Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 “Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 46, 325

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 “Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 05.07.2007 nr 186

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud «Kultuuriministeeriumi põhimääruses» (RT I 1996, 80, 1443; 2006, 57, 427) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7 alapunktis 3, punkti 192 alapunktis 10 ja punkti 27 alapunktis 7 asendatakse sõna «rahvalooming» sõnaga «rahvakultuur» vastavas käändes;

2) punkti 7 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) toetab vähemusrahvuste kultuurilisi taotlusi, koordineerides nende kultuurielu ja -tegevuse korraldamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele;»;

3) punkti 7 alapunkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkti 13 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu meedia ja autoriõiguse osakonna, eelarve- ja majandusanalüüsi osakonna, arendusosakonna, õigusosakonna ning üldosakonna tööd ja asekantslerite kaudu kunstide osakonna, spordiosakonna, kultuuriväärtuste osakonna, välissuhete osakonna ja kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd;»;

5) punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

« 17. Ministeeriumi koosseisus on nelja asekantsleri ametikohad: asekantsler spordi alal, asekantsler kaunite kunstide alal, asekantsler kultuuriväärtuste alal ning asekantsler kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete alal.»;

6) punkti 191 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) korraldab teatri, muusika, kontserttegevuse, kinematograafia, kunsti ja kirjastustegevuse arenguks vajalike tingimuste loomist;»;

7) määrust täiendatakse punktiga 193 järgmises sõnastuses:

« 193. Asekantsler kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete alal:
1) juhib osakonnajuhatajate kaudu välissuhete osakonna ja kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluvate osakonnajuhatajate edutamiseks ning neile ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
3) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
4) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
5) valvab talle alluvate osakondade ülesannete täitmise üle;
6) viseerib ja kinnitab tema juhitavates osakondades koostatud dokumendid kooskõlas ministeeriumi asjaajamiskorraga;
7) korraldab eesti kultuuri tutvustamist maailmas ja koordineerib kultuurisuhete arendamist teiste riikidega;
8) koordineerib eesti huvide kaitsmist rahvusvahelistes organisatsioonides ministeeriumi pädevusse kuuluvates küsimustes;
9) korraldab vähemusrahvuste kultuuri arenguks vajalike tingimuste loomist;
10) koordineerib kultuurisidemete arendamist rahvuskaaslastega ja hõimurahvastega;
11) täidab muid ministri või kantsleri antud ülesandeid.»;

8) punkti 26 täiendatakse alapunktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) kultuurilise mitmekesisuse osakond;»;

9) punkti 27 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kunstide osakonnal – teatri, muusika ja kontserttegevuse, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kunstide ja kinematograafia ning kultuurilise huvitegevuse probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;»;

10) punkti 27 täiendatakse alapunktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) kultuurilise mitmekesisuse osakonnal – tingimuste loomine vähemusrahvuste kultuurielu arenguks ja nende lõimumiseks Eesti ühiskonda, kultuurisidemete toetamine rahvuskaaslaste ja hõimurahvastega;».

Peaminister Andrus ANSIP

Kultuuriminister Laine JÄNES

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json