Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2007. a määruse nr 19 „Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 61, 1100

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2007. a määruse nr 19 „Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord” muutmine

Vastu võetud 19.07.2007 nr 63

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 12 lõike 7 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2007. a määruse nr 19 «Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord» (RTL 2007, 27, 482) § 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«2) 1 kuni 20 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit;».

Minister Juhan PARTS

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres TINT