Teksti suurus:

Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruse nr 94 “Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 68, 1210

Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruse nr 94 “Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 16.08.2007 nr 60

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 21 lõike 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruses nr 94 «Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord» (RTL 2004, 102, 1657; 2005, 6,46) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 1 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevat määrust ei kohaldata ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamisel isikutele, kes on ravikindlustuse andmekogusse kantud Võõrtöötajate Sotsiaalse Kindlustatuse Halduskomisjoni 17. märtsi 2005. a otsuse nr 202 (ELT L 77/1, 15.03.2006, lk 1–3) alusel kehtestatud näidisvormi E 106 alusel.»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) ravikindlustuskaardi väljastamiseks taotleja elukoha aadress või soovitav ravikindlustuskaardi väljastamise koht (haigekassa piirkondlik osakond);»;

3) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «üks aasta» sõnadega «kolm aastat».

§ 2. Määrus jõustub 2008. a 1. jaanuaril.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json