Teksti suurus:

Politsei andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.11.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 76, 1315

Politsei andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 03.10.2007 nr 66

Määrus kehtestatakse «Politseiseaduse» paragrahvi 5¹ lõike 2 ning «Andmekogude seaduse» paragrahvi 40 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Politsei andmekogu asutamine

Määrusega asutatakse politsei andmekogu ametliku nimetusega «Infosüsteem POLIS» (edaspidi infosüsteem).

§ 2. Infosüsteemi asutamise eesmärk

(1) Infosüsteemi asutamise eesmärk on politseiliste ülesannetega seotud toimingute ja menetlustega seotud andmete kogumine ühtsesse andmekogusse politseiliste ülesannete efektiivseks ja kiireks täitmiseks ning tõhusa järelevalve teostamiseks.

(2) Politseilised ülesanded käesoleva määruse tähenduses on sisejulgeoleku ja elanikkonna turvalisuse tagamiseks riigiasutusele pandud ülesanded.

(3) Infosüsteemi andmeid kasutatakse politseitegevusega seonduvate tegevuste ja sündmuste analüüsimisel ja statistilistel eesmärkidel koos politsei sisemise töökorralduse vajadusteks peetavate andmekogudega.

§ 3. Andmete õiguslik tähendus

(1) Infosüsteemi andmetel ei ole õiguslikku tähendust, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

(2) Infosüsteem on piiratud juurdepääsuga ja infosüsteemi andmed on ainult ametialaseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 4. Infosüsteemi pidamise viis

(1) Infosüsteemi peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

(2) Infosüsteemi pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 5. Infosüsteemi vastutav töötleja

Infosüsteemi vastutav töötleja on Politseiamet (edaspidi vastutav töötleja).

2. peatükk
INFOSÜSTEEMI KOOSSEIS

I jagu
Infosüsteemi ülesehitus

§ 6. Infosüsteemi ülesehitus

Infosüsteem koosneb järgmistest andmestikest:
1) ühiste infoobjektide andmestik;
2) süüteomenetluse andmestik;
3) politsei ennetava tegevuse andmestik;
4) politsei reageeriva tegevuse andmestik;
5) politsei arestimajade tegevuse andmestik;
6) tagaotsimise andmestik;
7) jälitusmenetluse andmestik.

§ 7. Andmekogudevaheline andmevahetus

Infosüsteemi vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

II jagu
Infosüsteemi kantavad andmed

§ 8. Ühiste infoobjektide andmestik

Ühiste infoobjektide andmestikku kantakse järgmised andmed:
1) isiku kohta – eesnimi, perekonnanimi, isanimi, isikukood, sünniaeg, sugu, kodakondsus, haridus, perekonnaseis, surma aeg, hüüdnimi, täiendav teave;
2) ettevõtte kohta – asukohariik, registreerimise kood, liik, ametlik nimi, lühinimi, rahvusvaheline nimi, tegevusala, täiendav teave;
3) aadressi kohta – aadress-süsteemi kood, haldusüksuse(EHAK)kood, tänava kood, maja nr/krunt, korter/talu nimi, koordinaadid, sihtnumber, täiendav teave;
4) sõiduki kohta – liik, mark, mudel, väljalaske aasta, kere tüüp, värv, registreerimise number, VIN kood, registreerimise riik, omanik, täiendav teave;
5) sidevahendi kohta – liik, mark, mudel, seeria number, kommertsnumber, IMEI kood, täiendav teave;
6) eseme kohta – liik, nimi, firma, eseme number, aasta, hind, kogus, ühik, täiendav teave;
7) dokumendi kohta – liik, seeria, number, juhiloa kategooria, väljastamise aeg, kehtivuse lõpu aeg, täiendav teave;
8) relva kohta – liik, mark, mudel, relvanumber, kaliiber, väljastamise aasta, täiendav teave.

§ 9. Süüteomenetluse andmestik

(1) Süüteomenetluse andmestik koosneb kriminaal- ja väärteomenetluste andmetest.

(2) Kriminaalmenetluse osas kantakse süüteomenetluse andmestikku järgmised andmed:
1) menetluse kohta – kriminaalasja number, alustamise aeg, kvalifikatsioon, menetluse alustanud ametnik, menetlev ametnik, menetlev asutus, olek, täiendav teave;
2) kuriteoteate kohta – teate number, sündmuse toimumise aeg, toimumise koht vastavalt § 8 punktile 3, sündmuse liik, olek, menetlev asutus, hukkunud isikute arv, vigastatud isikute arv, kahju ja summa, kvalifikatsioon, kuriteoteatega seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave;
3) statistilised – kuriteo täiendav liigitus, isiku kindlaks tegemise kuupäev, isiku kindlaks teinud ametnik, isiku kindlaks teinud asutus, relva kasutamine, vägivald, täideviija joove, kannatanu suhe kahtlustatavaga, kuriteo motiiv, toimepanemise vahend, grupp;
4) menetlusotsustuste kohta – otsustuse tegemise aeg, liik, alus, kvalifikatsioon, koostaja/menetleja, seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave, dokumendi fail.

(3) Väärteomenetluse osas kantakse süüteomenetluse andmestikku järgmised andmed:
1) menetluse kohta – väärteoasja number, alustamise aeg, kvalifikatsioon, menetluse alustanud ametnik, menetlev ametnik, menetlev asutus, olek, täiendav teave;
2) väärteoteate kohta – teate number, sündmuse toimumise aeg, toimumise koht vastavalt § 8 punktile 3, sündmuse liik, olek, menetlev asutus, vigastatud isikute arv, kahju ja summa, kvalifikatsioon, seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave;
3) menetlusotsustuste kohta – otsustuse number, otsustuse tegemise aeg, liik, alus, kvalifikatsioon, koostaja/menetleja, karistuse liik ja määr, viitenumber, tasumise/täitmise tähtaeg, seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave;
4) maksete kohta – makse aeg, maksja nimi, viitenumber, summa, makse selgitus, seotud menetlusotsustus, täiendav teave.

§ 10. Politsei ennetava tegevuse andmestik

(1) Politsei ennetava tegevuse andmestik koosneb piirkondlikest infoteadetest ja infost õigusevastase teo toime pannud alaealiste kohta.

(2) Piirkondlike infoteadete osas kantakse politsei ennetava tegevuse andmestikku järgmised andmed:
1) juhtumite/tähelepanekute, mis on seotud toimepandud või tõenäoliselt tulevikus toimepandava õiguserikkumise, kohta – aeg, koht vastavalt § 8 punktile 3, liik, sisu, seotud isikud, ettevõtted, sõidukid vastavalt § 8 punktidele 1, 2 ja 4, info usaldusväärsus, allika usaldatavus;
2) piirkonnas tegutsevate isikute, kes on toime pannud või tõenäoliselt tulevikus paneb toime õiguserikkumise, kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, täiendav teave;
3) piirkonnas asuvate ettevõtete kohta – ettevõtte andmed vastavalt § 8 punktile 2, täiendav teave;
4) piirkonna aadresside kohta – aadressi andmed vastavalt § 8 punktile 3, konstaabli piirkond, täiendav teave.

(3) Õigusevastase teo toime pannud alaealise kohta kantakse politsei ennetava tegevuse andmestikku järgmised andmed:
1) alaealise isiku kohta § 8 punktile 1;
2) järelevalve aeg;
3) järelevalve põhjus;
4) täiendav teave.

§ 11. Politsei reageeriva tegevuse andmestik

Politsei reageeriva tegevuse andmestikku kantakse järgmised andmed:
1) patrulltoimkonna liikme kohta – ees- ja perekonnanimi, sidevahendi kutsung;
2) patrulltoimkonna andmete kohta – kutsung, liik/kategooria, olek, aeg, marsruut;
3) väljakutse kohta – laekumise aeg, edastaja, koht vastavalt § 8 punktile 3, prioriteet, seotud patrulltoimkond (väljakutse edastamise aeg ja patrulltoimkonna kutsung), täiendav teave.

§ 12. Politsei arestimajade tegevuse andmestik

Politsei arestimajade tegevuse andmestikku kantakse:
1) arestimaja nimetus;
2) seotud isik vastavalt § 8 punktile 1;
3) kinnipidamise alus (otsuse tegija, kuupäev, number, kvalifikatsioon);
4) arestimajas viibimise aeg;
5) kambri number;
6) kambris viibimise aeg;
7) täiendav teave.

§ 13. Tagaotsimise andmestik

Tagaotsimise andmestikku kantakse järgmised andmed:
1) tagaotsitavate/teadmata kadunu isikute kohta– isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, tagaotsimise aeg, põhjus, tegevus leidmisel, täiendav teave;
2) tundmatute laipade kohta – tundemärgid, leidmise aeg, leidmise koht vastavalt § 8 punktile 3, täiendav teave;
3) isikute otsimise kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, otsimise aeg, põhjus, tegevus leidmisel, täiendav teave;
4) liikluses juhtimiselt kõrvaldatud isikute kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, juhtimiselt kõrvaldamise aeg ja põhjus, täiendav teave;
5) kriminaalhooldusaluste kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, järelevalve aeg, põhjus, täiendav teave;
6) tagaotsitava objekti kohta – sõiduki, sidevahendi, eseme, dokumendi või relva andmed vastavalt § 8 punktidele 4–8, otsimise aeg, põhjus, tegevus leidmisel, täiendav teave.

§ 14. Jälitusmenetluse andmestik

(1) Jälitusmenetluse andmestikku peetakse «Jälitustegevuse seaduse» § 7 lõike 1 punkti 3 alusel.

(2) Jälitusmenetluse andmestikku kantakse andmed jälitustegevuse käigus kogutud teabe kohta ning selle kogumisel kasutatud meetodeid, taktikat ja vahendeid käsitlevat teavet.

3. peatükk
ANDMETE TÖÖTLEMINE

§ 15. Andmete esitajad

(1) Infosüsteemi esitavad andmeid politseiasutused.

(2) Jälitusmenetluse andmestikku esitavad andmeid lisaks lõikes 1 nimetatud asutustele piirivalveasutused, Maksu- ja Tolliamet ning Justiitsministeeriumi vanglate osakond.

§ 16. Andmete infosüsteemi kandmine

(1) Andmed kantakse infosüsteemi selle kasutamiseks loodud tarkvara abil.

(2) Andmete infosüsteemi kandmiseks õigustatud ametnikud määrab andmeid esitav asutus.

(3) Andmed kantakse infosüsteemi viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul arvates andmete infosüsteemi kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, sündmuse toimumisest või toimingu või -otsustuse tegemisest.

(4) Infosüsteemi kantakse andmed alusdokumentide, isikutelt saabunud teadete või politseitegevusega saadud info alusel.

§ 17. Andmete õigsuse tagamine

Andmete esitaja vastutab tema poolt infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest andmete infosüsteemi kandmise ajal.

§ 18. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Kui andmete töötleja avastab ebaõiged andmed, võtab ta tarvitusele vajalikud meetmed nende parandamiseks.

(2) Andmesubjektil on õigus nõuda andmete töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui andmesubjekti nõudmine on põhjendatud, parandab andmete töötleja andmesubjekti ebaõiged isikuandmed viivitamata. Kui andmesubjekti nõudmine ei ole põhjendatud, keeldub andmete töötleja andmete parandamisest, põhjendades seda kirjalikult.

§ 19. Infosüsteemile juurdepääs

Andmekogust on õigus saada andmeid:
1) politseiasutusel – kõigist infosüsteemi andmestikest politseile seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
2) piirivalveasutusel – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust süüteomenetluse läbiviimisel, ennetava tegevuse andmestikust menetluste tagamiseks, tagaotsimise andmestikust tagaotsitavate isikute tabamiseks ja jälitusmenetluse andmestikust jälitustegevuse teostamisel;
3) Maksu- ja Tolliametil – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust süüteomenetluse läbiviimisel, ennetava tegevuse andmestikust menetluste tagamiseks, tagaotsimise andmestikust tagaotsitavate isikute tabamiseks ja jälitusmenetluse andmestikust jälitustegevuse teostamisel;
4) Justiitsministeeriumi vanglate osakonnal ja vanglatel – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust süüteomenetluse läbiviimisel, ennetava tegevuse andmestikust menetluste tagamiseks, tagaotsimise andmestikust tagaotsitavate isikute tabamiseks ja jälitusmenetluse andmestikust jälitustegevuse teostamisel;
5) Kaitsepolitseiametil – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust süüteomenetluse läbiviimisel, ennetava tegevuse andmestikust menetluste tagamiseks, tagaotsimise andmestikust tagaotsitavate isikute tabamiseks ja jälitusmenetluse andmestikust jälitustegevuse teostamisel;
6) Teabeametil – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust, ennetava tegevuse andmestikust, tagaotsimise andmestikust ja jälitusmenetluse andmestikust julgeolekuasutuse ülesannete täitmiseks;
7) Eesti Riiklikul Autoregistrikeskusel – tagaotsimise andmestikust tagaotsitavate sõidukite kohta ning süüteomenetluse andmestikust lisakaristuse määramise jõustunud otsuste kohta karistuse täideviimisel;
8) Siseministeeriumil – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust ja tagaotsimise andmestikust sisejulgeoleku valdkonda puudutava operatiivinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja edastamiseks;
9) prokuratuuril – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust, ennetava tegevuse andmestikust, tagaotsimise andmestikust ja jälitusmenetluse andmestikust kriminaalmenetluse juhtimise tagamiseks ja jälitustegevuse seaduslikkuse üle järelevalve teostamisel;
10) «Liikluskindlustuse seaduses» sätestatud garantiifondil – süüteomenetluse andmestikust andmed liiklusõnnetuste, liiklusõnnetuste põhjustajate ja nende vastutusele võtmise kohta ning juhtude kohta, kui liikluses osalenud sõidukil ei ole kehtivat kindlustuspoliisi «Liikluskindlustuse seadusega» pandud ülesannete täitmiseks.

§ 20. Infosüsteemist andmete väljastamine

(1) Andmete väljastamine toimub infosüsteemi vastutava töötleja kehtestatud korras.

(2) Andmeid väljastatakse:
1) teabenõude täitmisega kooskõlas «Avaliku teabe seadusega»;
2) päringule vastamisega;
3) Riiklikule kriminaalmenetluse registrile kooskõlas «Kriminaalmenetluse seadustikuga»;
4) Karistusregistrile kooskõlas «Karistusregistri seadusega»;
5) Liiklusregistrile kooskõlas «Liiklusseaduse» ja «Kriminaalmenetluse seadustikuga»;
6) Maanteeametile – kooskõlas Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määrusega nr 68 «Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord».

(3) Kohtutäituril on õigus vastavalt «Täitemenetluse seadustiku» § 26 lõikele 4 saada andmeid isikute elu- või asukoha kohta.

(4) Andmesubjektil on õigus saada politseiasutuselt kõiki tema kohta infosüsteemi kantud andmeid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(5) Teavet, mis põhineb tähelepanekutel ja hinnangutel, ei väljastata. Andmesubjektile väljastatakse sellist teavet ainult juhtudel, mil see ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.

(6) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud «Avaliku teabe seaduse» § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

(7) Andmete väljastaja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

§ 21. Andmete edastamine välisriigile

Välisriigile võib andmeid saata Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, rahvusvaheliste konventsioonide, välislepingute või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.

4. peatükk
ANDMETE KAITSE

§ 22. Andmete kaitse

(1) Isikuandmete töötlemisel peab vastutav töötleja tagama «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seaduse» nõuete järgimise.

(2) Rassilist kuuluvust, poliitilisi vaateid või usulisi või muid veendumusi kirjeldavaid isikuandmeid ning andmeid isikute tervisliku seisundi ja seksuaalelu kohta ei ole lubatud infosüsteemi kanda, välja arvatud kuriteo ennetamiseks, tõkestamiseks, avastamiseks või tagaotsitava tabamiseks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele on juurdepääs ainult politseiasutustel.

§ 23. Infosüsteemi turvameetmed

(1) Infosüsteemi turvaklass on T2S3R2K3, andmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

(2) Infosüsteemi kasutamise õigus antakse üksnes neile ametnikele, kellel see on vajalik teenistuskohustustest tulenevalt.

(3) Andmete sisestamise ja päringute tegemise õigus määratakse teadmisvajadusest lähtuvalt tööülesannete täitmiseks. Õigusi võib määrata kasutajagruppide kaupa või isikuliselt.

(4) Infosüsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt. Iga infosüsteemi tehtud päringu või kande (andmete lisamise, muutmise, sulgemise või kustutamise) kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
1) kasutaja nimi;
2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

5. peatükk
ANDMETE SÄILITAMINEMINE, JÄRELEVALVE INFOSÜSTEEMI PIDAMISE ÜLE, INFOSÜSTEEMI RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE

§ 24. Andmete säilitamine

(1) Ühiste infoobjektide andmestiku andmeid säilitatakse alljärgnevalt:
1) isikuandmeid, mis ei ole seotud infosüsteemi teiste andmestikega, säilitatakse infosüsteemis 1 aasta andmete infosüsteemi kandmisest arvates;
2) punktis 1 nimetamata isikuandmeid säilitatakse vastava andmestiku säilitamistähtaja lõppemiseni;
3) paragrahv 8 punktides 2, 3, 4 ja 8 nimetatud andmeid säilitatakse 10 aastat andmete infosüsteemi kandmisest arvates;
4) paragrahv 8 punktides 5–7 nimetatud andmeid säilitatakse 3 aastat andmete infosüsteemi kandmisest arvates.

(2) Süüteomenetluse andmestiku andmeid säilitatakse infosüsteemis alljärgnevalt:
1) kriminaalmenetluse alustamata jätmise ja kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu lõpetatud kriminaalmenetluse korral 1 aasta pärast alustamata jätmise või lõpetamise otsustamisest arvates;
2) prokuratuuri saadetud kriminaalasjades I astme kuritegude puhul 10 aastat ja II astme kuritegude puhul 5 aastat prokuratuuri saatmisest arvates;
3) lõpetatud väärteoasjades 1 aasta väärteomenetluse lõpetamisest arvates;
4) väärteomenetluse alustamata jätmise korral 1 aastat alustamata jätmisest arvates;
5) lahendiga väärteoasjades 3 aastat lahendi tegemisest arvates;
6) täitmata lahendite korral täitmise aegumiseni.

(3) Politsei ennetava tegevuse andmestiku andmeid säilitatakse alljärgnevalt:
1) piirkondlikke infoteateid 3 aastat andmete infosüsteemi kandmisest arvates;
2) õigusevastase teo toime pannud alaealise kohta kuni tema täisealiseks saamiseni.

(4) Politsei reageeriva tegevuse andmestiku andmeid säilitatakse infosüsteemis 3 aastat väljakutse laekumisest arvates.

(5) Politsei arestimajade tegevuse andmestiku andmeid säilitatakse infosüsteemis 3 aastat arestimajast vabanemisest arvates.

(6) Tagaotsimise andmestikus säilitatakse andmeid 1 aasta andmete infosüsteemi kandmise põhjuse äralangemisest arvates.

(7) Jälitusmenetluse andmestikus andmeid säilitatakse 25 aastat andmete infosüsteemi kandmisest arvates, kui seaduses ei ole ette nähtud teistsugust tähtaega.

(8) Käesoleva paragrahvis sätestatud säilitustähtaegade möödumisel kantakse andmed arhiivi, välja arvatud lõike 3 punktis 2 nimetatud andmed, mis säilitustähtaja möödumisel kustutatakse.

§ 25. Infosüsteemi arhiiv

(1) Arhiveeritud andmeid säilitatakse digitaalselt.

(2) Arhiivist on õigus saada andmeid:
1) kriminaalasja menetleval ametnikul põhjendatud teadmisvajadusel;
2) jälitusametnikul;
3) andmesubjektil tema kohta käivaid andmeid;
4) muu põhjendatud teadmisvajadusega politseiametnik vastutava töötleja loal.

§ 26. Järelevalve

(1) Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

(2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda infosüsteemi kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Puuduste ilmnemisel on infosüsteemi vastutav töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende määratud tähtajaks.

§ 27. Infosüsteemi rahastamine

Infosüsteemi pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 28. Infosüsteemi likvideerimine

Infosüsteemi likvideerimise otsustab siseminister. Infosüsteemi likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 29. Politsei andmekogust andmete infosüsteemi kandmine

Politseipeadirektori 28. märtsi 2000. a käskkirjaga nr 73 «POLIS andmekogu asutamine» asutatud politsei andmekogusse kantud andmed loetakse kantuks infosüsteemi käesoleva määruse jõustumisel.

§ 30. Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 24 lõige 8 jõustub 1. augustil 2008. a.

Minister Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json