Teksti suurus:

Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2010
Avaldamismärge:RT I 2007, 51, 350

Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord

Vastu võetud 30.08.2007 nr 211

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» alusel toetuse andmisest ja kasutamisest (edaspidi kasutamine) teavitamise, toetuse kasutamise avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord.

§ 2. Teavitamise kohustus

(1) Struktuuritoetuse saajal on kohustus teavitada avalikkust struktuuritoetuse kasutamisest käesolevas määruses ettenähtud korras. Struktuuritoetuse kasutamisest teavitamiseks kasutatakse eraldusmärgina struktuuritoetuse logo (edaspidi logo).

(2) Struktuuritoetuse kasutamisest teavitamine toimub rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise teel.

(3) Logo ei tohi kasutada objektil, millel puudub seos struktuuritoetusega või selle andmise või kasutamise tutvustamisega.

(4) Struktuuritoetuse saaja võib kasutada logo enne programmi kinnitamist, kui logoga tähistatud tegevused on kooskõlas programmi raames elluviidavate tegevustega.

(5) Struktuuritoetuse taotleja ei tohi logo kasutada enne, kui tema projekti suhtes on tehtud struktuuritoetuse taotluse rahuldamise otsus või kui investeeringute kava on kinnitatud.

2. peatükk
STRUKTUURITOETUSE KASUTAMISEST TEAVITAMISE TINGIMUSED JA KORD

§ 3. Struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamise tingimused

(1) Objektide tähistamiseks ja Euroopa Liidu osalusele viitamiseks tähistatakse logoga kõik struktuuritoetusest rahastatud ja struktuuritoetust tutvustavad projektid või tegevused (edaspidi objekt), sealhulgas:
1) ehitised;
2) meened;
3) info- ja reklaammaterjalid;
4) üritused;
5) masinad;
6) digitaalsed infokandjad ja materjalid, mille puhul logo paigutatakse pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
7) televisioonisaated, artiklid ja muud tekstid tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
8) trükimeedia või digitaalse meedia väljaannete kuulutused;
9) trükised.

(2) Logo paigutatakse nähtavale kohale.

(3) Kui objekti eripärast tulenevalt ei ole võimalik objekti tähistada logoga, tuleb tekstiliselt viidata nii vastavale fondile kui Euroopa Liidule.

(4) Struktuuritoetuse saaja tähistab oma veebilehe või struktuuritoetusest rahastatud projektiga seotud veebilehe logoga ja edastab sealjuures teavet struktuuritoetusest rahastatud projekti sisu, projekti algus- ja lõppkuupäeva ning projektile antud struktuuritoetuse suuruse kohta. Kui projektiga ei ole seotud ükski veebileht ja struktuuritoetuse saajal endal ei ole veebilehte, ei ole struktuuritoetuse saaja kohustatud veebilehte looma.

(5) Struktuuritoetuse saaja paigutab logo dokumentidele, tunnistustele ja sertifikaatidele, mis jaotatakse rahastatud projekti käigus või tulemusel projektis osalejatele või avalikkusele.

(6) Kui struktuuritoetusest rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, paigutab struktuuritoetuse saaja oma esindusruumidesse § 7 nõuetele vastava infosildi. Meenele ja töövahendile paigutatakse nimetatud juhul ainult § 11 nõuetele vastav Euroopa Liidu lipu kujutis koos tekstiga «Euroopa Liit».

(7) Käesoleva määrusega kehtestatud logo võib kasutada ka perioodi 2004–2006 struktuuritoetusest rahastatud struktuuritoetust tutvustavate tegevuste ja objektide tähistamiseks.

§ 4. Objektide tähistamise algus ja kestus

(1) Logo paigutatakse struktuuritoetuse abil rahastatud või valminud objektile kohe pärast selle soetamist või valmimist, välja arvatud objektid, millele struktuuritoetuse logo on paigutatud tootmise käigus.

(2) Juhul kui projekti raames teostatakse ehitus- või muid tegevusi, tähistatakse objekt logoga vahetult pärast tegevuse alustamist. Ürituse puhul tähistatakse ürituse läbiviimise koht struktuuritoetuse logoga ürituse toimumise perioodiks.

(3) Paigutatud tähistus peab säilima loetava ja korrektsena vähemalt viis aastat alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

(4) Kui struktuuritoetuse kasutamist tähistav vahend saab kahjustada enne tähistuse kohustuse tähtaja möödumist, vahetab struktuuritoetuse saaja selle välja.

§ 5. Objektide tähistamise vahendid

Struktuuritoetusest rahastatud objekti tähistab struktuuritoetuse saaja struktuuritoetuse logoga kleebise, infosildi, stendi või tänutahvli abil või lisab objektile logo tootmise käigus vastavalt objekti iseloomule ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

§ 6. Kleebis

(1) Struktuuritoetusest rahastatud objektid tähistab struktuuritoetuse saaja struktuuritoetuse logo kleebisega järgmiselt:
1) väikesed objektid (kontoritehnika, mööbliesemed, väiksemad töövahendid jm) vertikaalse 27×45 mm suuruse kleebisega (lisa, joonis 13) või horisontaalse 45×27 mm suuruse kleebisega (lisa, joonis 14);
2) suured objektid (sõidukid, seadmed jm) vertikaalse 72×120 mm suuruse kleebisega (lisa, joonis 15) või horisontaalse 120×72 mm suuruse kleebisega (lisa, joonis 16).

(2) Kleebised hangib korraldusasutus ning jaotab need rakendusüksuse vahendusel struktuuritoetuse saajatele tasuta. Korraldusasutus võib keelduda ühe projekti kohta üle 500 kleebise tasuta väljastamisest.

(3) Kleebist ei pea kasutama juhul, kui struktuuritoetusest rahastatud objektiga samasse ruumi on paigaldatud § 7 nõuetele vastav infosilt või kui objektile on tootmise käigus lisatud lõikes 1 sätestatud nõuetele vastav logo. Rakendusüksusel on sellisel juhul õigus otsustada objekti tähistamise vahendi või tegevuse märgistuse minimaalsete mõõtmete üle.

§ 7. Infosilt

(1) Kui struktuuritoetuse abiga on renditud, ostetud, ehitatud, renoveeritud või sisustatud hooneid, ruume, rajatisi või muid sarnaseid objekte ning läbi viidud tegevusi ja üritusi, mille asukohta stendi või tänutahvli paigaldamine ei ole nõutav, tuleb nendesse hoonetesse, ruumidesse, rajatistele või nendega seotud kohta nähtavale kohale paigaldada struktuuritoetuse logoga infosilt (lisa, joonis 17). Infosildi olemasolu korral ei ole vaja üksikobjektide tähistamiseks eraldi kleebiseid kasutada.

(2) Infosildil peab asetsema struktuuritoetuse logo ning struktuuritoetusest rahastatud projekti nimi või lühikirjeldus, projekti toimumise ajavahemik või valmimise aeg.

(3) Infosildi minimaalne suurus on 210×148,5 mm.

(4) Struktuurivahenditest rahastatud objekte võib struktuuritoetuse saaja tähistada struktuuritoetuse logoga lõigetes 1–3 sätestatust erinevalt, kooskõlastades selle eelnevalt rakendusüksusega.

§ 8. Stend

(1) Kui infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel on avaliku sektori osaluse kogusumma suurem kui 500 000 eurot, püstitatakse objekti asukohta stend (lisa, joonis 18).

(2) Stend peab vastama järgmistele tingimustele:
1) stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub soetatava või ehitatava objekti vahetus läheduses;
2) stendile paigutatakse struktuuritoetuse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% stendi pindalast;
3) stendile lisatakse projekti nimi või tegevuste nimetused, valmimise aeg, struktuuritoetuse saaja ja vajaduse korral projekti sisu lühikirjeldus;
4) stendi minimaalne suurus on 1500×1000 mm;
5) stendile on lubatud paigutada ka teiste objekti valmimise või rahastamisega seotud asutuste logosid ning muud täiendavat informatsiooni objekti kohta;
6) objektide puhul, mille osas on nõutav «Ehitusseaduse» § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvli paigaldamine, tuleb olenemata avaliku sektori kogupanuse suurusest lisada informatsioonitahvlile ka viide struktuuritoetuse kasutamisele vastavalt käesoleva lõike punktides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Nimetatud nõuetele vastava informatsioonitahvli paigaldamisel ei ole eraldi struktuuritoetusele viitava stendi paigaldamine vajalik.

(3) Kui ühel ja samal territooriumil teostatakse samaaegselt erinevaid struktuuritoetusest rahastatud, lõikes 1 nimetatud projekte, võib lõike 2 punktide 2 ja 3 kohase informatsiooni eelnevalt rakendusüksusega kooskõlastades kanda ühele ja samale stendile.

(4) Kui stend ei ole paigaldatud vastavalt lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele, loetakse seda teavitusnõuete rikkumiseks, mis rakendusüksuse ettekirjutuste mittejärgmise korral võib viia toetuse väljamaksmata jätmiseni või tagasinõudmiseni.

§ 9. Tänutahvel

(1) Kui füüsilise objekti ostmisel või infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel on avaliku sektori osaluse kogusumma suurem kui 500 000 eurot, peab struktuuritoetuse saaja hiljemalt kuue kuu jooksul pärast objekti soetamist või tööde lõpetamist paigaldama objekti asukohta tänutahvli. Infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel asendab struktuuritoetuse saaja §-s 8 nimetatud stendi või nõuetekohase informatsioonitahvli tänutahvliga (lisa, joonis 19) kuue kuu jooksul pärast tööde lõpetamist.

(2) Tänutahvel peab vastama järgmistele tingimustele:
1) tänutahvel paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objektil, selle vahetus läheduses või sellega seotud kohas;
2) tänutahvlile paigutatakse struktuuritoetuse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% tänutahvli pindalast;
3) tänutahvlile märgitakse objekti valmimise aeg;
4) tänutahvlile märgitakse projekti nimi või lühikirjeldus;
5) tänutahvli minimaalne suurus on 500×300 mm.

(3) Kui ühel ja samal territooriumil teostati samaaegselt erinevaid struktuuritoetusest rahastatud, lõikes 1 nimetatud projekte, võib lõike 2 punktide 2 ja 3 kohase informatsiooni eelnevalt rakendusüksusega kooskõlastades kanda ühele ja samale tänutahvlile. Stend asendatakse tänutahvliga 6 kuu jooksul pärast esimese projekti lõppemist.

(4) Paigaldatud tänutahvlit peab säilitama vähemalt 31. detsembrini 2025. a.

(5) Kui tänutahvel ei ole paigaldatud vastavalt lõigetes 1–4 sätestatud tingimustele, loetakse seda teavitusnõuete rikkumiseks, mis rakendusüksuse ettekirjutuste mittejärgmise korral võib viia toetuse väljamaksmata jätmiseni või tagasinõudmiseni.

§ 10. Digitaalne struktuuritoetuse logo

Struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamiseks vajaliku digitaalse struktuuritoetuse logo teeb korraldusasutus struktuuritoetuse saajale avalikult kättesaadavaks veebilehel www.struktuurifondid.ee.

3. peatükk
STRUKTUURITOETUSEST RAHASTATUD OBJEKTIDE TÄHISTAMISE JA EUROOPA LIIDU OSALUSELE VIITAMISE KORD

§ 11. Nõuded eraldusmärgi vormile ja komponentidele

(1) Logo koosneb Euroopa Liidu embleemist ja purjekujulisest Eesti lipu kujutisest ning nende all olevast tekstist (lisa, joonised 1–4).

(2) Logol Euroopa Liidu embleemi all asub:
1) Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projektide puhul tekst «Euroopa Liit» ja «Euroopa Sotsiaalfond» (lisa, joonis 1);
2) Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatud projektide puhul tekst «Euroopa Liit» ja «Euroopa Regionaalarengu Fond» (lisa, joonis 2);
3) Ühtekuuluvusfondist rahastatud projektide puhul tekst «Euroopa Liit» ja «Ühtekuuluvusfond» (lisa, joonis 3);
4) kõikidele fondidele viitamisel või korraldusasutuse poolt läbiviidavate teavitustegevuste puhul, mis hõlmavad väikesemõõtmelisi objekte nagu pastakad, raamatud, kingitused, slaidiprogrammid, tekst «Euroopa Liidu struktuuritoetus» (lisa, joonis 4).

(3) Purjekujulise Eesti lipu kujutise all asub tekst «Eesti tuleviku heaks» (lisa, joonised 1–4).

(4) Logo kirjatüübiks on Din 1451 Mittelschrift (True Type) (lisa, joonis 10).

(5) Logo kasutatakse horisontaalselt või vertikaalselt. Horisontaalsel logol asub Euroopa Liidu embleem vasakul ja purjekujuline Eesti lipu kujutis paremal. Vertikaalsel logol asub Euroopa Liidu embleem all ja purjekujuline Eesti lipu kujutis ülal.

(6) Välisriikides levitatavatel trükistel ja teistel võõrkeelsetel infomaterjalidel võib kasutada ka logode ingliskeelseid versioone (lisa, joonis 20).

(7) Logo esitatakse käesolevas määruses ja selle lisas toodud kujul. Muud kasutusviisid ei ole lubatud.

§ 12. Logo mõõtmed ja turvaala

(1) Logo turvaala on logo ümber olev tühi ala, millel ei ole muid kujunduselemente (lisa, joonis 5).

(2) Struktuuritoetuse logo turvaala proportsioonid logo suhtes on muutumatud (lisa, joonis 6).

(3) Struktuuritoetuse logo väikseimad lubatud mõõtmed on horisontaalsel logol 25×10 mm ja vertikaalsel logol 11×24 mm (lisa, joonis 7).

(4) Tumedal ja kirjul taustal kasutatakse logo ainult koos valget värvi turvaalaga (lisa, joonis 8). Kui heledal ühevärvilisel taustal puudub võimalus trükkida logo taustaks valget turvaala, kasutatakse ainult mustvalget logo (lisa, joonis 9).

§ 13. Logo värvid

(1) Logo kasutakse värvilisena (lisa, joonis 11). Kui trükitehnilistel põhjustel või muudel põhjendatud juhtudel ei ole logo värvilisena kujutamine võimalik, võib logo kasutada mustvalgena. Mustvalge logo korral on Euroopa Liidu embleemi raam must ning tähed mustad valgel taustal (lisa, joonis 12).

(2) Logo Euroopa Liidu embleemi värvikoodid on (lisa, joonis 11):
1) kollane (Spotvärv: PANTONE Yellow; CMYK: C 0%, M 0%, Y 100%, K 0%; RGB: R 255%, G 204%, B 0%);
2) sinine (Spotvärv: PANTONE Reflex Blue; CMYK: C 100%, M 80%, Y 0%, K 0%; RGB: R 0%, G 0%, B 153%);
3) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%).

(3) Logo purjekujulise Eesti lipu kujutise värvikoodid on:
1) sinine (Spotvärv: PANTONE 285 C; CMYK: C 91%, M 43%, Y 0%, K 0%; RGB: R 31%, G 96%, B 169%);
2) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%);
3) valge.

(4) Mustvalge Euroopa Liidu embleemi värvikoodid on (lisa, joonis 12):
1) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%);
2) valge.

(5) Mustvalge purjekujulise Eesti lipu kujutise värvikoodid on (lisa, joonis 12):
1) hall (Spotvärv: PANTONE 423 C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 50%; RGB: R 127%, G 127%, B 127%);
2) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%);
3) valge.

(6) Logo teksti värvikood on (lisa, joonis 10) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%).

4. peatükk
STRUKTUURITOETUSE KASUTAMISE AVALIKUSTAMINE

§ 14. Struktuuritoetuse kasutamise andmete avalikustamise tingimused

(1) Vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõikes 5 sätestatule avalikustavad rakendusüksused kõikide struktuuritoetusest rahastatud projektide kohta vähemalt järgmised andmed:
1) struktuuritoetuse saaja nimi;
2) projekti nimi;
3) struktuuritoetuse summa.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele avalikustatakse võimalusel ka projekti kestus.

§ 15. Avalikustamise kord

(1) Andmed avalikustatakse pärast struktuuritoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja programmi või investeeringute kava kinnitamist ning hoitakse avalikuna vähemalt kuni 31. detsembrini 2015. a.

(2) Rakendusüksused avalikustavad struktuuritoetusest rahastatud projektide andmed oma veebilehel ning korraldusasutus veebilehel www.struktuurifondid.ee.

§ 16. Avalikustamise korraldamine

(1) Struktuuritoetuse kommunikatsiooni korraldamiseks koostavad:
1) Haridus- ja Teadusministeerium inimressursi arendamise rakenduskava kommunikatsioonikava;
2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium majanduskeskkonna arendamise rakenduskava kommunikatsioonikava;
3) Keskkonnaministeerium elukeskkonna arendamise rakenduskava kommunikatsioonikava.

(2) Kommunikatsioonikava koostamisel lähtuvad lõikes 1 nimetatud ministeeriumid (edaspidi rakendusasutus) Euroopa Komisjoni määrusest (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi (EÜT L 371, 27.12.2006, lk 1–157), arvestades korraldusasutuse koostatud struktuurivahendite kommunikatsioonistrateegiat ja kommunikatsioonikavade koostamise juhendit.

(3) Rakendusasutused esitavad kommunikatsioonikavad korraldusasutusele kooskõlastamiseks kahe kuu jooksul pärast rakenduskava vastuvõtmist Euroopa Komisjoni poolt vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (EÜT L 210, 31.07.2006, lk 25–78).

(4) Korraldusasutus esitab kommunikatsioonikavad nelja kuu jooksul pärast rakenduskava vastuvõtmist Euroopa Komisjonile kooskõlastamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 artiklis 3 sätestatule.

(5) Pärast kommunikatsioonikavade kooskõlastamist Euroopa Komisjoni poolt kinnitavad rakendusasutused edasised kommunikatsioonikavades tehtavad muudatused ja täiendused.

(6) Rakendusasutused täiendavad vähemalt üks kord aastas järgmise kalendriaasta kommunikatsioonitegevuste nimekirja ja eelarvet. Vajaduse korral võivad rakendusasutused eelnevalt korraldusasutusega kooskõlastades täiendada või täpsustada ka kommunikatsioonikavade muid sisupunkte.

(7) Rakendusasutused esitavad rakenduskava seirekomisjonile ülevaate kommunikatsioonikava rakendamisest vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 artiklis 4 sätestatule.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Ivari PADAR

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 3.09.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-05580.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json