni ja Eesti Panga presidendi määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva.

 (51) Riigi Teatajas avaldatav piiritlemata arvu juhtumeid reguleeriv haldusleping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist. Halduslepingu sõlmimise kohta teadaande avaldamise korral jõustub haldusleping halduslepingus eneses sätestatud tähtpäeval, kuid mitte varem kui kolmandal päeval lepingu avalikustamisest.

 (6) Vabariigi Valitsuse korraldus, peaministri korraldus, ministri käskkiri ja Eesti Panga Nõukogu otsus jõustuvad allakirjutamisega, kui õigusaktis eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva.

 (7) Vabariigi Valimiskomisjoni otsus Riigikogu või Euroopa Parlamendi valimistulemuste kohta jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 (8) Riigikogu juhatuse otsus jõustub Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses sätestatud korras.
[RT I 2007, 44, 316 - jõust. 14.07.2007]

 (9) [Kehtetu – RT I 2002, 44, 283 - jõust. 07.06.2002]

 (10) Välisleping jõustub lepingus sätestatud korras.

 (11) Kohtuotsused ja -määrused jõustuvad kohtumenetluse seadustes sätestatud korras.

 (12) Erakorralise seisukorra seaduse (RT I 1996, 8, 165) ja eriolukorra seaduse (RT I 1996, 8, 164; 1999, 57, 598) alusel antud õigusaktid jõustuvad nendes seadustes ettenähtud korras.

 (13) Elektroonilises Riigi Teatajas avaldatavad kohalike omavalitsuse üksuste määrused jõustuvad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579) sätestatud korras.

§ 6. Volitusnormi jõustumine

  Volitusnorm Vabariigi Valitsuse või ministri määruse andmiseks jõustub 10. päeval pärast seaduse Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses ei ole sätestatud volitusnormi jõustumise teist tähtpäeva. Sellise volitusnormi alusel antav määrus ei jõustu enne seaduse jõustumist, kui seaduses ei sätestata teisiti.

§ 7. Riigi Teataja väljaandja

  Riigi Teatajat annab välja Riigikantselei.

§ 71. Elektrooniline Riigi Teataja

 (1) Elektrooniline Riigi Teataja on riigi põhiregister.

 (2) Elektrooniline Riigi Teataja kuulub riigile.

 (3) Elektroonilises Riigi Teatajas avaldatakse käesoleva seaduse §-des 2 ja 3 loetletud õigusaktid ja muud dokumendid ning selles seaduses ettenähtud juhtudel õigusaktide terviktekstid, samuti kohalike omavalitsuse üksuste avaldamiseks esitatud määrused. Kõik Riigi Teatajas avaldamiseks saadetud dokumendid on elektroonilise Riigi Teataja alusdokumentideks.

 (4) Õigusakt ja muu dokument avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas üheaegselt selle ilmumisega paberkandjal väljaantavas Riigi Teatajas. Muutva õigusakti Riigi Teatajas avaldamiseks esitamisega samaaegselt esitatakse õigusakti uus terviktekst.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud üheaegsuse nõue kehtib Riigi Teataja annete kontrolleksemplaride suhtes, mis saadetakse Riigikogu Kantseleile, Riigikohtule, Vabariigi Presidendi Kantseleile, Õiguskantsleri Kantseleile ja Riigikantseleile ning sundeksemplari seadusest (RT I 1997, 16, 259; 1998, 61, 983; 2002, 61, 375; 63, 387) tulenevalt raamatukogudele.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005; lõike 5 osas 1.01.2007]

§ 72. Elektroonilise Riigi Teataja vastutav töötleja

 (1) Elektroonilise Riigi Teataja vastutav töötleja on Riigikantselei.

 (2) Riigikantselei juhib ja korraldab elektroonilise Riigi Teataja pidamist ning juhendab volitatud töötlejat ja andmeesitajaid, samuti kontrollib, kuidas nad oma ülesandeid täidavad.

 (3) Elektroonilise Riigi Teataja vastutava töötleja ülesanded võib riigisekretäri määratud ulatuses anda täitmiseks Riigikantselei hallatavale asutusele või sõlmida vastutava töötleja ülesannete täitmiseks haldusleping.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 73. Elektroonilise Riigi Teataja volitatud töötleja

 (1) Elektroonilise Riigi Teataja volitatud töötleja määrab riigisekretär.

 (2) Elektroonilise Riigi Teataja volitatud töötleja ülesandeid võib täita Riigikantselei või muu riigiasutus või halduslepingu alusel eraõiguslik juriidiline isik.

 (3) –(5)
[Kehtetud – RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

 (6) Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on volitatud töötleja kohustatud lepingus ettenähtud tähtaja jooksul üle andma elektroonilise Riigi Teataja andmekogu koos väljaandmiseks vajaliku riist- ja tarkvaraga. Kui riistvara kuulub volitatud töötlejale, on volitatud töötleja kohustatud elektroonilise Riigi Teataja katkematuks väljaandmiseks riistvara andma vastutava töötleja kasutusse lepingus ettenähtud tasu eest ja tähtajaks.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 74. Volitatud töötleja pädevus

 (1) Volitatud töötleja tagab elektroonilise Riigi Teataja väljaandmiseks vajaliku infosüsteemi töökorras oleku ning elektroonilise Riigi Teataja kättesaadavuse arvutisidevõrgu kaudu.

 (2) Volitatud töötleja ei tohi muuta elektroonilisse Riigi Teatajasse kantud andmeid.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

2. peatükk RIIGI TEATAJA VÄLJAANDE SISU JA VORM 

§ 8. Paberkandjal väljaantava Riigi Teataja osade pealkirjad ja kujundus

 (1) Riigi Teatajat antakse välja neljas osas mitteperioodiliste annetena.

 (2) Riigi Teataja ande esimesel leheküljel on ülal keskel suure riigivapi kujutis, mille all esimese, teise ja kolmanda osa andel on pealkiri «Riigi Teataja», neljanda osa andel «Riigi Teataja Lisa».

 (3) Riigi Teataja ande esimesel leheküljel on pealkirja all järgmine alapealkiri:
 1) I osa - «Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid»;
 2) II osa - «Välislepingud, muud välissuhtlemisalased õigusaktid ja teadaanded»;
 3) III osa - «Riigikohtu lahendid».

 (4) Pealkirja ja alapealkirja all on Riigi Teataja ande järjekorranumber, ilmumise kuupäev ja sisukord.

§ 9. Õigusaktide ja teadaannete jaotus osade vahel

 (1) Riigi Teataja I osas avaldatakse:
 1) esimeses jaos - rahvahääletusel vastuvõetud ning Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadused ja rahvahääletuse otsused riigielu küsimustes, rahvahääletusele pandud seaduseelnõud ja muud otsuste eelnõud riigielu küsimustes, Riigikogus vastuvõetud ning Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadused, nende terviktekstid ja Vabariigi Presidendi seadlused;
 2) teises jaos - Riigikogu otsused, avaldused, deklaratsioonid ja pöördumised;
 3) kolmandas jaos - Vabariigi Valitsuse määrused ja nende terviktekstid;
 4) neljandas jaos – Vabariigi Valimiskomisjoni otsused rahvahääletuse tulemuste kohta, Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Riigikogu juhatuse ja Euroopa Parlamendi valimise tulemuste kohta, Vabariigi Presidendi kandidaadi registreerimise kohta, Riigikogu asendusliikme Riigikogu liikmeks asumise kohta, Euroopa Parlamendi asendusliikme Euroopa Parlamendi liikmeks asumise kohta ja Euroopa Parlamendi liikme volituste lõppemise kohta ning Riigikogu juhatuse otsused Riigikogu asendusliikme Riigikogu liikmeks asumise kohta, Riigikogu liikme volituste lõppemise kohta, Riigikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamise kohta, Riigikogu fraktsioonide registreerimise ja nende koosseisu kinnitamise kohta ning teadaanded rahvahääletuse edasilükkumise või rahvahääletuse ärajäämise kohta.

 (2) Riigi Teataja II osas avaldatakse:
 1) esimeses jaos - välislepingute ratifitseerimise, ühinemise, heakskiitmise, denonsseerimise, lepingust taganemise ja lepingu lõpetamise seadused ning käesoleva seaduse § 2 punktis 3 nimetatud välislepingud;
 2) teises jaos - Vabariigi Valitsuse välissuhtlemisalased korraldused;
 3) kolmandas jaos - Vabariigi Presidendi otsused diplomaatiliste esindajate nimetamise ja tagasikutsumise kohta, Vabariigi Valitsuse korraldused välissuhtlemisalaste volituste andmise kohta ja Välisministeeriumi teadaanded.

 (3) Riigi Teataja III osas «Riigikohtu lahendid» avaldatakse:
 1) esimeses jaos - Riigikohtu üldkogu lahendid;
 2) teises jaos - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi lahendid;
 3) kolmandas jaos - Riigikohtu halduskohtukolleegiumi, Riigikohtu kriminaalkohtukolleegiumi, Riigikohtu tsiviilkohtukolleegiumi ja Riigikohtu erikogu lahendid.

 (4) Riigi Teataja neljandas osas - Riigi Teataja Lisas - avaldatakse:
 1) esimeses jaos – ministrite määrused, Eesti Panga presidendi ja Vabariigi Valimiskomisjoni määrused, ministeeriumide ja Riigikantselei poolt sõlmitavad piiritlemata arvu juhtumeid reguleerivad halduslepingud või teadaanded nende sõlmimise kohta ning Raamatupidamise Toimkonna juhendid;
 2) teises jaos - Vabariigi Presidendi otsused ja käskkirjad, Vabariigi Valitsuse ja peaministri korraldused, Eesti Panga Nõukogu otsused, ministrite käskkirjad;
 3) kolmandas jaos - õiguskantsleri ülevaated seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega, riigikontrolöri ülevaated riigivara kasutamise ja säilimise kohta, Eesti Panga aastaaruanded, Eesti Haigekassa eelarve, tegevusaruanne ja auditeeritud aastaaruanne;
 4) neljandas jaos - Riigi Teatajas avaldatavad teadaanded.

 (41) Elektroonilise Riigi Teataja osas «Kohaliku omavalitsuse õigusaktid» avaldatakse Riigi Teatajas avaldamiseks esitatud kohaliku omavalitsuse üksuste määrused.

 (5) Jõustunud kohtuotsused ja -määrused ning teenistusliku järelevalve korras vastuvõetud õigusaktid, millega muudetakse või tunnistatakse kehtetuks Riigi Teatajas avaldatud õigusakte ja dokumente või peatatakse nende kehtivus või täitmine, avaldatakse selles Riigi Teataja osas ja jaos, milles avaldati vastav õigusakt või dokument.
[RT I 2006, 32, 248 - jõust. 01.01.2007]

§ 10. Välislepingute avaldamine

 (1) Kui välislepingu eesti- ja võõrkeelne tekst on autentsed, avaldatakse lepingu tekst ainult eesti keeles.

 (2) Kui välislepingu autentne tekst on ainult võõrkeeles või -keeltes, avaldatakse välislepingu tõlge eesti keelde ja tõlke aluseks olnud autentne võõrkeelne tekst.

 (3) Kui välislepingu eesti- ja võõrkeelne tekst on autentsed, kuid on kokku lepitud, et erimeelsuste korral lähtutakse lepingu tõlgendamisel võõrkeelsest tekstist, avaldatakse lepingu tekst eesti keeles ja selles võõrkeeles, mis on tõlgendamise aluseks.

§ 11. Õigusaktide avaldamise vorminõuded

 (1) Seadus avaldatakse koos viitega Vabariigi Presidendi otsusele seaduse väljakuulutamise kohta, milles tuuakse ära otsuse number ja kuupäev. Sellele järgneb väljakuulutatud seaduse pealkiri, vastuvõtmise kuupäev ja seaduse tekst, teksti järel seadusele allakirjutanu ametinimetus ja nimi.

 (2) Vabariigi Presidendi seadluse avaldamisel tuuakse ära seadluse pealkiri, selle järel seadluse kuupäev ja tekst, teksti järel seadlusele allakirjutanute ametinimetused ja nimed.

 (3) Vabariigi Presidendi otsuse ja käskkirja, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse, peaministri korralduse, ministri määruse ja muu õigusakti avaldamisel tuuakse ära pealkiri, selle järel õigusakti andja, kuupäev, akti nimetus, number, tekst, allakirjutanute ametinimetused ja nimed. Vabariigi Valitsuse või ministri üksikakti avaldamisel, kui akt sisaldab delikaatseid isikuandmeid või vastavas aktis on initsiaalide kasutamine isikuandmete kaitse eesmärgil sätestatud, võib kasutada isiku ees- ja perekonnanime asemel initsiaale.

 (4) Välislepingu avaldamisel tuuakse ära lepingu pealkiri, sõlmimise või allakirjutamise kuupäev, tekst, allakirjutanute ametinimetused ja nimed.

 (5) Kohtuotsused ja -määrused avaldatakse kohtumenetluse seadustes sätestatud vormis.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 12. Riigi Teataja annete ja artiklite numeratsioon

 (1) Riigi Teataja iga osa annete nummerdamine algab igal aastal number ühest.

 (2) Riigi Teataja kõigis osades avaldatakse õigusaktid, välislepingud ja Riigikohtu põhistatud lahendid eraldi artiklite järjekorranumbrite all, igal aastal alustatakse number ühest.

 (3) Riigi Teatajas avaldatavatest teadaannetest, välja arvatud käesoleva seaduse § 2 punktis 6 sätestatud teadaannetest, aruannetest ja ülevaadetest, artikleid ei moodustata.

 (4) Riigi Teataja esimese, teise, kolmanda ja neljanda osa kohta kasutatavad lühendtähised on vastavalt RT I, RT II, RT III ja RTL. Elektroonilises Riigi Teatajas kasutatakse osa «Kohaliku omavalitsuse õigusaktid» kohta lühendtähist KO.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 13. Avaldamismärke kasutamine

 (1) Riigi Teatajas avaldatud õigusakti muutmisel või kehtetuks tunnistamisel esitatakse muutvas või kehtetuks tunnistavas õigusaktis muudetava või kehtetuks tunnistatava õigusakti esimese algteksti ja viimase muudatuse avaldamismärge.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud viitamisel märgitakse ümarsulgudes järgmine avaldamismärge: osa lühendtähis, ilmumisaasta, ande number ning artikli number. Teadaandele viitamisel märgitakse artikli numbri asemel lehekülje number. Numbrid eraldatakse komaga.

 (3) Avaldamismärkel ei ole õiguslikku tähendust.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 14. Riigi Teataja otsingusüsteem

 (1) [Kehtetu – RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

 (2) Elektroonilise Riigi Teataja kasutamiseks infotehnoloogilise otsingusüsteemi abil tagatakse õigusaktide ja muude dokumentide leidmine märksõna, kronoloogia, akti andja, akti liigi, akti nimetuse, akti avaldamismärgete, akti viidete, kehtestamise ja jõustumise aja ning muude akti või dokumendi andmete alusel, samuti ületekstiotsinguga.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

3. peatükk ÕIGUSAKTIDE, TEADAANNETE JA MUUDE DOKUMENTIDE AVALDAMISE KORRALDUS 

§ 15. Õigusaktide ja muude dokumentide esitamine avaldamiseks

 (1) Õigusakt või muu dokument esitatakse Riigi Teatajas avaldamiseks Riigikantselei antud juhiste kohaselt elektroonilisel kujul hiljemalt õigusakti või muu dokumendi väljakuulutamisele või allakirjutamisele järgneval tööpäeval. Erandina võib kooskõlastatult Riigikantseleiga esitada õigusakti või muu dokumendi avaldamiseks paberkandjal.

 (2) Õigusaktid ja muud dokumendid saadavad avaldamiseks:
 1) Riigikogu Kantselei – rahvahääletusel või Riigikogus vastuvõetud ja Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadused, rahvahääletusele pandud seaduseelnõud ja muud otsuste eelnõud riigielu küsimustes, Riigikogu otsused, avaldused, deklaratsioonid ja pöördumised, Riigikogu juhatuse otsused ja Riigikogus arutamise järel riigikontrolöri ning õiguskantsleri ülevaated;
 2) Vabariigi Presidendi Kantselei - Vabariigi Presidendi seadlused, käskkirjad ja otsused;
 3) Riigikantselei - Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused, riigisekretäri teadaanded;
 4) ministeeriumid - ministrite määrused ja käskkirjad;
 5) Vabariigi Valimiskomisjon - Vabariigi Valmiskomisjoni määrused ning Riigi Teatajas avaldamisele kuuluvad Vabariigi Valimiskomisjoni teadaanded ja otsused;
 6) Välisministeerium – Vabariigi Valitsuse sõlmitud välislepingud ja välislepingute jõustumise ning kehtivuse kaotamise teadaanded;
 7) Eesti Pank - Eesti Panga presidendi määrused, Eesti Panga Nõukogu otsused ja aruanded Eesti Panga tegevuse kohta;
 8) Riigikohus - Riigikohtu kolleegiumide ja kogude lahendid;
 9) kohalikud omavalitsuse üksused - kohalike omavalitsuse üksuste määrused;
 10) otsuse vastuvõtnud organ või teda teenindav valitsusasutus – jõustunud kohtuotsused ja -määrused ning teenistusliku järelevalve korras vastuvõetud õigusaktid, millega muudetakse või tunnistatakse kehtetuks Riigi Teatajas avaldatud õigusakte ja dokumente või peatatakse nende kehtivus või täitmine.

 (3) Õigusaktide ja muude dokumentide andmeandjaks elektroonilisse Riigi Teatajasse on Riigikantselei.

 (4) Andmeesitaja või andmeandja määratud isikule annab Riigi Teataja elektroonilise infosüsteemi kaudu õigusakti või muu dokumendi edastamiseks süsteemile juurdepääsu õiguse vastutav töötleja.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 16. Õigusaktide avaldamise tähtajad

 (1) Seadused avaldatakse Riigi Teatajas seitsme tööpäeva jooksul nende Riigikantseleisse saabumise päevast arvates. Välislepingutega ühinemise, nende heakskiitmise ja ratifitseerimise seadused ning neile lisatud välislepingud avaldatakse 20 tööpäeva jooksul nende Riigikantseleisse saabumise päevast arvates.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestamata õigusaktid ja dokumendid avaldatakse Riigi Teatajas 10 tööpäeva jooksul nende Riigikantseleisse saabumise päevast arvates.

 (3) Eriti mahukate või graafiliselt keerukaid osi sisaldavate õigusaktide avaldamise tähtaega võib riigisekretär pikendada kuni 30 tööpäevani.
[RT I 2006, 32, 248 - jõust. 01.01.2007]

§ 17. Õigusaktides ja muudes dokumentides vormi-, keele- ja trükivigade parandamine

 (1) Avaldatavates õigusaktides ja muudes dokumentides võib Riigikantselei avaldamise käigus teha parandusi ja täiendusi avaldamismärgetes ning parandada trükivigu, millest teatatakse õigusakti andjale või selle avaldamiseks esitanud asutusele. Keele- ja vormivigade korral esitab õigusakti või muu dokumendi esitanud asutus avaldamiseks selle keeleliselt ja vormiliselt korrektse teksti või selle osa vastutava ametniku poolt allkirjastatuna.

 (11) [Kehtetu – RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.06.2006]

 (2) Riigikantselei võib tehnilistel põhjustel, kooskõlastatult õigusakti või muu dokumendi avaldamiseks esitanud asutusega, muuta graafilise materjali esitust.

 (3) Kui avaldatud õigusakti või muu dokumendi tekstis esineb vormi-, keele- või trükivigu, avaldatakse Riigi Teatajas vea parandamiseks õiend ja vastutav töötleja parandab vea ka elektroonilises Riigi Teatajas õigusakti või muu dokumendi algtekstis ning kõikides tervikteksti redaktsioonides.

 (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vigade parandamine toimub järgmiselt:
 1) kui avaldatud tekst ei vasta avaldamiseks esitatud tekstile, siis parandab Riigikantselei akti esitaja taotlusel või nõusolekul vea;
 2) kui avaldatud tekst vastab avaldamiseks esitatud tekstile, esitab akti esitaja Riigikantseleile taotluse vigade parandamiseks koos parandatud tekstiga tingimusel, et vea parandamine ei mõjuta akti sisu.

 (32) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vea korral üksnes elektroonilises Riigi Teatajas korraldab vastutav töötleja vea parandamise, märkides sätte lõppu vea parandamise kuupäeva ja kellaaja.

 (4) Kui õigusakti andja leiab, et väljasaadetud õigusakti teksti on vaja enne avaldamist parandada, võib ta õigusakti avaldamise peatada ja saata avaldamiseks õigusakti uue teksti.

 (5) Riigikantseleil on enne avaldamist õigus juhtida õigusakti või muu dokumendi esitaja tähelepanu avaldamiseks esitatud tekstis esinevatele vormi-, keele- ja trükivigadele ning õigusakti või muu dokumendi avaldamine peatada, teavitades sellest õigusakti või muu dokumendi avaldamiseks esitanud asutust.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005; lõike 11 osas 1.06.2006]

§ 18. Õigusakti tervikteksti koostamine ja avaldamine

 (1) Terviktekst on õigusakti redaktsioon, milles esitatakse läbivalt kõik õigusaktis tehtud muudatused. Esimene algtekst on ühtlasi ka tervikteksti esimeseks redaktsiooniks.

 (2) Terviktekst koostatakse ja avaldatakse elektrooniliselt pärast õigusakti iga muudatuse kehtestamist ja pärast õigusakti kehtetuks tunnistamist.

 (3) Elektroonilises Riigi Teataja väljaandes avaldatakse järgmiste õigusaktide terviktekstid:
 1) seadused;
 2) Vabariigi Presidendi seadlused;
 3) Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused;
 4) ministrite määrused;
 5) Eesti Panga presidendi määrused;
 6) Vabariigi Valimiskomisjoni määrused.

 (4) Terviktekstide andmeandjateks elektroonilisse Riigi Teatajasse on:
 1) Justiitsministeerium – seadused ja Vabariigi Presidendi seadlused;
 2) Riigikantselei – Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused;
 3) ministeeriumid – asjaomaste ministrite määrused;
 4) Eesti Pank – Eesti Panga presidendi määrused;
 5) Riigikogu Kantselei – Vabariigi Valimiskomisjoni määrused.

 (5) Tervikteksti koostamisel ja avaldamisel tuuakse tervikteksti juures ära õigusakti tervikteksti esimese redaktsiooni ning kõigi õigusakti muutvate õigusaktide, samuti kehtetuks tunnistava algteksti avaldamismärked ja jõustumise kuupäevad.

 (6) Õigusakti tervikteksti avaldamise paberkandjal väljaantavas Riigi Teatajas otsustab akti andja või riigisekretär kooskõlastatult justiitsministriga.

 (7) Õigusakti tervikteksti koostamise kohta annab juhiseid Riigikantselei.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 19. Avaldatud dokumentide kohaldamine nende mittevastavuse korral

 (1) Kui elektroonilises Riigi Teatajas ja paberkandjal väljaantavas Riigi Teatajas või käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras avaldatud sama õigusakti või muu dokumendi tekst on omavahel vastuolus, kohaldatakse paberkandjal avaldatud teksti ning vastuolust teatatakse Riigikantseleile.

 (2) Õigusakti tervikteksti mittevastavuse korral õigusakti algtekstile ning selle muutmise ja kehtetuks tunnistamise õigusaktidele võib kohus jätta tervikteksti kohaldamata, teatades mittevastavuse sisu Riigikantseleile.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel kontrollib Riigikantselei koostöös õigusakti või muu dokumendi esitanud asutuse või isikuga tekstide vastavust ning parandab vea § 17 lõigetes 3, 3 1 ja 32 sätestatud korras. Kontroll tehakse ja viga parandatakse viie tööpäeva jooksul, arvates sellekohase taotluse esitamisest.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 20. Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide võõrkeeltesse tõlkimise korraldamine

  Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide võõrkeeltesse tõlkimist korraldab Justiitsministeerium.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.01.2006]

§ 21. Õigusaktide, muude dokumentide ja teadaannete avaldamine muudes väljaannetes

 (1) Riigi Teatajas avaldatud õigusakte ja õigusaktide terviktekste võib avaldada muudes väljaannetes ja veebilehtedel üksnes märkusega, et ametlik tekst on avaldatud Riigi Teatajas, lisades sellele viite või lingi elektroonilise Riigi Teataja veebiaadressile.

 (2) Õigusakti või teadaannet võib enne Riigi Teatajas avaldamist avaldada üksnes riigisekretäri loal.

 (3) Välislepingu teksti võib avaldada enne Riigi Teatajas avaldamist muus väljaandes kooskõlastatult Välisministeeriumiga.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 22. Avaldamiskulude katmine

 (1) Õigusaktide, muude dokumentide ja teadaannete avaldamise eest Riigi Teatajas tasu ei võeta. Nende avaldamise ja levitamise kulud tasub Riigi Teataja tellija või ostja.

 (2) Elektroonilise Riigi Teataja pidamise kulud kaetakse riigieelarvest.

4. peatükk LEVITAMINE 

§ 23. Riigi Teataja levitamine
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005, 1.01.2006, 1.01.2007]

 (1) Riigi Teataja kättesaadavus tagatakse elektrooniliselt Internetis.

 (11) Riigikantselei korraldab paberkandjal Riigi Teataja tellimuste perioodilise täitmise.

 (2) [Kehtetu – RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.01.2007]

 (21) Riigikogu Kantseleid, Riigikohut, Vabariigi Presidendi Kantseleid, Õiguskantsleri Kantseleid ja Riigikantseleid ning sundeksemplari seadusest tulenevalt raamatukogusid varustatakse Riigi Teataja kontrolleksemplaridega tasuta. Sellega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.

 (3) Elektroonilise Riigi Teataja kasutamiseks avaldatakse Riigi Teatajas vastav andmekogu aadress, kus saab avaldatud tekstide ja kasutamisteabega tutvuda.

 (4) [Kehtetu – RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.01.2006]

 (5) Igaühel on õigus tasuta kasutada elektroonilist Riigi Teatajat arvutisidevõrgu kaudu.

 (51) Eesti Rahvusraamatukogus, rahvaraamatukogudes ning valla- ja linnavalitsustes võimaldatakse tasuta kasutada elektroonilist Riigi Teatajat.

 (6) –(7)
[Kehtetud – RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

5. peatükk AMETLIKUD TEADAANDED 

§ 24. Ametlik väljaanne Ametlikud Teadaanded

 (1) Ametlikud Teadaanded on arvutisidevõrgus ilmuv elektrooniline ametlik väljaanne, mille väljaandmist korraldab Justiitsministeerium. Justiitsminister võib Ametlike Teadaannete väljaandmise korraldamise teha ülesandeks Justiitsministeeriumi hallatavale riigiasutusele või halduslepingu alusel eraõiguslikule juriidilisele isikule.
[RT I 2006, 55, 412 - jõust. 01.01.2007]

 (2) Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused (edaspidi teadaanded), mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest, Vabariigi Valitsuse määrusest või ministri määrusest, kuid mille avaldamist Riigi Teatajas või muus trükiväljaandes ei ole ette nähtud.

 (21) Ametlike Teadaannete kasutamiseks infotehnoloogilise otsingusüsteemi abil tagatakse avaldatud teadaannete leidmine teadaande liigi, avaldamise aja ja muude teadaande andmete alusel, samuti ületekstiotsinguga.

 (3) Iga teadaande avaldamise juures tuuakse ära selle avaldamise kuupäev.

 (4) –(5)
[Kehtetud – RT I 2003, 4, 19 - jõust. 01.07.2003]

 (6) Ametlikes Teadaannetes teadaande avaldamise eest tasutakse riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.
[RT I 2006, 58, 439 - jõust. 01.01.2007]

§ 241. Teadaande esitamine ja avaldamine

 (1) Teadaanne esitatakse avaldamiseks paberkandjal või väljaandja juhiste kohaselt elektroonilisel kujul.

 (2) Teadaanne avaldatakse muutmata kujul. Avaldamiseks esitatud teadaande õigsuse eest vastutab teadaande esitaja.

 (3) Kui avaldatud teadaande tekstis esineb vormi-, keele- või trükivigu, teatatakse sellest Ametlike Teadaannete väljaandjale. Vea parandamise õiendi avaldamiseks tuleb teadaande esitajal esitada korrektne teadaanne. Ametlike Teadaannete väljaandja avaldab vastava teadaande juures õiendi, tehes märke vea parandamise kohta, ja parandab vea ka teadaande tekstis.

 (31) Ametlike Teadaannete väljaandjal on enne teadaande avaldamist õigus juhtida teadaande esitaja tähelepanu selle tekstis esinevatele vormi-, keele- ja trükivigadele ning kooskõlastatult teadaande esitajaga võib selle avaldamise peatada. Ametlike Teadaannete väljaandjal on õigus tagastada vigane teadaanne seda avaldamata.

 (4) Igaühel on õigus tasuta kasutada Ametlikke Teadaandeid arvutisidevõrgu kaudu. Eesti Rahvusraamatukogus, rahvaraamatukogudes ning valla- ja linnavalitsustes võimaldatakse tasuta kasutada Ametlikke Teadaandeid.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 242. Andmevahetus

  Ametlike Teadaannete infosüsteemi ja teiste andmekogude andmete kasutamine võib toimuda ristkasutuse korras.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25–48. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 49.   Teadaannete avaldamise piirang Riigi Teatajas 1999. aastal

 (1) Teadaandeid ja muid dokumente, mida avaldatakse 1999. aastal üleriigilise levikuga ajalehes Justiitsministeeriumi poolt sõlmitud lepingu alusel, Riigi Teataja Lisas alates 1999. aasta 1. aprillist ei avaldata.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud üleriigilise levikuga ajalehes teadaannete ja muude dokumentide avaldamisega kaasnevad samad õiguslikud tagajärjed kui nende avaldamisega Riigi Teataja Lisas.

§ 491. Varasemates seadustes sisalduvate teadaannete avaldamine

  Teadaanded, mille avaldamine Riigi Teataja Lisas on ette nähtud varasema seadusega, kuid mis ei sisaldu käesoleva seaduse § 2 või § 3 lõikes 1 esitatud loetelus, avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 492. Käesoleva seaduse § 7 1 lõike 4 kohaldamine muutva õigusaktiga samaaegselt uue tervikteksti esitamisel

  Üleminek muutva õigusaktiga samaaegselt uue tervikteksti esitamisele toimub hiljemalt 2006. aasta 1. juunil.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 493. Käesoleva seaduse § 15 lõike 1 kohaldamine dokumentide elektroonilisel esitamisel

  Õigusaktide ja muude dokumentide elektroonilisele esitamisele üleminek toimub hiljemalt 2006. aasta 1. juunil.
[RT I 2005, 32, 237 - jõust. 01.07.2005]

§ 50. Seaduse jõustumine

 (1) Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. märtsil.

 (2) Käesoleva seaduse § 3, § 24 lõiked 1-3, §-d 25-27, §-d 29-40 ja §-d 42-47 jõustuvad 2000. aasta 1. jaanuaril.

 (3) Käesoleva seaduse § 41 jõustub 1999. aasta 15. juulil.