Teksti suurus:

Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.12.2009
Avaldamismärge:

Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord
[RT I 2003, 61, 401 - jõust. 15.09.2003]

Vastu võetud 31.12.1997 nr 267
RT I 1998, 4, 66
jõustumine 01.01.1998

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas jõustumise aeg):

9.02.1999 nr 49 (RT I 1999, 15, 231) 1.01.1999

30.05.2001 nr 187 (RT I 2001, 50, 293) 4.06.2001

17.12.2002 nr 393 (RT I 2002, 105, 626) 1.01.2003

5.09.2003 nr 228 (RT I 2003, 61, 401) 15.09.2003

5.10.2006 nr 216 (RT I 2006, 46, 338) 27.10.2006

20.09.2007 nr 215 (RT I 2007, 53, 357) 1.10.2007

Ühistranspordiseaduse paragrahvi 28 lõigete 1 ja 2 ning paragrahvi 29 lõike 5 alusel ning kooskõlas «Eesti Vabariigi haridusseaduse» paragrahvi 5 lõike 2 punktiga 5 ja paragrahvi 33 lõikega 2 Vabariigi Valitsus määrab:

[RT I 2001, 50, 293 – jõust. 4.06.2001]

1. Kinnitada "Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord" (juurde lisatud).

[RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud] (õ) 4.10.2007 12:15

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1997. a
määrusega nr 267

Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord

[RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

I. ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolev kord sätestab päevases õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavale õpilasele (edaspidi õpilane) sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatuse ja korra.

[RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

11. Käesolevas korras õpilasele kommertsliinil (välja arvatud lennuliinil) sõidu kulu hüvitamise kohta sätestatut kohaldatakse ka sõidukulu hüvitamisel õpilasele ühistranspordiseaduse paragrahvi 15 lõike 1 punktis 1 nimetatud rongiliinil ja paragrahvi 15 lõike 1 punktis 4 nimetatud lennuliinil selle erisusega, et nimetatud avalikul liiniveol hüvitatakse õpilasele sõidu maksumus kuni 50 protsenti pileti täishinnast.

[RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

2. [kehtetu]

3. Käesolevas korras mõistetakse õpilase sõidukilomeetrina õppuri alalise elukoha ja õppeasutuse vahelise sõidu kauguse ühte kilomeetrit. Õpilase sõidukilomeetrite arv päevas võrdub õpilase ühekordse edasi-tagasi sõidu kaugusega alalise elukoha ja õppeasutuse vahel.

4. Käesoleva korra rakendamiseks kehtestavad riigikoolid (välja arvatud rakenduskõrgkoolid), erivajadustega laste ja sanatoorsed internaatkoolid, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba omavad erakutseõppeasutused direktori käskkirjaga koolisisesed sõitude hüvitamise eeskirjad, arvestades käesolevat korda ning õppeasutusele eraldatud vahendite suurust. Õppeasutused võivad kasutada kuni 5 protsenti õpilaste sõitude osaliseks hüvitamiseks eraldatud summast käesoleva korra rakendamisega seotud kulude katmiseks.

[RT I 2006, 46, 338 – jõust. 27.10.2006]

 

II. PÕHI- JA KESKKOOLIDE/GÜMNAASIUMIDE, ERIVAJADUSTEGA LASTE JA SANATOORSETE INTERNAATKOOLIDE NING HUVIKOOLIDE ÕPILASTELE SÕIDUSOODUSTUSTE VÕIMALDAMINE

[RT I 2007, 53, 357 – jõust 1.10.2007]

 

5. [kehtetu]

6. Riigieelarves riigikoolide õpilaste sõidusoodustuste kompensatsiooniks ettenähtud vahendite piires võimaldatakse õppetöö perioodil soodustusi kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) riigigümnaasiumide ning erivajadustega laste ja sanatoorsete internaatkoolide päevase õppevormi õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole õppeasutusega samas asulas, järgmiselt:
1) ühiselamus (internaadis) või üürikorteris elavatele õpilastele kompenseeritakse õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõidu kulud (edasi-tagasi sõit kuni neli korda kuus), samuti riiklikeks pühadeks alalisse elukohta ja tagasi õppeasutusse sõidu ning koolivaheaegadele mineku ja sealt tagasi sõidu kulud sõidupiletite alusel õppeasutuse kaudu;
2) iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõitvatele õpilastele kompenseeritakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas sõidupileti (soovitatavalt perioodipilet) alusel õppeasutuse kaudu või õppeasutuse poolt vedajaga sõlmitava lepingu alusel.

[RT I 2006, 46, 338 – jõust. 27.10.2006]

7. [kehtetu]

8. Sõidusoodustusteks ja sõidukulude kompenseerimiseks vajalikke vahendeid eraldatakse järgmiselt:
1) [kehtetu]

2) riigigümnaasiumide ning erivajadustega laste ja sanatoorsete internaatkoolide õpilaste maakondadevaheliste sõitude osas, lähtudes konkreetses koolis hüvitust saavate õpilaste sõitude maksumusest ning iga päev ühistransporti kasutavate õpilaste osas õpilase sõidukilomeetrite arvust ja riiklikust toetusest õpilaste sõidukilomeetri kohta.

[RT I 2006, 46, 338 – jõust. 27.10.2006]

9. Sõidusoodustusteks ja sõidukulude kompenseerimiseks vahendite taotlemiseks riigigümnaasiumid ja sanatoorsed internaatkoolid:
1) koostavad õpilastelt saadud avalduste alusel käesoleva korra juurde lisatud vormi kohaselt (lisa 1) õpilaste nimekirja, kes elavad ühiselamus (internaadis) või üürikorteris ning kellel on õigus saada kompensatsiooni alalise elukoha ja õppeasutuse vahelisteks sõitudeks kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) ning edastavad käesoleva korra juurde lisatud vormi kohaselt (lisa 2) koondandmed Haridus- ja Teadusministeeriumile iga aasta 10. jaanuariks;
2) kompenseerivad saadud aruandedokumentide alusel õpilaste õppeasutuse ja alalise elukoha vahelise sõidu kulusid selleks õppeasutusele eraldatud vahendite piires. Juhul kui õppeasutuse juhtkond on otsustanud korraldada õpilaste maakonnasisese sõidu õppeasutuse ja alalise elukoha vahel vedajaga sõlmitud lepingu alusel, kannab õppeasutus õpilaste soodussõiduks vajaliku lepingujärgse summa õppeasutusele eraldatud summa piires vedajale üle kas otse või lepingu sõlmija vahendusel.

[RT I 2002, 105, 626 – jõust. 1.01.2003]

10. Haridus- ja teadusminister kinnitab riigigümnaasiumide ning erivajadustega laste ja sanatoorsete internaatkoolide aruannete ning õpilase sõidukilomeetri hinna alusel õpilaste sõidusoodustuseks eraldatavate vahendite eelarve õppeasutuste lõikes ning teostab järelevalvet õpilaste sõidusoodustusteks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

[RT I 2006, 46, 338 – jõust. 27.10.2006]

 

III. KUTSEÕPPEASUTUSTE (RIIGIKUTSEÕPPEASUTUSED JA HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI KOOLITUSLUBA OMAVAD ERAKUTSEÕPPEASUTUSED) ÕPILASTELE SÕIDUSOODUSTUSTE VÕIMALDAMINE

[RT I 2002, 105, 626 – jõust. 1.01.2003]

 

11. Riigikutseõppeasutuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba omavate erakutseõppeasutuste (viimaste taotlusel) päevase õppevormi õpilastele, kelle alaline elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas, võimaldatakse riigieelarves sõidusoodustuste kompensatsiooniks ettenähtud vahendite arvel sõidusoodustusi kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) õppetöö perioodil järgmiselt:
1) põhihariduse baasil õppivatele õpilastele, kes elavad ühiselamus või üürikorteris, kompenseeritakse õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõidu maksumus (edasi-tagasi sõit kuni kaks korda kuus), riiklikeks pühadeks alalisse elukohta ja õppeasutusse tagasi sõidu ning koolivaheajale minekul alalisse elukohta ja sealt tagasi sõidu maksumus sõidupiletite alusel 100 protsendi ulatuses õppeasutuse kaudu;
2) põhihariduse baasil õppivatele õpilastele, kes sõidavad iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta, kompenseeritakse sõidu maksumus arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas kuni 40 õpilase sõidukilomeetri ulatuses sõidupiletite (soovitavalt perioodipilet) alusel 100 protsendi ulatuses õppeasutuse vahendusel või võimaldatakse õpilastele sõidusoodustus vedajaga sõlmitud lepingu alusel;
3) - 4) [kehtetud – RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

[RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

 

12. Sõidusoodustusteks vahendite saamiseks:
1) kutseõppeasutused:
koostavad iga aasta 10. jaanuariks käesoleva korra juurde lisatud vormi kohaselt (lisa 1) nende õppurite nimekirjad, kes elavad ühiselamus või üürikorteris ning kellel on õigus saada kompensatsiooni alalise elukoha ja õppeasutuse vahelisteks sõitudeks kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) ning nende õppurite nimekirjad (lisa 3), kellel on õigus saada kompensatsiooni või sõidusoodustust kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) igapäevasteks sõitudeks õppeasutuse ja alalise elukoha vahel;
edastavad koondandmed (lisa 5) iga aasta 10. jaanuariks vastavale ministeeriumile;
kompenseerivad laekunud aruandedokumentide alusel õpilaste alalise elukoha ja õppeasutuse vahel sõidu kulusid kas vahetult õpilasele või võimaldavad talle sõidusoodustuse alalise elukoha ja õppeasutuse vahel vedajaga sõlmitud lepingu alusel vastava ministeeriumi poolt õppeasutusele eraldatud vahendite piires;
2) maavanem:
arvestab põhi- ja keskkoolide ning gümnaasiumide õpilaste maakonnasiseseks soodusveoks vedajaga lepingu sõlmimisel maakonnas asuvate kutseõppeasutuste sooviga osaleda vastava lepingu sõlmimisel.

3) erakutseõppeasutused koostavad taotluse õpilaste sõitude osaliseks kompenseerimiseks vajalike vahendite saamiseks koos aruandega ja esitavad need Haridus- ja Teadusministeeriumile üks kord kvartalis - 1. aprilliks, 1. juuliks, 1. oktoobriks ja 1. jaanuariks.

[RT I 2002, 105, 626 – jõust. 1.01.2003]

 

13. Vastav minister:
kutseõppeasutustest laekuvate aruannete ja õpilase sõidukilomeetri hinna alusel kinnitab oma käskkirjaga õppeasutuste lõikes õpilastele sõidusoodustuste võimaldamiseks vajalikud summad selleks otstarbeks riigieelarves ettenähtud vahendite piires;
kinnitab õppuritele sõidusoodustuste võimaldamiseks vajalike aruannete ja avalduste plankide vormid;
teostab kontrolli kutseõppeasutuste poolt õpilaste sõidusoodustusteks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

14. Kutseõppeasutuste õpilased esitavad kutseõppeasutuse juhtkonnale sõidukompensatsiooni saamiseks enda, vanema või eestkostja poolt täidetud vormikohase avalduse. Sõitude kohta alalise elukoha ja õppeasutuse vahel koostavad nad vormikohase aruande, millele lisavad neid sõite tõendavad piletid, allkirjastavad aruande ise või lasevad selle allkirjastada lapsevanemal või eestkostjal ning esitavad aruande õppeasutuse direktori määratud struktuuriüksusele.

 

IV. [kehtetu – RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

 

 

 

Lisa 1
„Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja korra” juurde
[RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

 

 

Nende ühiselamus (internaadis) või üürikorteris elavate õppurite nimekiri, kellel on õigus saada kompensatsiooni alalise elukoha ja õppeasutuse vahelisteks sõitudeks kommertsliinil (välja arvatud lennuliin).

 

 

 

(õppeasutuse täisnimi)

 

 

Jrk. nr.

Ees- ja perekonnanimi

Marsruut

Vedaja

Km-te arv ühel edasi- tagasi sõidul

Sõidukordade arv ühe kuu jooksul

Edasi- tagasi sõidu piletite hind

 

 

 

(õppeasutuse direktori allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 2
„Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja korra” juurde
[RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

 

 

Koondtabel õppurite kohta, kellel on õigus saada kompensatsiooni alalise elukoha ja õppeasutuse vahelisteks sõitudeks kommertsliinil (välja arvatud lennuliin).

 

 

 

(õppeasutuse täisnimi)

 

 

Sõitvate õppurite arv

Ühiselamus või üürikorterites elavate õppurite ühe kuu sõidukilomeetrite arv kokku

Kõikide sõitjate edasi-tagasi sõidu piletite maksumus kuus kokku

 

 

 

(õppeasutuse direktori allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 3
„Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja korra” juurde
[RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

 

 

Nende õppurite nimekiri, kellel on õigus saada soodustust kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) igapäevasteks sõitudeks alalise elukoha ja õppeasutuse vahel

 

 

 

(õppeasutuse täisnimi)

 

 

Jrk. nr.

Ees- ja perekonnanimi

Marsruut

Vedaja

Km-te arv ühel edasi- tagasi sõidul

Sõidukordade arv ühe kuu jooksul

Edasi- tagasi sõidu piletite hind

 

 

 

(õppeasutuse direktori allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 4
„Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja korra” juurde
[RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

 

 

Koondtabel õppurite kohta, kellel on õigus saada soodustust kommertsliinil (välja arvatud lennuliin) igapäevasteks sõitudeks alalise elukoha ja õppeasutuse vahel

 

 

 

(õppeasutuse täisnimi)

 

 

Sõitvate õppurite arv

Iga päev õppeasutusse ja alalisse elukohta tagasi sõitvate õppurite ühe päeva edasi-tagasi sõidukilomeetrite arv kokku

Kõikide sõitjate edasi-tagasi sõidu piletite maksumus kuus kokku

 

 

 

(õppeasutuse direktori allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 5
„Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja korra” juurde
[RT I 2003, 61, 401 – jõust. 15.09.2003]

 

 

 

 

 

/õppeasutuse täisnimi/

 

 

 

Iga päev õppeasutusse ja alalisse elukohta sõitvate õpilaste arv, kes õpivad põhihariduse baasil ning on õigustatud saama sõidusoodustusi

Õpilaste sõidukilomeetrite arv päevas (s.o õpilaste arv korrutatud kilomeetrite arvuga)

Ühiselamus või üürikorteris elavate õpilaste arv, kes õpivad põhikooli baasil ning on õigustatud saama sõidusoodustusi

Õpilaste sõidukilomeetrite arv kuus (2 korda)

Iga päev õppeasutusse ja alalisse elukohta sõitvate õpilaste arv, kes õpivad keskhariduse baasil ning on õigustatud saama sõidusoodustusi

Õpilaste sõidukilomeetrite arv päevas (s.o õpilaste arv korrutatud kilomeetrite arvuga)

Ühiselamus või üürikorteris elavate õpilaste arv, kes õpivad keskhariduse baasil ning on õigustatud saama sõidusoodustusi

Õpilaste sõidukilomeetrite arv kuus (4 korda)

 

 

 

 

/õppeasutuse direktori allkiri/

 

 

 

 

Õiend

Määruse punktile 2 lisatud tekst "[Käesolevast tekstist välja jäetud]".

 

/otsingu_soovitused.json