Teksti suurus:

Lepitusmenetluse läbiviimise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I 2007, 46, 327

Lepitusmenetluse läbiviimise kord

Vastu võetud 13.07.2007 nr 188

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» § 64 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-ga 2032.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse lepitusmenetluse läbiviimise kord.

  (2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» «Kriminaalmenetluse seadustikust» ja «Ohvriabi seadusest» tulenevate erisustega.

§ 2.  Lepitaja nimetamine

  Lepitusmenetluse korraldamiseks määrab Sotsiaalkindlustusamet 5 tööpäeva jooksul lepitusmenetluse rakendamise määruse registreerimisest arvates lepitusteenust osutava ametniku (edaspidi lepitaja), teavitades sellest lepitusmenetluse rakendamise määruse koostanud prokuratuuri või kohut.

§ 3.  Lepitusmenetluse alustamine

  (1) Lepitaja võtab ühendust kannatanu ja kahtlustatava või süüdistatavaga ning piiratud teovõimega isiku seadusliku esindajaga (edaspidi osapooled). Kui mõnega osapooltest ei ole võimalik kontakti saada, teavitab lepitaja sellest vastavalt määruse § 5 lõikele 2 prokuratuuri.

  (2) Lepitaja kontrollib lepitamise alguses osapoolte nõusolekut lepitusmenetluseks ja selgitab osapooltele lepitusmenetluse eesmärki ja käiku, teavitab osapooli lepitusmenetluse katkestamise ja lepituskokkuleppe rikkumise tagajärgedest, lepitaja õigusest kontrollida kohtu või prokuratuuri poolt «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 2031 lõikes 3 sätestatud korras kohustusena kinnitatud lepituskokkuleppe tingimuste täitmist ning muudest lepitusmenetluses tähtsust omavatest asjaoludest.

  (3) Esimene kohtumine osapooltega korraldatakse ühe kuu jooksul «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 2032 lõikes 2 nimetatud määruse registreerimisest Sotsiaalkindlustusametis.

§ 4.  Lepituskokkuleppe sõlmimine

  (1) Lepituskokkulepe osapoolte vahel sõlmitakse kirjalikult kahe kuu jooksul «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 2032 lõikes 2 nimetatud määruse registreerimisest Sotsiaalkindlustusametis.

  (2) Lepituskokkulepe vormistatakse kolmes eksemplaris, selle allkirjastavad osapooled ja kinnitab lepitaja. Lepituskokkuleppe üks eksemplar jääb kannatanule, üks kahtlustatavale või süüdistatavale ning üks lepitajale.

§ 5.  Lepituse käiku kirjeldav aruanne

  (1) Hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast lepituskokkuleppe sõlmimist saadab lepitaja prokuratuurile lepituse käiku kirjeldava aruande, milles lepitaja kirjeldab muu hulgas osapooltega toimunud kohtumisi, osapoolte ühist vestlust ja osapoolte käitumist. Lepituse käiku kirjeldavale aruandele lisatakse lepituskokkuleppe koopia.

  (2) Kui osapool võtab tagasi oma nõusoleku lepitusmenetluse läbiviimiseks või lepitusmenetluse käigus ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole lepitusmenetluse jätkamine enam võimalik, saadab lepitaja 5 tööpäeva jooksul lepitusmenetluse jätkamise võimatusest teadasaamisest prokuratuurile lepituse käiku kirjeldava aruande, milles on ära toodud muu hulgas põhjused, miks lepitaja peab lepitusmenetluse jätkamist võimatuks.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Enne määruse jõustumist alustatud lepitusmenetluse puhul hakatakse määruse jõustumise hetkel lõpetamata ning alustamata toimingute tegemise ning esitamata dokumentide esitamise tähtaegu arvestama määruse jõustumise päevale järgnevast päevast.

Peaminister Andrus ANSIP


Sotsiaalminister Maret MARIPUU


Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json