Teksti suurus:

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.07.1996
Avaldamismärge:RT II 1996, 29, 104

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)1

Vastu võetud 30.09.1957

Vabariigi Valitsuse 28.05.1996 määrus nr 150 kokkuleppega ühinemise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR) [01.01.2017 jõustunud redaktsioon]

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR) [01.01.2019 jõustunud A ja B lisade versioon]

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo kokkulepe (ADR) [01.01.2021 jõustunud A ja B lisade versioon ning pealkirja muudatus]

ADRi jaol 1.5.1 põhinev mitmepoolne kokkulepe M330 [23.12.2020--01.03.2021]

ADRi jaol 1.5.1 põhinev ning juhi koolitustunnistusi kooskõlas ADRi alajaoga 8.2.2.8.2 käsitlev mitmepoolne kokkulepe M333 [10.05.2021--01.10.2021]


Lepingupooled,

soovides suurendada rahvusvahelise autoveo ohutust,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

Käesolevas kokkuleppes:

a) termini «sõiduk» all mõistetakse mootorsõidukit, autorongi, haagist ja poolhaagist, nagu need on määratletud 19. septembril 1949. a. sõlmitud teeliikluse konventsiooni artiklis 4, ning mis ei kuulu lepingupoole kaitsejõududele või ei ole nende käsutuses;

b) termini «ohtlikud veosed» all mõistetakse neid aineid ja esemeid, mille rahvusvaheline autovedu on lisade A ja B kohaselt keelatud või lubatud ainult teatavatel tingimustel;

c) termini «rahvusvaheline vedu» all mõistetakse igat vedu, mis toimub ülal punktis a määratletud sõidukitega vähemalt kahe lepingupoole territooriumil.

Artikkel 2

1. Kui artikli 4 lõike 3 sätetest ei tulene teisiti, ei ole lisa A kohaselt keelatud ohtlike veoste rahvusvaheline vedu lubatud.

2. Teiste ohtlike veoste rahvusvaheline vedu on lubatud, kui on täidetud:

a) allpool lisas A toodud tingimused nende veoste kohta, eriti nende pakendi ning märgistuse osas, ja

b) allpool lisas B toodud tingimused, eriti sõiduki konstruktsiooni, seadmete ja ekspluatatsiooni osas, kui artikli 4 lõike 2 sätetest ei tulene teisiti.

Artikkel 3

Käesoleva kokkuleppe lisad on selle lahutamatud osad.

Artikkel 4

1. Igal lepingupoolel on õigus piirata või keelata ohtlike veoste sissevedu oma territooriumile teistel, veoohutusest erinevatel põhjustel.

2. Käesoleva kokkuleppe jõustumisel lepingupoole territooriumil vedusid teostavate või pärast selle jõustumist kahe kuu jooksul lepingupoole territooriumil kasutusele võetud sõidukitega on lubatud kolme aasta jooksul kokkuleppe jõustumise päevast arvates vedada ohtlikke veoseid, kuigi nende sõidukite konstruktsioon ja varustus täielikult ei vasta lisas B toodud nõuetele. Seda aega võib siiski ühendada lisa B eriklausli kohaselt.

3. Käesoleva kokkuleppe lepingupooltel on õigus kokku leppida kahe- või mitmepoolsetes kokkulepetes, et mõnede ohtlike veoste rahvusvaheline vedu, mis käesoleva kokkuleppe kohaselt on keelatud, võib nende territooriumil toimuda teatud nõuete täitmise korral või, et ohtlike veoste rahvusvaheline vedu, mis käesoleva kokkuleppe kohaselt on lubatud vaid erinõuete täitmise korral, võib nende territooriumil toimuda tingimustel, mis on vähem ranged käesoleva kokkuleppe lisades tooduist. Käesolevas lõikes nimetatud kahe- ja mitmepoolsed erikokkulepped tuleb saata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (edaspidi ÜRO) peasekretärile, kes saadab need lepingupooltele, kes ei ole nimetatud erikokkulepetele alla kirjutanud.

Artikkel 5

Vedudele, millele kohaldatakse käesolevat kokkulepet, kohaldatakse samuti ka üldist teeliiklust, rahvusvahelisi vedusid ja rahvusvahelist kaubandust puudutavaid siseriiklikke ning rahvusvahelisi eeskirju.

Artikkel 6

1. Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriigid ja riigid, kellel on lubatud komisjoni tegevuses osaleda nõuandva häälega selle komisjoni volituste lõike 8 kohaselt, võivad saada käesoleva kokkuleppe lepingupoolteks:

a) kirjutades sellele alla;

b) kirjutades sellele alla järgneva ratifitseerimisega;

c) ühinedes sellega.

2. Riigid, kellel on lubatud osaleda Euroopa Majanduskomisjoni teatavates tegevustes tema volituste lõike 11 kohaselt, võivad saada käesoleva kokkuleppe lepingupoolteks, ühinedes sellega pärast jõustumist.

3. Kokkulepe on avatud allakirjutamiseks kuni 15. detsembrini 1957. a. Pärast seda kuupäeva on kokkulepe avatud ühinemiseks.

4. Ratifitseerimine või ühinemine jõustub ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisega ÜRO peasekretäri juures.

Artikkel 7

1. Käesolev kokkulepe jõustub ühe kuu möödumisel päevast, kui artikli 6 lõikes 1 nimetatuist viis riiki on sellele alla kirjutanud ratifitseerimisreservatsioonita või deponeerinud oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid. Käesoleva kokkuleppe lisasid ei kohaldata aga kuue kuu jooksul pärast kokkuleppe jõustumist.

2. Iga riigi suhtes, kes ratifitseerib käesoleva kokkuleppe või ühineb sellega pärast seda, kui artikli 6 lõikes 1 nimetatud viis riiki on sellele alla kirjutanud ratifitseerimisreservatsioonita või deponeerinud oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid, jõustub käesolev kokkulepe ühe kuu möödumisel päevast, mil nimetatud riigid on deponeerinud oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi ja kokkuleppe lisasid kohaldatatakse nimetatud riikides kas kokkuleppe jõustumise kuupäevast või kuupäevast, millal neid hakatakse kohaldama vastavalt käesoleva artikli lõike 1 sätetele.

Artikkel 8

1. Iga lepingupool võib käesoleva kokkuleppe denonsseerida teatega ÜRO peasekretärile.

2. Denonsseerimine jõustub kaheteistkümne kuu möödudes päevast, mil ÜRO peasekretär sai denonsseerimise teate kätte.

Artikkel 9

1. Käesolev kokkulepe kaotab jõu, kui selle jõustumise järel teatava järjestikuse kaheteistkümne kuu jooksul lepingupoolte arv on alla viie.

2. Kui ohtlike veoste veo korraldamise osas sõlmitakse ülemaailmne kokkulepe ja kui käesoleva kokkuleppe mõni säte on vastuolus nimetatud ülemaailmse kokkuleppe mõne sättega, siis viimase jõustumise kuupäevast lõpetatakse automaatselt käesoleva kokkuleppe kohaldamine ülemaailmse kokkuleppe liikmeks saanud lepingupoolte vahelistes suhetes ja nimetatud ülemaailmse kokkuleppe säte asendab käesoleva kokkuleppe sellekohast sätet.

Artikkel 10

1. Iga riik võib käesoleva kokkuleppe allakirjutamisel ratifitseerimisreservatsioonita või oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel või igal ajal hiljem deklareerida ÜRO peasekretärile saadetud teatega, et käesolev kokkulepe laieneb kogu või osale territooriumile, mille välissuhete eest ta vastutab. Käesolevat kokkulepet ja selle lisasid kohaldatakse teates nimetatud territooriumil või territooriumidel ühe kuu möödumisel, mil ÜRO peasekretär sai nimetatud teate kätte.

2. Iga riik, kes tegi käesoleva artikli lõike 1 kohase deklaratsiooni käesoleva kokkuleppe kohaldamisest territooriumil, mille välissuhete eest ta vastutab, võib vastavalt artikli 8 sätetele kokkuleppe denonsseerida selle territooriumi suhtes.

Artikkel 11

1. Iga kahe või mitme lepingupoole vaheline vaidlus käesoleva kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamise kohta tuleb lahendada võimaluse korral nendevaheliste läbirääkimiste teel.

2. Iga vaidlus, mida ei lahendatud läbirääkimiste teel, antakse ühe vaidleva lepingupoole palvel vahekohtusse ja esitatakse vastavalt ühele või mitmele vahekohtunikule, keda vaidlevad pooled kokkuleppel valivad. Kui kolme kuu jooksul palve esitamise päevast arvates vaidlevad pooled ei saavuta kokkulepet vahekohtuniku või vahekohtunike valimise osas, siis igaüks neist võib paluda ÜRO peasekretäri määrata vahekohtunik, kellele vaidlus otsustamiseks esitatakse.

3. Käesoleva artikli lõike 2 kohaselt määratud vahekohtunik või vahekohtunike otsus on vaidlevatele lepingupooltele kohustuslik.

Artikkel 12

1. Iga lepingupool võib käesolevale kokkuleppele allakirjutamisel, selle ratifitseerimisel või sellega ühinemisel deklareerida, et ta ei loe ennast seotuks artikliga 11. Teised lepingupooled ei ole seotud artikliga 11 iga lepingupoole suhtes, kes esitas sellise reservatsiooni.

2. Iga lepingupool, kes esitas käesoleva artikli lõikes 1 ette nähtud reservatsiooni, võib selle igal ajal tagasi võtta ÜRO peasekretärile saadetud teatega.

Artikkel 13

1. Kui käesolev kokkulepe on olnud jõus kolm aastat, võib iga lepingupool teatega ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile taotleda konverentsi kokkukutsumist kokkuleppe läbivaatamiseks. Peasekretär teatab sellisest taotlusest kõigile lepingupooltele ja kutsub konverentsi kokku, kui pärast tema teadet nelja kuu jooksul vähemalt üks neljandik lepingupooltest teatavad, et nad nõustuvad taotlusega.

2. Kui konverents kutsutakse kokku vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, teatab peasekretär sellest kõigile lepingupooltele ja palub neil esitada kolme kuu jooksul ettepanekud, mille arvestamine näib neile soovitavana. Vähemalt kolm kuud enne konverentsi algust edastab peasekretär kõigile lepingupooltele konverentsi esialgse päevakorra koos ettepanekute tekstidega.

3. Vastavalt käesolevale artiklile peasekretär kutsub konverentsile kõik artikli 6 lõikes 1 nimetatud riigid ja riigid, kes on saanud lepingupoolteks käesoleva kokkuleppe artikli 6 lõike 2 kohaselt.

Artikkel 142

1. Sõltumata artiklis 13 ette nähtud läbivaatamise protseduurist, võib iga lepingupool esitada ühe või mitu parandusettepanekut käesoleva kokkuleppe lisadesse. Selleks saadab ta tekstid ÜRO peasekretärile. Peasekretär võib samuti esitada käesoleva kokkuleppe lisadesse parandusettepanekuid, et tagada nende lisade ja teiste ohtlike veoste rahvusvahelist vedu puudutavate rahvusvaheliste kokkulepete vaheline ühtsus.

2. Peasekretär saadab iga käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud ettepaneku kõigile lepingupooltele ja teatab nendest teistele, artikli 6 lõikes 1 nimetatud riikidele.

3. Iga lisadesse esitatud parandusettepanek loetakse vastuvõetuks, kui kolme kuu jooksul peasekretäri poolt teate saatmise päevast arvates vähemalt üks kolmandik lepingupooltest või viis lepingupoolt (kui üks kolmandik ületab selle arvu) ei ole esitanud kirjalikku vastuväidet esitatud parandusettepaneku kohta. Kui parandus loetakse vastuvõetuks, jõustub see kõikide lepingupoolte suhtes uue kolmekuulise aja möödumisel, välja arvatud alljärgnevatel juhtudel:

a) selliseid parandusi tehti või tõenäoliselt tehakse teistesse käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud rahvusvahelistesse kokkulepetesse sellise aja möödumisel, mille pikkuse määrab peasekretär nii, et nimetatud parandus ja teistesse kokkulepetesse tehtud või tõenäoliselt tehtavad parandused jõustuksid võimalikult üheaegselt. Kuid see aeg ei või olla lühem kui üks kuu;

b) parandusettepaneku esitamisel võib lepingupool märkida oma ettepanekus, millal see parandus võiks jõustuda kolmest kuust pikema aja jooksul, juhul kui see vastu võetakse.

4. Peasekretär peab, niipea kui võimalik, teatama kõigile lepingupooltele ja kõigile artikli 6 lõikes 1 nimetatud riikidele igast lepingupooltelt saadud vastuväitest esitatud parandusettepaneku kohta.

5. Kui lisadesse esitatud parandusettepanekut ei võeta vastu, kuid vähemalt üks parandusettepanekut mitteesitanud lepingupool teatas kirjalikult peasekretärile oma nõusolekust selle parandusega, siis kutsub peasekretär selle kolmekuulise tähtaja järel, mille kestel käesoleva artikli lõike 3 kohaselt tuleb esitada vastuväide paranduse kohta, koosolekule kõik artikli 6 lõikes 1 nimetatud riigid. Sellele koosolekule võib peasekretär kutsuda ka:

a) transpordiküsimusi käsitlevate valitsustevaheliste organisatsioonide esindajad;

b) rahvusvaheliste mittevalitsustevaheliste organisatsioonide esindajad, kes otseselt korraldavad ohtlike veoste vedu lepingupoolte territooriumidel.

6. Iga parandus, mis võeti vastu vastavalt käesoleva artikli lõikele 5 kokku kutsutud koosolekul vähemalt poolte lepingupoolte poolt, jõustub kõigi lepingupoolte suhtes vastavalt koosolekust osavõtnud enamiku lepingupoolte poolt kokkulepitud protseduurile.

Artikkel 15

Peale käesoleva kokkuleppe artiklites 13 ja 14 ette nähtud teadete, teatab ÜRO peasekretär artikli 6 lõikes 1 nimetatud riikidele ja riikidele, kes on saanud lepingupoolteks artikli 6 lõike 2 kohaselt:

a) allakirjutamistest, ratifitseerimistest ja ühinemistest vastavalt artiklile 6;

b) käesoleva kokkuleppe ja selle lisade jõustumise kuupäevadest vastavalt artiklile 7;

c) denonsseerimistest vastavalt artiklile 8;

d) käesoleva kokkuleppe kehtivuse lõppemisest vastavalt artiklile 9;

e) saadud teadetest ja denonsseerimistest vastavalt artiklile 10;

f) saadud deklaratsioonidest ja teadetest vastavalt artikli 12 lõigetele 1 ja 2;

g) paranduste vastuvõtmistest ja nende jõustumise kuupäevast vastavalt artikli 14 lõigetele 3 ja 6.

Artikkel 16

1. Käesoleva kokkuleppe allakirjutamisprotokollil on samasugune jõud, toime ja kehtivusaeg, kui käesoleval kokkuleppel, mille lahutamatuks osaks ta on.

2. Muid, kui allakirjutamisprotokollis sisalduvaid ja artkli 12 kohaselt tehtud reservatsioone käesolevasse kokkuleppesse ei ole lubatud teha.

Artikkel 17

Pärast 15. detsembrit 1957. a. deponeeritakse käesoleva kokkuleppe originaal ÜRO peasekretäri juures, kes saadab nõuetekohaselt kinnitatud tõesed koopiad igale käesoleva kokkuleppe artikli 6 lõikes 1 nimetatud riigile.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, kirjutanud alla käesolevale kokkuleppele.

Koostatud Genfis 30. septembril 1957. a. ühes eksemplaris, kusjuures kokkuleppe tekst on inglise ja prantsuse keeles ning lisade tekstid on prantsuse keeles, seejuures kokkuleppe mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

ÜRO peasekretäri palutakse lisadest teha ametlik ingliskeelne tõlge ja lisada need artiklis 17 nimetatud kinnitatud tõeste koopiade juurde.

 

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe allakirjutamisprotokoll

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR) allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud:

1. võttes arvesse, et sätted, mis reguleerivad ohtlike veoste merevedu Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, erinevad põhimõtteliselt ADR lisa A sätetest ja neid ei ole võimalik asendada nii, et nad vastaksid kõige hilisematele sätetele;

võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi poolt antud kohustust esitada nimetatud lisa A parandusena erilisa, mis sisaldaks mandri ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vaheliste ohtlike veoste mere- ja autovedude erisätteid;

leppisid kokku, et sellise erilisa jõustumiseni Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist ADR kohaselt veetavatele veostele kohaldatakse ADR lisa A ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ohtlike veoste merevedude sätteid;

2. võtavad teadmiseks Prantsusmaa esindaja deklaratsioooni, et Prantsuse Vabariigi Valitsus, vaatamata artikli 4 lõike 2 sätetele, jätab endale õiguse keelata teise lepingupoole territooriumil vedusid teostada lubatud sõidukiga, olenemata selle kasutuselevõtmise ajast, teostada ohtlike veoste vedusid Prantsusmaa territooriumil, kui see sõiduk ei vasta täielikult lisas B toodud sätetele või Prantsusmaal kehtivatele ohtlike veoste autovedude eeskirjade sätetele;

3. soovitavad, et enne käesolevasse kokkuleppesse või selle lisadesse parandusettepanekute esitamist vastavalt artikli 14 lõikele 1 või artikli 13 lõikele 2, arutataks need võimalikult laialdasemalt läbi lepingupoolte ja vajaduse korral käesoleva kokkuleppe artikli 6 lõikes 1 nimetatud riikide ning kokkuleppe artikli 14 lõikes 5 nimetatud rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertide koosolekutel.

 

1 Eesti Vabariik ühines ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR) Vabariigi Valitsuse 28. mai 1996. aasta määruse nr. 150 alusel. Nimetatud kokkulepe jõustus Eesti Vabariigi suhtes 25. juulil 1996. aastal.

2 Artikli 14 lõike 3 teksti on sisse viidud 19. aprillil 1985. a. jõustunud parandus, mis vastavalt protokollile saadeti lepingupooltele
18. septembri 1975. a. depositaarteatega C.N. 229. 1975. TREATIES-8.

 

Lisa

30. septembri 1957. aasta ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) artikli 1 punkti a, artikli 14 lõike 1 ja artikli 14 lõike 3 punkti b parandamise protokoll

Käesoleva protokolli pooled,

vaadanud läbi 30. septembril 1957. a. Genfis sõlmitud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) (edaspidi kokkulepe) sätted seoses mõistega «sõiduk» artikli 1 punktis a ja kokkuleppe lisade parandamise protseduuriga, eriti kokkuleppe artikli 14 lõike 1 sättes;

märkides ära seoses lisade parandamise protseduuriga, et lepingupooltel on olnud raskusi paranduste jõustamiseks nõutavate sisemiste meetmete rakendamisega kokkuleppe artikli 14 lõikes 3 sätestatud ajalistes piirides;

märkides samuti ära Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni Sisemaanteetranspordi Komitee Ohtlike Veoste Töörühma vaateid ning Austria ja Prantsusmaa valitsuste ettepanekuid kokkuleppe parandamiseks;

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1. Kokkuleppe artikli 1 punkti a parandus

Kokkuleppe artikli 1 punkti a parandatakse alljärgnevas sõnastuses:

«(a) termini «sõiduk» all mõistetakse mis tahes mootorsõidukit, mis ei kuulu lepingupoole kaitsejõududele ega ole nende käsutuses, mis on ette nähtud kasutamiseks maanteel, on komplekteeritud või mittekomplekteeritud, millel on vähemalt neli ratast ja mille ettenähtud maksimaalkiirus ületab 25 km/h, koos haagistega, välja arvatud rööbastel veerevad sõidukid, põllumajandus- ja metsaveotraktorid ja kõik liikurmasinad».

Artikkel 2. Kokkuleppe artikli 14 lõike 1 parandus

Kokkuleppe artikli 14 lõiget 1 parandatakse alljärgnevas sõnastuses:

«1. Sõltumata artiklis 13 ette nähtud läbivaatamise protseduurist, võib iga lepingupool esitada ühe või mitu parandusettepanekut käesoleva kokkuleppe lisadesse. Selleks saadab ta teksti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (edaspidi ÜRO) peasekretärile. Peasekretär võib samuti esitada käesoleva kokkuleppe lisadesse parandusettepanekuid, et tagada nende lisade ja teiste ohtlike veoste vedu puudutavate rahvusvaheliste kokkulepete vaheline ühtsus.

Lisaks sellele võib ta esitada töörühma ettepanekul käesoleva kokkuleppe lisadesse parandusettepanekuid, mille on vastu võtnud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Sisemaatranspordi Komitee Ohtlike Veoste Töörühm.».

Artikkel 3. Kokkuleppe artikli 14 lõike 3 parandus

Kokkuleppe artikli 14 lõike 3 punkti b parandatakse alljärgnevas sõnastuses:

«(b) Vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 parandusettepaneku esitanud lepingupool või peasekretär võib ettepanekus täpsustada paranduse jõustumiseks, kui see peaks vastu võetama, pikema perioodi kui kolm kuud».

Artikkel 4. Allakirjutamine, ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või ühinemine

1. Kokkuleppe lepingupooled võivad saada käesoleva protokolli lepingupoolteks:

(a) kirjutades sellele alla;

(b) kirjutades sellele alla ja deponeerides ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi, kui allakirjutamine nõuab ratifitseerimist, vastuvõtmist või kinnitamist;

(c) deponeerides ühinemisdokumendi.

2. Käesolev protokoll on avatud allakirjutamiseks 28. oktoobrist 1993. a. kuni 31. jaanuarini 1994. a. Euroopa Majanduskomisjoni peasekretäri kontoris Genfis.

Artikkel 5. Depositaar

Ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendid deponeeritakse ÜRO peasekretäri juures.

Artikkel 6.Jõustumine

Käesolev protokoll jõustub ühe kuu möödumisel päevast, mil kõik kokkuleppe lepingupooled on kirjutanud sellele alla ilma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisreservatsioonita või on deponeerinud oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi vastavalt olukorrale.

Artikkel 7

Iga riiki, kes saab kokkuleppe pooleks pärast käesoleva protokolli jõustumistingimuste täitmist vastavalt artiklile 6, peetakse kokkuleppe lepingupooleks selle niisugusel kujul, nagu see on parandatud käesoleva protokolliga.

Artikkel 8

Käesoleva protokolli originaal, mille inglis- ja prantsuskeelsed tekstid on võrdselt autentsed, deponeeritakse ÜRO peasekretäri juures.

 

 

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

The Contracting Parties,

Desiring to increase the safety of international transport by road,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement,

(a) the term “vehicle” shall mean motor vehicles, articulated vehicles, trailers and semi-trailers, as defined in article 4 of the Convention on Road Traffic of 19 September 1949, other than vehicles belonging to or under the orders of the armed forces of a Contracting Party;

(b) the term “dangerous goods” shall mean those substances and articles the international carriage by road of which is prohibited by, or authorized only on certain conditions by, Annexes A and B;

(c) the term “international transport” shall mean any transport operation performed on the territory of at least two Contracting Parties by vehicles defined in (a) above.

Article 2

1. Subject to the provisions of article 4, paragraph 3, dangerous goods barred from carriage by Annex A shall not be accepted for international transport.

2. International transport of other dangerous goods shall be authorized subject to compliance with:

(a) the conditions laid down in Annex A for the goods in question, in particular as regards their packaging and labelling, and

(b) the conditions laid down in Annex B, in particular as regards the construction, equipment and operation of the vehicle carrying the goods in question, subject to the provisions of article 4, paragraph 2.

Article 3

The Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof.

Article 4

1. Each Contracting Party shall retain the right to regulate or prohibit, for reasons other than safety during carriage, the entry of dangerous goods into its territory.

2. Vehicles in service on the territory of a Contracting Party at the time of entry into force of this Agreement or brought into service on such territory within two months after its entry into force shall be allowed, for a period of three years from such entry into force, to perform the international transport of dangerous goods even if their construction and equipment do not entirely conform to the requirements laid down in Annex B for the transport operation in question. Under special clauses of Annex B, however, this period may be reduced.

3. The Contracting Parties shall retain the right to arrange, by special bilateral or multilateral agreements, that certain of the dangerous goods which under this Agreement are barred from all international transport may, subject to certain conditions, be accepted for international transport on their territories, or that dangerous goods which under this Agreement are acceptable for international transport only on specified conditions may be accepted for international transport on their territories under conditions less stringent than those laid down in the Annexes to this Agreement. The special bilateral or multilateral agreements referred to in this paragraph shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations, who shall communicate them to the Contracting Parties which are not signatories to the said agreements.

Article 5

The transport operations to which this Agreement applies shall remain subject to national or international regulations applicable in general to road traffic, international road transport and international trade.

Article 6

1. Countries members of the Economic Commission for Europe and countries admitted to the Commission in a consultative capacity under paragraph 8 of the Commission's terms of reference may become Contracting Parties to this Agreement.

(a) by signing it;

(b) by ratifying it after signing it subject to ratification;

(c) by acceding to it.

2. Such countries as may participate in certain activities of the Economic Commission for Europe in accordance with paragraph 11 of the Commission's terms of reference may become Contracting Parties to this Agreement by acceding to it after its entry into force.

3. The Agreement shall be open for signature until 15 December 1957. Thereafter, it shall be open for accession.

4. Ratification or accession shall be effected by the depositing of an instrument with the Secretary-General of the United Nations.

Article 7

1. This agreement shall enter into force one month after the date on which the number of countries mentioned in article 6, paragraph 1, which have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession has reached a total of five. However, the Annexes thereto shall not apply until six months after the entry into force of the Agreement itself.

2. For any country ratifying or acceding to this Agreement after five of the countries referred to in article 6, paragraph 1, have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession, this Agreement shall enter into force one month after the said country has deposited its instrument of ratification or accession and the Annexes thereto shall apply for the said country either on the same date, if they are already in force by that date, or, if they are not in force by that date, on the date on which they apply under the provisions of paragraph 1 of this article.

Article 8

1. Any contracting Party may denounce this Agreement by so notifying the Secretary-General of the United Nations.

2. Denunciation shall take effect twelve months after the date of receipt by the Secretary-General of the notification of denunciation.

Article 9

1. This Agreement shall cease to have effect if, after its entry into force, the number of Contracting Parties is less than five during twelve consecutive months.

2. In the event of the conclusion of a worldwide agreement for the regulation of the transport of dangerous goods, any provision of this Agreement which is contrary to any provision of the said worldwide agreement shall, from the date on which the latter enters into force, automatically cease to apply to relations between the Parties to this Agreement which become parties to the worldwide agreement, and shall automatically be replaced by the relevant provision of the said worldwide agreement.

Article 10

1. Any country may, at the time of signing this Agreement without reservation of ratification or of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Agreement shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible. The Agreement and the annexes thereto shall extend to the territory or territories named in the notification one month after it is received by the Secretary-General.

2. Any country which has made a declaration under paragraph 1 of this article extending this Agreement to any territory for whose international relations it is responsible may denounce the Agreement separately in respect of the said territory in accordance with the provisions of article 8.

Article 11

1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall so far as possible be settled by negotiation between them.

2. Any dispute which is not settled by negotiation shall be submitted to arbitration if any one of the Contracting Parties in dispute so requests and shall be referred accordingly to one or more arbitrators selected by agreement between the Parties in dispute. If within three months from the date of the request for arbitration the Parties in dispute are unable to agree on the selection of an arbitrator or arbitrators, any of those Parties may request the Secretary-General of the United Nations to nominate a single arbitrator to whom the dispute shall be referred for decision.

3. The decision of the arbitrator or arbitrators appointed under paragraph 2 of this article shall be binding on the Contracting Parties in dispute.

Article 12

1. Each Contracting Party may, at the time of signing, ratifying, or acceding to, this Agreement, declare that it does not consider itself bound by article 11. Other Contracting Parties shall not be bound by article 11 in respect of any Contracting Party which has entered such a reservation.

2. Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph 1 of this article may at any time withdraw such reservation by notifying the Secretary-General of the United Nations.

Article 13

1. After this Agreement has been in force for three years, any Contracting Party may, by notification to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing the text of the Agreement. The Secretary-General shall notify all Contracting Parties of the request and a review conference shall be convened by the Secretary-General if, within a period of four months following the date of notification by the Secretary-General, not less than one-fourth of the Contracting Parties notify him of their concurrence with the request.

2. If a conference is convened in accordance with paragraph 1 of this article, the Secretary-General shall notify all the Contracting Parties and invite them to submit within a period of three months such proposals as they may wish the Conference to consider. The Secretary-General shall circulate to all Contracting Parties the provisional agenda for the conference, together with the texts of such proposals, at least three months before the date on which the conference is to meet.

3. The Secretary-General shall invite to any conference convened in accordance with this article all countries referred to in article 6, paragraph 1, and countries which have become Contracting Parties under article 6, paragraph 2.

Article 141

1. Independently of the revision procedure provided for in article 13, any Contracting Party may propose one or more amendments to the Annexes to this Agreement. To that end it shall transmit the text thereof to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General may also propose amendments to the Annexes to this Agreement for the purpose of ensuring concordance between those Annexes and other international agreements concerning the carriage of dangerous goods.

2. The Secretary-General shall transmit any proposal made under paragraph 1 of this article to all Contracting Parties and inform thereof the other countries referred to in article 6, paragraph 1.

3. Any proposed amendment to the Annexes shall be deemed to be accepted unless, within three months from the date on which the Secretary-General circulates it, at least one-third of the Contracting Parties, or five of them if one-third exceeds that figure, have given the Secretary-General written notification of their objection to the proposed amendment. If the amendment is deemed to be accepted, it shall enter into force for all the Contracting Parties, on the expiry of a further period of three months, except in the following cases:

(a) In cases where similar amendments have been or are likely to be made to the other international agreements referred to in paragraph 1 of this article, the amendment shall enter into force on the expiry of a period the duration of which shall be determined by the Secretary-General in such a way as to allow, wherever possible, the simultaneous entry into force of the amendment and those that have been made or are likely to be made to such other agreements; such period shall not, however, be of less than one month's duration;

(b) The Contracting Party submitting the proposed amendment may specify in its proposal, for the purpose of entry into force of the amendment, should it be accepted, a period of more than three months' duration.

4. The Secretary-General shall, a soon as possible, notify all Contracting Parties and all the countries referred to in article 6, paragraph 1, of any objection which may be received from the Contracting Parties to a proposed amendment.

5. If the proposed amendment to the Annexes is not deemed to be accepted, but if at least one Contracting Party other than the Contracting Party which proposed the amendment has given the Secretary-General written notification of its agreement to the proposal, a meeting of all the Contracting Parties and all the countries referred to in article 6, paragraph 1, shall be convened by the Secretary-General within three months after the expiry of the period of three months within which, under paragraph 3 of this article, notification must be given of objection to the amendment. The Secretary-General may also invite to such meeting representatives of:

(a) intergovernmental organizations which are concerned with transport matters;

(b) international non-governmental organizations whose activities are directly related to the transport of dangerous goods in the territories of the Contracting Parties.

6. Any amendment adopted by more than half the total number of Contracting Parties at a meeting convened in accordance with paragraph 5 of this article shall enter into force for all Contracting Parties in accordance with the procedure agreed at such meeting by the majority of the Contracting Parties attending it.

Article 15

In addition to the notifications provided for in articles 13 and 14, the Secretary-General of the United Nations shall notify the countries referred to in article 6, paragraph 1, and the countries which have become Contracting Parties under article 6, paragraph 2, of

(a) signatures, ratifications and accessions in accordance with article 6;

(b) the dates on which this Agreement and the Annexes thereto enter into force in accordance with article 7;

(c) denunciations in accordance with article 8;

(d) the termination of the Agreement in accordance with article 9;

(e) notifications and denunciations received in accordance with article 10;

(f) declarations and notifications received in accordance with article 12, paragraphs 1 and 2;

(g) the acceptance and date of entry into force of amendments in accordance with article 14, paragraphs 3 and 6.

Article 16

1. The Protocol of Signature of this Agreement shall have the same force, effect and duration as the Agreement itself, of which it shall be considered to be an integral part.

2. No reservation to this Agreement, other than those entered in the Protocol of Signature and those made in accordance with article 12, shall be permitted.

Article 17

After 15 December 1957, the original of this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies thereof to each of the countries referred to in article 6, paragraph 1.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Geneva, this thirtieth day of September one thousand nine hundred and fifty-seven, in a single copy, in the English and French languages for the text of the Agreement proper, and in the French language for the Annexes, each text being equally authentic for the Agreement proper.

The Secretary-General of the United Nations is requested to prepare an authoritative translation of the Annexes in the English language and attach it to the certified true copies referred to in article 17.


 

Protocol of Signature to the European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

On proceeding to sign the European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) the undersigned, duly authorized,

1. Considering that the conditions governing the carriage of dangerous goods by sea to or from the United Kingdom differ basically from those set forth in Annex A to ADR and that it is impossible to modify them so as to conform to the latter in the near future;

Having regard to the undertaking given by the United Kingdom to submit as an amendment to the said Annex A a special appendix containing special provisions for road-sea carriage of dangerous goods between the Continent and the United Kingdom;

Have agreed that, until the entry into force of such special appendix, dangerous goods carried under ADR to or from the United Kingdom shall comply with the provisions of Annex A to ADR and also with the United Kingdom conditions for the carriage of dangerous goods by sea;

2. Take note of a declaration by the representative of France to the effect that the Government of the French Republic reserves the right, notwithstanding the provisions of article 4, paragraph 2, to refuse to allow vehicles in service on the territory of another Contracting Party, whatever the date on which they were put into service, to be used for the carriage of dangerous goods on French territory unless such vehicles comply either with the conditions laid down for such carriage in Annex B or with the conditions laid down for the carriage of the goods in question in the French regulations governing the carriage of dangerous goods by road;

3. Recommend that, before submission in accordance with article 14, paragraph 1, or article 13, paragraph 2, proposed amendments to this Agreement or its Annexes shall as far as possible first be discussed at meetings of experts of the Contracting Parties and, if necessary, of the other countries mentioned in article 6, paragraph 1, of the Agreement and of the international organizations mentioned in article 14, paragraph 5, of the Agreement.

1 The text of Article 14, paragraph 3 incorporates a modification which entered into force on 19 April 1985 in accordance with a Protocol transmitted to Contracting Parties under cover of Depositary Notification C.N.229.1975.TREATIES-8 of 18 September 1975.

 

Annex

Protocol amending Article 1(a), Article 14(1) and Article 14(3)(b) of the European Agreement of 30 September 1957 Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

The Parties or the Present Protocol,

Having considered the provisions of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), done at Geneva on 30 September 1957 (hereafter referred to as “the Agreement”), relating to the definition of the term “vehicle” in article 1(a) and the procedure for the amendment of the annexes to the Agreement, notably the provision of article 14(1) of the Agreement;

Noting in respect of the procedure for amendment of the Annexes that the Contracting Parties to the Agreement have been experiencing difficulties in implementing, within the time limits provided for by article 14(3) of the Agreement, those internal measures that are required for the purpose of putting the amendments into effect;

Noting further the views of the Working Party on the Transport of Dangerous Goods of the Inland Transport Committee of the United Nations Economic Commission for Europe and the proposals from the Governments of Austria and France to amend the Agreement;

Agree as follows:

Article 1. Amendment to Article 1(a) of the Agreement

Article 1 (a) of the Agreement shall be amended to read as follows:

“(a) The term “vehicle” shall mean any motor vehicle, other than a vehicle belonging to or under the orders of the armed forces of a Contracting Party, intended for use on the road, being complete or incomplete, having at least four wheels and a maximum design speed exceeding 25 km/h, and its trailers, with the exception of vehicles which run on rails and of agricultural and forestry tractors and all mobile machinery”.

Article 2. Amendment to Article 14(3) of the Agreement

Article 14, paragraph (1) of the Agreement shall be amended to read as follows:

“1. Independently of the revision procedure provided for in article 13, any Contracting Party may propose one or more amendments to the Annexes to this Agreement. To that end it shall transmit the text thereof to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General may also propose amendments to the Annexes to this Agreement for the purpose of ensuring concordance between those Annexes and other international agreements concerning the carriage of dangerous goods.

In addition, he may propose amendments to the Annexes to this Agreement which have been adopted by the Working Party on the Transport of Dangerous Goods of the Inland Transport Committee of the United Nations Economic Commission for Europe, at the request of the Working Party”.

Article 3. Amendment to Article 14(3) of the Agreement

Article 14, paragraph (3)(b) of the Agreement shall be amended to read as follows:

“(b) The Contracting Party or, as may be the case, the Secretary-General, submitting the proposed amendment in accordance with paragraph 1 of this article may specify in the proposal, for the purpose of entry into force of the amendment, should it be accepted, a period of more than three months' duration”.

Article 4. Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. The Contracting Parties to the Agreement may become Contracting Parties to this Protocol:

(a) by signing it;

(b) by depositing an instrument of ratification, acceptance or approval following signature subject to ratification, acceptance or approval;

(c) by depositing an instrument of accession.

2. This Protocol shall be open for signature at the Office of the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, Geneva, from 28 October 1993 to 31 January 1994.

Article 5. Depositary

Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 6. Entry into Force

This Protocol shall enter into force one month after the date on which all the Contracting Parties to the Agreement have signed it without reservation of ratification, acceptance or approval or have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession as the case may be.

Article 7

Any State which becomes a Party to the Agreement after the conditions of the entry into force of this Protocol according to Article 6 have been met shall be considered as a Contracting Party to the Agreement as amended by the Protocol.

Article 8

The original of this Protocol of which the English and French texts are equally authentic shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json