Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu 9. novembri 2004. a määruse nr 41 "Rae valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine" täiendamine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 145, 1709

Rae Vallavolikogu 9. novembri 2004. a määruse nr 41 "Rae valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine" täiendamine

Vastu võetud 21.08.2007 nr 61

Lähtudes “Jäätmeseaduse” § 66 lõikest 2, § 71 lõigetest 1 ja 2, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktist 365 ja Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004.a. määrusega nr 41 kinnitatud Rae valla jäätmehoolduseeskirja I peatüki punktist 84, Rae Vallavolikogu

määrab:

§ 1. Täiendada Rae Vallavolikogu 9. novembri 2004. a määrusega nr 41 kinnitatud Rae valla jäätmehoolduseeskirja lisaga 1 ”Juhend kortermaja jäätmemaja rajamiseks ja soovituslikud arhitektuursed üldnõuded” vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2. Avaldada käesolev määrus ajalehes  Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

§ 3. Käesolev määrus jõustub 25. augustil 2007. a.

Vallavolikogu esimees Veigo GUTMANNKinnitatud
Rae Vallavolikogu 21. augusti 2007. a määrusega nr 61

Juhend kortermaja jäätmemaja rajamiseks ja soovituslikud arhitektuursed üldnõuded

I Eeldused, otsused ja õigusaktid

1. Jäätmevaldaja(te) otsus jäätmemaja rajamiseks (kortermajal ühistu üldkoosoleku otsus)
2. Rae valla jäätmehoolduseeskiri
3. Rae valla heakorraeeskiri
4. Jäätmeseadus
5. Ehitusseadus

II Tegevused kortermaja ühistule ja vallale

1. Ühistul leida sobiv jäätmemaja (aediku, varikatuse) arhitektuurne eskiisprojekt ja kooskõlastada arhitektuurne lahendus ja asukoht valla ehitusametiga. Lahenduse leidmisel võib olla abiks käesoleva juhendi lõpus antud link. Tüüpprojekte võib leida internetist, märksõnalise otsinguga “Jäätmemaja”.

2. Ühistul esitada valla ehitusametile kirjaliku nõusoleku taotlus jäätmemaja rajamiseks koos kortermaja asendiplaani ja kavandatava jäätmemaja arhitektuursete joonistega. Taotluse blanketid ehitisregistrist www.ehr.ee.

3. Valla ehitusamet otsustab jäätmemaja asukohast tulenevalt võimalike kooskõlastuste vajaduse tehnovõrkude omanikega (näiteks: AS ELVESO, OÜ Jaotusvõrk, AS Elion Ettevõtted).

4. Vallavalitsus annab korraldusega kirjaliku nõusoleku jäätmemaja rajamiseks.

5. Ühistul leida ehitustöö teostaja, küsida hinnapakkumine. Professionaalseid ehitustööde teostajaid leiab Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registri otsingust: http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja

III Üldised nõuded jäätmemajadele

1. Iga konkreetse jäätmemaja kavandamisel tuleb arvestada : a) jäätmemaja esteetilist sobivust ümbritsevasse keskkonda, b) jäätmevaldajate jäätmete mahtu ja väljaveo sagedust, c) jäätmeliikide sorteerimist , d) konteinerite tüüpe jms. ning vastavalt sellele saab teha valikud jäätmehoone arhitektuuri, mahu, konstruktsiooni, viimistlusmaterjali ja värvilahenduste osas.
2. Seinamaterjalina on nõutav puit või hoonestuse fassaadile analoogne materjal. Puitlaudis võib olla vertikaalne, horisontaalne või diagonaalne.
3. Konstruktsioonimaterjaliks sobib nii puit kui metall.
4. Katus võib olla ühepoolse kaldega, kahepoolse kaldega või kaarkatus. Katuse materjalivalik ei ole piiratud, arvestada tuleb sobivusega keskkonda.
5. Aluspind  peab olema kõva (monoliitbetoon, asfaltbetoon, kiviparkett) ja puhastatav.
6. Jäätmemaja kaugus maja akendest ja rõdudest peab olema vähemalt 8,0 meetrit (n.n. tuleohutuskuja), kaugus naaberkinnistu piirist vähemalt 3,0 meetrit ( kui ei ole naabriga kokkulepitud teisiti).
7. Jäätmehoone asukoht peab olema võimalikult kaugel laste mänguväljakust, teenindaval jäätmeveokil peab olema vaba juurdepääs (soovitavalt ilma tagurdamiseta)
8. Jäätmehoone elektrivalgustus on vajalik, elektrilahenduse võib projekteerida ja ehitada korterelamu peakilbist vastavat elektriohutusalast pädevust omav isik.
9. Jäätmemajade ehitusalase pinna võimalikud mõõdud on 3x3 m (4 konteinerikohta), 4,5x3 m (6 konteinerikohta), 6x3 m (8 konteinerikohta), 7,5x3 m (10 konteinerikohta). Jäätmemaja laius on 600 l kuni 800 l konteinerite kasutamisel 3 m, 1000 l mahutite kasutamisel aga 3,60 m.
10. Jäätmemaja uste laius peab olema vähemalt 1,6 m; 1000 l mahutite kasutamisel kuni 1,8m.
11. Jäätmemaja võib olla lukustatav kuid tagama peab jäätmevedaja juurdepääsu konteineritele tühjendamispäeval.

IV Jäätmemaja suuruse valimine

Jäätmemaja suuruse valikul on oluline korterite arv majas, jäätmemajas kasutatavate  konteinerite suurus (kas 600 l, 800 l või 1000 l) ja jäätmete äraveo sagedus. Tuleb arvestada seadusest tuleneva nõudega, et biolagunevate jäätmete kogumiskonteinereid tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas. Reeglina on üks konteineritest vanapaberi/papi tarbeks, üks plasti tarbeks ning üks koht jäetakse tühjaks reservi.

V Viited abiks

a) TALLINNA LINN “Jäätmehoonete tüüplahenduste väljatöötamine ja nendest lahendustest kataloogi koostamine” (Entec AS, 2002) http://hlp.city.ee/cms/doc/jaatmehoonete_kataloog.pdf

b) Jooniseid saab vaadata: http://www.tallinn.ee/est/g2262s25373

c) Rae valla õigusaktid http://www.rae.ee