Teksti suurus:

Laste liikluskasvatuse kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2010
Avaldamismärge:

Laste liikluskasvatuse kord

Vastu võetud 08.03.2001 nr 89
RT I 2001, 24, 139
jõustumine 15.03.2001


Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.01.2002 nr 11 (RT I 2002, 5, 19) 19.01.2002

17.12.2002 nr 393 (RT I 2002, 105, 626) 1.01.2003

20.09.2007 nr 215 (RT I 2007, 53, 357) 1.10.2007


Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 6 lõike 2 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Laste liikluskasvatuse kord sätestab kuni 18-aastaste isikute liikluskasvatuse eesmärgi, läbiviijad ja liikluskasvatuse korralduse koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteasutus) ning lasteaed-algkoolis, algkoolis, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses (edaspidi kool) ning huvikoolis, sõltumata nende õiguslikust seisundist.

[RT I 2007, 53, 357 – jõust. 1.10.2007]

(2) Laste liikluskasvatuse kord sätestab ka õpilaste jalgratturi, mopeedi- ja mootorsõidukijuhi lubade taotlemiseks ettevalmistamise korralduse koolis.

§ 2. Laste liikluskasvatus ja selle eesmärk

(1) Laste liikluskasvatus (edaspidi liikluskasvatus) on laste ettevalmistamine ohutuks ja kaasliiklejaid arvestavaks liiklemiseks.

(2) Liikluskasvatuse eesmärk on kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid:
1) kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda;
2) kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina;
3) kes hoiduvad käitumast inimesi ohustavalt ning liiklust takistavalt.

§ 3. Liikluskasvatuse läbiviimine

(1) Liikluskasvatust viivad läbi lapsevanemad (eestkostja) (edaspidi lapsevanem), lasteasutused ja koolid.

(2) Õpetajad juhendavad ning informeerivad lapsevanemaid, kuidas lastele ohutu liiklemise põhitõdesid selgitada.

(3) Kohalik omavalitsusüksus tagab liiklusohutuse, sh liikluskasvatusest teavitamise oma haldusterritooriumil.

§ 4. Liikluskasvatuse koordineerimine

(1) Liikluskasvatust ja laste ohutuks liiklemiseks ettevalmistamist kodus, lasteasutuses ja koolis koordineerivad Haridus- ja Teadusministeerium ning Teede- ja Sideministeerium koostöös Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja oma haldusterritooriumil liiklusohutuse tagamise eest vastutava kohaliku omavalitsusüksusega.

(2) Liikluskasvatuslike ürituste läbiviimist liiklusohutuse edendamiseks koordineerib Teede- ja Sideministeerium koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja oma haldusterritooriumil liiklusohutuse tagamise eest vastutava kohaliku omavalitsusüksusega ning kaasates liiklusohutuse edendamisest huvitatud isikud ja asutused.

[RT I 2002, 105, 626 – jõust. 1.01.2003]

2. peatükk

LIIKLUSKASVATUSE KORRALDUS

§ 5. Liikluskasvatuse sisu lasteasutuses ja koolis

(1) Liikluskasvatus on lasteasutuse ja kooli õppe- ning kasvatustegevuse kohustuslik osa, mille käigus lapsed omandavad üldised teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks.

(2) Liikluskasvatuse aluseks on:
1) alushariduse raamõppekava;

2) põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava;

3) põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (abiõppe õppekava);

4) toimetuleku riiklik õppekava.

(3) Lasteasutuses ja põhikooli esimeses astmes (1.-3. klass) on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse liikluskeskkonnast.

(4) Põhikooli teises (4.-6. klass) ja kolmandas astmes (7.-9. klass) on liikluskasvatuse sisuks erinevate liiklusolukordade selgitamine lapse enda ja teiste liiklejate seisukohalt ning linna ja maapiirkonna teedel ohutu liiklemise õpetamine.

(5) Gümnaasiumis (10.-12. klass) ja kutseõppeasutuses on liikluskasvatuse sisuks üldine liikluskultuur, vastutustundlikkus ja viisakus liiklejana.

(6) Liikluskasvatuse õppe- ja metoodiliste materjalide väljatöötamist koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Teede- ja Sideministeeriumiga.

[RT I 2002, 105, 626 – jõust. 1.01.2003]

§ 6. Liikluskasvatuse läbiviimine lasteasutuses

(1) Liikluskasvatus lasteasutuses toimub lasteasutuse õppekava alusel.

(2) Lasteasutuse õppekavas määratletakse liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht.

(3) Lasteasutuse õppekava liikluskasvatuse osa ja lasteasutuse tegevuskava koostamisel arvestatakse lapse iga ja tema rolli liikluses.

§ 7. Liikluskasvatuse läbiviimine koolis

(1) Liikluskasvatus koolis toimub kooli õppekava alusel.

(2) Kooli õppekavas määratletakse liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht.

(3) Klassi- ja aineõpetajate töökavades määratletakse liikluskasvatuse teemad, mida käsitletakse integreerituna ainetundides.

(4) Klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused kavandatakse kooli üldtööplaanis, nende läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond.

(5) Kooli õppekava ning kooli üldtööplaani liikluskasvatuse osa koostamisel arvestatakse lapse iga ja tema rolle liikluses.

§ 8. Õpilaste ettevalmistamine jalgratta, mopeedi ja mootorsõiduki juhtimise õiguse saamiseks

 

(1) Jalgratta ja mopeedi juhiloa taotlemiseks vajalikud teadmised ja oskused omandavad soovijad kooli huviringis, kursustel või huvikoolis.

[RT I 2007, 53, 357 – jõust. 1.10.2007]

(2) Jalgratturi, mopeedi- ja mootorsõidukijuhi koolituse kavandamisel lähtuvad koolid liiklusalastest õigusaktidest, mille alusel on õpilasel võimalik taotleda jalgratta, mopeedi ja mootorsõiduki juhtimise õigust.

(3) Juhiluba taotlevate jalgratturite ja mopeedijuhtide ettevalmistamise õppekava väljatöötamist koordineerib Teede- ja Sideministeerium.

(4) Jalgratta ja mopeedi juhiloa taotlemiseks vajalikud teadmised ja oskused võivad õpilased omandada ka kodus lapsevanema juhendamisel.

(5) Jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimine ja neile juhilubade väljaandmine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

(6) Õpilaste ettevalmistamine mootorsõiduki juhiloa saamiseks toimub soovijatele «Liiklusseadusega» kehtestatud korras.

3. peatükk

LIIKLUSKASVATUSE KVALITEEDI TAGAMINE

§ 9. Õpetajate ettevalmistamine

Õpetajate liikluskasvatusalane koolitus ja tööalane täiendkoolitus toimub Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määrusega nr 381 «Õpetajate koolituse raamnõuded» kehtestatud korras.

§ 10. Liikluskasvatuse olukorra analüüs ja järelevalve

(1) Liikluskasvatuse olukorda Eestis analüüsivad ja hindavad Teede- ja Sideministeerium ning muud isikud ja asutused, kes õigusaktide alusel korraldavad liiklusohutus- ja liikluskasvatusalast tööd ja vastutavad liiklusohutuse tagamise eest.

(2) Liikluskasvatuse olukorra analüüsist tulenevad soovitused ja ettepanekud esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Teede- ja Sideministeeriumile.

(3) Riiklikku järelevalvet liikluskasvatuse üle lasteasutuses ja koolis teostavad Haridus- ja Teadusministeerium ja maavanem õigusaktidega kehtestatud korras.

(4) Riiklikku järelevalvet mootorsõidukijuhte koolitavate õppeasutuste üle teostatakse «Liiklusseaduse» §-s 38 kehtestatud korras.

 [RT I 2002, 105, 626 – jõust. 1.01.2003]

4. peatükk

RAKENDUSSÄTE

§ 11. [Käesolevast tekstist välja jäetud]