Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. mai 2002. a määruse nr 172 “Kaitseväe ülesehitus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 47, 330

Vabariigi Valitsuse 22. mai 2002. a määruse nr 172 “Kaitseväe ülesehitus” muutmine

Vastu võetud 19.07.2007 nr 191

Määrus kehtestatakse «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. mai 2002. a määruses nr 172 «Kaitseväe ülesehitus» (RT I 2002, 44, 290; 2005, 39, 310) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktid 6–9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:
«14) staabi- ja sideüksuste väljaõppekeskus «Üksik-sidepataljon» paiknemisega Tallinnas.»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Maaväe ülema vahetus alluvuses on Põhja Kaitseringkonna ülem, Lõuna Kaitseringkonna ülem, Kirde Kaitseringkonna ülem ja Lääne Kaitseringkonna ülem.»;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 8–12 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 1 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna «Tapal» sõnaga «Paldiskis»;

7) paragrahv 7 sõnastatakse järgnevalt:

« § 7. Kaitseringkondade vastutusalad ja staapide paiknemine

(1) Põhja Kaitseringkonna vastutusala on Tallinn, Harju maakond ja Rapla maakond.

(2) Lõuna Kaitseringkonna vastutusala on Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond.

(3) Kirde Kaitseringkonna vastutusala on Ida-Viru maakond, Jõgeva maakond, Järva maakond ja Lääne-Viru maakond.

(4) Lääne Kaitseringkonna vastutusala on Hiiu maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond ja Saare maakond.

(5) Kaitseringkondade ülemate vahetus alluvuses on vastavalt staabid:
1) Põhja Kaitseringkonna staap paiknemisega Tallinnas;
2) Lõuna Kaitseringkonna staap paiknemisega Tartus;
3) Kirde Kaitseringkonna staap paiknemisega Tapal;
4) Lääne Kaitseringkonna staap paiknemisega Pärnus.»;

8) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Paragrahvi 3 punktides 13 ja 14, § 4 lõike 2 punktides 2–7, lõike 3 punktides 2, 3, 4, 6 ja 7 ning lõike 4 punktides 2 ja 3, § 5 punktides 2 ja 3, § 6 punktides 2 ja 3 nimetatud struktuuriüksused on väeosad.».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json