Teksti suurus:

Riigi Teataja seadus [terviktekst]

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 19, 288

Riigi Teataja seadus [terviktekst]

Vastu võetud 13.04.1993
RT I 1993, 20, 352
jõustumine 16.05.1993

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.05.1994RT I 1994, 37, 569
14.09.1994RT I 1994, 66, 1145

§ 1. Käesolev seadus sätestab Eesti Vabariigi õigusaktide, välislepingute ja Riigikohtu põhistatud lahendite, samuti teadaannete Riigi Teatajas avaldamise korra.

§ 2. (1) Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik väljaanne, kus avaldatakse:
1) rahvahääletusele pandud seaduseelnõud ja muud riigielu küsimused ning Vabariigi Valimiskomisjoni teadaanded rahvahääletuse tulemuste kohta;
2) rahvahääletusel ja Riigikogus vastuvõetud, Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadused;
3) Vabariigi Valimiskomisjoni otsused Vabariigi Presidendi ja Riigikogu valimiste tulemuste kohta, Riigikogu juhatuse otsused Riigikogu asendusliikmete Riigikogu liikmeteks asumise ja nende volituste lõppemise kohta;
4) Vabariigi Presidendi seadlused ja otsused;
5) Riigikogu poolt vastuvõetud otsused, avaldused, deklaratsioonid ja pöördumised;
6) Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused;
7) ministrite määrused;
8) Riigikohtu põhistatud lahendid;
9) Eesti Panga üldaktid ja aastaaruanne;
10) Riigikogu poolt vastuvõetud välislepingute ratifitseerimise, nendega ühinemise või muul viisil nõustumise seadused ning vastavad välislepingud (koos eestikeelse tõlkega, kui lepingud ei ole koostatud eesti keeles) koos lisadega; välislepingute denonsseerimise seadused; Vabariigi Valitsuse poolt välisriikidega sõlmitud lepingud (koos eestikeelse tõlkega, kui lepingud ei ole koostatud eesti keeles) koos lisadega ja muud välissuhtlemisalased õigusaktid ning Välisministeeriumi teadaanded välislepingute jõustumise kohta;
11) Riigikontrolli ülevaated riigi vara kasutamise ja säilimise kohta;
12) kohalike omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid;
13) teadaanded ja kuulutused seaduste, Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse õigusaktide alusel;
14) muud teadaanded ja kuulutused riigisekretäri korraldusel.

(2) Riigikaitset reguleerivad õigusaktid avaldatakse Riigi Teatajas Vabariigi Presidendi otsusel.

§ 3. (1) Riigi Teatajat antakse välja eesti keeles.

(2) Riigikantselei korraldab õigusaktide valikulise tõlkimise võõrkeeltesse ning nende ametlike ja mitteametlike tõlgete avaldamise.

§ 4. Käesoleva seaduse § 2 1. lõikes nimetatud õigusaktid saadetakse pärast nende allakirjutamist või väljakuulutamist Riigikantseleile avaldamiseks Riigi Teatajas.

§ 5. (1) Riigi Teataja ilmub nelja erineva perioodilise väljaandena vastava pealkirjaga tiitellehel.

(2) Riigi Teataja esimese, teise ja kolmanda osa esimesel leheküljel on ülal keskel suure riigivapi kujutis, mille all on pealkiri «Riigi Teataja» ning alapealkiri vastavalt I osa «Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid», II osa «Välislepingud» ja III osa «Riigikohtu lahendid». Alapealkirja all on Riigi Teataja järjekorranumber, ilmumise kuupäev ning aasta ja sisukord.

(3) Riigi Teataja neljanda osa esimesel leheküljel on pealkiri «Riigi Teataja Lisa», selle all järjekorranumber, ilmumise kuupäev ning aasta ja sisukord.

§ 6. (1) Riigi Teataja I osas «Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid» avaldatakse:
1) esimeses jaos käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktides 1–5 nimetatud õigusaktid;
2) teises jaos käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktis 6 nimetatud õigusaktid. Riigi Teataja I osas ei avaldata füüsilisi isikuid puudutavaid Vabariigi Valitsuse õigusakte, välja arvatud õigusaktid ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta;
3) kolmandas jaos Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi lahendid.

(2) Riigi Teataja II osas «Välislepingud» avaldatakse käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktis 10 nimetatud lepingud ja õigusaktid ning teadaanded. Kui mõne käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktis 10 nimetatud lepingu lisal ei ole üldist tähtsust, võidakse see riigisekretäri otsusel tõlkimata jätta ning avaldada keeles, milles leping on sõlmitud.

(3) Riigi Teataja III osa «Riigikohtu lahendid» esimeses jaos avaldatakse Riigikohtu üldkogu põhistatud lahendid, teises jaos Riigikohtu kriminaalkohtukolleegiumi põhistatud lahendid, kolmandas jaos Riigikohtu tsiviilkohtukolleegiumi põhistatud lahendid, neljandas jaos Riigikohtu halduskohtukolleegiumi põhistatud lahendid ning viiendas jaos Riigikohtu erikogu põhistatud lahendid.

(4) Riigi Teataja IV osa «Riigi Teataja Lisa» esimeses jaos avaldatakse käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktides 7, 9, 11 ja 12 nimetatud õigusaktid ning aruanded ja ülevaated, samuti füüsilisi isikuid puudutavad Vabariigi Valitsuse õigusaktid, välja arvatud õigusaktid ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta. Teises jaos avaldatakse käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktides 13 ja 14 nimetatud teadaanded ja kuulutused.

§ 7. (1) Seadused avaldatakse Riigi Teatajas seitsme tööpäeva jooksul pärast nende kehtestatud korras väljakuulutamist.

(2) Riigikogu otsused, avaldused, deklaratsioonid ja pöördumised avaldatakse Riigi Teatajas seitsme tööpäeva jooksul pärast nende allakirjutamist.

(3) Muud õigusaktid avaldatakse Riigi Teatajas kümne tööpäeva jooksul pärast nende Riigikantseleile üleandmist.

§ 8. (1) Seadus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei sätestata teist tähtaega.

(2) Vabariigi Valitsuse korraldused jõustuvad allakirjutamise päevast, kui korralduses eneses ei sätestata teist tähtaega.

(3) Vabariigi Presidendi otsused ametiisikute ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta jõustuvad allakirjutamise päeval. Vabariigi Presidendi muud õigusaktid, Riigikogu otsused ja Vabariigi Valitsuse määrused, samuti muud õigusaktid jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, kui vastavas aktis eneses ei sätestata teist tähtaega.

(4) Välislepingud jõustuvad nendes lepingutes sätestatud korras.

(5) Riigikohtu lahendid jõustuvad kohtumenetluse seadustes sätestatud korras.

§ 9. Riigi Teatajas avaldatud õigusaktid, välja arvatud kohalike omavalitsuste aktid, kehtivad kogu Eesti territooriumil, kui aktides enestes pole sätestatud teisiti.

Kohalike omavalitsuste õigusaktid kehtivad vastava omavalitsuse haldusterritooriumil.

§ 10. Riigi Teatajas avaldatavad õigusaktid peavad vastama järgmistele vorminõuetele:
1) seaduse avaldamisel tuuakse ära Vabariigi Presidendi otsus seaduse väljakuulutamise kohta, mis tähistatakse Riigi Teataja eraldi artikli järjekorranumbriga, otsuse kuupäev ja otsuse tekst, teksti järel presidendi nimi. Sellele järgneb väljakuulutatud seaduse pealkiri, vastuvõtmise kuupäev ja seaduse tekst. Teksti järel Riigikogu esimehe või tema äraolekul istungi juhataja – Riigikogu aseesimehe nimi;
2) Vabariigi Presidendi seadluste avaldamisel tuuakse ära seadluse pealkiri, selle järel seadluse kuupäev ja tekst, teksti järel seadlusele allakirjutanud presidendi, Riigikogu esimehe ja peaministri nimi;
3) Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste, ministrite määruste ja muude õigusaktide avaldamisel tuuakse ära õigusakti pealkiri (välja arvatud Vabariigi Valitsuse korraldused), selle järel õigusakti väljaandja, kuupäev, number ja tekst.

Vabariigi Valitsuse määruse teksti järel tuuakse ära määrusele allakirjutanud peaministri, asjaomase ministri ja riigisekretäri nimi ning Vabariigi Valitsuse korralduse teksti järel korraldusele allakirjutanud peaministri nimi. Ministri määruse teksti järel tuuakse ära määrusele allakirjutanud ministri nimi ning muu õigusakti teksti järel sellele õigusaktile allakirjutanud ametiisiku nimi;

4) Riigikohtu lahendid avaldatakse kohtumenetluse seadustes sätestatud vormis. Lahendis mainitud isikute, välja arvatud kohtunike nimesid võib lahendi avaldamiseks muuta või kasutada initsiaale.

§ 11. (1) Riigi Teataja iga osa järjekorranumber algab igal aastal number ühest.

(2) Riigi Teataja esimeses, teises ja kolmandas osas avaldatakse õigusaktid, välislepingud ja Riigikohtu põhistatud lahendid eraldi artiklite järjekorranumbrite all, igal uuel aastal alustatakse number ühest.

(3) Riigi Teataja esimese, teise, kolmanda ja neljanda osa kohta kasutatavad lühendid on vastavalt RT I, RT II, RT III ja RTL.

§ 12. Riigi Teatajas ilmunud õigusaktidele viitamisel märgitakse sulgudes pärast lühendit RT I, RT II, RT III või RTL Riigi Teataja ilmumisaasta, number ja artikli järjekorranumber. Numbrid eraldatakse komaga.

§ 13. (1) Eesti Vabariigi õigusaktide võõrkeelse väljaande nimetus on:

1. inglise keeles: Legal Acts of Estonia

2. hispaania keeles: Los actos jurRdicos de Estonia

3. prantsuse keeles: Les actes juridiques d’Estonie

4. saksa keeles: Rechtsakten Estlands

5. vene keeles: Правовые акты Эстонии

(2) Eesti Vabariigi võõrkeelsetes väljaannetes tehakse tõlgitud õigusakti pealkirja järel sulgudes viide nimetatud akti avaldamisele Riigi Teatajas.

§ 14. Riigi Teataja ilmub Riigikantselei väljaandel.

§ 15. Õigusaktid ning nende võõrkeelsed tõlked võib avaldada muudes väljaannetes üksnes viitega nende aktide avaldamisele Riigi Teatajas või käesoleva seaduse § 13 1. lõikes nimetatud väljaannetes. Muudel juhtudel või enne õigusakti avaldamist Riigi Teatajas on õigusakti avaldamine lubatud üksnes riigisekretäri nõusolekul.

§ 16. Riigi Teataja iga aastakäigu kohta annab Riigikantselei välja eraldi kaasandena Riigi Teataja tähestikulise sisujuhi ning iga viie aasta järel süstemaatilise sisujuhi.

§ 17. Käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktides 7, 9, 10 (välislepingute mitteametlikes tõlgetes), 13 ja 14 nimetatud õigusaktides ja teadaannetes võidakse avaldamise käigus teha keelelisi parandusi akti vastuvõtja või väljasaatja nõusolekul.

§ 18. Käesoleva seaduse § 2 1. lõikes nimetatud õigusaktide avaldamise eest Riigi Teatajas tasu ei võeta, välja arvatud § 2 1. lõike punktis 14 nimetatud muude teadaannete ja kuulutuste eest, mille avaldamise tasu kehtestab riigisekretär.

§ 19. Riigi Teataja väljaannete tellimise, üksiknumbri ja kaasannete hinnad kehtestab riigisekretär, arvestades tegelikke kulusid.

§ 20. (1) Kohalike omavalitsuste, Rahvusraamatukogu ja üldkasutatavate raamatukogude Riigi Teataja väljaannetega tasuta varustamise kulud kaetakse riigieelarvest.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes loetletud raamatukogudes ja kohalikes omavalitsustes on igaühel õigus tasuta tutvuda Riigi Teataja väljaannetega.

§ 21. 1989. aasta 18. jaanuari Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi keeleseaduse (ENSV Teataja 1989, 4, 60) § 8 2. lõige muudetakse ja sellest jäetakse välja sõnad «ja nende tõlge vene keeles».

§ 22. Tunnistada kehtetuks:

1) Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1958. aasta 29. novembri seadlus «Eesti NSV seaduste, Eesti NSV Ülemnõukogu otsuste ning Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste ja otsuste avaldamise ja jõustumise korrast» (Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1980. aasta 28. augusti seadluse sõnastuses – ENSV Teataja 1980, 31, 494 ja 495);

2) Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1990. aasta 10. mai seadlus «Riigi Teataja väljaandmise kohta» (ENSV Teataja 1990, 16, 254).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json