Teksti suurus:

Söödamaterjali turuleviimise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 73, 1261

Söödamaterjali turuleviimise nõuded1

Vastu võetud 06.09.2007 nr 121

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 8 alusel.

§ 1. Nõuded turuleviidava söödamaterjali kohta

(1) Turule võib viia söödamaterjali:
1) mis on nimetatud lisa 1 punktides 1–12 või mis kuulub lisa 1 punktis 13 nimetatud söödamaterjalide rühma;
2) mille märgistusel on lisa 1 punktides 1–13 loetletud koostist kirjeldav kohustuslikult avaldatav teave;
3) mille märgistusel on vajaduse korral lisa 2 punktides 1–17 loetletud söödamaterjali töötlemisviisi kirjeldav teave.

(2) Söödamaterjali, mis kuulub ühte lisa 1 punktis 13 nimetatud söödamaterjalide rühma ja mida ei ole nimetatud lisa 1 punktides 1–12, võib turule viia, kui see söödamaterjal eristub nimetuse ja kirjelduse poolest lisa 1 punktides 1–12 nimetatud söödamaterjalidest.

§ 2. Nõuded turuleviidava söödamaterjali koostise kohta

(1) Turule võib viia söödamaterjali, mis:
1) sisaldab sideaineid 3% või vähem kaalust;
2) ei sisalda keemilisi ega tehnilisi lisandeid, välja arvatud juhul, kui selles määruses on sätestatud teisiti;
3) on vähemalt 95%-lise botaanilise puhtusega, välja arvatud juhul, kui selles määruses on sätestatud teisiti.

(2) Botaanilised lisandid on:
1) kahjutud looduslikud lisandid, sealhulgas õled ja õlejäätmed ning teiste taimeliikide seemned;
2) muude õliseemnete või õliviljade kahjutud jäägid, mis pärinevad eelmisest tootmistsüklist, kui nende sisaldus on 0,5% või vähem söödamaterjali kaalust.

§ 3. Märgistusel avaldatav teave

Söödamaterjali pakendi märgistusel või pakendamata söödamaterjaliga kaasasoleval eraldi dokumendil avaldatakse järgmine teave:
1) sõna «söödamaterjal»;
2) söödamaterjali nimetus ja vajaduse korral kirjeldus;
3) märgistamisel koostise kohta kohustuslikult avaldatav teave lisa 1 punktide 1–12 kohaselt;
4) söödamaterjali, mis kuulub ühte lisa 1 punktis 13 nimetatud söödamaterjalide rühma ja mida ei ole nimetatud lisa 1 punktides 1–12, koostise kohta kohustuslikult avaldatav teave lisa 1 punkti 13 kohaselt;
5) vajaduse korral lisa 2 kohane söödamaterjali töötlemist kirjeldav teave;
6) andmed söödamaterjali netokaalu või netomahu kohta;
7) tootja nimi või ärinimi ning aadress või registreeritud tegevuskoht ja tunnustamise number, partii number või muud andmed, mis tagavad söödamaterjali liikumise jälgitavuse, kui ettevõte peab olema tunnustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1–95), nõuete kohaselt;
8) märgistuse eest vastutava Euroopa Liidus asuva tootja või turustaja nimi või ärinimi ja aadress või registreeritud tegevuskoht, kui see isik ei ole punktis 7 nimetatud tootja.

§ 4. Lisateabe avaldamine

(1) Söödamaterjali märgistusel võib avaldada lisateavet, kui see teave kirjeldab söödamaterjali, on üheselt mõistetav ja paikneb eraldi §-s 3 nimetatud teabest.

(2) Andmed söödamaterjali energiaväärtuse kohta võib avaldada söödamaterjali toitainetesisalduse tabelite või laboratoorsetel analüüsidel põhinevate energiaväärtuse arvutuste kohaselt.

(3) Kui söödamaterjali kasutatakse teise söödamaterjali denatureerimiseks või sideainena, avaldatakse märgistusel denaturandina kasutatud söödamaterjali kirjeldav teave ja andmed kasutatud koguse kohta ning sideainena kasutatud söödamaterjali kirjeldav teave.

§ 5. Nõuded teabe avaldamise kohta

(1) Söödamaterjali turustamisel loomapidajale kuni 10 kg kaaluva kogusena võib §-s 3 ja § 4 lõikes 1 loetletud teabe avaldada söödapartiiga kaasasoleval dokumendil müügikohas.

(2) Söödapartii osadeks jaotamise korral avaldatakse §-s 3 loetletud teave söödapartii iga osaga koos, viidates esialgsele söödapartiile.

(3) Söödamaterjali omaduste muutumise või muutmise korral muudetakse ka märgistusel avaldatavat teavet, näidates ära teabe muutmise eest vastutava isiku andmed.

(4) Paragrahvi 3 punktides 3 ja 4 ning § 6 lõike 1 punktides 2–4 loetletud teavet ei pea avaldama, kui:
1) ostja on enne tehingut kirjalikult teatanud, et ta ei vaja seda teavet;
2) lemmikloomale mõeldud kuni 10 kg kaaluvat söödamaterjali kogust turustatakse Eestis tootjalt otse loomapidajale.

(5) Paragrahvis 3 sätestatud teavet ei pea avaldama, kui värsket või konserveeritud, lihtsa füüsilise töötlemise läbinud söödamaterjali, mille töötlemisel ei ole kasutatud muid söödalisandeid kui säilitusained, või töötlemata söödamaterjali turustatakse Eestis tootjalt otse loomapidajale.

(6) Paragrahvi 3 punktides 3–6 ja §-s 6 loetletud teavet ei pea söödamaterjali turuleviimise korral avaldama, kui selle söödamaterjali niiskusesisaldus ületab 50%.

§ 6. Söödamaterjali koostise kohta märgistusel avaldatav teave

Söödamaterjali koostise kohta avaldatakse märgistusel järgmine teave:
1) andmed koostisosade sisalduse kohta massi suhtes, kui selles määruses ei ole sätestatud teisiti;
2) andmed niiskusesisalduse kohta, kui see on üle 14% ja mitte üle 50% söödamaterjali massist, kui selles määruses ei ole sätestatud teisiti;
3) ostja soovil andmed niiskusesisalduse kohta, kui see ei ületa 14% ja ületab 50% söödamaterjali massist;
4) andmed soolhappes lahustumatu tuha sisalduse kohta, kui see ületab 2,2% kuivaine massist, kui selles määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 7. Märgistusel avaldatud teabe vastavus söödamaterjali koostise nõuetele

(1) Söödamaterjali märgistus on nõuetekohane, kui see vastab lisas 1 toodud söödamaterjali märgistamisel koostise kohta avaldatava teabe nõuetele ning kui märgistusel avaldatud söödamaterjali koostisosade sisaldus jääb lõigetes 2–11 lubatud erinevuste piiridesse.

(2) Toorvalgu sisalduse kohta andmete avaldamise korral on lubatud erinevus:
1) 2 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 20%;
2) 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10%, kuid alla 20%;
3) 1 ühik, kui avaldatud sisaldus on alla 10%.

(3) Üldsuhkru, redutseeriva suhkru, sahharoosi, laktoosi ja glükoosi (dekstroosi) sisalduse kohta andmete avaldamise korral on lubatud erinevus:
1) 2 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 20%;
2) 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 5%, kuid alla 20%;
3) 0,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on alla 5%.

(4) Tärklise ja inuliini sisalduse kohta andmete avaldamise korral on lubatud erinevus:
1) 3 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 30%;
2) 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10%, kuid alla 30%;
3) 1 ühik, kui avaldatud sisaldus on alla 10%.

(5) Toorõli- ja -rasvasisalduse kohta andmete avaldamise korral on lubatud erinevus:
1) 1,8 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 15%;
2) 12% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 5%, kuid alla 15%;
3) 0,6 ühikut, kui avaldatud sisaldus on alla 5%.

(6) Toorkiu sisalduse kohta andmete avaldamise korral on lubatud erinevus:
1) 2,1 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 14%;
2) 15% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 6%, kuid alla 14%;
3) 0,9 ühikut, kui avaldatud sisaldus on alla 6%.

(7) Niiskuse ja toortuha sisalduse kohta andmete avaldamise korral on lubatud erinevus:
1) 1 ühik, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10%;
2) 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 5%, kuid alla 10%;
3) 0,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on alla 5%.

(8) Kogufosfori, naatriumi, kaltsiumkarbonaadi, kaltsiumi, magneesiumi, happearvu ja petrooleetris lahustumatu aine sisalduse kohta andmete avaldamise korral on lubatud erinevus:
1) 1,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 15% või kui happearv on vähemalt 15 mg KOH/g;
2) 10% avaldatud sisaldusest või happearvust, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 2% või kui happearv on vähemalt 2 mg KOH/g, kuid alla 15% või alla 15 mg KOH/g;
3) 0,2 ühikut, kui avaldatud sisaldus on alla 2% või kui happearv on alla 2 mg KOH/g.

(9) Soolhappes lahustumatu tuha ja kloriidide sisalduse, väljendatuna NaCl-na, kohta andmete avaldamise korral on lubatud erinevus:
1) 10%, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 3%;
2) 0,3 ühikut, kui avaldatud sisaldus on alla 3%.

(10) Karoteeni, A-vitamiini ja ksantofülli sisalduse kohta andmete avaldamise korral on lubatud erinevus 30% avaldatud sisaldusest.

(11) Metioniini, lüsiini ja lenduvate lämmastikühendite sisalduse kohta andmete avaldamise korral on lubatud erinevus 20% avaldatud sisaldusest.

§ 8. Rakendussätted

Põllumajandusministri 3. veebruari 2006. a määrus nr 16 «Nõuded söödamaterjalide ringlusse lubamise ja kasutamise kohta» (RTL 2006, 15, 256) tunnistatakse kehtetuks.

1 nõukogu direktiiv 96/25/EÜ, mis käsitleb söödatoorainete ringlust ning millega muudetakse direktiive 70/524/EMÜ, 74/63/EMÜ, 82/471/EMÜ ja 93/74/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 77/101/EMÜ (EÜT L 125, 23.05.1996, lk 35–58); muudetud direktiividega 98/67/EÜ (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 10–31); 99/29/EÜ (EÜT L 115, 04.05.1999, lk 32–46); 99/61/EÜ (EÜT L 162, 26.06.1999, lk 67–68); 2000/16/EÜ (EÜT L 105, 03.05.2000, lk 36–38); 2001/46/EÜ (EÜT L 234, 01.09.2001, lk 55–59) ning määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35).

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 11.09.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-05721.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json