Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 “Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.09.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 51, 352

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 “Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.09.2007 nr 213

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus» (RT I 2004, 61, 434; 2005, 43, 360) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «huvialaharidus» sõnaga «huviharidus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri pidamise eesmärk on põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe lõpetamist tõendavate riiklike lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste (edaspidi lõpudokument) väljastamise üle arvestuse pidamine ning neid omavate isikute hariduse tõendamine.»;

3) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) digitaalne andmebaas kutseõppe lõpetamist ning kutsekeskhariduse ja kõrghariduse omandamist tõendavate lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste üle arvestuse pidamiseks;»;

4) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kantakse andmed põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe lõpetamist tõendavate riiklike lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste kohta. Andmete kodeerimisel kasutatakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrit, õppeasutuste alamregistrit ning õppekavade ja koolituslubade alamregistrit.»;

5) paragrahvi 16 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ning koolijuhtide ja täitmata ametikohtade üle arvestuse pidamiseks;»;

6) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste tasemehariduse pakkumisega seotud õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ning huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ja koolijuhtide kohta. Täitmata ametikohtade andmeid sisestatakse alamregistrisse alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutustega seotud õpetajate, koolijuhtide ning huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ja koolijuhtide kohta. Õppejõududena käsitatakse kõiki kõrgharidustasemel otseselt õpetamisega tegelevaid isikuid, sealhulgas õpetavaid teadustöötajaid (eespool ja edaspidi õppejõud).»;

7) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isikukood;»;

8) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14) õppekava, mille raames ta õpetab, õpetatavad õppeained, huvialad või juhitavad ringid;»;

10) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 271 järgmises sõnastuses:

« 271) täienduskoolituse valdkond;»;

11) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 31 sõnastatakse järgmiselt:

« 31) atesteerimisel omistatud ametijärk ja/või kutse;»;

12) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 33 sõnastatakse järgmiselt:

« 33) õppekavarühm, kuhu liigituvasse õppekavasse kuuluvat ainet õpetaja õpetab (kutseõpetajate puhul);»;

13) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktidega 38 ja 39 järgmises sõnastuses:

« 38) osalemine riigisisestes projektides;
39) osalemine koolieelikute ettevalmistusrühmade töös.»;

14) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isikukood;»;

15) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) alalise elukoha riik;»;

16) paragrahvi 18 lõike 3 punktid 8–14 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) ametikoht või ametikohad;
9) sellele ametikohale valimise kordade arv samas õppeasutuses;
10) õppejõuna töötamise alus (lepingu liik), algus ja lõpp ning ametikoha koormus;
11) kvalifikatsioon(id);
12) kvalifikatsiooni valdkond;
13) kvalifikatsiooni omandamise aasta;
14) riik, kus kvalifikatsioon omandati, ja õppeasutuse nimi.»;

17) paragrahvi 18 lõiget 3 täiendatakse punktidega 15–17 järgmises sõnastuses:

« 15) õpetatavate ainete valdkond;
16) õppetöö keel(ed);
17) õppejõu publikatsioonid.»;

18) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses;

« (6) Huvihariduse õpetajate ja koolijuhtide kohta kantakse alamregistrisse lõike 1 punktides 1–3, 5, 8, 9, 14, 19 ja 23 nimetatud andmed.

(7) Alushariduse õpetajate ja koolijuhtide kohta kantakse alamregistrisse lõike 1 punktides 1–11, 16, 17, 19–29 ja 32–39 nimetatud andmeid.

(8) Lõike 1 punktides 38 ja 39 nimetatud andmeid ei kanta alamregistrisse üld- ja kutsehariduse õpetajate ja koolijuhtide puhul.»;

19) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse esitavad andmeid alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe ja residentuuri läbimist võimaldavad õppeasutused ja huvikoolide pidajad.»;

20) paragrahvi 22 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused esitavad õpetajate ja õppejõudude kohta andmed õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse viie tööpäeva jooksul arvates õpetaja ja õppejõu tööle asumisest, töölt lahkumisest või muude §-s 18 toodud andmete muutumisest. Põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga aasta oktoobri, detsembri, veebruari ning aprilli 1.–5. kuupäeval. Huvikoolide pidajad kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga aasta 1.–5. oktoobriks 1. oktoobri seisuga. Koolieelsed lasteasutused kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga aasta 5.–10. novembriks ja 5.–10. veebruariks.»;

21) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamise eesmärk on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huviharidust omandavate ning residentuuris ja kutseõppes õppijate üle, et tagada koolitusvajaduse prognoosimine ning haridussüsteemi metoodilise teenindamise korraldamine.»;

22) paragrahvi 24 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) alus-, põhi-, üldkesk- ja huviharidust omandavate õpilaste kohta;
2) kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õppijate ning residentuuris ja kutseõppes õppijate kohta, kes õpivad õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantud õppekavade alusel;»;

23) paragrahvi 25 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) digitaalne andmebaas alus-, põhi-, üldkesk- ja huviharidust omandavate õpilaste ning eksternina lõpetajate üle arvestuse pidamiseks;
2) digitaalne andmebaas kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate ning residentuuris ja kutseõppes õppijate ja eksternina lõpetajate üle arvestuse pidamiseks;»;

24) paragrahvi 26 lõike 1 sissejuhatav tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate ning residentuuris ja kutseõppes õppijate, samuti eksternina lõpetajate kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:»;

25) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) õppeasutusse õppima asumine või immatrikuleerimine (kood) ja õppeasutusse õppima asumise või immatrikuleerimise kuupäev;»;

26) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) kvalifikatsioon õppima asumisel või immatrikuleerimisel;»;

27) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) õppija erivajadused (kood);»;

28) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

« 15) omandatav kvalifikatsioon;»;

29) paragrahvi 26 lõike 1 punktid 19–21 sõnastatakse järgmiselt:

« 19) õppevorm või õppetöö korralduse viis;
20) õppevormi või õppetöö korralduse viisi muutus (kood) ja muudatuse kuupäev;
21) akadeemilise puhkuse või residentuuri peatumise põhjus, akadeemilise puhkuse või residentuuri peatumise algus- ja lõpukuupäev;»;

30) paragrahvi 26 lõike 1 punktid 24–26 sõnastatakse järgmiselt:

« 24) eelmise kvalifikatsiooni omandamise aasta;
25) eelmise kvalifikatsiooni omandamise õppevorm või õppekoormus;
26) riik, kus omandati eelmine kvalifikatsioon, ja õppeasutuse nimi;»;

31) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 45 sõnastatakse järgmiselt:

« 45) õppelaenu saamise kordade arv, aeg ning kvalifikatsiooni nimetus.»;

32) paragrahvi 26 lõike 2 sissejuhatav tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alus-, põhi-, üldkesk- ja huviharidust omandavate õpilaste kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:»;

33) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 29 sõnastatakse järgmiselt:

« 29) põhikoolis ja gümnaasiumis läbiviidava kutseõppe õppekava kood õppekavade ja koolituslubade alamregistrist;»;

34) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 46 sõnastatakse järgmiselt:

« 46) õpilase osalemine kooli huviringides (ainult üldhariduskooli puhul);»;

35) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktidega 48–67 järgmises sõnastuses:

« 48) alaealise õigusrikkumise asja arutelu alaealiste komisjonis algatamise kuupäev;
49) alaealise õigusrikkumise asja arutelu algatamise alus;
50) alaealise õigusrikkumise asja arutelu algatanud institutsiooni liik;
51) alaealise õigusrikkumise asja arutelu algatanud institutsiooni andmed;
52) alaealise õigusrikkumise asja alaealiste komisjonis arutamise kuupäev;
53) alaealisele kohaldatud mõjutusvahend;
54) alaealisele kohaldatud mõjutusvahendi kohaldaja;
55) alaealisele kohaldatud mõjutusvahendi üle järelvalve teostaja;
56) alaealise sundtoomine õigusrikkumise arutamisele alaealiste komisjonis;
57) alaealisele esindaja määramine, kes esindab alaealist õigusrikkumise arutamisel alaealiste komisjonis;
58) alaealisele kohaldatud mõjutusvahendi rakendamise ennetähtaegne lõpetamine;
59) alaealiste komisjonis algatatud alaealise õigusrikkumise arutamise lõpetamise alus;
60) lasteasutuse rühma liik (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
61) tööpäeva pikkus (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
62) koolikohustuse täitmise edasilükkamine (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
63) osalemine koolieelikute ettevalmistusrühma töös (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
64) koolieelikute ettevalmistusrühma tööpäevade arv nädalas;
65) lasteasutuse lõpetamise või lasteasutuse nimekirjast kustutamise kuupäev ja põhjus;
66) osalemine rahvusvahelistes projektides (ainult üldhariduskoolide puhul);
67) huviringi nimetus ja valdkond.»;

36) paragrahvi 28 täiendatakse punktidega 10–12 järgmises sõnastuses:

« 10) taotlus alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks;
11) alaealiste komisjoni otsus;
12) lasteasutusse vastuvõtmise käskkiri.»;

37) paragrahvi 29 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse esitavad andmeid alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused, alaealiste komisjonid ja huvikoolide pidajad.»;

38) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

« (4) Paragrahvi 26 lõike 2 punktides 48–59 nimetatud andmeid kannavad alamregistrisse alaealiste komisjonid.

(5) Huviharidust omandavate õpilaste kohta kantakse alamregistrisse § 26 lõike 2 punktides 1–3, 9, 10, 12, 17, 19 ja 21 nimetatud andmed.

(6) Alusharidust omandavate õpilaste kohta kantakse alamregistrisse § 26 lõike 2 punktides 1–10, 12, 16, 19, 25, 41 ja 60–65 nimetatud andmed.»;

39) paragrahvi 30 lõiked 1–4 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Alaealiste komisjonid, õppeasutused, kohalikud omavalitsusüksused, huvikoolide pidajad ning krediidiasutused esitavad andmeid õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse ning ID-kaardi puudumisel väljastab andmete esitajatele kasutajatunnused ja salasõnad registri volitatud töötleja.

(2) Põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused ning krediidiasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste või arst-residentide kohta andmed viie tööpäeva jooksul arvates andmete muutumisest.

(3) Üldhariduskoolid kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 5.–10. kuupäevaks.

(4) Kutseõppeasutused ja kõrgkoolid kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 10.–15. kuupäevaks.»;

40) paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

« (5) Alaealiste komisjonid kinnitavad andmete õigsust alamregistris komisjoni otsuse vaidlustamistähtaja möödumise järel. Kui komisjoni otsus vaidlustatakse, kinnitavad alaealiste komisjonid andmed alamregistris kaebuse lõpliku lahendamise järel.

(6) Huvikoolide pidajad kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga aasta 1.–5. oktoobriks 1. oktoobri seisuga.

(7) Koolieelsed lasteasutused kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga aasta 5.–10. novembriks ja 5.–10. veebruariks.»;

41) 5. peatükki täiendatakse §-ga 311 järgmises sõnastuses:

« § 311. Alaealiste õigusrikkujate andmete kustutamine õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrist

Alaealiste komisjonide poolt alamregistrisse kantud, § 26 lõike 2 punktides 48–59 nimetatud andmed kustutatakse alaealise 18-aastaseks saamisel.»;

42) paragrahvi 32 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppeasutuste alamregistri asutamise ning kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning kutseõppe, residentuuri või täienduskoolituse läbimist võimaldavate õppeasutuste üldandmete ning õppe- ja kasvatustööks vajaliku inventari üle ning koolitusloa olemasolu kontrollimiseks.»;

43) paragrahvi 33 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist või kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;»;

44) paragrahvi 34 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Õppeasutuste alamregistrisse kantakse alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning kutseõppe, residentuuri või täienduskoolituse läbimist võimaldavate õppeasutuste andmed.»;

45) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktiga 401 järgmises sõnastuses:

« 401) sülearvutite arv;»;

46) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 49 sõnastatakse järgmiselt:

« 49) videoprojektorite üldarv;»;

47) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktiga 491 järgmises sõnastuses:

« 491) statsionaarsete videoprojektorite arv õpperuumides;»;

48) paragrahvi 35 lõike 2 sissejuhatav tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alus-, põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse täiendavalt järgmised andmed:»;

49) paragrahvi 35 lõiget 2 täiendatakse punktidega 19–38 järgmises sõnastuses:

« 19) rahvusvaheliste projektide koguarv koolis (ainult üldhariduskoolide puhul);
20) hariduskulud ühe õpilase kohta aastas (ainult üldhariduskoolide puhul);
21) õpetatava ringi/huviala nimetus (ainult üldhariduskoolide puhul);
22) õpetatava ringi/huviala maht (ainult üldhariduskoolide puhul);
23) õpetatava ringi/huviala nominaalkestus (ainult üldhariduskoolide puhul);
24) õpetatava ringi/huviala valdkond (ainult üldhariduskoolide puhul);
25) lasteaiakoha arvestuslik maksumus lasteasutuses lapse kohta kuus;
26) pedagoogi ametijärguga õpetaja palk lasteasutuses;
27) lasteasutuses lastevanemate poolt rahastatava osa kogumaht lapse kohta aasta keskmisena kuus (sh toit);
28) lasteasutuse rühmaruumide pindala;
29) lasteasutuse mänguväljaku pindala;
30) rühmakomplektide arv lasteasutuses õppekeele järgi (sõime- ja lasteaiarühmades);
31) koolieelsete ettevalmistusrühmade arv õppekeele ja nädala tööpäevade arvu järgi;
32) koolieelsete ettevalmistusrühmade töö pikkus kuudes õppeaasta jooksul;
33) normatiivne kohtade arv (sõime- ja lasteaiarühmades);
34) kohta ootavate laste arv (sõime- ja lasteaiarühmades) käesolevaks õppeaastaks;
35) kohta ootavate laste arv (sõime- ja lasteaiarühmades) järgmiseks õppeaastaks;
36) tööpäevade arv eelmisel õppeaastal;
37) lapse lasteasutuses kohaloleku päevade arv aastas (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
38) laste keskmine nimestikuline arv eelmisel õppeaastal (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul).»;

50) paragrahvi 36 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Õppeasutuste alamregistrile esitavad andmeid §-s 34 nimetatud õppeasutused ning huvikoolide pidajad.»;

51) paragrahvi 361 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Õppeasutused kinnitavad andmed õppeasutuste alamregistris iga aasta 5.–10. septembriks ning 20.–25. jaanuariks. Huvikoolide pidajad kinnitavad andmed õppeasutuste alamregistris iga aasta 1.–5. oktoobriks 1. oktoobri seisuga.»;

52) paragrahvi 361 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Huvikoolide kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16 nimetatud andmed.

(5) Koolieelsete lasteasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–5, 7–16, 18, 35, 38–40 ja 44 ning § 35 lõike 2 punktides 25–38 nimetatud andmed.»;

53) paragrahvi 37 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist ja kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, koolituslubade ja akrediteeringute üle arvestuse pidamiseks;»;

54) paragrahvi 38 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning kutseõppe, residentuuri või täienduskoolituse läbimist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, residentuuri programmide, koolituslubade ja akrediteeringute kohta.»;

55) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) õppekava valdkond (ainult huvikoolide puhul);»;

56) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) õppekava või kursuse maht (õppenädalates, ainepunktides või tundides);»;

57) paragrahvi 41 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppeasutused ning huvikoolide pidajad esitavad andmeid õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse ning ID-kaardi puudumisel väljastab andmete esitajatele kasutajatunnused ja salasõnad registri volitatud töötleja.»;

58) paragrahvi 41 lõiked 6, 7 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

59) paragrahvi 41 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

« (10) Haridus- ja Teadusministeeriumil ning Riiklikul Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusel on õigus nõuda õppeasutuse või huvikooli pidaja poolt esitatud andmete täpsustamist juhul, kui need pole piisavad õppekava või residentuuri programmi menetlemiseks. Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus teavitavad õppeasutust puudulikest või ebatäpsetest andmetest e-kirja teel. Õppekava või residentuuri programmi alamregistrisse kandmise tähtaeg pikeneb õppekava või residentuuri programmi registreerimiseks esitatud andmete ja dokumentide täiendamisele kulunud aja võrra.

(11) Õppekava või residentuuri programmi registreerimise taotluse tagasilükkamisel salvestatakse esitatud andmed alamregistri arhiivis.»;

60) 7. peatükki täiendatakse §-dega 411–415 järgmises sõnastuses:

« § 411. Avalik-õiguslike ülikoolide õppekavade ja residentuuri programmide registreerimise taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord

(1) Avalik-õiguslikud ülikoolid esitavad elektrooniliselt alamregistrisse taotluse koos õppekava või residentuuri programmi terviktekstiga ning andmetega õppejõudude kvalifikatsiooni ja koormuse õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.

(2) Registri vastutav töötleja kontrollib avalik-õiguslike ülikoolide õppekavade ning residentuuri programmide ja taotluste vastavust õigusaktidele, lisab õppekavade liigitamise komisjoni otsuse ning registreerib nõuetele vastavad õppekavad ja residentuuri programmid elektrooniliselt 3 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

§ 412. Eraülikoolide, erarakenduskõrgkoolide, erakutseõppeasutuste, munitsipaalomandis olevate kutseõppeasutuste ja riigirakenduskõrgkoolide ning riigikutseõppeasutuste rakenduskõrghariduse õppekavade registreerimise ning koolituslubade taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord

(1) Eraülikoolid, erarakenduskõrgkoolid ja erakutseõppeasutused esitavad koolitusloa taotlemiseks «Erakooliseaduse» § 5 lõikes 5 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib eraülikoolide, erarakenduskõrgkoolide ja erakutseõppeasutuste õppekavade vastavust õigusaktidele, lisab õppekavade liigitamise komisjoni otsuse ning registreerib õppekavad koolitusloa väljastamisel ministri käskkirja alusel 3 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui eraõppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb õppekava registreerimise aeg kuni 2 kalendrikuu võrra.

(2) Munitsipaalomandis olevate kutseõppeasutuste ning riigirakenduskõrgkoolide õppekavade ja riigikutseõppeasutuste rakenduskõrgharidusõppe õppekavade registreerimiseks vajalikud andmed sisestatakse elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud õppekavade tervikteksti vastavust õigusaktidele, lisab komisjoni otsuse ning registreerib õppekavad 3 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

§ 413. Riigikutseõppeasutuste kutsehariduse õppekavade registreerimise taotlusdokumentide esitamise ja registreerimise kord

(1) Riigikutseõppeasutused esitavad elektrooniliselt alamregistrisse taotluse koos õppekava terviktekstiga ning andmetega õpetajate kvalifikatsiooni õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.

(2) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus kontrollib riigikutseõppeasutuste pedagoogide kvalifikatsiooninõudeid ning kutsehariduse õppekavade ja registreerimise taotluste vastavust õigusaktidele ja registreerib nõuetele vastavad õppekavad elektroonilises alamregistris komisjoni otsuse alusel 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

§ 414. Huvikoolide õppekavade registreerimise taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord

(1) Huvikoolide pidajad sisestavad taotluse koos õppekava terviktekstiga elektrooniliselt alamregistrisse.

(2) Registri vastutav töötleja kontrollib huvikoolide õppekavade registreerimise taotluste vastavust õigusaktidele ning registreerib nõuetele vastavad õppekavad haridus- ja teadusministri käskkirja alusel 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

(3) Huviala õppekava muutmine või olemasoleva sulgemine toimub pärast huvikooli vastava huviala õppeperioodi lõppu. Huvialade õppekavades tehtud muudatused koos uuendatud õppekava terviktekstiga või teate olemasoleva õppekava sulgemise kohta esitavad huvikooli pidajad. Registri vastutav töötleja menetleb saadud andmeid ning registreerib vastavad muudatused alamregistris 2 kuu jooksul alates nende esitamisest.

§ 415. Alus-, põhi- ning üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste koolituslubade taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord

(1) Eraomandis olevad alus-, põhi- ning üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad koolitusloa taotlemiseks «Erakooliseaduse» § 5 lõikes 5 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktidele 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui eraõppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb taotluse menetlemise aeg kuni 2 kalendrikuu võrra.

(2) Munitsipaalomandis olevad alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad koolitusloa taotlemiseks «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 12 lõikes 4 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktidele 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui õppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb taotluse menetlemise aeg kuni 2 kalendrikuu võrra.

(3) Munitsipaalomandis olevad põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad koolitusloa taotlemiseks «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 121 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktidele 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui õppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb taotluse menetlemise aeg kuni 2 kalendrikuu võrra.»;

61) paragrahvi 42 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 1, 3–29, 32–36 ja 38 nimetatud andmeid.»;

62) paragrahvi 42 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Huvihariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 4–6, 9–23, 25, 27–28 ning 30–38 nimetatud andmeid.».

§ 2. Alus- ning huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste, neis õppijate ning õpetavate pedagoogide ja alaealiste komisjonide menetlusi kajastavad andmed kantakse alamregistrisse alates vastava tehnilise võimaluse rakendumisest.

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json