Teksti suurus:

Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 08.07.2004 nr 245
RT I 2004, 57, 408
jõustumine 19.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2007RT I 2007, 53, 35801.10.2007

Määrus kehtestatakse “Loomakaitseseaduse” § 3 lõike 5 ja § 28 lõike 3 alusel.


[RT I 2007, 53, 358 - jõust. 01.10.2007]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse loomaaia planeeringule ja ehitistele esitatavad nõuded ning loomaaialoomade (edaspidi loomad) pidamisele esitatavad nõuded.

§ 2.  Üldnõuded

  (1) Loomaaia maastik, taimestik ja ehitised peavad sobima loomade pidamiseks. Keskkond peab olema loomade normaalseks elutegevuseks piisavalt rahulik ja vaikne.

  (2) Loomaaias peavad olema sobivad ruumid ja vahendid loomade pidamiseks, uurimiseks ja ravimiseks ning ruumid loomadele sööda valmistamiseks ning säilitamiseks.

  (3) Loomade pidamise ruumi tingimused peavad olema sellised, et loomad ennast ei vigastaks või üksteist ei kahjustaks.

  (4) Loomaaia pidaja peab tagama loomade pidamise ruumides loomade terviseks ja heaoluks vajaliku mikrokliima ning vajaliku puhtuse.

  (5) Loomaaias tuleb korraldada näriliste ja muude kahjurite tõrje.

  (6) Loomaaias tuleb rakendada eriabinõusid külastajate ja tööalaselt loomadega kokkupuutuvate inimeste ohutuse tagamiseks, kusjuures:
  1) külastajatele lubatud piirkonnad peavad olema kaitsebarjääride ja muu taolisega eraldatud teeninduspiirkondadest nii, et oleks takistatud külastaja ja looma füüsiline kontakt ning eriti ohtlike paikade lähistele tuleb välja panna külastajaid hoiatavad sildid;
  2) loomadega tööalaselt kokkupuutuvate inimeste tegutsemispiirkond peab loomaaia pidaja koostatud ohuanalüüsist tulenevalt olema markeeritud nii, et oleks teadvustatud töötajate sisenemine ohutsooni ning nende töö oleks ohutult teostatav.

  (7) Loomaaia pidaja peab tagama, et eksponeeritava looma pidamise ruumil või tarandikul oleks külastajatele nähtav silt, millele on kantud vähemalt looma nimetus, soovitavalt ka levikukaart, kaitsestaatus ja üldandmed ökoloogiast.

§ 3.  Nõuded planeeringule

  (1) Loomaaias peavad olema selgelt eristatavad tsoonid külastajatele, personalile ja loomadele. Üleminek ühest tsoonist teise peab olema tähistatud.

  (2) Loomale peab olema tagatud vähemalt määruse lisas esitatud nõuete kohane loomulikuks liigiomaseks elutegevuseks vajalik minimaalne loomade pidamise ruum (sise- ja välisruum) ja tingimused ning ruumielemendid, mis matkivad loodusliku elukeskkonna loomale olulisi elemente.

§ 4.  Nõuded loomade pidamise ruumile

  (1) Loomade pidamise ruum peab olema piisavalt suur, arvestades loomaliigi eripära, loomade suurust ja aktiivsust ning loomade arvu ja rühma sotsiaalset struktuuri.

  (2) Loomade pidamise ruum peab olema hõlpsasti puhastatav ja vajadusel desinfitseeritav.

  (3) Loomade pidamise ruum peab olema sisustatud ja varustatud iga loomaliigi vajadusi arvestades ning selles ruumis tuleb kasutada vahendeid ja materjale, mille abil loomad saavad käituda liigiomaselt: ronida, kaevata, närida, toitu varuda, varjuda, supelda, ujuda, sukelduda, pesa ehitada jne.

  (4) Kui loomade pidamise ruumis on lisaks maa-alale ka bassein, siis peab nende pindala olema sobiv sellel alal peetava loomaliigi ja loomade arvu jaoks.

  (5) Määruse lisas nimetamata liikide isendite pidamisel peab ruum olema samalaadne sellega, mida vajab lisas nimetatud samasse süstemaatilisse kategooriasse kuuluv või eluvajadustelt sarnane liik.

  (6) Määruse lisas esitatud normid kehtivad täiskasvanud isenditele, kellele lisaks on samas ruumis lubatud pidada ka noorloomi.

  (7) Määruse lisas esitatud minimaalse loomade pidamise ruumi nõudeid võidakse põhjendatud asjaoludel, näiteks karantiin, uuringud, raviprotseduurid, loomade paljunemine või selle takistamine, jätta ajutiselt täitmata.

  (8) Määruse lisas nimetatud loomade pidamise ruum ei tohi olla väiksem ka juhul, kui isendite arv selles on väiksem tabelis märgitud hulgast n.

  (9) Segaekspositsioonis võib mittekonkureerivate liikide ühine loomade pidamise ruum kattuda kuni 75% ulatuses juhul, kui sisustuse ja mikroreljeefiga on tagatud liigiomaste vajaduste rahuldamine. Eri rinnetes tegutsevate liikide loomade pidamise ruum võib kattuda kuni 100% ulatuses.

  (10) Loomade pidamise ruum peab olema selline, et loom ei jääks kinni ruumi sisustuse konstruktsioonidesse ega saaks end muul viisil vigastada, samuti peavad ruumi sisustus, seadmed ning muud abivahendid paiknema selliselt, et loom ilma loomaaia personali abita ei suudaks loomade pidamise ruumist väljuda.

  (11) Loomade pidamise ruumi põrand või maapind peab olema loomaliigile sobiv ning ei tohi põhjustada looma vigastusi.

  (12) Loomade pidamise ruumi uks, luuk või muu ava peab olema suuruselt, konstruktsioonilt ja vormilt selline, et loomad saaksid ruumist väljuda nii, et ei oleks vigastuste ohtu.

  (13) Loomade pidamise ruumi ventilatsioon peab olema selline, et tolmu hulk või kahjulike gaaside sisaldus õhus ei tõuseks loomale kahjulikult kõrgeks.

  (14) Loomade pidamise ruumi valgustus peab olema selline, et loom saaks järgida oma liigiomaseid vajadusi ja aktiivsusperioode.

  (15) Selliste loomaliikide pidamise ruum, kelle eluviisi osaks on ujumine või vees viibimine, peab olema varustatud basseiniga, mis peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) basseini suurus ja vee hulk peavad vastama peetava loomaliigi vajadustele;
  2) vesi peab olema kvaliteetne ja temperatuuri, soolsuse ja muude omaduste poolest loomaliigile sobiv;
  3) kui samas ruumis peetakse mitut looma, peab kõigil neil olema samal ajal võimalus viibida nii basseinis kui kuival maal;
  4) maa-ala üleminek veealaks peab võimaldama loomal hõlpsasti siirduda ühelt alalt teisele.

§ 5.  Nõuded välisruumile

  (1) Välisruumi maastik, taimestik ja maapind peavad olema loomaliigile sobilikud.

  (2) Maapinda peab olema võimalik hoida piisavalt kuiva ja puhtana.

  (3) Välisruumis peetavatel loomadel peavad olema sõltuvalt liigist varjualune või sobivad maastikuelemendid või sellised ehitised, mis pakuvad piisavat kaitset ebasoodsate ilmastikuolude korral.

  (4) Välisruumidesse viivad ühendusteed peavad olema loomadele ohutud.

  (5) Välisruumil peab olema piisavalt tugev ja kõrge tarastus või muu sarnane tõke (edaspidi tarastus), mis igal aastaajal tõkestab efektiivselt loomade põgenemise. Vajaduse korral tuleb välisruum pealt katta.

§ 6.  Nõuded tarastusele

  (1) Välisruumis peetavad loomad peavad olema külastajatele ja personalile mõeldud tsoonist eraldatud tarastusega.

  (2) Tarastus peab olema loomadele kergesti märgatav, ohutu ja loomaliigile sobivast materjalist, mis ei vigastaks loomi ega seaks ohtu nende tervist ja heaolu. Aediku tarastamiseks ei tohi kasutada okastraati.

  (3) Tarastusel ei tohi olla isendi suurust ja käitumist arvestades sobimatuid kitsaid sopistusi ega teravaid nurki.

  (4) Tarastus ning sellega seotud konstruktsioonid tuleb hoida heas seisukorras. Tarastuse korrasolekut tuleb regulaarselt, mitte vähem kui üks kord päevas, kontrollida ja leitud vead kohe parandada. Tarastuse lähikonnas asuvad puud, mis võivad oma halva seisukorra tõttu tarastusele kukkuda ja selle lõhkuda, tuleb eemaldada.

  (5) Kui tarastuseks on kasutatud konstruktsioone, millest loom või inimene võib jäseme läbi pista, peab tarastuse ja külastajate tsooni vahel olema barjäär.

§ 7.  Loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded

  (1) Loomaaia pidaja peab tagama loomade terviseseisundi igapäevase kontrollimise ning vajadusel tagama kohe veterinaarabi. Loomade terviseseisundit tuleb kontrollida loomadele kõige vähem stressi ja kannatusi põhjustaval viisil.

  (2) Iga haige või vigastatud loom peab saama vajalikku ravi paranemiseks optimaalsetes tingimustes.

  (3) Loomaaias peavad olema loomade üksteisest eraldamiseks sobivad ruumid või muud võimalused.

  (4) Ühes ruumis peetavate loomade arv peab võimalikult vastama nende looduslikule eluviisile. Loomadel peab nende bioloogilisest eripärast tingitud vajaduse korral olema võimalus eralduda külastajatele ligipääsetavast alast puhkamise, paaritumise, poegimise ja poegade kasvatamise perioodil.

  (5) Loomade pidamiseks kasutatavad vahendid ja seadmed peavad olema kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad. Nende viimistlemisel ei tohi kasutada puiduimmutusmaterjale, värve või muid aineid, mis võivad põhjustada loomadel mürgitust.

  (6) Loomade pidamisel kasutatavad vahendid ja seadmed ei tohi põhjustada loomade vigastamist, loomaaia pidaja peab tagama mikrokliima automaatseadmete ning automaatsöötmise ja -jootmise seadmete kontrollimise üks kord päevas.

  (7) Loomade söötmise ja jootmise vahendid peavad olema kergesti puhastatavad, et sööda ja vee saastumise oht oleks võimalikult väike, ning paiknema selliselt, et nendele oleks tagatud kõikide loomade juurdepääs.

§ 8.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 245 «Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded»
lisa
[RT I 2007, 53, 358 – jõust.1.10.2007]LOOMAAIA PLANEERINGULE JA EHITISTELE NING LOOMAAIALOOMADE PIDAMISELE ESITATAVAD NÕUDED

Imetajad

Loomaliik

Grupile, kuhu kuulub kuni n isendit

Iga järgmise isendi jaoks lisandub

Erinõuded ja märkused

Loomade hulk (n)

Välisruum

Siseruum

Pindala, m2

Õhuruum, m3

Pindala, m2

Õhuruum, m3

Välisruum

Siseruum

Sipelgasiilid

2

4

2 m2

Vajalik kaapimisvõimalus

Rebaskuusu, kuskus

2

12

2 m2

Vajalik ronimisvõimalus

Vombatid, kukkurkurat

2

20

6

Vajalik kaapimis- ja varjumisvõimalus

Puiskängurud

2

20

4 m3

Vajalik ronimisvõimalus

Pisikängurud

5

20

10

4 m2

1 m2

 

Vallabid ja teised keskmist mõõtu kängurud

6

200

15

20 m2

3 m2

Külmakartlikele liikidele vajalik soojustatud siseruum, kus üksiklatris pidamise korral on isendile vajalik ruum vähemalt 4 m 2

Hiidkängurud

6

300

20

15 m2

4 m2

 

Lendkoerad

20

20

40

1 m2

 

Tupaiad, hiirleemurid, angvantiibod, küünisahvid

5

3

0,25 m3

Vajalik ronimisvõimalus

Koboldmaaki, kääbusgalaagod, kääbusleemurid, poolmaakid, kallimiko

5

6

0,5 m3

Vajalik ronimisvõimalus

Hiidgalaagod, ööahv

5

16

0,5 m3

Vajalik ronimisvõimalus

Saimiri, kääbuspärdik

5

8

0,5 m3

Vajalik ronimisvõimalus

Mongosed, punakõhtleemurid, saakid

5

15

8

1 m3

0,5 m3

Vajalik ronimisvõimalus

Keskmist mõõtu maakid, karbusahvid, villakahvid, ämmalahvid, pärdikud, väikesed makaagid

5

15

15

2 m3

2 m3

Vajalik ronimisvõimalus

Vaari, sifaka, mangabeid, suured makaagid, väikesed languurid

5

20

60

20

60

2 m2

2 m2

Vajalik ronimisvõimalus ja siseruum. Magoti, jaapani ja tiibeti makaagile võib siseruumi asendada soojustatud kuudiga

Patad, paavianid

5

30

60

15

30

3 m2

3 m2

Vajalik ronimisvõimalus ja siseruum. Dželladale võib siseruumi asendada soojustatud kuudiga

Suurlanguurid, gvereesad

5

30

90

15

45

3 m2

3 m2

Vajalik ronimisvõimalus

Gibonid, šimpansid, orangutan

2

3

20

60

20

60

8 m2

8 m2

Vajalik ronimis- ja varjumisvõimalus

Gorillad

3

25

75

25

75

8 m2

8 m2

Vajalik ronimis- ja varjumisvõimalus

Väikesed ja keskmised soomusloomad

2

8

2 m3

Vajalik ronimisvõimalus

Väikesed ja keskmised vööloomad

2

4

1 m2

Vajalik kaapimisvõimalus

Tamandua

2

16

1

4 m3

Vajalik ronimisvõimalus

Laisikud, tamaanid

5

2

16

3 m3

Vajalik ronimisvõimalus. Tamaanidele vajalik välisruum. Selle puudumisel vajalik avanev katus või aken otsese päikesekiirguse sissepääsemiseks

Hiidsoomusloom

2

20

5 m3

Vajalik ronimisvõimalus

Tuhnik

2

40

20

10 m2

5 m2

Vajalik kaapimisvõimalus

Suur-sipelgaõgija

2

40

10

10 m2

 

Oravad

2

8

2 m2

Vajalik ronimisvõimalus. Troopilistele liikidele vajalik vastav siseruum

Nutria (ulukvorm)

2

5

0,5 m2

Vajalik bassein

Hiidoravad, pakaraana

2

16

2 m3

Vajalik ronimisvõimalus. Külmakindlatele liikidele vajalik samas mõõdus välisruum

Agutid

5

6

6

1 m2

1 m2

Vajalik kaapimisvõimalus

Paka, viskatša

5

8

1 m2

Viskatšale vajalik kaapimis- ja eraldumisvõimalus

Okassead

2

10

2 m2

Sõltuvalt liigist vajalik kas välis- või sisepuur. Välisruumi korral vajalik soojustatud kuut. Külmakindlatele liikidele vajalik kaapimisvõimalus. Puiselulistele vajalik ronimisvõimalus

Koprad, jänesed, maara

2

20

4 m2

Külmakindlatele liikidele piisab varjualusest, külmaõrnadele vajalik liigikohane siseruum, kus ühisruumis ruumi vähemalt 2 m 2 ja eralduslatrites vähemalt 4 m2 isendi kohta

Rohtlahaukurid, viiksjänesed

5

20

2 m2

Vajalik kaapimisvõimalus

Koivik

5

10

2 m2

 

Ümisejad

10

100

10 m2

Vajalik kaapimisvõimalus

Kapibara

2

40

10

10 m2

2,5 m2

Vajalik bassein

Nirk

1

1,5

Vajalik ronimisvõimalus

Kärp

1

3

Vajalik ronimisvõimalus

Kääbusmangust

6

4

0,5 m2

 

Kasskaru, haspelkaru

2

4

8

1 m2

Vajalik ronimisvõimalus

Tuhkrud, naaritsad, pesukarud

2

6

1 m2

Naaritsale vajalik bassein. Pesukarule vajalik ronimisvõimalus

Fennek

2

6

4

0,5 m2

0,5 m2

Vajalik kaapimisvõimalus. Vajalik köetav siseruum, kus oleks vähemalt 2 m² põrandapinda isendi kohta

Puiselulised kärplased ja kärpkaslased, manul, pudikass

2

6

12

6

12

1 m2

1 m2

Vajalik ronimisvõimalus. Olenevalt liigist võib olla kas ainult sise- või ainult välisruum. Külmaõrnadele liikidele vajalik köetav siseruum, kus oleks vähemalt 2 m2 põrandapinda isendi kohta

Skunksid, surikaat, ihneumon

2

10

8

2 m2

2 m2

Vajalik kaapimisvõimalus. Olenevalt liigist võib olla kas ainult sise- või välisruum. Külmaõrnadele liikidele vajalik köetav siseruum, kus on vähemalt 2 m2 põrandapinda isendi kohta

Taira, ninakarud

2

8

16

8

16

2 m2

2 m2

Vajalik ronimisvõimalus

Kääbusudras

2

10

6

2 m2

Nii sise- kui välisruumis vajalik bassein

Binturong, tsiibet, metskass

2

10

20

10

20

2 m2

2 m2

Vajalik ronimisvõimalus. Parasvöötme liike või hästi aklimatiseerunud isendeid võib pidada välisruumis, kuid vajalik küllaldasel hulgal varjumispaiku ja/või soojustatud kuut

Korsak

2

15

3 m2

Vajalik kaapimisvõimalus

Ilvesed, muud keskmist mõõtu kaslased

2

15

30

5

10

3 m2

2 m2

Vajalik ronimisvõimalus. Parasvöötme liike või hästi aklimatiseerunud isendeid võib pidada välisruumis, kuid vajalik küllaldasel hulgal varjumispaiku ja/või soojustatud kuut. Igale isendile omaette magamispaik vähemalt 1,5 m2

Jäärebane, kährikkoer, saarmas, mäger, väikepanda

2

20

4 m2

Saarmale vajalik bassein. Pandale vajalik ronimisvõimalus. Mägrale vajalik kaapimisvõimalus

Kõrvukrebane, võsakoer

2

20

8

4 m2

1 m2

 

Pantrik

2

20

50

10

20

4 m2

2 m2

Vajalik ronimisvõimalus. Igale isendile omaette magamispaik vähemalt 1,5 m2

Puuma, irbis, jaaguar, leopard

2

30

75

15

30

6 m2

3 m2

Vajalik ronimisvõimalus. Parasvöötme liike või hästi aklimatiseerunud isendeid võib pidada välisruumis, kuid vajalik küllaldasel hulgal varjumispaiku ja/või soojustatud kuut, olenevalt liigi või isendi vajadustest. Igale isendile omaette magamispaik vähemalt 2,5 m2

Lõvi, tiiger

2

40

120

24

48

10 m2

4 m2

Parasvöötme liike või hästi aklimatiseerunud isendeid võib pidada välisruumis, kuid vajalik küllaldasel hulgal varjumispaiku ja/või soojustatud kuut, olenevalt liigi või isendi vajadustest. Igale isendile omaette magamispaik vähemalt 2,5 m2

Šaakalid, punarebane

2

40

5 m2

Punarebasele soovitav kaapimisvõimalus

Biruang, hüäänid

2

60

10 m2

Igale isendile eraldi magamispaik vähemalt 4 m2. Biruangile vajalik ronimis- ja hüäänidele kaapimisvõimalus

Hiidsaarmas

2

80

24

10 m2

4 m2

Vajalik bassein

Ahm, hiidpanda, karud, gepard

2

80

20 m2

Kõigile peale gepardi vajalik ronimisvõimalus. Igale isendile vajalik omaette magamispaik: ahmile vähemalt 1,5 m2, gepardile 2,5 m2, hiidpandale 4 m2 ja karudele 6 m2. Jääkarule vajalik bassein

Hundid, suured koerlased

2

100

10 m2

Külmaõrnadele liikidele vajalik liigile sobiva temperatuuriga köetav maja, kus ühispidamisel ruumi vähemalt 5 m2 ja eralduslatrites 8 m2 isendi kohta. Parasvöötme liikidele piisab varjualusest

Elevandid

3

600

25

15 iga isendi kohta;
üksiklatter 30 m2, isastel 50 m2

100 m2

Aastaringselt vajalik suplemis- või pesemisvõimalus

Meriveised

4

50

10 m2

Kogu ruum on 0,4–1,6 meetri ulatuses muutuva sügavusega, soovitatav ringbassein

Taapirid

2

100

10 iga isendi kohta

50 m2

Vajalikud eralduslatrid ja aastaringne pesemisvõimalus

Teravmokkninasarvik

2

300

20 iga isendi kohta

150 m2

Vajalikud eralduslatrid ja aastaringne pesemisvõimalus

Laimokkninasarvik, pantserninasarvikud

2

500

20 iga isendi kohta

150 m2

 

Vajalikud eralduslatrid ja pantserninasarvikule aastaringne pesemisvõimalus

Savannisebra, grevisebra, ulukeesel, eeslikud, ulukhobune

5

500

8 iga isendi kohta

30 m2

 

Külmaõrnadele liikidele vajalikud siseruumid. Siseruumides vajalikud eralduslatrid. Külmakindlatele liikidele piisab katusealusest

Mägisebra

5

1000

8 iga isendi kohta

100 m2

Siseruumides vajalikud eralduslatrid

Kantšill

2

     –  

4

2 m2

Loom tuleb eraldada külastajatest klaasiga

Kääbusantiloobid, dukkerid, väikesed ja keskmised dukkerid, kääbussiga

2

20

2 iga isendi kohta

10 m2

Võib pidada ainult siseruumis, kui see on välisruumi mõõtu. Kui on olemas välisruum, on vajalik ka köetav siseruum, kus isendi kohta on vähemalt 2 m2 ruumi

Kääbusjõehobu

1

20

8

10 m2

4 m2

Vajalik bassein

Pisihirved

4

 

 

 

 

 

 

 

Suured dukkerid

2

60

2 iga isendi kohta

10 m2

 

 

Metssiga

2

 

 

 

 

 

 

 

Nabasead (pekarid)

4

80

8

10 m2

2 m2

Võib pidada ainult siseruumis, kui see on välisruumi mõõtu. Kui on olemas välisruum, on vajalik ka köetav siseruum, kus isendi kohta on vähemalt 2 m2 ruumi

Jõehobu

2

100

30

50 m2

15 m2

Vajalik bassein

Okaapi

2

200

10 iga isendi kohta

50 m2

Vajalikud eralduslatrid

Kaamelid

3

200

4 iga isendi kohta

20 m2

Külmaõrnadele liikidele vajalik liigile sobiva temperatuuriga siseruum, kus ühispidamisel oleks ruumi 4 m2 ja eralduslatrites 6 m2 isendi kohta. Külmakindlatele liikidele piisab varjualusest

Laamad

6

250

1 iga isendi kohta

10 m2

Külmaõrnadele liikidele vajalik liigile sobiva temperatuuriga siseruum, kus ühispidamisel oleks ruumi 4 m2 ja eralduslatrites 6 m2 isendi kohta. Külmakindlatele liikidele piisab varjualusest

Gasellid

8

 

 

 

 

 

 

 

Keskmist mõõtu antiloobid

6

 

 

 

 

 

 

 

Mägikitsed, lumekits, muskusveis

4

 

 

 

 

 

 

 

Uluklambad, kaljukitsed, keskmist mõõtu hirved

6

300

30 m2

Külmaõrnadele liikidele vajalik liigile sobiva temperatuuriga siseruum, kus ühispidamisel oleks ruumi 4 m2 ja eralduslatrites 6 m2 isendi kohta. Külmakindlatele liikidele piisab varjualusest

Suured hirved, suured antiloobid, ulukveised

6

500

8 iga isendi kohta

40 m2

Külmaõrnadele liikidele vajalik liigile sobiva temperatuuriga siseruum, kus ühispidamisel oleks ruumi 4 m2 ja eralduslatrites 6 m2 isendi kohta. Külmakindlatele liikidele piisab varjualusest

Kaelkirjakud

6

500

25 iga isendi kohta

50 m2

Vajalik vähemalt 80 m2 siseruumiga külgnev veranda või eraldatud jooksuaed

Pärishülged

4

60

 –

 –

 –

10 m2

 –

Basseini sügavus vähemalt 1m, millele lisandub ca 10% puuri pindalast veeta ala.

Kõrvukhülged

 

4

100

10 m²

Basseini sügavus vähemalt 1,2 m, millele lisandub ca 10% puuri pindalast veeta ala. Soovitatavalt on  üldkasutatava veeta ala kõrval eralduslatrid, mille suurus peab võimaldama vastava liigi isendil vabalt lamada

Morsad ja lonthülged

4

200

10 m²

 

Basseini sügavus vähemalt 1,8 m, millele lisandub ca 10% puuri pindalast veeta ala. Soovitatavalt on üldkasutatava veeta ala kõrval eralduslatrid, mille suurus peab võimaldama vastava liigi isendil vabalt lamada


[RT I 2007, 53, 358 - jõust. 01.10.2007]

Linnud

Liik

Grupile, kuhu kuulub kuni n isendit

Iga järgmise isendi jaoks lisandub

Siseruum isendi kohta

Erinõuded ja märkused

Isendite hulk (n)

Aedik

Tarandik

Pindala, m2

Pindala, m2

Õhuruum, m3

Aedik,
m2

Tarandik, m2

Pindala, m2

Jaanalind

3

500

 

 

0,1*–100
1,0*–500

 

8

0,1*– emane,
1,0* isane

Nandud

2

200

 

 

50

 

4

 

Emu

2

200

 

 

100

 

4

 

Kaasuarid

1

200

 

 

 

 

6

Väljaspool sigimishooaega peetakse emane lind isasest lahus

Kiivi

2

 

 

 

 

 

50

 

Suured pingviinid (kuning- ja keiserpingviin)

5

 

20

40

 

2

 

Peetakse reguleeritava temperatuuriga ruumides. Vajalik bassein suurusega vähemalt 50% aediku pindalast, sügavusega vähemalt 1,5 m

Väikesed ja keskmised pingviinid

10

50

20

40

5

1

 

Antarktilisi liike peetakse reguleeritava temperatuuriga ruumides. Bassein suurusega 50% aediku (tarandiku) pindalast, sügavusega vähemalt 1,0 m

Tinamulised, kanalised

2

 

8

16

 

2

1

Liikidele keha pikkusega >50 cm suurendatakse pinda 30–50%

Pelikanid

2

20

 

 

10

 

2

Vajalik bassein suurusega 90% aediku pindalast, sügavusega vähemalt 1,0 m

Kormoranid

6

6

20

50

2

2

2

Vajalik bassein suurusega 90% aediku pindalast, sügavusega vähemalt 1,0 m

Kaurilised, pütilised

2

20

 

 

10

 

2

Vajalik bassein suurusega 90% aediku pindalast, sügavusega vähemalt 1,0 m

Toonekurelised:

 

 

 

 

 

 

 

 

kingnokk

2

100

 

 

50

 

6

 

marabu, hiidhaigur jne

2

100

30

120

25

10

5

 

toonekured

2

50

24

72

10

6

1

 

hall- ja hõbehaigur ööhaigur, veisehaigur,

6

50

24

72

5

3

1

 

iibised, luitsikud

6

 

12

30

 

2

0,5

 

Flamingod

10

100

 

 

5

 

0,5

Vajalik bassein suurusega 50% aediku pindalast, sügavusega 5–40 cm

Hanelised

10

100

20

50

10

5

1

Siseruumid vajalikud üksnes soojalembelistele liikidele

Kullilised:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretär

2

100

100

 

 

 

 

 

Tikkpistrikud

1

 

2

4

 

1

1

 

Tuuletallaja, punajalg- pistrik

1

 

5

10

 

1

1,5

 

Lõopistrik, hiireviu, raudkull

1

 

7

17,5

 

3

2

 

Must harksaba, kanakull, kalakotkas, rabapistrik, jahipistrik, raipekotkas, loorkullid, karvasjalg- ja stepiviu, suur- ja väike-konnakotkas, karakara

1

 

12

30

 

6

4

 

Stepikotkas, idakotkas

1

 

18

45

 

6

4

 

Kondor, merikotkad, hiidmerikotkas, habekotkas, raisakotkas, kaeluskotkas, harpia, kaljukotkas, kääpakotkas

1

 

24

72

 

10

4

 Sigiva paari pidamisel suurendatakse tarandiku pindala kuni 50%

Jaapani kurg, idakurg, sookurg

2

250

100

250

100

 

6

 

Neitsikurg

2

100

50

100

50

 

2

 

Kurvitsalised

12

 

8

20

 

 

0,5

 

Merikajakas, hõbekajakas

6

 

30

90

 

2

 

 

Naerukajakas

10

 

30

90

 

1

 

 

Papagoilased:

 

 

 

 

 

 

 

 

keha pikkusega

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni 25 cm

2

 

0,5

0,25

 

 

0,5

1,0×0,5×0,5 m

25–40 cm

2

 

2

2

 

 

1,0

2,0×1,0×1,0 m

üle 40 cm

2

 

3

6

 

 

2,0

3,0×1,0×2,0 m

Aarad:

 

 

 

 

 

 

 

 

keha pikkusega

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni 40 cm

2

 

2

3

 

 

1,0

2,0×1,0×1,5 m

40–60 cm

2

 

3

6

 

 

1,0

3,0×1,0×2,0 m

üle 60 cm

2

 

8

16

 

 

2,0

4,0×2,0×2,0 m

Loorid ja muud nektaritoidulised papagoid:

 

 

 

 

 

 

 

 

keha pikkusega

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni 20 cm

2

 

0,5

0,25

 

 

0,5

1,0×0,5×0,5 m

üle 20 cm

2

 

2

2

 

 

1,0

2,0×1,0×1,0 m

Kakulised:

 

 

 

 

 

 

 

 

Värbräts

2

 

2

4

 

 

2

 

Värbkakk, kivikakk, karvasjalg-kakk

2

 

5

10

 

 

2

 

Loorkakk, sooräts, kodukakk

2

 

7,5

20

 

 

2

 

Händkakk, vöötkakk

2

 

12

30

 

 

4

 

Habekakk, kassikakk, lumekakk

2

 

18

45

 

 

4

Lumekakul tarandiku kõrgus 2 m

Rähnilised:

 

 

 

 

 

 

 

 

keha pikkusega 30 cm

2

 

4

8

 

 

1

 

keha pikkusega >30 cm

2

 

6

12

 

 

2

Musträhnile 50% suurem

Tuvilised:

 

 

 

 

 

 

 

 

keha pikkusega 40 cm

2

 

4

8

 

0,5

1

 

keha pikkusega >40 cm

2

 

8

16

 

1

4

 

Koolibrid

2

 

2

3

 

1

 

 

Järanokalised, paradiisilinnud

2

 

8

20

 

4

 

 

Sarviklinnud

2

100

20

60

 

6

 

Maasarvikuid peetakse enamasti aedikutes, sageli koguni mitut liiki linde koos

Värvulised:

 

 

 

 

 

 

 

 

keha pikkusega 20 cm

4 kuni 5

 

2

4

 

0,5

1

 

keha pikkusega 20–40 cm

2

 

2

4

 

0,5

1

 

keha pikkusega >40 cm

2

 

4

8

 

1

2

 Roomajad ja kahepaiksed

Liik

Grupile, kuhu kuulub kuni n isendit

Iga järgmise isendi jaoks lisandub

Märkused ja eritingimused

Isendite hulk n

Pindala, m2

Bassein

Kõrgus, m

Pindala, m2

Maht, m3

Pindala, m2

Basseini pind, m2

Hiidsalamander

1

 

1

1

 

 

 

 

Päriskonnalised

1

3*×3*

 

 

3*(5*)

 

20%

* keha pikkust (roniliikidele)

Kameeleonid:
maapinnal elavad liigid

1

4*×4*

 

 

2,5*

20%

 

* keha pikkust

roniliigid

1

4*×2,5*

 

 

4*

20%

 

* keha pikkust

Kilpkonnad: 1)

 

 

 

 

 

 

 

1) Terraariumi suurus

maismaakilpkonnad

2

8*×4*

 

 

 

 

 

* kilbi pikkust

hiidkilpkonnad

1

10

 

 

 

2

 

 

sookilpkonnad

2

5*×2,5*

 

2**

 

 

 

* kilbi pikkust

merikilpkonnad

 

 

2

2

 

 

2

 

Suured krokodillid ja alligaatorid, gaavial

1

4

4

2

 

4

4

 

Suured kaimanid, hiina alligaator

1

3

3

1,5

 

3

3

 

Väikesed alligaatorid, lühikoonkrokodill

1

2,5

2,5

1

 

2,5

2,5

 

Maod:
Püütonid, boad:

 

 

 

 

 

 

 

Vajalik bassein, mille võib asendada suure anumaga

pikkusega >4 m

1

3

1

0,3

2

25%

10%

pikkusega 2 kuni 4 m

1

2

0,5

0,15

1,5

25%

10%

 

pikkusega 2 m

1

1

0,25

0,1

1

25%

10%

 

Anakondad:

 

 

 

 

 

 

 

Bassein kuni 75% terraariumi pindalast

pikkusega >4 m

1

3

2

1

2

25%

10%

pikkusega 2–4 m

1

2

1

0,5

1,5

25%

10%

 

pikkusega 2 m

1

1

0,5

0,15

1

25%

10%

 

Muud mürgitud maod

1

0,75*×0,5*

 

 

 

20%

 

* keha pikkust
Bassein vajaduse korral

Mürkmaod

1

1*×0,5

 

 

 

20%

 

* keha pikkust
Bassein vajaduse korral

Varaanid:

 

 

 

 

 

 

 

 

hiidvaraanid

1

15

2

0,6

2

50%

 

 

suured varaanid

1

4

1

0,3

2

75%

 

 

keskmised varaanid

1

3

0,5

0,15

1,5

75%

 

 

väikesed varaanid

1

1

0,25

0,1

1

50%

 

 

Sisalikulised

2

4*×3*

20%

 

5*

15%

 

* keha pikkust

Iguaanlased, agaamlased, gekolased jne

 

5*×3*

20%

 

4*

15%

 

Roniliikidele 6*–8*

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json