HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kord

HALDUSÕIGUSTervishoid ja ravi

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seadus (lühend - NPALS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.05.2005
Avaldamismärge:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seadus

Vastu võetud 11.06.1997
RT I 1997, 52, 834
jõustumine 01.11.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.10.2001RT I 2001, 88, 53101.07.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
16.12.2004RT I 2005, 2, 401.03.2005

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesoleva seadusega reguleeritakse:
  1) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende valmistamiseks kasutatavate ainete (edaspidi lähteained) nimekirjade koostamise ja kinnitamise korda;
  2) narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete käitlemise korda;
  3) narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete kontrolli ning identifitseerimise korda, samuti narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete käitlemiseks vajalike lubade väljastamise korda ning kontrolli selle täitmise üle;
  4) narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainetega seotud informatsiooni ning aruandluse korda;
  5) narkomaania leviku tõkestamise, narkomaanide ravi ja rehabilitatsiooni korda.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 2.  Seaduses kasutatavad mõisted

  Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) narkootilised ja psühhotroopsed ained – käesoleva seaduse § 8 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras koostatud nimekirjades loetletud ained, samuti nende ainete stereoisomeerid, estrid, eetrid või soolad;
  2) lähteained ehk prekursorid - käesoleva seaduse § 8 lõigetes 1 ja 3 sätestatud korras koostatud nimekirjades loetletud ained;
  3) käitlemine - narkootiliste, psühhotroopsete või lähteainete omamine, valdamine, tarbimine, kasvatamine, korjamine, valmistamine, tootmine, töötlemine, pakkimine, säilitamine, hoidmine, laadimine, vedu, eksport ja import, transiit, jae- ja hulgimüük või muul viisil tarbijale või teisele käitlejale üleandmine;
  4) käitleja - füüsiline või juriidiline isik, kes on seotud narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete käitlemisega;
  5) käitlemiseks vajalikud load - Sotsiaalministeeriumi või Ravimiameti poolt antavad ühekordsed kindlaksmääratud kehtivusajaga tegevusload tootjatele, apteekidele, hulgimüüjatele, meditsiini- ja teadusasutustele, impordi- ja ekspordisertifikaadid, samuti jälitusametkondade ja Maksu- ja Tolliameti poolt antavad load käesoleva seaduse §-s 5 viidatud juhtudel;
  6) narkomaania - psüühiline või füüsiline sõltuvus, mis on tekkinud narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamise tagajärjel;
  7) narkomaan - isik, kellel narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamise tagajärjel esineb psüühiline või füüsiline sõltuvus nendest ainetest.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

2. peatükk KÄITLEMISE KORD 

§ 3.  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise piiramine

  (1) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine on keelatud, välja arvatud meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks.

  (2) Unimaguna ja kanepi kasvatamine narkootilise aine valmistamise eesmärgil on keelatud. Põllumajandusliku tootmise eesmärgil unimaguna ja kanepi käitlemise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Lubasid unimaguna või kanepi käitlemiseks põllumajandusliku tootmise eesmärgil annab sotsiaalminister.

  (3) Narkootilise ja psühhotroopse aine reklaam on keelatud, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.

  (4) Käesolevast seadusest tulenevatest impordi- ja ekspordipiirangutest on vabastatud rahvusvahelises transpordis osalevate laevade ja õhusõidukite ravimitagavaradesse kuuluvad narkootilist või psühhotroopset ainet sisaldavad rahvusvaheliselt tunnustatud ravimpreparaadid. Vastava korra kehtestab sotsiaalminister.

§ 4.  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil ning lähteainete käitlemine

  (1) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja korra kehtestab sotsiaalminister. Ravimiamet väljastab loa meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil narkootiliste ning psühhotroopsete ainete käitlemiseks ja kontrollib kehtestatud korra täitmist.

  (2) Ravimiametil on õigus keelduda loa väljaandmisest narkootilise või psühhotroopse aine käitlemiseks, kui selle meditsiiniline või teaduslik kasutamine ei ole põhjendatud.

  (3) Kui aine ei kuulu käesoleva seaduse § 8 alusel kinnitatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjadesse, otsustab ja määrab selle kuuluvuse Ravimiamet.

  (4) Lähteainete käitlemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.
[RT I 2005, 2, 4 - jõust. 01.03.2005]

§ 5.  Load narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete käitlemiseks kuritegude ennetamise, avastamise ning tõkestamise eesmärgil

  (1) Kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks võivad narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete käitlemislubasid anda jälitusametkondade juhid ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor kooskõlas jälitustegevuse seaduse (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425; 95, 845; 2000, 35, 222; 40, 251; 102, 671; 2001, 3, 9; 7, 17; 58, 353) ja tolliseadustikuga.

  (2) Ravimiamet peab arvestust jälitusametkondadele ja Maksu- ja Tolliametile väljastatud narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete ning nende koguste üle.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 6.  Narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete arvestus

  (1) Käitleja määrab vastutava füüsilise isiku, kes peab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete arvestust ning annab neisse puutuvat informatsiooni Ravimiametile sotsiaalministri kehtestatud korras.

  (2) Lähteainete eksportijad ja importijad on kohustatud pidama lähteainete arvestust ning andma nendega seonduvat informatsiooni Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

  (3) Ravimiametil on õigus kontrollida käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud arvestust ning teha ettekirjutusi.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud korras kogutud informatsioon narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete kohta edastatakse uimastipoliitikaga tegelevale ministrite komisjonile.

  (5) Statistilised andmed narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete kogukäibe kohta riigis on avalikud.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib Ravimiamet rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 7.  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete üleandmine, konfiskeerimine ja hävitamine

  (1) Isik, kellel puudub luba narkootiliste või psühhotroopsete ainete käitlemiseks, kuid kes hoiab seda enda valduses, on kohustatud viivitamatult selle üle andma kohalikule politseiprefektuurile. Aine üleandmise vormistamise ja säilitamise korra kehtestab siseminister.

  (2) Kriminaal- või väärteoasjas asitõendiks olev või konfiskeerimisele kuuluv narkootiline või psühhotroopne aine antakse üle Politseiameti Kohtuekspertiisi- ja Kriminalistika Büroole. Aine säilitamise ja hävitamise korra kehtestab siseminister.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 8.  Narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete nimekirjad

  (1) Narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete nimekirjad ning neisse Ravimiameti ettepanekul tehtavad muudatused ja täiendused kinnitab sotsiaalminister.

  (2) Narkootilised ja psühhotroopsed ained jaotatakse nimekirjadesse järgmiselt:
  1) I nimekirja kuuluvad narkootilised ja psühhotroopsed ained, mille käitlemine Eestis on keelatud, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel;
  2) II nimekirja kuuluvad narkootilised ravimid ja ained, mida väljastatakse ainult narkootilise ravimi retsepti alusel;
  3) III nimekirja kuuluvad narkootilised ja psühhotroopsed ravimid ning ained, mida väljastatakse arstiretsepti alusel;
  4) IV nimekirja kuuluvad psühhotroopsed ravimid ja ained, mida väljastatakse arstiretsepti alusel;
  5) II ja III nimekirja ainete käitlemiseks on vajalik narkootiliste ainete tegevusluba.

  (3) Lähteained jaotatakse nimekirjadesse järgmiselt:
  1) I nimekirja kuuluvad ained, millest lähtutakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sünteesil;
  2) II nimekirja kuuluvad reaktiivid, mis võivad leida kasutust narkootiliste ja psühhotroopsete ainete valmistamisel.

  (4) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete väikese ja suure koguse määrad kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 9.  Narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete lõplik identifitseerimine

  (1) Narkootiliste, psühhotroopsete ja lähteainete lõpliku identifitseerimise tagab Politseiameti Kohtuekspertiisi- ja Kriminalistika Büroo.

  (2) Narkootilisi, psühhotroopseid ja lähteaineid sisaldavate ravimite ja nende kõlblikkuse määramise tagab Ravimiamet.

  (3) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lõpliku identifitseerimise inimpäritoluga bioloogilistest materjalidest tagab Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo.

  (4) Politseiameti Kohtuekspertiisi- ja Kriminalistika Büroo, Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo ja Ravimiamet võivad tellida analüüse kodu- ja välismaistest laboratooriumidest.

§ 10.  Narkomaania leviku tõkestamine

  (1) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku tarvitamise tõkestamist ning narkomaania leviku vähendamist korraldatakse käesoleva seaduse ja riikliku programmi alusel. Narkomaania ennetamise riikliku programmi kinnitab Vabariigi Valitsus ning seda finantseeritakse riigieelarvest.

  (2) Vabariigi Valitsus ja kohalikud omavalitsused soodustavad igati narkomaania leviku tõkestamist taotlevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevust.

§ 11.  Narkomaania ravi

  (1) Narkomaaniat ravitakse isiku vaba tahte alusel psühhiaatrilise abi seaduses (RT I 1997, 16, 260) ettenähtud korras.

  (2) Vaimsete häirete tõttu endale või teistele ohtliku narkomaani haiglasse paigutamine tema tahtest olenemata toimub psühhiaatrilist abi reguleerivate õigusaktide kohaselt.

§ 12.  Narkomaani rehabilitatsioon

  Narkomaaniat põdevate isikute rehabiliteerimist ja

  sotsiaalabi korraldavad Vabariigi Valitsus ja kohalikud

  omavalitsused.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 13.  [Kehtetu – RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 131.  Vaide esitamine

  Isik, kes leiab, et käesolevas seaduses sätestatud loa taotluse või järelevalve menetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada sotsiaalministrile vaide.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

  §-d 14--15.
[Kehtetud – RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 151.  Narkootilise või psühhotroopse aine ebaseaduslik käitlemine väikeses koguses

  Narkootilise või psühhotroopse aine arsti ettekirjutuseta tarvitamise või väikeses koguses ebaseadusliku valmistamise, omandamise või valdamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 152.  Narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine käitlemise, arvestuse või aruandluse nõuete rikkumine

  (1) Narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine valmistamise, tootmise, töötlemise, pakkimise, säilitamise, veo, impordi, ekspordi, transiidi, üleandmise või arvestuse ja aruandluse nõuete rikkumise eest selle eest vastutava isiku poolt – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 153.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 151 ja 152 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätteid.

  (2) Politseiprefektuur või kohus konfiskeerib §-s 151 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine.

  (3) Politseiprefektuur, Maksu- ja Tolliamet või kohus võib kohaldada §-s 152 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.

  (4) Käesoleva seaduse §-s 151 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.

  (5) Käesoleva seaduse §-s 152 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on:
  1) politseiprefektuur;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Ravimiamet.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§-d 16--18. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 19.  Seaduse jõustumine

  Seadus jõustub 1997. aasta 1. novembril.

/otsingu_soovitused.json