Teksti suurus:

Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2007, 71, 1232

Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord

Vastu võetud 27.08.2007 nr 71

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» § 20 lõike 4 alusel.

§ 1.  Ehitusgeoloogiline töö

  (1) Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise eesmärgiks on saada lähteandmeid ehitiste planeerimiseks, projekteerimiseks ning ehitamiseks.

  (2) Ehitusgeoloogilise töö metoodika ja maht määratakse lähtudes uuritava maa-ala eeldatavatest ehitusgeoloogilistest tingimustest, ehitise tehnilistest andmetest ja tellija lähteülesandest.

  (3) Ehitusgeoloogilise töö käigus rajatud kaevandid, mida seireks ei konserveerita, tuleb likvideerida.

  (4) Tehnilised nõuded ehitusgeoloogilistele töödele on kehtestatud Eesti Vabariigi standarditega.

§ 2.  Ehitusgeoloogilise töö aruanne

  (1) Ehitusgeoloogilise töö tulemused vormistatakse aruandena. Aruanne koosneb tekstist, tekstilisadest ja graafilistest lisadest.

  (2) Aruanne peab vastama Eesti Vabariigis kehtivatele standarditele ja sisaldama vähemalt järgmist:
  1) ehitusgeoloogilise töömaa piiritlus;
  2) maa-ala plaan uuringupunktide asukohtade ja suudmete kõrgustega ning koordinaatidega kehtivas geodeetilises süsteemis;
  3) töömetoodika iseloomustus ja uuringumahud;
  4) täpsed viited varasematest uuringutest kasutatud andmete sisu ja mahu kohta;
  5) kõigi kaevandite kirjeldused, välikatsete ja laborimäärangute üksiktulemused;
  6) töö tulemustest johtuvad järeldused ja soovitused koos vastava põhjendusega.

  (3) Aruandes võib ehitusgeoloogilisi töid teinud isik teha ettepanekuid täiendavate ehitusgeoloogiliste tööde ja käsitletava objekti osas.

  (4) Ehitusgeoloogilise töö aruandes tuleb ära näidata standard, millele vastavalt on töö tehtud.

§ 3.  Ehitusgeoloogilise töö tulemuste esitamine

  (1) Ehitusgeoloogiliste tööde tellija peab esitama ehitusgeoloogiliste tööde tulemusi kajastavad andmed töö asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 10 päeva jooksul tööde lõpetamise päevast arvates.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed peavad sisaldama vähemalt järgmist:
  1) ehitusgeoloogilise töö tegija nimi ja majandustegevuse registri registreeringu number;
  2) ehitusgeoloogilise töö asukoht;
  3) ehitusgeoloogiliselt uuritud maa-ala katastriüksuse katastritunnus ning aadress või nimetus;
  4) ehitusgeoloogilise töö aruanne.

§ 4.  Toimingule kohaldatav määrus

  Enne käesoleva määruse jõustumist alustatud ehitusgeoloogilistele töödele kohaldatakse sel ajal kehtinud määrust.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. detsembri 2002. a määrus nr 65 «Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegemise kord» (RTL 2003, 3, 23) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2007. aasta 1. oktoobril.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json