Teksti suurus:

Sideameti põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:

Sideameti põhimäärus

Vastu võetud 11.02.2003 nr 24
RTL 2003, 24, 351
jõustumine 22.02.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 19.02.2004 nr 31 (RTL 2004, 23, 345) 15.03.2004

29.04.2004 nr 119 (RTL 2004, 57, 955) 14.05.2004

29.12.2004 nr 224 (RTL 2005, 5, 38) 14.01.2005

8.12.2005 nr 150 (RTL 2005, 119, 1864) 1.01.2006

23.03.2006 nr 30 (RTL 2006, 27, 495) 1.04.2006

28.07.2006 nr 72 (RTL 2006, 62, 1131) 11.08.2006

31.08.2007 nr 73 (RTL 2007, 71, 1234) 15.09.2007

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Sideameti staatus

Sideamet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium ) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

§ 2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 3. Ameti nimi eri keeltes

Ameti nimi on:
1) inglise keeles – Estonian National Communications Board;
2) prantsuse keeles – Direction Nationale Estonienne de la Communication;
3) saksa keeles – Estnisches Amt für Kommunikation;
4) soome keeles – Viron Viestintävirasto;
5) vene keeles – Эстонский департамент связи.

§ 4. Ameti tegevust reguleerivad õigusaktid

Amet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute, millega Eesti Vabariik on ühinenud, nõuetest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, majandus- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi minister) määrustest ja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest, samuti teiste ministrite asjassepuutuvatest määrustest.

§ 5. Aruandekohustuslikkus

(1) Amet on aruandekohustuslik ministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Amet koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilisi aruandeid õigusaktidega sätestatud korras.

§ 6. Ameti tegevuse koordineerimine ja koostöö

(1) Ameti tegevust koordineerib ja korraldab kantsler.

(2) Amet teeb koostööd ministeeriumi sideosakonna ja ministeeriumi teiste osakondadega.

§ 7. Ameti eelarve

(1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

(2) Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus. Ametil võib olla väljaspool Riigikassa kontsernikontot erikonto rahandusministri loal ja sätestatud tingimustel.

§ 8. Ameti pitsat ja sümboolika

Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§ 9. Ameti dokumentide vormistamine

(1) Ameti kirjaplangil, üldplangil ja turvaplangil kasutatakse Riigikantselei poolt registreeritud embleemi.

(2) Ameti krijaplangil trükitud dokumendid kannavad peadirektori, teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja või osakonnajuhataja allkirja.

(3) Ameti poolt väljastatavad load ning koostatud ettekirjutused, otsused ja protokollid allkirjastatakse vastavalt õigusaktidega antud volitustele.

(4) Ameti muud dokumendid vormistatakse õigusaktides või asjaajamiskorraga ettenähtud korras.

[RTL 2005, 5, 38 – jõust. 14.01.2005]

§ 10. Asukoht

Ameti asukohaks on Tallinn. Ameti postiaadress on Ädala 2, 10614 TALLINN. Väljaspool Ameti asukohta asuvate struktuuriüksuste asukohad näidatakse nende põhimäärustes.

2. peatükk
AMETI TEGEVUSVALDKOND, EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED

§ 11. Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkond on seadusega sätestatud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalve teostamine ning seadusega ettenähtud alustel ja ulatuses riikliku sunni kohaldamine elektroonilise side, infoühiskonna teenuse, ringhäälingu sagedushalduse ja postside valdkonnas ning digitaalallkirja sertifitseerimis- ja ajatempliteenuse osutajate registreerimise alal.

[RTL 2005, 5, 38 – jõust. 14.01.2005]

§ 12. Ameti tegevuse eesmärk

Ameti tegevuse eesmärgiks on riigi majanduspoliitika elluviimine määratud tegevusvaldkonnas ja ulatuses.

§ 13. Ameti põhiülesanded

Ameti põhiülesanded on:
1) riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja vajadusel riikliku sunni rakendamine;
2) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks, sealhulgas eestikeelse terminoloogia täiustamine;
3) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitika, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel; oma tegevusvaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ja elluviimine, sh osalemine rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

§ 14. Ameti tegevus põhiülesannete täitmiseks

Põhiülesannete täitmiseks amet:
1) teeb koostööd teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega õigusaktidega ettenähtud korras;
2) esindab kooskõlastatult ministeeriumiga riiki oma tegevusvaldkonna rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas Euroopa Liidus ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis (NATO), ning vastavates standardiorganisatsioonides;
3) korraldab oma tegevusvaldkonda puudutavatest välislepingutest tulenevate Eesti Vabariigi kohustuste täitmise;
4) koostab ameti eelarve eelnõu ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
5) töötab välja ja viib ellu ameti strateegia ja tööplaanid;
6) jälgib ja hindab oma tegevusvaldkonnas kujunenud olukorda ning informeerib sellest ministeeriumi sideosakonda;
7) informeerib avalikkust ja asjassepuutuvaid isikuid arengutest, muudatustest ja saavutatud tulemustest oma tegevusvaldkonnas;
8) lahendab oma tegevusvaldkonnas kaebusi ja vaidlusi; osaleb oma pädevuse piires kohtumenetluses, sealhulgas tsiviilkohtumenetluses;
9) täidab õigusaktidest tulenevaid kriisireguleerimisalaseid ülesandeid ja osaleb oma tegevusvaldkonna kriisireguleerimisplaanide väljatöötamisel;
10) peab talle õigusaktidega antud riiklikke registreid;
11) annab õigusaktidega sätestatud korras välja tegevuslubasid, kvalifikatsioonitunnistusi ja muid dokumente oma pädevuse piires;
12) nõustab teisi isikuid oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes;
13) täidab muid talle õigusaktidega pandud üle sandeid.

[RTL 2004, 23, 345 – jõust. 15.03.2004]

3. peatükk
AMETI STRUKTUUR

§ 15. Struktuuriüksused

(1) Ameti põhilisteks struktuuriüksusteks on teenistused, kuhu kuuluvad põhitegevuse osakonnad. Ametis on ka tugiosakonnad, mis ei kuulu ühegi teenistuse koosseisu.

(2) Valdkonnaspetsiifilise regulatsiooni teenistuse koosseisu kuuluvad reguleeritavate turgude osakond, kuluarvestuse ja tariifide osakond, postside ja universaalteenuse osakond ning juurdepääsu ja sidumise osakond.

(3) Sagedushalduse teenistuse koosseisu kuuluvad raadiosageduste korraldamise osakond, raadiosageduste järelevalve osakond, aparatuuri osakond, sideteenuste osakond ning numeratsioonihalduse osakond.

(4) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab minister ameti peadirektori ettepanekul.

[RTL 2005, 119, 1864 – jõust. 1.01.2006]

§ 16. Struktuuriüksuse struktuur

(1) Teenistuste, põhitegevuse osakondade ja tugiosakondade struktuur ning ülesanded määratakse peadirektori poolt kinnitatud põhimäärustega.

(2) Teenistujate kohustused, õigused ja vastutus määratakse peadirektori poolt kinnitatud ametijuhenditega.

[RTL 2004, 57, 955 – jõust. 14.05.2004]


§ 17. Struktuuriüksuse juhtimine

Struktuuriüksust juhib peadirektor, teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või peadirektori poolt määratud ametnik, kes vastutab struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise eest.

[RTL 2007, 71, 1234 – jõust. 15.09.2007]

§ 18. Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded

(1) Reguleeritavate turgude osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) elektroonilise side valdkonna üldise turusituatsiooni jälgimine ja analüüsimine ning ettevõtjate majandustegevuse analüüsimine;
2) elektroonilise sideteenuste turgude piiritlemine ning piiritletud turgudel konkurentsiolukorra regulaarne analüüsimine;
3) piiritletud elektroonilise sideteenuste turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise ning märkimisväärse turujõuga ettevõtjale kohustuste kehtestamise protsessi läbiviimine ja vajadusel märkimisväärse turujõuga ettevõtja kohustuste muutmine.

(2) Kuluarvestuse ja tariifide osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) elektroonilise side teenuste tasude ja kulude analüüsimine, kontroll ning kaebuste lahendamine;
2) märkimisväärse turujõuga ettevõtja püsiliiniteenuse, juurdepääsu ja sidumise tasude ning kuludega seotud, samuti jaemüügituruga seotud, kohustuste kehtestamine ja nende kohustuste täitmise kontroll;
3) olulise turujõuga ettevõtjale telekommunikatsiooniseaduse järgsete tasude ja kuludega seotud kohustuste rakendamine elektroonilise side seaduse järgsele tururegulatsioonile ülemineku ajal;
4) universaalteenuse osutamise kohustuse täitmiseks vajalike täiendavate investeeringute ja kulude eelarve õigsuse ning seadusega ettenähtud põhimõtetele vastavuse kontrollimine;
5) universaalteenuse liitumis- ja kuutasude põhjendatuse hindamine.

(3) Postside ja universaalteenuse osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) universaalteenuse kohustusega ettevõtja määramiseks vajalike toimingute teostamine;
2) universaalteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamise taotluste analüüsimine;
3) universaalteenuse makse määra aluste analüüs;
4) universaalteenuse nõuetekohase osutamise kontrollimine;
5) postiteenuse osutamisest teadete vastuvõtmine ja andmete majandustegevuse registrisse kandmine, tegevusloa väljastamine ja tegevusloa tingimuste kehtestamine ning muutmine;
6) tegevusloa alusel osutatava postiteenuse osutamise tüüptingimuste ning nende muudatuste kooskõlastamine;
7) tegevusloa alusel osutatava postiteenuse tasude rakendamise kontrollimine;
8) postiteenuse osutamisel tekkinud vaidluste, sealhulgas universaalse postiteenuse tingimuste ja tasude vaidluste, ning kaebuste lahendamine;
9) postiseaduses sätestatud nõuete täitmise üle järelevalve teostamine;
10) postsidealaste standardite kohta universaalse postiteenuse osutajale informatsiooni väljastamine.

[RTL 2006, 62, 1131 – jõust. 11.08.2006]

(4) Sideteenuste osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) sideteenust osutada soovivate ettevõtjate tegevuse alustamise teadete vastuvõtmine;
2) sideteenusele ja -võrkudele kehtestatavate nõuete väljatöötamine ja nende rakendamine;
3) sideteenusele ja -võrkudele kehtestatud nõuete täitmise üle järelevalve teostamine;
4) sideteenuste lõppkasutaja õiguste kaitse;
5) liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimuste täitmise ja liinirajatise märgistamise nõuete üle järelevalve teostamine;
6) infoühiskonna teenuse seaduse täitmise üle järelevalve teostamine vastavalt Sideameti pädevusele.

(5) Juurdepääsu ja sidumise osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) märkimisväärse turujõuga ettevõtjale juurdepääsu ja sidumisega seotud kohustuste kehtestamine ja nende kohustuste täitmise kontroll;
2) sideettevõtjatele juurdepääsu ja sidumisega seotud kohustuste kehtestamine ja nende kohustuste täitmise kontroll;
3) juurdepääsu ja sidumisega seotud kaebuste ning vaidluste lahendamine;
4) juurdepääsu- ja sidumislepingute, sealhulgas märkimisväärse turujõuga ettevõtja juurdepääsu ning sidumise näidispakkumise, kontrollimine;
5) olulise turujõuga ettevõtjale telekommunikatsiooniseaduse järgsete juurdepääsu ja sidumisega seotud kohustuste rakendamine elektroonilise side seaduse järgsele tururegulatsioonile ülemineku ajal.

(6) Numeratsioonihalduse osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) Eesti numeratsiooniplaani haldamine, mis seisneb selle kavandamises, koostamises ja kasutamise planeerimises ning kasutamise efektiivsuse analüüsimises ja korraldamises;
2) numeratsiooni haldamine, mis seisneb numeratsiooni eraldamises ja broneerimises vastavuses Eesti numeratsiooniplaaniga, numbrilubade andmises ning järelevalves numeratsiooni kasutamise üle;
3) numeratsiooni kasutamise osas esitatud tehniliste kaebuste ja vaidluste lahendamine;
4) numeratsioonialase tehnoloogia arengu, regulatsiooni ning õigusaktide ja soovituste, sealhulgas rahvusvaheliste, jälgimine ja analüüs, ülevaadete koostamine ning ettepanekute tegemine;
5) numeratsioonialase teabevahetuse tagamine Euroopa Komisjonile ning vastava nõude esitamise korral Eesti ja välisriikide järelevalveasutustele;
6) numbri liikuvuse rakendamine ja numbri liikuvuse nõuete täitmise üle järelevalve teostamine.

(7) Raadiosageduste korraldamise osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) Eesti raadiosageduste plaani koostamine ja raadiosagedusalade kasutamise planeerimine, koordineerimine, notifitseerimine ning haldamine;
2) raadiosagedusalade kasutamiseks sageduslubade andmine;
3) raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistuste ja amatöörraadiojaamade töölubade väljastamine;
4) vee- ja õhusõiduki raadiolubade väljastamine;
5) ringhäälingukanalite ja -sageduste määramine, koordineerimine ning notifitseerimine.

(8) Raadiosageduste järelevalve osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) raadiosagedusala kasutamise üle järelevalve teostamine;
2) raadiosagedusala häirepuhtuse tagamine;
3) raadiohäireteadete vastuvõtt ja nende lahendamine;
4) ringhäälinguloa tehniliste tingimuste üle järelevalve teostamine;
5) ööpäevaringse raadiosageduste kasutamise riikliku järelevalve korraldamine ja teostamine.

(9) Aparatuuri osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) aparatuuri nõuete väljatöötamine ja rakendamise korraldamine;
2) aparatuuri maaletoomisest teavituste vastuvõtmine;
3) aparatuuri nõuetele vastavuse üle järelevalve teostamine ja ameti turujärelvalve alase tegevuse korraldamine.

(10) Klienditeenindus, mille põhiülesanneteks on:
1) teabe väljastamise korraldamine;
2) sisemise ja välimise infovahetuse korraldamine ning arendamine;
3) teabepäevade, avalike arutelude ja suhete ning meediasuhete korraldamine;
4) klientide teenindamine;
5) teabetoa ja raamatukogu tegevuse korraldamine;
6) kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine;
7) teabe ja dokumentide säilitamise korraldamine.

[RTL 2006, 27, 495 – jõust. 1.04.2006]

(11) [kehtetu]

[RTL 2006, 27, 495 – jõust. 1.04.2006]

(12) Personaliosakond, mille põhiülesanneteks on:
1) personalipoliitika ja koolitusstrateegia väljatöötamine ning elluviimise tagamine;
2) personalialaste toimingute teostamine;
3) koolitustegevuse korraldamine;
4) teenistujate nõustamine personaliküsimustes.

(13) Finantsosakond, mille põhiülesanneteks on:
1) ameti valdusesse antud riigivara üle arvestuse pidamine;
2) ameti eelarve koostamine ja täitmise kontrollimine;
3) ameti tulude laekumise jälgimine;
4) raamatupidamise alase tegevuse korraldamine ja aruandluse, sealhulgas aastaaruande, koostamine.

(14) Infotehnoloogia osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) digitaalallkirja teenuste osutajate ning teenuste osutamise lõpetamise registreerimine;
2) riiklike registrite ja andmekogude pidamise korraldamine;
3) arvutivõrgu riist- ja tarkvara haldamine, kasutamise korraldamine ning hooldamine;
4) ametnike juhendamine arvutivõrgu riist- ja tarkvara kasutamisel;
5) infotehnoloogia arendamine ametis.

(15) Varahalduse osakond, mille põhiülesanneteks on:
1) ameti valdusse antud riigivara ja vahendite haldamine;
2) majanduslepingute sõlmimise ja täitmise korraldamine;
3) riigivara ja vahendite hankimise, sealhulgas riigihangete läbiviimise, korraldamine.

[RTL 2005, 5, 38 – jõust. 14.01.2005]

4. peatükk
AMETI JUHTIMINE

§ 19. Ameti juhtimine

Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul. Peadirektori äraolekul asendab teda teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja või peadirektori poolt määratud ametnik.

[RTL 2004, 57, 955 – jõust. 14.05.2004]

§ 20. Peadirektori kohustused, õigused ja vastutus

Ameti peadirektor:


1) juhib ameti ning otseselt valdkonnaspetsiifilise regulatsiooni teenistuse ja tugiosakondade tööd. Lisaks eeltoodule juhib peadirektor ameti tööd sagedushalduse teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja ja osakonnajuhatajate kaudu ning otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;

[RTL 2007, 71, 1234 – jõust. 15.09.2007]

 

2) tagab ameti ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ja annab aru ministrile;
3) kinnitab teenistuste ja teiste struktuuriüksuste põhimäärused, ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja muud töökorralduslikud dokumendid ning teenistujate ametipalgad ja ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad; sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti abiteenistujatega;
5) rakendab ametis otstarbeka sisekontrolli süsteemi;
6) nimetab ameti siseauditi eest vastutava isiku;
7) teostab teenistuslikku järelevalvet ameti teenistujate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras, määrab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi ameti ametnikele ja abiteenistujatele;
8) esitab ministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
9) esindab ametit teistes riigiasutustes ja organisatsioonides;
10) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;
11) tagab ametnikele tööriietuse ja isikukaitsevahendid kooskõlas õigusaktidega;
12) esitab ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
13) kehtestab ameti pitsati kasutamise korra ja tagab selle järgimise;
14) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi ja otsuseid;

15) moodustab töörühmi tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
16) annab volitusi ameti esindamiseks;
17) kehtestab ametnike atesteerimisnõuded;
18) omab esimese allkirja õigust ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel, määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud;
19) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muude õigusaktidega.

[RTL 2005, 5, 38 – jõust. 14.01.2005]

§ 21. Peadirektori haldusaktid

(1) Ameti peadirektor annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ja ministri määruse või käskkirja alusel käskkirju ning teeb ettekirjutusi ja otsuseid.

(2) Ameti peadirektor võib anda ameti sisemises asjaajamises ka muid kirjalikke korraldusi.

(3) Ameti peadirektori käskkirjad, ettekirjutused, otsused ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ning registreeritakse vastavalt asjaajamise juhendile.

[RTL 2005, 5, 38 – jõust. 14.01.2005]

§ 22. Peadirektori ja teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja vastutusvaldkonnad teenistuste juhtimisel

(1) Valdkonnaspetsiifilise regulatsiooni teenistuse tööd juhib otseselt peadirektor, kes reguleeritavate turgude, kuluarvestuse ja tariifide, postside ja universaalteenuse ning juurdepääsu ja sidumise alal koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib reguleeritavate turgude, kuluarvestuse ja tariifide, postside ja universaalteenuse ning juurdepääsu ja sidumise osakonnale pandud ülesannete täitmist, korraldab osakondade vahelist koostööd ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest.

(2) Sagedushalduse teenistuse tööd juhib otseselt teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja, kes raadiosageduste korraldamise, raadiosageduste järelevalve, aparatuuri, sideteenuste ning numeratsioonihalduse alal koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ning analüüsib raadiosageduste korraldamise, raadiosageduste järelevalve, aparatuuri, sideteenuste ning numeratsioonihalduse osakonnale pandud ülesannete täitmist, korraldab osakondade vahelist koostööd ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest.

(3) Teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja täidab lisaks muid peadirektori poolt antud teenistusülesandeid.

[RTL 2007, 71, 1234 – jõust. 15.09.2007]

5. peatükk
LÕPPSÄTE

§ 23. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Ameti ümberkorraldamine või tema tegevuse lõpetamine toimub seaduse alusel.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 24. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json