Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 "Vangla sisekorraeeskiri" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 73, 1258

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 "Vangla sisekorraeeskiri" muutmine

Vastu võetud 11.09.2007 nr 35

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 25 lõike 2 ja § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2007, 13, 192) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse viide volitusnormile «§ 15 lg 2» viitega «§ 15 lg 3»;

2) paragrahvi 41 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« § 41. Pikaajalise kokkusaamise korraldus

(1) Pikaajaline kokkusaamine toimub vangla territooriumil pikaajalise kokkusaamise ruumides, kus kokkusaajal ning kinnipeetaval on võimalik ilma pideva järelevalveta suhelda, süüa, pesta ja magada.»;

3) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Pikaajalisel kokkusaamisel toitlustatakse kokkusaajat ja kinnipeetavat vanglas pakutava toiduga.»;

4) paragrahvi 41 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ruumide kasutamise»;

5) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kokkusaamise kuludeks loetakse ruumide kasutamisele, kokkusaaja toitlustamisele ja hügieenivahenditele tehtud kulutused.»;

6) paragrahvi 451 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vangla direktor või tema määratud isik võib loa andmisest keelduda, kui ta kahtleb kokkusaaja maines, kui kinnipeetaval on poole aasta jooksul üks kokkusaamine olnud või kui pikaajaline kokkusaamine võib olla ohtlik vangla julgeolekule või kinnipeetava või kokkusaaja tervisele.»;

7) paragrahvi 46 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kokkusaaja võib kokkusaamisele kaasa võtta mõistlikus koguses enda tarbeks vajalikke riideesemeid ja kosmeetikat, kammi, hambaharja ning tema poolt tarvitatavaid ravimeid, lisaks mõistlikus koguses fotosid.»;

8) paragrahvi 46 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Kosmeetika peab mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse kilekotti ning ühe pakendi maht võib olla kuni 100 ml. Hügieenivahendite olemasolu kokkusaamise ajal tagab vangla. Naissoost kokkusaaja võib kokkusaamisele kaasa võtta ka hügieenisidemeid või tampoone.

(12) Ravimite kaasatoomise korral on vanglal õigus küsida näha nende tarvitamise vajadust tõendavat arsti antud dokumenti. Ravimid tuleb enne kokkusaamisruumi sisenemist anda ametniku kätte hoiule. Ametnik toob kokkusaajale ravimeid vastavalt vajadusele.»;

9) paragrahvi 46 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui kokkusaamisele võetakse kaasa eelkooliealine laps, võib kaasa võtta lapse hooldamiseks vajalikke tarbeesemeid, mänguasju ja spetsiaalset toitu.

(3) Kinnipeetav võib kokkusaamisele kaasa võtta mõistlikus koguses enda tarbeks vajalikke riideesemeid ning tualett- ja suitsetamistarbeid.»;

10) paragrahvi 461 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kirjaga võib saata viis marki ja viis ümbrikku.»;

11) paragrahv 61 lõikes 1 lisatakse peale sõnu «lõikes 3» sõnad «ja paragrahvi 61 lõikes 11 toodud piiranguid.»;

12) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Vanglas või vangla osakonnas, kus kinnipeetav peab kandma vangla riietust, annab kinnipeetav isiklikud riided, mille kandmiseks tal luba puudub, vangla lattu hoiule.»;

13) paragrahvi 741 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) küünelõikur ja kamm;»;

14) paragrahvi 741 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2007. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json