Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 60 "Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 69, 1222

Sotsiaalministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 60 "Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused" muutmine

Vastu võetud 24.08.2007 nr 62

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 50 lõike 7 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 50 lõikega 6.

Sotsiaalministri 4. aprilli 2003. a määrust nr 60 «Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused» muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrus reguleerib ravimite jaemüügi tegevusluba omavate isikute (edaspidi apteek) poolt aktsiisivaba piirituse väljastamist füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevale perearstile, üldarstiabi osutavale äriühingule, kiirabi, eriarstiabi või õendusabi iseseisva osutamise tegevusluba omavale isikule, hoolekandeasutusele «Sotsiaalhoolekande seaduse» mõistes ning isikule ja asutusele, kellele on antud veterinaarteenuse osutamise tegevusluba «Veterinaarkorralduse seaduse» alusel (edaspidi teenuse osutaja).»;

2) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus» vastavas käändes.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json