Teksti suurus:

Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2007, 49, 338

Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad

Vastu võetud 02.08.2007 nr 199

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1012 lõike 2 ja § 1028 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1. Kooskõlastamiseks esitamine

(1) Konsulaarametnik kooskõlastab viisa andmise siseministri määratud Siseministeeriumi valitsemisala asutusega.

(2) Konsulaarametnik esitab viisa andmise Siseministeeriumi valitsemisala asutusele kooskõlastamiseks koos kõigi välismaalase viisa taotlemiseks esitatud andmete ja muu asjassepuutuva teabega.

(3) Konsulaarametnik esitab viisa andmise uuesti kooskõlastamiseks, kui viisa taotleja esitab enne viisa väljastamist täiendavaid andmeid või parandab varem esitatud andmeid või konsulaarametnik muudab viisa taotleja osas varem «Viisaregistrisse» kantud andmeid.

(4) Viisa andmine esitatakse kooskõlastamiseks elektrooniliselt läbi «Viisaregistri».

(5) Konsulaarametnik kooskõlastab viisa andmise Euroopa Liidu ühtse viisaruumiga ühinenud riikidega Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.

§ 2. Kooskõlastuse andmine ja tähtaeg

(1) Siseministeeriumi valitsemisala asutus kontrollib kooskõlastamiseks esitatud viisa taotlemisega seotud andmeid vastavalt asutuse pädevusele.

(2) Siseministeeriumi valitsemisala asutus teostab viisa taotleja kontrolli asutuse pädevuses olevatest andmekogudest ja arvestades muid talle teada olevaid asjaolusid.

(3) Siseministeeriumi valitsemisala asutus kooskõlastab viisa andmise või jätab viisa andmise kooskõlastamata kolme tööpäeva jooksul viisa andmise kooskõlastamiseks esitamise päevast arvates.

(4) Erandjuhul võib Siseministeeriumi valitsemisala asutus üks kord pikendada lõikes 3 nimetatud tähtaega kuni neljateistkümne kalendripäevani viisa andmise kooskõlastamiseks esitamise päevast arvates.

(5) Piiripunktis erandina viisa andmise ning Eesti Vabariigile siduva lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu alusel viisa andmise kooskõlastab Siseministeeriumi valitsemisala asutus vajadusel ühe tööpäeva jooksul. Viisa esitab kooskõlastamiseks piirivalveametnik.

(6) Kui Siseministeeriumi valitsemisala asutus ei esita kooskõlastust või mittekooskõlastust ettenähtud tähtaja jooksul ega pikenda kooskõlastuse tähtaega, loetakse viisa andmine kooskõlastatuks.

(7) Kooskõlastus või mittekooskõlastus esitatakse elektrooniliselt läbi «Viisaregistri».

(8) Mittekooskõlastus esitatakse koos «Välismaalaste seaduse» §-s 1010 sätestatud viisa andmisest keeldumise alusega.

(9) Siseministeeriumi valitsemisala asutus kirjendab kõik viisa andmise kooskõlastamisel asutuse süsteemis teostatavad tegevused kasutajapõhiselt.

(10) Siseministeeriumi valitsemisala asutus salvestab erandjuhul «Viisaregistrilt» saadud kooskõlastamise päringust ainult viisataotluse numbri ja viisa taotleja kodakondsust ning asukohta puudutavad andmed. Muid andmeid «Viisaregistrilt» saadud kooskõlastamise päringust ei salvestata.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määrus nr 74 «Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad» (RT I 2005, 21, 138) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 1. oktoobril 2007. a.

(2) Määruse § 1 lõige 5 jõustub Eesti ühinemisel Euroopa Liidu ühtse viisaruumiga.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Siseminister Jüri PIHL

Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Margus MATT

/otsingu_soovitused.json