Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses Ämari Vangla liitmisega Murru Vanglaga

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 76, 1313

Justiitsministri määruste muutmine seoses Ämari Vangla liitmisega Murru Vanglaga

Vastu võetud 28.09.2007 nr 39

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 5 lõike 3 ja § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 14. märtsi 2006. a määruse nr 6 «Ämari Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2006, 25, 449; 2007, 23, 401) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt

«Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste Arv Kokku
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor 1  
      1
Arvestusametnikud      
Arvestuse peaspetsialist I klassi vanglainspektor 1  
Arvestuse spetsialist II klassi vanglainspektor 2  
      3
Finantsosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Peaspetsialist Vanemametnik 1  
Raamatupidaja Vanemametnik 2  
      4
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 1  
      2
Koertekasvandus      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Valvur II klassi valvur 6  
Spetsialist-veterinaararst Vanemametnik    0,25  
Spetsialist-veterinaartehnik Nooremametnik 1  
Abitööline Lihttööline 3  
      11,25
Majandusosakond      
Peaspetsialist Vanemametnik 2  
Spetsialist Vanemametnik 1  
Kokk Teenindustöötaja 4  
Laohoidja Teenindustöötaja 1  
Autojuht Mehhanismide juht 1  
Mehhaanik-motorist Oskustööline 4  
Elektrik Oskustööline 1  
Köögitööline Lihttööline 1  
Koristaja Lihttööline 1  
      16
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik 1  
Vangla sotsiaaltöötaja Vanemametnik 2  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik 1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik 1  
Spetsialist-huvijuht Vanemametnik 1  
      7
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 2  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor 4  
Inspektor-korrapidaja abi II klassi vanglainspektor 4  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor 2  
Inspektor II klassi vanglainspektor 4  
Spetsialist II klassi vanglainspektor 1  
Vanemvalvur I klassi valvur 9  
Valvur II klassi valvur 72  
Valvur-koerajuht II klassi valvur 4  
      103
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Personali peaspetsialist Vanemametnik 1  
Personali spetsialist Vanemametnik 1  
Jurist Vanemametnik 1  
      4

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

151, 25

     sealhulgas vanglaametniku ametikohti

116

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

Köögitööline Lihttööline 10  
Abitööline Lihttööline 36  
Lukksepp Oskustööline 7  
Elektrik Oskustööline 3  
Autoremondilukksepp   2  
      58
  KÕIK KOKKU   209,25».

§ 2. Justiitsministri 14. märtsi 2006. a määrus nr 6 «Ämari Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2006, 25, 449; 2007, 23, 401) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määrus nr 93 «Ämari Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1930; 2007, 23, 401) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2006; 80, 1485) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 4 jäetakse välja sõnad «, Ämari Vanglasse».

§ 5. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub 2007. aasta 1. novembril.

(2) Käesoleva määruse §-d 2, 3 ja 4 jõustuvad 2007. aasta 1. detsembril

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Priit KAMA

/otsingu_soovitused.json