Teksti suurus:

Huviharidusega seonduvaid mõisteid sisaldavate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 53, 357

Huviharidusega seonduvaid mõisteid sisaldavate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 20.09.2007 nr 215

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 5 lõike 2 punkti 71, «Ehitusseaduse» § 3 lõike 11, «Kaitseliidu seaduse» § 5 lõike 1 ja § 9 lõike 1, «Liiklusseaduse» § 6 lõike 2, «Puhkuseseaduse» § 9 lõike 3, «Töö- ja puhkeaja seaduse» § 5 lõike 5, «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 ja «Ühistranspordiseaduse» § 28 lõigete 1 ja 2 ning § 29 lõike 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1997. a määrusega nr 267 kinnitatud «Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatuses ja korras» (RT I 1998, 4, 66; 2006, 46, 338) asendatakse sõna «huvialakoolide» sõnaga «huvikoolide».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2000. a määrusega nr 15 kinnitatud «Kaitseliidu põhikirjas» (RT I 2000, 4, 31; 2006, 18, 143) asendatakse sõna «huvialaringe» sõnaga «huviringe».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruses nr 381 «Õpetajate koolituse raamnõuded» (RT I 2000, 87, 575; 2004, 72, 509) asendatakse sõna «huvialakool» sõnaga «huvikool», sõna «huvialajuht» sõnaga «huvijuht» ja sõna «huvialaharidus» sõnaga «huviharidus» vastavas käändes.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruses nr 236 «Ametikohtade loetelu ja lühendatud tööaja kehtestamine koolide ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötavatele psühholoogidele ja logopeedidele» (RT I 2001, 66, 389; 2004, 59, 415) asendatakse sõna «huvialakooli» sõnaga «huvikooli».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruses nr 89 «Laste liikluskasvatuse kord» (RT I 2001, 24, 139; 2002, 105, 626) asendatakse sõna «huvialakoolis» sõnaga «huvikoolis» ja sõna «huvialaringis» sõnaga «huviringis».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2001. a määrust nr 353 «Ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud puhkust, ja puhkuse kestus» (RT I 2001, 92, 558; 2006, 46, 338) muudetakse järgmiselt:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «huvialajuht» sõnaga «huvijuht» ja sõna «huvialakoolide» sõnaga «huvikoolide»;

2) paragrahvi 8 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
«2) õpetaja, treener-õpetaja, huvihariduse spetsialist – 42 kalendripäeva;».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määruse nr 315 «Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded» (RT I 2004, 75, 525) lisas 1 asendatakse sõna «huvialakooli» sõnaga «huvikooli».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 2005. a määruses nr 28 «Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus» (RT I 2005, 11, 45; 2007, 14, 71) asendatakse sõna «huviala-» sõnaga «huvi-».

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json