Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 "Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 61, 1102

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 "Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 18.07.2007 nr 43

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 ja § 13 alusel.

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruses nr 30 «Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2007, 40, 688) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis ning lisades 1 ja 2 asendatakse sõnad «inimressursi arendamise rakenduskava horisontaalne tehniline abi» vastavas käändes sõnadega «horisontaalne tehniline abi» vastavas käändes;

2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega sätestatakse horisontaalse tehnilise abi meetme, elukeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meetme, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilise abi meetme ja inimressursi arendamise rakenduskava tehnilise abi meetme (edaspidi kõik meetmed koos tehniline abi) raames antava  struktuuritoetuse (edaspidi toetus) andmise, toetuse taotluse (edaspidi taotlus) menetlemise ja toetuse väljamaksmise ning toetuse kasutamise tingimused ja kord.».

Siseminister
rahandusministri ülesannetes Jüri PIHL

Haldustalituse juhataja kt
haldusosakonna juhataja ülesannetes
kantsleri ülesannetes Tiit TUISK

/otsingu_soovitused.json