Teksti suurus:

Haridusministri 26. augusti 2002. aasta määruse nr 65 "Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 73, 1257

Haridusministri 26. augusti 2002. aasta määruse nr 65 "Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" muutmine

Vastu võetud 05.09.2007 nr 56

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 121 lõike 4 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 30 lõike 3 alusel.

Haridusministri 26. augusti 2002. aasta määruses nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; 2005, 6 42) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Paragrahvides 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32 ja 33 nimetatud pedagoogide puhul loetakse alates 1. juunist 2002. aastal Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel omandatud tasemehariduse nõudeks magistrikraadi.»

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Sirje JÕGISTE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json