Teksti suurus:

Tamsalu valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 145, 1711

Tamsalu valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 22.08.2007 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lg 1 punkti 37, jäätmeseaduse § 69 lg 3 ja andmekogude seaduse § 42, § 43 lõigete 1, 2 ja 5 ning § 44 alusel

§ 1. Registri asutamine ja nimi

(1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega “Tamsalu valla jäätmevaldajate register”.

(2) Registri asutaja on Tamsalu Vallavolikogu.

(3) Registri omanik on Tamsalu vald.

§ 2. Üldsätted

(1) Tamsalu valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on tagada arvestus Tamsalu valla korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate, nende poolt tekitatud jäätmekoguste, jäätmete käitlusviiside ja tekkekohtade üle.

(2) Registri pidamisel lähtutakse jäätmeseadusest, andmekogude seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, käesoleva registri pidamise põhimäärusest , teistest riigi ja Tamsalu valla õigusaktidest.

(3) Registri andmetel ja väljavõtetel on informatiivne tähendus.

§ 3. Registri pidamise organisatsiooniline struktuur

(1) Registri vastutavaks töötlejaks on Tamsalu Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
2) korraldab registri pidamist reguleerivate Tamsalu valla õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
3) korraldab ja juhib registri arendustööde ja kasutuselevõtu teostamist ning registri infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist või rentimist;
4) korraldab ja juhib registri pidamist;
5) tagab volitatud ametnikele juurdepääsu ametialaseks kasutamiseks mõeldud andmetele ja peab sellekohast arvestust;
6) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
7) peab järelevalvet registri pidamise üle;
8) tagab registri kaitsmise abinõud;
9) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
10)  määrab volitatud töötleja.

(3) Registri volitatud töötlejaks on Tamsalu Vallavalitsuse poolt volitatud isik.

(4) Volitatud töötleja registri pidamisel:
1) sisestab, töötleb ja väljastab andmeid;
2) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
3) teostab registri arendustöid;
4) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
5) vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
6) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;
7) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

(5) Vastutava ja volitatud töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametnike ametijuhenditega.

§ 4. Registri ülesehitus

(1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina ning andmeid töödeldakse tarkvaraga, mis on välja töötatud registri pidamiseks, et täita registri asutamise ja kasutuselevõtu eesmärke ning tagada andmete töötlemine kaasaja nõuete kohaselt.

(2) Registri alusandmed põhinevad maakorraldusprogrammi M-eXperti ja Maa-ameti digitaalse aluskaardi andmetel.

(3) Registri pidamisel on lubatud registri andmete ristkasutus Tamsalu valla registrite ja muude andmekogudega ning riiklike andmekogudega. Andmete ristkasutus tugineb õigusaktidele ja/või registri vastutava töötleja poolt sõlmitud lepingutele teiste kohalike ja riiklike registrite ning andmekogude vastutavate töötlejatega.

(4)  Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 5. Registrisse kantavad andmed

(1)  Tamsalu valla haldusterritooriumil elavate ja asuvate jäätmevaldajate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) jäätmevaldaja nimi;
2) jäätmevaldaja kood;
3) jäätmevaldaja tüüp (omanik, ühistu, hooldusfirma, omaniku esindaja);
4) jäätmevaldaja aadress (alevik, küla, kinnistu, tänav, majanumber, korterinumber, kontakttelefon);
5) jäätmevaldaja esindaja nimi;
6) esindaja kontaktandmed;
7) elanike arv jäätmevaldaja territooriumil;
8) jäätmemahuti(te) liik ja suurus;
9) jäätmevedajaga sõlmitud lepingu number;
10)  jäätmetemahuti tühjenduskordade sagedus;
11)  käitlemiseks üleantud jäätmete kogused;
12)  märkused, sh jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumised.

(2)   Tamsalu valla haldusterritooriumil elavate ja asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on jäätmeseaduse § 69 lg. 4 alusel vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks, kantakse registrisse täiendavalt käesoleva paragrahvi lõike 1. punktides 1 – 6 ja 11 sätestatud andmetele järgmised andmed:

1) mitteliitunuks lugemise põhjus;
2) mitteliitunuks lugemise ja kehtivuse aeg;
3) viide kohaliku omavalitsuse täitevorgani korraldusele jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise kohta;
4) jäätmete käitlemist kajastava kirjaliku aruande esitamise tähtaeg;
5) korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunuks olemise enne tähtaegse lõpetamise korral ennetähtaegse lõpetamise põhjus.

(3) Volitatud töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

§ 6. Registrisse andmete esitamine ja muutmine

(1) Registrisse kantavate kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate valla ja/ või riigi registrite baasil.

(2) Registrile esitavad andmeid jäätmevedaja, korterelamute haldajad s.h. korteriühistud jms., korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad tasuta.

(3) Registrisse andmete registreerimise aluseks olevad alusdokumendid on:

1) volikogu määrus, vallavalitsuse korraldus, maakatastri õiend, kinnistamisotsus või kinnistusraamatu registriosa väljavõte;
2) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja avaldus;
3) andmete esitaja avaldus, aruanne või muu dokument.

(4)   Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

(5)   Registriandmeid esitatakse järgneva sagedusega:
1)  vallavalitsus vastavalt tekkinud vajadusele;
2)  jäätmevedaja vastavalt MTÜ Roheline Paik ja ainuõigust omava jäätmevedaja vahelises lepingus sätestatud korrale;
3)  kortermajade haldajad s.h. korteriühistud jms., korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad üks kord aastas.

(6) Registri volitatud töötleja teeb 10 tööpäeva jooksul registrikande esitatud andmete alusel.

§ 7. Registriandmete väljastamine

(1) Registriandmed on kasutamiseks volikogu ja vallavalitsuse töö korraldamisel neile õigusaktidega antud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isik, kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötlejale teabenõude “Avaliku teabe seaduse” alusel.

(3) Registrisse kantud jäätmevaldajatel on õigus saada tasuta andmeid volitatud töötlejale esitatud avalduse alusel, kuhu on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

(4) Soovitud andmed väljastatakse põhjendatud taotluse alusel 10 tööpäeva jooksul .

(5) Registrist ei väljastata andmeid, mis on vaadeldavad isikuandmetena isikuandmete kaitse seaduse § 4 tähenduses.

§ 8. Andmete säilitamine ja juurdepääsuõiguse haldamine

(1) Registri vastutav töötleja korraldab perioodilise registriandmetest turvakoopia tegemise ja säilitamise.

(2) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas 1.jaanuari seisuga, samuti tehakse andmetest väljatrükk ning mõlemaid säilitatakse alaliselt.

(3) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.

(4) Juurdepääsuõiguse registrile annab vastutav töötleja.

(5) Juurdepääsuõigus võib olla tähtajaline või tähtajatu.

(6)   Registri vastutav töötleja võib omal algatusel koheselt taotleda isiku juurdepääsu sulgemist registri andmetele, kui esineb vähemalt üks järgmistest põhjustest:

1) registrile juurdepääsuõigust omav isik on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda või on korduvalt kandnud registrisse valesid andmeid;
2) registrisse juurdepääsuõigust omav isik on võimaldanud oma juurdepääsuõigust kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

§ 9. Registri järelevalve teostamine

(1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad andmekaitse järelevalve asutus ja registri vastutav töötleja oma pädevuse piires.

(2) Registri pidamise üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja andmete kasutamise kohta.

(3) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelvalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 10. Registri pidamise finantseerimine

(1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Tamsalu valla eelarvest.

(2) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

§ 11. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimise otsustab Tamsalu vallavolikogu.

(2) Registri likvideerimine toimub “Andmekogude seadusega” ja “Arhiiviseadusega” ettenähtud korras.

(3) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 12. Rakendussätted

(1) Andmetele juurdepääsu sulgemise tingimused ja korra, ebaõigete andmete parandamise ja sellest informeerimise korra, andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle arvestuse pidamise korra kehtestab registri vastutav töötleja.

(2) Tunnistada kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu  3. märtsi 2005. a määrus  nr  7. “Tamsalu valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse kinnitamine” ja Tamsalu Linnavolikogu 23. märtsi 2005. a määrus nr 7 “Tamsalu linna jäätmevaldajate registri asutamine”.

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 27. augustil 2007. a.

Volikogu esimees Andrus FREIENTHAL

/otsingu_soovitused.json