Teksti suurus:

Justiitsministri 10. aprilli 2003. a määruse nr 29 „Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 76, 1312

Justiitsministri 10. aprilli 2003. a määruse nr 29 „Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded“ muutmine

Vastu võetud 27.09.2007 nr 38

Justiitsministri 10. aprilli 2003. a määruses nr 29 «Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded» (RTL 2003, 51, 749) tehakse järgmised muudatused:

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 122 lõike 3 alusel.

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «ühe aasta» sõnadega «kaks aastat»;

2) paragrahvi 3 punktist 14 jäetakse välja sõnad «(sh vene keel)»;

3) paragrahvi 7 punktist 16 jäetakse välja sõnad «(sh vene keel)»;

4) paragrahvi 10 punktis 13 asendatakse sõnad «vene keele» sõnadega «ühe võõrkeele»;

5) paragrahvi 12 punktis 1 asendatakse sõna «lõigetes» sõnaga «lõikes» ja jäetakse välja sõnad «või 4»;

6) paragrahvi 14 punktis 11 asendatakse sõnad «vene keele» sõnadega «ühe võõrkeele»;

7) paragrahvis 16 asendatakse sõna «lõigetes» sõnaga «lõikes» ja jäetakse välja sõnad «või 4»;

8) paragrahvi 17 punktis 9 asendatakse sõnad «vene keele» sõnadega «ühe võõrkeele»;

9) paragrahvi 17 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

«10) üldisi teadmisi riigi põhikorrast (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõigustest ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest.»;

10) paragrahvi 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU