Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tuneesia Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordikoostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2007
Avaldamismärge:RT II 2007, 16, 47

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tuneesia Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordikoostöö kokkulepe

"Eesti Vabariigi valitsuse ja Tuneesia Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordikoostöö kokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Koostatud 27. jaanuaril 2005. a Tallinnas, jõustus 21. veebruaril 2007. a

Eesti Vabariigi valitsus ja Tuneesia Vabariigi valitsus, edaspidi «lepingupooled»,

soovides arendada kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordisuhteid,

veendunud selles, et koostöö tugevdaks riikidevahelist mõistmist ja sõbralikke suhteid,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Lepingupooled toetavad ja edendavad mõlema riigi avalik- ja eraõiguslike ülikoolide koostööd, sõlmides sel eesmärgil partnerluslepinguid, mis käsitlevad järgmist:
– külalisõppejõudude vahetus üheks või kaheks nädalaks;
– ühiste diplomite andmine ja doktoriväitekirjade kahepoolne juhendamine;
– doktorantide lühiajaliste kõrgetasemeliste teaduskülastuste korraldamine uurimistöödeks;
– pikaajaliste külastuste korraldamine, mille eesmärk on õpetada ja uurida uusi infotehnoloogiaid (multimeedia ja õpetamine), humanitaar- ja reaalteadusi, kauneid kunste, muusikateadust, arhitektuuri ja muid mõlemale poolele huvipakkuvaid valdkondi.

Artikkel 2

Lepingupooled edendavad dokumentide ja teabe vahetust, et tutvuda teineteise haridussüsteemiga (õpikute, programmide ja õppematerjalidega) ning vahetavad teadus- ja kultuurialast teavet ja kirjandust.

Artikkel 3

Selleks, et vahetada kõige uuemat teavet haridusalal, toetavad lepingupooled haridusametnike, ekspertide ja õpilasdelegatsioonide vahetamist.

Artikkel 4

Lepingupooled kutsuvad teineteist osa võtma rahvusvahelistest kongressidest, kollokviumidest, sümpoosionidest, seminaridest ja teistest samalaadsetest kohtumistest.

Artikkel 5

Lepingupooled toetavad uurimiskeskuste, laboratooriumide ja ühiste uurimisrühmade loomist ning osalemist mõlemale poolele huvi pakkuvates uurimisprogrammides ja projektides.

Artikkel 6

– Lepingupooled toetavad teadurite ja ülikooli õppejõudude osalemist mõlema poole ülikoolides ja teistes teadusasutustes toimuvatel teadusüritustel.

– Lepingupooled loovad juhtivate ülikoolide vahel vajaduse korral koostöösuhteid teadusuuringute, tehnouuenduste ja koolituse alal.

Artikkel 7

Lepingupooled vahetavad kultuuri, ajaloo ja geograafia õppevahendeid, et anda teineteisele õiget ja täpset teavet oma riigi kohta.

Artikkel 8

Lepingupooled toetavad kahe riigi raamatukogude koostööd ning soodustavad raamatukogudevahelist trükiste vahetust ühist huvi pakkuvates valdkondades.

Artikkel 9

Lepingupooled vahetavad teavet oma riigis korraldatavate kunstiürituste ja festivalide kohta ning toetavad neist üritustest osavõttu.

Artikkel 10

Lepingupooled uurivad võimalusi vahetada kunstinäitusi vastastikusel alusel.

Artikkel 11

Muusika ja tantsu alal toetavad lepingupooled oma esindajate osavõttu mõlemas riigis toimuvatest muusika- ja muudest kultuuriüritustest ning soodustavad muusikute ja teiste artistide vahetust.

Artikkel 12

Lepingupooled edendavad koostööd arheoloogia, museoloogia ning ajaloo- ja arhitektuuripärandi säilitamise ja restaureerimise alal ning vahetavad sellekohaseid trükiseid.

Artikkel 13

Lepingupooled soodustavad mõlema riigi raadio- ja televisiooniorganisatsioonide otsekontakte ning toetavad programmide vahetust.

Artikkel 14

Lepingupooled toetavad kahe riigi spordi- ja noorteühingute otsekoostööd, et soodustada delegatsioonide, võistkondade, treenerite ja ekspertide vahetust ning edendada sporti ja noorte tegevusalasid käsitleva teabe ja dokumentide vahetust.

Artikkel 15

Kokkuleppe täitmiseks võivad lepingupooled valmistada ette kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordikoostööprogramme. Sellistes programmides täpsustatakse rahalisi kohustusi.

Artikkel 16

Kokkulepe jõustub viimase teate kättesaamise päeval, millega lepingupool on teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu teatanud oma riigisisese menetluse lõppemisest.

Artikkel 17

Kokkulepe kehtib määramata aja. Kumbki lepingupool võib selle lõpetada, teatades teisele lepingupoolele sellest kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu kuus kuud ette.  

Koostatud 27. jaanuaril 2005. aastal Tallinnas kahes originaaleksemplaris eesti, araabia ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamislahknevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Tuneesia Vabariigi valitsuse nimel
Priit Kolbre Mohamed Hatem Ben Salem
Välisministeeriumi kantsler Välisministeeriumi Euroopa asjade riigisekretär

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUNISIA ON CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND SPORTS CO-OPERATION
Done at Tallinn on the 27th of January, 2005, in force as of the 21st of February, 2007

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Tunisia, hereinafter the Contracting Parties,
– desiring to develop further their relations in the fields of culture, education, science and sports,
– convinced that this co-operation shall enhance further the understanding and friendship between both countries,

have agreed on the following:

Article 1

The Contracting Parties shall encourage and facilitate co-operation between public and private sector universities of the two countries, through the conclusion of partnership agreements based on the following:
– the exchange of visiting teachers for one or two weeks
– the institution of joint diplomas and the dual supervision of PhD thesis
– the organisation of high level scientific short-term visits for doctorates researches
– the organisation of long-term visits destined to training and research in New Information Communication Technologies (multimedia and teaching), Arts and professions, fine arts, musicology, architecture and other areas of specialities of common interest.

Article 2

The Contracting Parties shall promote the exchange of documents and information in order to be acquainted with the educational systems in both countries (text books, programmes, teaching materials), and shall exchange information and publications concerning science and culture.

Article 3

In order to promote the exchange of information about the most recent developments in the field of education, the Contracting Parties shall encourage the exchange of officials and experts and pupils’ delegations.

Article 4

The Contracting Parties shall exchange invitations to participate in international congresses, colloquia, symposia, seminars and other similar meetings.

Article 5

The Contracting Parties shall encourage the creation of research centres, laboratories and joint research teams as well as the undertaking of research programmes and projects of common interest.

Article 6

– the Contracting Parties shall encourage scientific researchers and university teachers to take part in scientific events that take place in the two countries in universities and other scientific institutions.

– the Contracting Parties shall undertake to establish a partnership between leading university institutions in the field of scientific research, technological innovation and training on request.

Article 7

The Contracting Parties shall exchange educational materials on culture, history and geography in order to give each other correct and adequate information about their respective countries.

Article 8

The Contracting Parties shall encourage co-operation between the libraries of both countries and shall promote the exchange of publications between the libraries in the fields of common interest.

Article 9

The Contracting Parties shall exchange information on the artistic events and festivals organised in their respective countries and shall encourage the participation in these events.

Article 10

The Contracting Parties shall examine the possibility of exchanging arts exhibitions on the basis of reciprocity.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage their representatives from the music and dancing fields to take part in music and other cultural events held in both countries and shall promote the exchange of musicians and other artists.

Article 12

The Contracting Parties shall promote the co-operation in the fields of archaeology, museology and the preservation and restoration of historical and architectural heritage and shall exchange publications in these fields.

Article 13

The Contracting Parties shall encourage direct contacts between the radio and television of both countries and shall promote the exchange of programmes.

Article 14

The Contracting Parties shall encourage direct co-operation between sports and youth organisations in the two countries in order to promote the exchange of delegations, teams, trainers and experts as well as information and documents on sports and youth activities.

Article 15

To implement this Agreement the Contracting Parties may prepare programmes for co-operation in the field of culture, education, science and sports. Such programmes shall detail financial obligations.

Article 16

This Agreement shall enter into force on the receiving date of the last notification by which the Contracting Parties have notified each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures.

Article 17

This Agreement shall remain in force for an indefinite period. Either Contracting Party may terminate it by giving six months’ prior notice in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party.

Done at Tallinn on the 27th of January, 2005 in two originals in Estonian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of the Republic of Tunisia
Priit Kolbre Mohamed Hatem Ben Salem
Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs Secretary of State to the Ministry of Foreign Affairs charged with European Affairs

/otsingu_soovitused.json