Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 “Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 61, 1104

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 “Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 18.07.2007 nr 5

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõigete 5 ja 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§ 1. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 «Asustusüksuse nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RTL 2006, 93, 1729; 2007, 11, 174) kinnitatud lisas «Asustusüksuste nimistu» tehakse järgmised muudatused:

1) Lääne-Viru maakonna Sõmeru valla külade nimistust kustutatakse sõnad «Uhtna» ja «Näpi»;

2) Lääne-Viru maakonna Sõmeru valla alevike nimistut täiendatakse enne sõna «Sõmeru» sõnaga «Näpi» ja peale sõna «Sõmeru» sõnaga «Uhtna»;

3) Valga maakonna Palupera valla külade nimistut täiendatakse enne sõna «Miti» sõnaga «Makita».

§ 2. Valga maakonna Makita küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

§ 3. Maa-amet kannab asustusüksuse lahkmejoonte muudatused katastrikaardile.

Siseminister
regionaalministri ülesannetes Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json