Teksti suurus:

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2007, 50, 348

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Vastu võetud 16.08.2007 nr 209

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 9 lõike 2 ja «Andmekogude seaduse» § 32 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Metsaressursi arvestuse riikliku registri asutamine ja ametlik nimi

(1) Metsaressursi arvestuse riiklik register on asutatud Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 1999. a määrusega nr 294 «Metsaressursi arvestuse riikliku registri asutamine».

(2) Registri ametlik nimi on «Metsaressursi arvestuse riiklik register» (edaspidi metsaregister).

§ 2. Metsaregistri pidamise eesmärk

Metsaregistri pidamise eesmärk on arvestuse pidamine metsa pindala, tagavara, paiknemise, seisundi, omaniku, kasutamise ja selle kitsenduste üle.

§ 3. Metsaregistri õiguslik režiim

Metsaregistri andmetel on õiguslik tähendus «Metsaseaduses» sätestatud ulatuses.

§ 4. Metsaregistri vastutav ja volitatud töötleja ning nende ülesanded

(1) Metsaregistri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

(2) Registri vastutav töötleja tagab metsaregistri pidamise ja metsaregistri ülesannete täitmise.

(3) Metsaregistri volitatud töötleja on Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus.

(4) Metsaregistri volitatud töötleja korraldab metsaregistri pidamiseks vajaliku tarkvara, klassifikaatorite ja dokumendivormide väljatöötamise, koostöö andmete esitajatega ja teiste riigi andmekogudega, andmevahetuse standardite kehtestamise, metsaregistri andmete kaitse loata töötlemise, sealhulgas loata kasutamise, hävitamise ja muutmise eest, ning täidab teisi kohustusi vastavalt «Andmekogude seadusele» ja selle alusel vastuvõetud õigusaktidele. Metsaregistri volitatud töötleja kohustub tagama Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määruse nr 150 «Andmekogude riikliku registri asutamine» nõuete täitmise.

(5) Metsaregistri volitatud töötlejal on õigus:
1) esitada päringuid andmete esitajatele ning nõuda nendelt käesoleva põhimäärusega kehtestatud andmete vormistamise ja üleandmise korrast kinnipidamist;
2) saada metsaregistrile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid riigiasutustelt.

(6) Volitatud töötleja tagab tehniliste ja organisatsiooniliste vahenditega andmete käideldavuse ja tervikluse ning konfidentsiaalsuse nõuete täitmise.

2. peatükk
REGISTRI PIDAMINE JA KOOSSEIS

§ 5. Metsaregistri pidamise viis ja koosseis

(1) Metsaregistrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina.

(2) Metsaregistri koosseisu kuuluvad:
1) kanderaamat;
2) metsaregistri toimikud;
3) digitaalsed andmefailid.

(3) Metsaregister jaguneb aktuaalseid andmeid sisaldavaks registriosaks ja arhiveeritud registriandmeteks. Andmed arhiveeritakse samale metsamaa alale tehtud uute metsakorralduse andmete kandmisel metsaregistrisse.

3. peatükk
REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

§ 6. Metsaregistri registriobjekt ja selle kirjeldus

(1) Metsaregistri registriobjekt on metsa inventeerimise käigus eraldi üksusena kirjeldatud, pinnalt terviklik metsaosa (edaspidi metsaeraldis).

(2) Metsaeraldise kirjeldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) metsaeraldise paiknevust kajastav digitaalne metsakaart;
2) metsaeraldise pindala, tagavara, seisundi, kasutamise ja kitsenduste andmed;
3) metsaeraldise asukohakirjeldus, mis sisaldab maakonda, valda, maaüksuse nimetust ja katastriüksuse tunnust;
4) maaüksuse (maaüksuste) omanike nimed, juriidiliste isikute puhul nimed ja registrikoodid;
5) andmete esitaja nimi, registrikood, aadress, kontakttelefon ja e-posti aadress;
6) taksaatori nimi, sooritatud metsakorraldaja eksami ja katsetöö tunnistuse number.

(3) Metsaeraldise kirjelduse andmed on Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori käskkirjaga kehtestatud metsaregistri andmeformaadis, mis on avalikustatud Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse veebilehel.

§ 7. Metsaregistri kanderaamat, andmete kandmine registrisse ja andmete esitaja

(1) Kanderaamat on digitaalne. Metsaregistri volitatud töötleja registreerib kanderaamatus andmete metsaregistrisse kandmise alusdokumendid.

(2) Volitatud töötleja kannab andmete saamise aja, andmete esitaja andmed ja alusdokumentide loetelu kanderaamatusse.

(3) Metsaeraldise andmete metsaregistrisse kandmise aluseks on taotlus metsamajandamiskava kehtestamiseks.

(4) Metsaregistrisse kantakse kehtestatud metsamajandamiskava koostamiseks kasutatud metsaeraldise andmed kolme tööpäeva jooksul metsamajandamiskava kehtestamise kohta otsuse tegemisest arvates. Riigimetsa Majandamise Keskuse ja eriinventeerimiste käigus saadud metsaeraldiste andmete üleandmisel metsaregistri volitatud töötlejale toimub nende sissekandmine metsaregistrisse kümne tööpäeva jooksul.

(5) Andmete tervikluse kontrollimiseks enne metsaregistrisse kandmist kasutatakse elektroonilist andmekontrolli, juhindudes seejuures «Metsaseaduse» alusel metsainventeerimisandmetele kehtestatud nõuetest ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktori käskkirjaga kehtestatud metsaregistri andmeformaadist.

(6) Paberil või digitaalselt vormistatud taotlusi registrikande tegemiseks ja digitaalseid metsaeraldise algandmeid säilitab metsaregistri volitatud töötleja kümme aastat.

(7) Metsaregistrisse tohib metsamajandamiskava kehtestamiseks metsaeraldise andmeid esitada metsakorraldustööde tegevusluba omav isik.

(8) Metsaregistrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§ 8. Andmete muutmine ja kustutamine metsaregistris

(1) Registreeritud andmeid muudetakse:
1) metsaregistris avastatud ebaõigete andmete parandamiseks;
2) metsaregistris avastatud puudulike andmete täiendamiseks.

(2) Metsaregistris ebaõigete või puudulike andmete avastamise korral on andmete esitaja kohustatud esitama õiged ja korrektsed andmed volitatud töötleja määratud tähtajaks.

(3) Volitatud töötlejal on õigus muuta katastriüksuse omandiõigust käsitlevaid andmeid ja katastriüksuste tunnuste andmeid kinnistusraamatu alusel.

(4) Kui metsaregistri kande muutmiseks vajalikud andmed või dokumendid puuduvad või kui dokumendid ei ole korrektselt vormistatud, teatab volitatud töötleja sellest andmete esitajale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete ja dokumentide volitatud töötleja kätte jõudmisest arvates.

(5) Kui vajalikud andmed ja dokumendid on esitatud, teeb volitatud töötleja andmete muutmise kande.

(6) Metsaregistri kanne arhiveeritakse, kui metsaregistri objekti kohta tehakse hilisema metsa inventeerimise andmete põhjal uus metsaregistri kanne.

(7) Volitatud töötleja peab metsaregistris ebaõigete andmete parandamise, puudulike andmete täiendamise ja registreeritud andmete arhiveerimise arvestust.

4. peatükk
JUURDEPÄÄS REGISTRISSE KANTUD ANDMETELE JA REGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE

§ 9. Andmete metsaregistrist väljastamise kord

(1) Kõik metsaregistri andmed on avalikud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele nendele seadusega või seaduse alusel antud ülesannete täitmiseks. Metsaregistri infotehnoloogilise lahenduse kasutajatele toimub andmete väljastamine krüpteeritud internetiühenduse kaudu. Teistele väljastatakse andmeid taotluste alusel.

(2) Metsaregistrist väljastatakse andmeid metsaregistri volitatud töötlejale esitatud kirjalike taotluste alusel digitaalselt või paberil vastavalt tehnilistele võimalustele.

(3) Metsaregistrist andmete regulaarseks väljastamiseks võivad andmete saaja ja metsaregistri volitatud töötleja sõlmida lepingu.

(4) Juhul kui metsaregistri volitatud töötleja keeldub metsaregistrist andmeid väljastamast, on andmeid soovinud isikul õigus pöörduda andmete saamiseks metsaregistri vastutava töötleja poole. Metsaregistri vastutav töötleja teeb oma otsuse andmete väljastamise kohta kümne tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

(5) Metsaregistrist andmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete väljastamise viisi üle peetakse arvestust. Andmete väljastamine metsaregistri volitatud töötleja poolt toimub üleandmis-vastuvõtmisakti alusel.

(6) Kirjalikke taotlusi metsaregistri andmete saamiseks säilitatakse metsaregistri toimikus.

§ 10. Metsaregistrist andmete väljastamise tasu määrad

Metsaregistrist andmete väljastamise tasu määrad on toodud «Metsaseaduse» lisas 1.

§ 11. Metsaregistri andmete ristkasutus

(1) Metsaregistri andmete ning riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude andmete ristkasutus on lubatud.

(2) Andmete ristkasutus toimub vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele või Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 331 «Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine» põhimõtetele ja realiseeritakse riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) kaudu.

5. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE

§ 12. Metsaregistri pidamise järelevalve

(1) Järelevalvet metsaregistri pidamise üle teostavad metsaregistri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

(2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda metsaregistrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete metsaregistrist väljastamise ning kasutamise kohta.

(3) Puuduste ilmnemisel metsaregistri pidamises on metsaregistri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud asutuse ettekirjutuses märgitud puudused määratud tähtajaks.

§ 13. Metsaregistri pidamise finantseerimine

Metsaregistri pidamist finantseeritakse riigieelarvest metsaregistri volitatud töötlejale selleks otstarbeks määratud vahenditest.

§ 14. Metsaregistri likvideerimine

Metsaregistri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduse» ja «Arhiiviseaduse» nõuetega.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json