Teksti suurus:

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2008
Avaldamismärge:

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord

Vastu võetud 26.03.2007 nr 19
RTL 2007, 27, 482
jõustumine 20.07.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.07.2007 nr 63 (RTL 2007, 61, 1100) 29.07.2007

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 12 lõike 7 alusel

§ 1. Üldsätted

Käesoleva määrusega sätestatakse elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord, elektripaigaldise tähistamise nõuded ja elektripaigaldise kaitsmiseks vajalikud abinõud.

§ 2. Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus

(1) Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge:
1) kuni 1 kV pingega liinide korral 2 meetrit;

2) 1 kuni 20 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit;

[RTL 2007, 61, 1100 – jõust. 29.07.2007]

3) 1 kuni 20 kV pingega liinide korral 10 meetrit;
4) 35–110 kV pingega liinide korral 25 meetrit;
5) 220–330 kV pingega liinide korral 40 meetrit.

(2) Õhuliini mastitõmmitsa või -toe, mis ulatub väljapoole õhuliini kaitsevööndit, puhul on mastitõmmitsa või -toe kaitsevöönd 1 meeter selle projektsioonist maapinnal.

(3) Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

(4) Veekaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev veepinnast põhjani ulatuv veeruum, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest meres ja järvedes 100 meetri kaugusel ning jõgedes 50 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

(5) Laevatatavate siseveekogude veepinna kohal asuva õhuliini kaitsevöönd on piki liini kulgev õhuruum, mida mõlemalt poolt liini piiravad liini äärmistest hälbimatus asendis juhtmetest 100 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

(6) Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

§ 3. Teave elektripaigaldise asukohast

(1) Teave maismaal asuva elektripaigaldise kohta kantakse teabekandjatele «Maakatastriseaduses» sätestatud korras ja avalikustatakse Maakatastris. Elektripaigaldise omanik peab esitama Maakatastrile andmed elektripaigaldise asukoha ja selle muutmise kohta.

(2) Teave meres ja laevatatavas siseveekogus paikneva elektripaigaldise kohta kantakse teabekandjatele õigusaktidega sätestatud korras ja avalikustatakse Veeteede Ameti poolt kehtestatud korras.

(3) Elektripaigaldise omanik on kohustatud kinnisasja omaniku nõudel tutvustama elektripaigaldise asukohta, selle tähistust ja selgitama elektripaigaldise kaitsevööndis kehtivaid kitsendusi nõude saamisest kümne päeva jooksul.

§ 4. Elektripaigaldise tähistamine

(1) Elektripaigaldise omanik peab kindlustama elektripaigaldise tähistamise tagamaks, et elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsevad isikud oleksid informeeritud elektripaigaldise olemasolust, asukohast ning sellest lähtuvast ohust ja teaksid vältida elektripaigaldise vigastamist.

(2) Elektripaigaldise omanik tagab hoiatusmärgi «Elektrioht» paigaldamise õhuliinide mastidele, alajaamadele ja alajaamu ümbritsevatele aedadele ja vastavalt vajadusele ka muudele objektidele.

(3) Maakaabelliinide pinnasesse paigaldamisel pannakse kaabli kohale kollane hoiatuslint.

(4) Elektripaigaldise tähiseid on keelatud hävitada, vigastada või omavoliliselt ümber paigutada.

(5) Meres ja laevatatavas siseveekogus asuva elektripaigaldise tähistamisel lähtutakse «Meresõiduohutuse seadusest» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

§ 5. Loa taotlemine elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks

(1) «Elektriohutusseaduse» § 12 lõikes 3 nimetatud tegevusi teha sooviv isik peab vähemalt 10 tööpäeva enne planeeritud tegevuse alustamist esitama elektripaigaldise omanikule kirjaliku taotluse.

(2) Elektripaigaldise omanik peab lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest teavitama taotlejat hiljemalt viie tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast arvates. Elektripaigaldise omanik võib taotlejalt nõuda taotluse rahuldamisega kaasnevate kulude hüvitamist.

(3) Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik kinnitab oma allkirjaga, et talle on selgitatud elektripaigaldise asukohta, selle kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.

§ 6. Tegevuse korraldamine elektripaigaldise kaitsevööndis

(1) Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik peab vältima elektripaigaldise kahjustamist või kahjustumise ohu tekkimist.

(2) Elektripaigaldise kahjustamise või kahjustumise ohu korral on elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik kohustatud:
1) viivitamata peatama oma tegevuse, mis võib kaasa tuua elektripaigaldise kahjustumise;
2) viivitamata teavitama elektripaigaldise kahjustamisest või kahjustumise ohust elektripaigaldise omanikku;
3) võtma tarvitusele abinõud elektripaigaldise edasise kahjustuse ärahoidmiseks;
4) kolmandatele isikutele tekkiva ohu korral teavitama neid võimalikust ohuallikast või kõrvaldama neile ohu tekkimise võimaluse, näiteks piiritledes ohutsooni märkelintidega, korraldades valve kuni elektripaigaldise omaniku esindaja saabumiseni.

(3) Kui maapinnal või veekogus töid teostav isik avastab tundmatu elektripaigaldise või selle olemasolule viitavat tähistust, tuleb tööd kohe peatada ja võtta tarvitusele abinõud võimaliku elektripaigaldise kaitseks. Maapinnal paiknevast kaablist tuleb kohe teatada kinnisasja omanikule. Laevatatavas veekogus paiknevast kaablist tuleb viivitamatult teatada Veeteede Ametile. Kui nimetatud isikute kaasabil ei õnnestu elektripaigaldise omanikku tuvastada, tuleb kaabli olemasolust teavitada Energiaturu Inspektsiooni.

(4) Kui lõikes 3 nimetatud isikute kaasabil ei õnnestu elektripaigaldise omanikku tuvastada, võib töid jätkata nii, et oleks välistatud elektripaigaldise kahjustamine.

§ 7. Elektripaigaldise kaitsevööndis puude ja võsa raiumine

(1) Elektripaigaldise omanikul on õigus raiuda kaitsevööndis kasvavad ja elektripaigaldist ohustavad puud ja võsa sellest kinnisasja omanikku eelnevalt teavitades.

(2) Elektripaigaldise omanikul on õigus kinnisasja omanikku eelnevalt teavitamata raiuda puud ja puude oksad ning võsa, mis on põhjustanud elektripaigaldise rikke või loovad ohtliku olukorra.

(3) Elektripaigaldise kaitsevööndis puude, puude okste ja võsa raiumisel on elektripaigaldise omanik kohustatud, kooskõlastatult kinnisasja omanikuga, langetatud puud laasima, järkama ja kokku koondama, raiejäätmed koguma hunnikutesse või vallidesse või põletama.

(4) Raadamist tehakse «Metsaseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

(5) Tiheasustusega aladel tuleb puude ja võsa raiumisel arvestada lisaks lõigetes 1 kuni 3 sätestatule ka vastavalt «Looduskaitseseaduse» §-s 45 kehtestatud nõudeid.

§ 8. Rakendussäte

Käesoleva määruse § 4 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohustus kehtib pärast määruse jõustumist ehitatud elektripaigaldiste suhtes.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 20. juulil.

/otsingu_soovitused.json