Teksti suurus:

Schengeni infosüsteemi riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.08.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 52, 353

Schengeni infosüsteemi riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 20.09.2007 nr 214

Määrus kehtestatakse «Politseiseaduse» § 121 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri asutamine ja nimi

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega Schengeni infosüsteemi riiklik register» (edaspidi register).

§ 2. Registri vastutav töötleja

Registri vastutav töötleja on Keskkriminaalpolitsei.

§ 3. Registri volitatud töötleja

Registri volitatud töötleja on Politseiamet andmete töötlemiseks vajaliku riist- ja tarkvara nõuetekohase, tõrgeteta toimimise tagamise osas.

§ 4. Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk

(1) Register asutatakse ja registrit peetakse 1990. aasta 19. juulil allakirjutatud konventsiooni, millega rakendatakse 1985. aasta 14. juuni Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel (edaspidi Schengeni konventsioon), rakendamiseks.

(2) Register ei ole avalik. Registri andmeid kasutatakse ainult Schengeni konventsioonist tulenevatel eesmärkidel.

2. peatükk
REGISTRI PIDAMINE JA KOOSSEIS

§ 5. Registri pidamise viis

Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna kas paberkandjal või digitaalsel kujul registritoimikutena. Kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

§ 6. Registritoimik

(1) Registritoimik sisaldab käesoleva määruse §-des 9–14 nimetatud alusdokumente ning dokumente, mis tõendavad registrisse kantud ebaõigete andmete parandamisel parandatud andmete õigsust.

(2) Registritoimikus võivad olla paberdokumendid ja digitaalsed dokumendid.

§ 7. Registri andmete ristkasutus

(1) Registri andmete andmevahetus politsei infosüsteemiga toimub RMI liidese kaudu.

(2) Registri andmete andmevahetus «Sissesõidukeeldude riikliku registri», «Viisaregistri» ja «Liiklusregistriga» toimub andmevahetuskihi X-tee kaudu.

(3) Registri andmete andmevahetus isikut tõendavate dokumentide andmekogu ja piirivalve infosüsteemiga toimub andmevahetuskihi X-tee kaudu.

§ 8. Registri andmete turbeaste ja registri turvaklass

Registri andmete turbeaste on kõrge ja registri turvaklass on R3K3T3S2.

3. peatükk
REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED, ANDMETE ESITAMINE JA REGISTRISSE KANDMINE

§ 9. Schengeni konventsiooni artikli 95 kohaselt loovutamise või väljaandmise eesmärgil tagaotsitava isiku kohta registrisse kantavad andmed

(1) Loovutamise või väljaandmise eesmärgil tagaotsitava isiku kohta kantakse registrisse:
1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema poolt kasutatavad nimed;
2) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
3) teise eesnime esitäht;
4) sünniaeg ja -koht;
5) sugu;
6) kodakondsus;
7) kas isik on relvastatud või vägivaldne;
8) põhjus (alus);
9) isiku suhtes rakendatav meede.

(2) Võimalikud teised kasutatavad nimed tuleb registreerida eraldi.

(3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on Euroopa vahistamismäärus või rahvusvaheline vahistamismäärus.

(4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on:
1) Kaitsepolitseiamet;
2) Maksu- ja Tolliamet;
3) piirivalveasutused;
4) politseiasutused;
5) prokuratuur;
6) kohus kohtumenetluses olevates asjades;
7) Justiitsministeerium jõustunud kohtuotsuste puhul.

(5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
1) politseiasutustel politsei infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks;
2) piirivalveasutustel SISone4ALL infosüsteemi või piirivalve infosüsteemi kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
3) Maksu- ja Tolliametil politsei infosüsteemi kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
4) Kaitsepolitseiametil SISone4ALL infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud registriandmete ja nende alusdokumentide säilitustähtaeg on 3 aastat, mida võib andmete esitaja kirjalikul taotlusel pikendada sama pika aja võrra.

§ 10. Schengeni konventsiooni artikli 96 kohaselt välismaalase kohta, kellele on kehtestatud sissesõidukeeld, registrisse kantavad andmed

(1) Välismaalase kohta, kellele on kehtestatud sissesõidukeeld, kantakse registrisse:
1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema poolt kasutatavad nimed;
2) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
3) teise eesnime esitäht;
4) sünniaeg ja -koht;
5) sugu;
6) kodakondsus;
7) kas isik on relvastatud või vägivaldne;
8) põhjus (alus);
9) isiku suhtes rakendatav meede.

(2) Võimalikud teised kasutatavad nimed tuleb registreerida eraldi.

(3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadusest» tulenevalt siseministri või tema poolt volitatud Siseministeeriumi kõrgema ametniku otsus või kohtuotsus.

(4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

(5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
1) politseiasutustel politsei infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks ja Keskkriminaalpolitsei viisakonsultatsiooniks;
2) piirivalveasutustel SISone4ALL infosüsteemi või piirivalve infosüsteemi kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
3) Maksu- ja Tolliametil politsei infosüsteemi kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
4) Kodakondsus- ja Migratsiooniametil «Sissesõidukeeldude riikliku registri» kaudu elamislubade menetlemiseks ja teiste välismaalastega seotud toimingute tegemiseks;
5) Kaitsepolitseiametil SISone4ALL infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud registriandmete ja alusdokumentide säilitustähtaeg on 10 aastat.

§ 11. Schengeni konventsiooni artikli 97 alusel isiku kohta, kes on kadunud või keda tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest on vaja ajutiselt paigutada turvalisse paika, registrisse kantavad andmed

(1) Kadunud isiku või isiku kohta, keda tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest on vaja ajutiselt paigutada turvalisse paika, kantakse registrisse:
1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema poolt kasutatavad nimed;
2) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
3) teise eesnime esitäht;
4) sünniaeg ja -koht;
5) sugu;
6) kodakondsus;
7) kas isik on relvastatud või vägivaldne;
8) põhjus (alus);
9) isiku suhtes rakendatav meede.

(2) Võimalikud teised kasutatavad nimed tuleb registreerida eraldi.

(3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on uurimisasutuse määrus isiku tagaotsitavaks kuulutamise kohta, kohtuotsus isiku liikumisvabaduse piiramiseks, kohtumäärus isiku tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi kohaldamiseks või pädeva asutuse taotlus.

(4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on:
1) politseiasutused;
2) kohus kohtumenetluses olevates asjades.

(5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
1) politseiasutustel politsei infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks;
2) piirivalveasutustel SISone4ALL infosüsteemi või piirivalve infosüsteemi kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
3) Maksu- ja Tolliametil politsei infosüsteemi kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
4) Kaitsepolitseiametil SISone4ALL infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud registriandmete ja alusdokumentide säilitustähtaeg on 3 aastat, mida võib andmete esitaja kirjalikul taotlusel pikendada sama pika aja võrra.

§ 12. Schengeni konventsiooni artikli 98 alusel tagaotsitava tunnistaja ja süüdistatava või süüdimõistetud isiku kohta registrisse kantavad andmed

(1) Tagaotsitava tunnistaja ja süüdistatava või süüdimõistetud isiku kohta kantakse registrisse:
1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema poolt kasutatavad nimed;
2) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
3) teise eesnime esitäht;
4) sünniaeg ja -koht;
5) isiku sugu;
6) kodakondsus;
7) kas isik on relvastatud või vägivaldne;
8) põhjus (alus);
9) isiku suhtes rakendatav meede.

(2) Võimalikud teised kasutatavad nimed tuleb registreerida eraldi.

(3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on uurimisasutuse või prokuratuuri määrus isiku tagaotsitavaks kuulutamise kohta või kohtuotsus või -määrus.

(4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on:
1) Kaitsepolitseiamet;
2) Maksu- ja Tolliamet;
3) piirivalveasutused;
4) politseiasutused;
5) prokuratuur;
6) kohus kohtumenetluses olevates asjades.

(5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
1) politseiasutustel politsei infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks;
2) piirivalveasutustel SISone4ALL infosüsteemi või piirivalve infosüsteemi kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
3) Maksu- ja Tolliametil politsei infosüsteemi kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
4) Kaitsepolitseiametil SISone4ALL infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud andmete ja alusdokumentide säilitustähtaeg on 3 aastat, mida võib andmete esitaja kirjalikul taotlusel pikendada sama pika aja võrra.

§ 13. Schengeni konventsiooni artikli 99 alusel isiku ja sõiduki kohta varjatud või erikontrolli teostamiseks registrisse kantavad andmed

(1) Varjatud või erikontrolli teostamiseks kantakse isiku kohta registrisse:
1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema poolt kasutatavad nimed;
2) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
3) teise eesnime esitäht;
4) sünniaeg ja -koht;
5) sugu;
6) kodakondsus;
7) kas isik on relvastatud või vägivaldne;
8) põhjus (alus);
9) isiku suhtes rakendatav meede.

(2) Varjatud või erikontrolli teostamiseks kantakse sõiduki kohta registrisse:
1) varjatud või erikontrolli eesmärk, põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) sõiduki liik;
4) sõidukiga seotud märkused;
5) värv;
6) mark;
7) mudel;
8) VIN-kood;
9) registreerimismärk;
10) riik, kus sõiduk on registreeritud.

(3) Võimalikud teised kasutatavad nimed tuleb registreerida eraldi.

(4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on uurimisasutuse taotlus või Kaitsepolitseiameti taotlus Schengeni konventsiooni artikli 99 lõike 3 alusel.

(5) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmete esitajaks on:
1) Kaitsepolitseiamet;
2) Maksu- ja Tolliamet;
3) piirivalveasutused;
4) politseiasutused;
5) prokuratuur.

(6) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele on juurdepääs:
1) politseiasutustel politsei infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks;
2) piirivalveasutustel SISone4ALL infosüsteemi või piirivalve infosüsteemi kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
3) Maksu- ja Tolliametil politsei infosüsteemi kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
4) Kaitsepolitseiametil SISone4ALL infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks.

(7) Käesolevas paragrahvis nimetatud registriandmete ja alusdokumentide säilitustähtaeg on üks aasta, mida võib andmete esitaja kirjalikul taotlusel pikendada sama pika aja võrra.

§ 14. Schengeni konventsiooni artikli 100 alusel arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks registrisse kantavate esemete andmed

(1) Varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud mootorsõiduki kohta, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 50 cm3, kantakse registrisse:
1) tagaotsimise põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) sõiduki liik;
4) sõidukiga seotud märkused;
5) värv;
6) mark;
7) mudel;
8) VIN-kood;
9) registreerimismärk;
10) riik, kus sõiduk on registreeritud.

(2) Varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud haagise ja haagiselamu kohta, mille tühimass on üle 750 kg, kantakse registrisse:
1) tagaotsimise põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) haagise liik;
4) haagisega seotud märkused;
5) värv;
6) mark;
7) mudel;
8) tehasetähis;
9) registreerimismärk;
10) riik, kus haagis on registreeritud.

(3) Varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud tulirelva kohta kantakse registrisse:
1) tagaotsimise põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) relva tüüp;
4) relva valmistaja;
5) mudel;
6) kaliiber;
7) kaliibri ühik.

(4) Varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud dokumendiplangi kohta kantakse registrisse:
1) tagaotsimise põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) dokumendi tüüp;
4) dokumenti väljastav riik;
5) väikseim dokumendi number;
6) suurim dokumendi number.

(5) Tagaotsitava isikut tõendava dokumendi kohta (pass, isikutunnistus, juhiluba), mis on varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud, kantakse registrisse:
1) tagaotsimise põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) dokumendi tüüp;
4) dokumendi väljastanud riik;
5) dokumendi kasutaja sünniaeg;
6) dokumendi kasutaja perekonnanimi;
7) dokumendi number;
8) dokumendi varastamise või kaotamise aeg.

(6) Tagaotsitava rahatähe kohta kantakse registrisse:
1) tagaotsimise põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) valuuta;
4) rahatähega seotud märkused;
5) väikseim registreerimisnumber;
6) suurim registreerimisnumber;
7) rahatähe väärtus.

(7) Lõigetes 1–3 ja 6 nimetatud andmete registrisse kandmise aluseks on uurimisasutuse taotlus.

(8) Lõigetes 4 ja 5 nimetatud andmete registrisse kandmise aluseks on Välisministeeriumi, Kodakondsus- ja Migratsiooniameti või Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse taotlus.

(9) Lõigetes 1–6 nimetatud andmete esitajaks on:
1) politseiasutused lõigete 1–3, 5 ja 6 osas;
2) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet lõigete 4 ja 5 osas;
3) Välisministeerium lõigete 4 ja 5 osas (diplomaatilised passid);
4) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus lõigete 4 ja 5 osas (juhiload).

(10) Lõigetes 1–6 nimetatud andmetele on juurdepääs:
1) politseiasutustel politsei infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks;
2) piirivalveasutustel SISone4ALL infosüsteemi või piirivalve infosüsteemi kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
3) Maksu- ja Tolliametil politsei infosüsteemi kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
4) Kaitsepolitseiametil SISone4ALL infosüsteemi kaudu politseikontrolli teostamiseks.

(11) Käesolevas paragrahvis nimetatud registriandmete ja alusdokumentide säilitustähtaeg on sõidukitel 3 aastat, dokumentidel ja pangatähtedel 5 aastat ning relvadel ja dokumendiplankidel 10 aastat. Säilitustähtaega võib andmete esitaja kirjalikul taotlusel pikendada sama pika aja võrra.

§ 15. Registriandmete õiguslik tähendus

Registriandmetel on informatiivne tähendus, õiguslik tähendus on neil seaduses sätestatud ulatuses.

§ 16. Andmete registrisse kandmise ning vastutavale töötlejale esitamise kord ja tähtajad

(1) Paragrahvides 9 ja 13 nimetatud andmed kannab vastutav töötleja registrisse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul alusdokumentide saabumisest.

(2) Paragrahvides 10, 11, 12 ja 14 nimetatud andmed esitatakse registri vastutavale töötlejale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul andmete registrisse kandmise aluse tekkimisest arvates.

§ 17. Andmete õigsuse tagamine

Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal.

§ 18. Ebaõigete andmete parandamine

Registris ebaõigete andmete avastamise korral teavitab andmete esitaja sellest vastutavat töötlejat, kes on kohustatud andmed 24 tunni jooksul parandama.

§ 19. Konsulteerimine

Vastutaval töötlejal on õigus registrisse kantud isiku või eseme andmete täpsustamiseks või vajadusel lisaandmete esitamiseks teise riigi Schengeni infosüsteemi siseriikliku osa eest vastutava keskasutuse taotlusel nõuda registriandmete esitajalt täiendavat teavet ja edastada see taotluse esitanud riigile. Täiendavat teavet ei kanta registrisse.

§ 20. Andmete arvestus

Vastutav töötleja peab digitaalselt arvestust:
1) andmete vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ja andmete esitajate üle;
2) andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle.

§ 21. Registri arendus või hooldustöid teostava isiku juurdepääs registrile

Registrile, välja arvatud registriandmetele, on juurdepääsu õigus ka isikul, kes teostab arendus- või hooldustöid vastavalt vastutava töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

4. peatükk
ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

§ 22. Andmesubjekti õigus saada temaga seotud andmeid

(1) Andmesubjektil on õigus pöörduda registri vastutava töötleja poole temaga seotud andmete saamiseks registrist.

(2) Registri vastutav töötleja väljastab andmed andmesubjektile, välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud.

(3) Kui andmed on registrisse esitanud teine Schengeni infosüsteemiga ühinenud riik, peab vastutav töötleja enne andmete väljastamist küsima vastava riigi Schengeni infosüsteemi siseriikliku osa eest vastutava keskasutuse seisukohta.

§ 23. Andmete väljastamise õiguspärasus

(1) Andmesubjektile andmete väljastamise või sellest keeldumise õiguspärasuses kahtlemise korral küsib registri vastutav töötleja Andmekaitse Inspektsiooni seisukohta.

(2) Andmesubjektile andmete väljastamisest keeldumist peab kirjalikult põhjendama.

5. peatükk
REGISTRI ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE

§ 24. Andmete säilitamine

(1) Registrisse esitatud andmete pikim võimalik säilitustähtaeg on 10 aastat.

(2) Registrisse kantud andmete säilitamise tähtaja pikendamine toimub teate esitaja taotluse alusel, kui andmete säilitamine registris on vajalik eesmärgi saavutamiseks, milleks andmed esitati.

§ 25. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon.

(2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikutel on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav ja volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

(4) Keskkriminaalpolitsei tagab sisemiste järelevalvemeetmetega vastutava töötleja kohustuste täitmise vastavalt Schengeni konventsioonile.

§ 26. Registri pidamise finantseerimine

(1) Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena Politseiameti  eelarverealt.

(2) Registrisse andmete sisestamiseks vajalikke korralduslikke ja tehnilisi vahendeid finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena Keskkriminaalpolitsei eelarverealt.

§ 27. Registri likvideerimine

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduse» ja «Arhiiviseaduse» nõuetega.

§ 28. Rakendussäte

Määruse § 7 lõiget 3 rakendatakse alates vastava tehnilise lahenduse loomisest.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Jüri PIHL

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json