Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 79, 1368

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Vastu võetud 12.10.2007 nr 48

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 36 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103; 2006, 85, 1547) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste saldoandmike juurde kuulub alates 2008. aastast sellega vastavuses olev meetmeandmik, milles saldoandmikus esitatud tulud ja kulud jaotatakse vastava aasta riigieelarve koostamisel kasutatud meetmetele. Meetmeandmikke koostatakse vastavalt Rahandusministeeriumi koduleheküljel avaldatud riigi tulude ja kulude kulukohtadele ja meetmetele jaotamise juhendile.»;

2) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kord kvartalis, kvartali lõpu seisuga, viiakse läbi varade, kohustuste, tulude, kulude ja netovara saldode võrdlused teiste saldoandmike esitajatega vastavalt üldeeskirja § 52 lõikele 8. Saldode erinevuste korral, aga ka konsolideerimisgrupisiseste täiendavate kannete vajadusel viiakse saldoandmikesse korrigeerimisi vastavuses üldeeskirja § 52 lõikega 8 ja § 53 lõigetega 3 ja 4. Nimetatud võrdlused ja korrigeerimised lõpetatakse 7 tööpäeva jooksul saldoandmike esitamise tähtajast, välja arvatud saldoandmike korral aasta lõpu seisuga. Aasta lõpu seisuga esitatud saldoandmikes tehakse korrigeerimisi (sealhulgas auditeerimise käigus ilmnenud puuduste likvideerimiseks) kuni järgmise aasta 31. märtsini.»;

4) paragrahvi 20 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Maksutulude kajastamine toimub tekkepõhise kandega: Deebet Maksunõuded (kontogrupp 1020); Kreedit Maksutulu (kontoklass 30).»;

5) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tulu lõivudest kajastab kontorühmas 320 üksus, kelle poolt osutatava toimingu eest vastav lõiv tasumisele kuulus, tekkepõhiselt lõivuga maksustatud toimingu tegemise kuupäevaga. Kui toimingute ja laekumiste kohta peetakse eraldi analüütilist arvestust, või tulu kajastada kord kuus koondkandega antud kuus osutatud toimingute kohta.

(2) Väikeste lõivumäärade (kuni 1000 kr toimingu kohta) korral või juhul, kui ajavahemik lõivu laekumisest kuni toimingu teostamiseni on tavaliselt lühike (kuni üks kuu), võib kajastada lõivutulu kassapõhisel põhimõttel, kui tekkepõhise arvestuspõhimõtte rakendamine on keerukas ja aeganõudev. Raamatupidamise sise-eeskirjas põhjendatakse sel juhul iga lõivuga maksustatud toiminguliigi kohta selle kassapõhise arvestuspõhimõtte valikut ning selgitatakse, kuidas tagatakse kontroll selle üle, kas kõikide toimingute eest on lõivud tasutud.

(3) Kui lõivuga maksustatud üksiktoimingute arv on nii suur, et raamatupidamiskontodel kajastamisest ei piisa kontrolli teostamiseks, kas kõikide toimingute eest on lõivud tasutud, kasutatakse lõivude üle arvestuse pidamiseks spetsiaalset infosüsteemi, mis peab ühtlasi võimaldama vajalikke väljavõtteid raamatupidamiskannete tegemiseks, sealhulgas toetama tehingupartnerite koodide õiget kasutamist.»;

6) paragrahvi 22 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui trahvide arv on nii suur, et raamatupidamiskontodel kajastamisest ei piisa kontrolli teostamiseks määratud trahvide ja nende laekumiste kohta, kasutatakse trahvide üle arvestuse pidamiseks spetsiaalset infosüsteemi, mis peab ühtlasi võimaldama vajalikke väljavõtteid raamatupidamiskannete tegemiseks, sealhulgas toetama tehingupartnerite koodide õiget kasutamist.»;

7) paragrahvi 22 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 24 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetustena käsitletakse avaliku sektori üksuste poolt saadud vahendeid (saadud toetused), mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid, ning avaliku sektori üksuste poolt antud vahendeid (antud toetused), mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid. Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelisi saadud ja antud toetusi kajastatakse üldjuhul siiretena, kuid välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimisena klassifitseeritud rahalisi vahendeid kajastatakse erandina toetustena.

(2) Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks:
1) sotsiaaltoetused – toetused füüsilistele isikutele, v.a toetused ettevõtluseks;
2) sihtfinantseerimine – teatud sihtotstarbel ning sageli lisaks muudel tingimustel saadud ja antud toetused, sh füüsilistele isikutele ettevõtluseks. Sihtfinantseerimise liigid on:
a) kodumaine sihtfinantseerimine – residentidelt, sh teistelt avaliku sektori üksustelt saadud ja neile antud sihtfinantseerimine, v.a nende kaudu vahendatud välismaine sihtfinantseerimine; kodumaise sihtfinantseerimise eriliik on välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine – toetus, mida Eesti avaliku sektori üksus annab lisaks Euroopa Liidu fondidest makstavale välismaisele sihtfinantseerimisele, kuna toetuse saamise tingimused näevad ette Eesti avaliku sektori kaasfinantseerimise teatud ulatuses toetuse kogumahust; kaasfinantseerimine võib sealjuures toimuda kas rahalise toetuse andmisena või avaliku sektori üksuse tegevuskulude kaasfinantseerimiseks arvestamisena;
b) välismaine sihtfinantseerimine – mitteresidentidelt, sealhulgas rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadud sihtfinantseerimine;
3) mittesihtotstarbeline finantseerimine – ilma sihtotstarvet määramata ja eritingimustega sidumata juriidilistele isikutele antud toetused, mida toetuse saaja kasutab oma äranägemisel.»;

9) paragrahvi 24 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Sihtfinantseerimise liikumise paremaks jälgimiseks ning aruannete konsolideerimisel nõutavate elimineerimiste läbiviimiseks eristatakse tulude ja kulude kontodel sihtfinantseerimist ja selle vahendamist. Sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see saadi edasifinantseerimiseks, mitte oma tegevuskulude või varade soetuseks. Vahendamiste korral võrdub vahendamiseks saadud toetuste tulu edasiantud toetuste kuluga.»;

10) paragrahvi 25 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse RTJ 12 toodud põhimõtetest, kasutades brutomeetodit. Erandina kajastavad need avaliku sektori üksused, kelle põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimist tuluna põhivara soetamise perioodil vastavuses IPSAS 23 (Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)) põhimõtetega.»;

11) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastavad need avaliku sektori üksused, kelle põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, toetuse saamise tekkepõhisel momendil (§ 25 lõige 3) tuluna kontoklassis 3502. Avaliku sektori üksused, kelle põhieesmärgiks on omanikule kasumi teenimine, kajastavad saadud toetuse tekkepõhiselt esmalt kontorühmas 257 ja amortiseerivad tuluks (kontorühm 351) põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul.»;

12) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui avaliku sektori üksusel on kindel kavatsus toetuse andmise kaudu teatud projekti elluviimiseks, ta kavandab selleks jätkuvalt iga-aastaseid toetusi ning on tekitanud toetuse saajas põhjendatud ootuse toetuse saamiseks, kajastatakse toetuse andmise kohustused samal perioodil, kui toetuse saaja kajastab põhivara soetust, sihtfinantseerimisena põhivara soetuseks (D 450200 K 203550 lühiajaline kohustus, K 253550 pikaajaline kohustus). Kui toetuse saaja on avaliku sektori üksus, kajastab ta samal ajal sihtfinantseerimise nõuet (D 103556 lühiajaline nõue, D 153556 pikaajaline nõue K 350200 või K 257000). Sihtfinantseerimise kajastamiseks esitab toetuse saaja vähemalt iga kvartali lõpu seisuga toetuse andjale andmed põhivara soetamise kohta vastava kvartali jooksul. Kui selgub, et toetuse andmisest loobutakse, võetakse seni arvestatud nõuded ja kohustused tagasi. Aastaaruandes avalikustatakse sihtfinantseerimise nõuded ja kohustused, mille aluseks ei ole sihtfinantseerimise leping, vaid kindel kavatsus projekti jätkuvaks finantseerimiseks, samuti avalikustatakse juhused, kus nimetatud kindlad kavatsused ei realiseerunud.»;

13) paragrahvi 28 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui vahendaja vastutab toetuse andja ees saaja-poolsete lepingutingimuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest, võtab vahendaja lepingu rikkumise selgumisel arvele tagasinõude (kontod 103650 ja 103655) toetuse saaja vastu ja tagasimaksekohustuse (kontod 203650 ja 203655) toetuse andja ees. Ühtlasi vähendatakse saadud toetuste tulu (kontod 350060, 350070, 350260, 350270) ning antud toetuste kulu (kontod 450060, 450070, 450260, 450270).»;

14) paragrahvi 30 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Mitterahalise sihtfinantseerimise korral eristatakse:
1) sihtfinantseerimist kolme osapoole seotud tehingus, kui toetuse andja või vahendaja kannab raha üle otse kaupade või teenuste tarnijale, kellelt toetuse saaja kaupu või teenuseid saab;
2) sihtfinantseerimist, mille korral toetuse andja annab toetuse saajale üle kaupu või teenuseid ning sellega ei kaasne otseselt nende müük tarnija poolt.»;

15) paragrahvi 30 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui sihtfinantseerimisena saadud kaupade ja teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta. Teiselt avaliku sektori üksuselt paragrahvi 30 lõike 1 punkti 2 kohaselt saadud mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse vastavalt § 44 lõigetele 3 või 4.»;

16) paragrahvi 33 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Põhivara soetamisel lisandunud tagasisaamisele mittekuuluvat käibemaksu kajastatakse kontol 601000 üldjuhul kas põhivara saamisel või põhivara eest tasumisel, olenevalt sellest, kumb neist sündmustest toimus ajaliselt varem. Kui põhivara soetatakse tsentraliseeritud hankega ja selle jaotamine erinevate üksuste vahel võtab aega, kasutatakse põhivara kajastamiseks vahekontosid 155900, 155910, 156900 või 156910. Tsentraliseeritud hangetega kaasneva või sihtfinantseerimise saamisega seotud oleva, aga ka muudelt ettemaksetelt arvestatud käibemaksu, mida ei saa lugeda sisendkäibemaksuks, kajastamiseks võib enne selle kuluks kandmist kasutada vahekontot 103990. Kontole 103990 pannakse sealjuures tehingupartneri koodiks 800599.

(4) Varude soetamisel lisandunud tagasisaamisele mittekuuluvat käibemaksu võib eraldada kontole 601000 kas varude saamisel, sh ettemaksete tegemisel, kui see toimus ajaliselt varem, või laost väljaandmisel. Kui kaup võetakse lattu arvele koos käibemaksuga, peab varude arvestuse infosüsteem toetama kauba laost väljaandmisel käibemaksu eraldi kuluks kandmist. Tsentraliseeritud korras soetatud, üleandmisele kuuluvaid varusid (konto 108900) võib esialgselt kajastada koos käibemaksuga, kajastades käibemaksu eraldamise ja kuluks kandmise hiljem varude saaja raamatupidamises.»;

17) paragrahvi 35 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Osalusi avaliku sektori ja sidusüksustes kajastatakse kontorühmas 150, lähtudes RTJ 11 nõuetest.»;

18) paragrahvi 35 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes kajastatakse järgmiselt:
1) kui avaliku sektori üksus omab sihtasutuses või mittetulundusühingus valitsevat mõju (üldjuhul üle 50% hääleõigusest), kajastatakse osalust 100%-na;
2) kui avaliku sektori üksus omab sihtasutuses või mittetulundusühingus olulist mõju (üldjuhul 20–50% hääleõigusest), osalust ega ka finantsinvesteeringut bilansis ei kajastata (sissemaksed osaluse objekti sihtkapitali kajastatakse antud toetuste kuluna).

(6) Sihtasutused ja mittetulundusühingud, kelle juhtimises osaletakse alates 20%-lise hääleõigusega, kuid keda bilansis osalustena ei kajastata, avalikustatakse aastaaruandes, lisades informatsiooni sarnaselt osaluste kohta avaldatule.»;

19) paragrahvi 37 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui nõude allahindlus kajastati ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kontol, kuid hiljem selgub, et nõude laekumine on lootusetu, kantakse nii nõue kui ka selle allahindlus vastaval kontrakontol bilansist välja. Täiendavat kulu sel hetkel enam ei teki. Nõue loetakse lootusetuks, kui puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks või kui selle tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu. Riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise sise-eeskirjas määratakse, kes omab õigust kinnitada nõuete lootusetuks kandmist.»;

20) paragrahvi 37 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 38 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Varude kajastamisel lähtutakse RTJ 4 põhimõtetest. Erinõudena kajastatakse varude soetamisel lisandunud mittetagastatavad maksud ja lõivud kuludes kontogrupis 6010, arvestades üldeeskirja § 33 lõiget 4.»;

22) paragrahvi 44 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Põhivara tasuta võõrandamist kajastab võõrandaja juhul, kui seda ei saa lugeda osaluse või finantsinvesteeringu soetamiseks, mitterahalise sihtfinantseerimisena (v.a riigiraamatupidamiskohustuslase üksuste vahelised siirded), eemaldades vara bilansist ja kajastades selle jääkväärtuse kontol 450200. Kui mitterahalise sihtfinantseerimise saaja on samas avaliku sektori üksus, võtab ta arvele põhivara ja mitterahalise sihtfinantseerimise kontol 257000 või 350200 põhivara õiglases väärtuses või kui see ei ole teada, üleandja poolt näidatud jääkväärtuses. Kui põhivara õiglane väärtus on teada, kajastab vara võõrandaja eelnevalt varade ümberhindluse õiglasele väärtusele juhul, kui see on nõutav üldeeskirja § 45 alusel.

(4) Põhivara tasuta kasutusse andmist käsitletakse kui rendile andmist (RTJ 9). Kui vara anti tasuta kasutusse perioodiks, mis ületab 75% vara järelejäänud kasulikust elueast, loetakse tehing oma sisult kapitalirendiks. Kuna tasuta rendile andmisel kapitalirendinõuet ega -kohustust ei teki, kajastatakse tehingut mitterahalise sihtfinantseerimisena (v.a riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelised siirded) rendile andja põhivara jääkväärtuses. Põhivara tasuta kasutusse andja eemaldab vara bilansist ja kajastab selle jääkväärtuse kontol 450200, ning peab vara kohta edaspidi arvestust bilansiväliselt. Kui rentnik on samas avaliku sektori üksus, võtab ta arvele põhivara ja saadud sihtfinantseerimise kontol 257000 või 350200 kas põhivara õiglases väärtuses või vastaspoole poolt näidatud põhivara jääkväärtuses, kui õiglane väärtus ei ole teada. Kui põhivara õiglane väärtus on teada, kajastab vara võõrandaja eelnevalt varade ümberhindluse õiglasele väärtusele juhul, kui see on nõutav üldeeskirja § 45 alusel.»;

23) paragrahvi 49 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Muutusi netovara reservides kajastatakse ümberklassifitseerimisena ühelt netovara kirjelt teisele (peamiselt reservi ja akumuleeritud tulemi vahel). Seetõttu kajastatakse tehinguid, millega kaasneb reservide muutumine, aruandeperioodi jooksul tavapäraselt, sealhulgas tulude ja kulude kontodel, kui tehingu tulemusena muutus aruandeperioodi tulem. Hiljemalt aruandeperioodi lõpul koostatakse arvestused, mille alusel korrigeeritakse reserve ja akumuleeritud tulemit nende tehingute alusel, mille korral oli ühtlasi nõutav reservide suurenemine või vähenemine. Aastaaruande kinnitamisel või peale aastaaruande kinnitamist otsustatud vastava aasta aruandeperioodi tulemist reservidesse suunatava osa jaotamine kajastatakse järgmisel aruandeaastal.

(2) Riigi netovara reservid kajastatakse Rahandusministeeriumi bilansis. Seetõttu koostab Rahandusministeerium reservide moodustamise ja kulutamise arvestused, võttes arvesse ka teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt riigikassasse laekunud tulud, mis kuuluvad kandmisele reservidesse, ja riigikassast tasutud kulud, mis kuuluvad katmisele reservide arvel, jaotades vastava aruandeperioodi tulemi sama aruandeperioodi aruandes reservidesse.»;

24) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Riigimetsa Majandamise Keskus koostab ja Keskkonnaministeerium kinnitab oma bilansis kajastatava metsa väärtuse hindamiseks eraldi korra, millega Riigimetsa Majandamise Keskusele kehtestatakse nii metsa väärtuse arvestamiseks kasutatav metoodika kui ka metsa koguste ja muude metsa väärtuse hindamisel arvessevõetavate näitajate fikseerimise protseduurid ja koostatavad dokumendid. Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt majandatavat metsa inventeeritakse selleks ettenähtud korra alusel aastaringselt arvestusega, et inventeerimisandmed metsa koguste ja seisukorra kohta ei oleks vanemad kui kümme aastat.»;

25) paragrahvi 51 lõikes 1 esitatud tabeli viimane rida:

Saldoandmikke esitavate avaliku sektori üksuste omavahelised saldod Igakvartaalselt võrdlus e-posti teel

sõnastatakse järgmiselt:

Saldoandmikke esitavate avaliku sektori üksuste omavahelised saldod Kvartaalselt saldoandmike infosüsteemi päringute alusel, vajadusel täiendavalt e-posti teel omavahelise kirjavahetuse alusel

26) paragrahvi 52 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Saldoandmikke esitavad avaliku sektori üksused võrdlevad iga kvartali lõpu seisuga omavahelisi saldosid. Selleks kasutatakse peale saldoandmiku esitamist saldoandmike infosüsteemi saldode võrdlemise ja ridade võrdlemise päringuid. Kui saldoandmiku esitaja eeldab, et saldoandmikus võib tõenäoliselt esineda vahesid teiste üksustega, ennetatakse seda saldode võrdluse taotluse esitamisega teisele saldoandmiku esitajale enne saldoandmiku esitamise tähtaja saabumist. Sel juhul saadab üksus, kes leiab, et saldosid on vaja eelnevalt võrrelda, teisele poolele e-posti teel oma saldod ja jääb ootama teise poole vastust. Teine pool on kohustatud järelepärimisele e-posti teel vastama koos omapoolsete saldode esitamisega. Vahede korral peetakse e-posti teel kirjavahetust kuni vahede likvideerimiseni. Kui võrdlejad jäävad omavaheliste saldode suhtes erimeelsusele, teatatakse sellest Rahandusministeeriumile. Rahandusministeeriumi poolt pakutava lahenduse alusel vahe parandatakse. Vahesid, mille suurus on väiksem kui 1000 kr, ei pea parandama, v.a juhul, kui vahed on ühe ja sama konsolideerimisgrupi sisesed, mille korral saldoandmike esitajate tehingupartneri koodide neli esimest numbrit on samad riigiraamatupidamiskohustuslaste konsolideerimisgruppide korral või kolm esimest numbrit on samad ülejäänud konsolideerimisgruppide korral. Niisugustes konsolideerimisgruppides võib konsolideeriv üksus kehtestada lubatud vahe piirmäära arvestusega, et see ei tohi olla suurem kui 1000 kr.».

§ 2. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 1 «Kontode koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) pärast kontot 153259 «Ebatõenäoliselt laekuvad järelmaksunõuded põhivara müügi eest (miinus)» lisatakse uus kontogrupp 1535 ja konto 153556 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      1535     Nõuded toetuste eest        
          153556 Saamata sihtfinantseerimine nõutav   nõutav  

2) pärast kontot 253095 «Maksuvõlalt arvestatud intressikohustused» lisatakse uus kontogrupp 2535 ja konto 253550 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      2535     Toetuste andmise kohustused        
          253550 Sihtfinantseerimise kohustused nõutav   nõutav  

3) rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          253800 Liitumistasude amortiseerimata jääk                                 

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          253800 Liitumistasude amortiseerimata jääk nõutav*     nõutav

4) konto 257100 «Välisabi põhivara soetamiseks (soetusmaksumus)» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks (soetusmaksumus)»;

5) konto 257180 «Välisabi kogunenud kulum» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise kogunenud kulum»;

6) konto 257200 «Välisabi kaasfinantseerimine põhivara soetamiseks (soetusmaksumus)» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetamiseks (soetusmaksumus)»;

7) konto 257280 «Välisabi kaasfinantseerimise kogunenud kulum» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise kogunenud kulum»;

8) konto 350020 «Välisabi tegevuskuludeks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks»;

9) konto 350030 «Välisabi vahendamine tegevuskuludeks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks»;

10) konto 350040 «Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks»;

11) konto 350050 «Välisabi kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks»;

12) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350050 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350060 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
          350070 Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  

13) rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav             

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav   nõutav

14) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350210 Kodumaise sihtfinantseerimise
vahendamine põhivara soetuseks
nõutav nõutav                      

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350220 Välismaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
nõutav nõutav nõutav nõutav

15) konto 350230 «Välisabi vahendamine põhivara soetuseks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks»;

16) rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350240 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350240 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav nõutav

17) konto 350250 «Välisabi kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks»;

18) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350250 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350260 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
          350270 Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  

19) konto 450030 «Välisabi vahendamine tegevuskuludeks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks»;

20) konto 450040 «Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks»;

21) konto 450050 «Välisabi kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks»;

22) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          450050 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          450060 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
          450070 Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  

23) konto 450230 «Välisabi vahendamine põhivara soetuseks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks»;

24) konto 450240 «Välisabi kaasfinantseerimine põhivara soetuseks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks»;

25) konto 450250 «Välisabi kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks» nimetus asendatakse nimetusega «Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks»;

26) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          450250 Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

               450260 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  
          450270 Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega) nõutav nõutav nõutav  

27) pärast rida:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          900420 Noorempolitseiametnikud   nõutav    

lisatakse uus kontogrupp 9008 ja uus konto 900800 järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      9008     Koosseisuvälised töötajad        
          900800 Koosseisuvälised töötajad   nõutav    

28) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      3239   323900 EDASIANTAV TULU JA TULU KULUDE EDASIANDMISEST nõutav nõutav    
      5549   554900 Edasiantav kulu ja kulu tulude edasiandmisest nõutav nõutav    

§ 3. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 2 «Tehingupartnerite koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) Vabariigi Valimiskomisjoni (tehingupartneri kood 001002) registreerimisnumber «01359654» asendatakse registreerimisnumbriga «70008256»;

2) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
006004 70004873 Riigi Teataja Kirjastus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
006004 70004873 Riigi Teataja Kirjastus 31.12.2003 31.12.2006

3) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
    Riigiinternaatkoolid    

lisatakse järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007080 70005660 Haapsalu Sanatoorne Internaatkool 01.01.2007  
007080 70004471 Kaagvere Erikool 01.01.2007  
007080 70006197 Kammeri Kool 01.01.2007  
007080 70005677 Porkuni Kool 01.01.2007  
007080 70004040 Puiatu Erikool 01.01.2007  
007080 70003885 Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool 01.01.2007  
007080 70004488 Tapa Erikool 01.01.2007  
007080 70004264 Tartu Emajõe Kool 01.01.2007  
007080 70004034 Tartu Hiie Kool 01.01.2007  
007080 70002934 Raikküla Kool 01.01.2007  
007080 70002058 Kallemäe Kool 01.01.2007  
007080 70002041 Orissaare Internaatkool 01.01.2007  
007080 70003033 Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool 01.01.2007  
007080 70003023 Kosejõe Kool 01.01.2007  
007080 70004420 Ahtme Kool 01.01.2007  
007080 70001202 Päinurme Internaatkool 01.01.2007  
007080 70006116 Palivere Eriinternaatkool 01.01.2007  
007080 70004784 Vaeküla Kool 01.01.2007  
007080 70001828 Kaelase Kool 01.01.2007  
007080 70002785 Helme Sanatoorne Internaatkool 01.01.2007  
007080 70004293 Valga Internaatkool 01.01.2007  
007080 70002822 Lahmuse Eriinternaatkool 01.01.2007  
007080 70003069 Ämmuste Kool 01.01.2007  
007080 70003603 Urvaste Eriinternaatkool 01.01.2007  
007080 70003626 Vastseliina Internaatkool 01.01.2007  

4) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007081 70005660 Haapsalu Sanatoorne Internaatkool 31.12.2003  
007082 70004471 Kaagvere Erikool 31.12.2003  
007083 70006197 Kammeri Kool 31.12.2003  
007084 70005677 Porkuni Kool 31.12.2003  
007085 70004040 Puiatu Erikool 31.12.2003  
007086 70003885 Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool 31.12.2003  
007087 70004488 Tapa Erikool 31.12.2003  
007088 70004264 Tartu Emajõe Kool 31.12.2003  
007089 70004034 Tartu Hiie Kool 31.12.2003  
00708A 70002934 Raikküla Kool 31.12.2003  
00708B 70002058 Kallemäe Kool 31.12.2003  
00708C 70002041 Orissaare Internaatkool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007081 70005660 Haapsalu Sanatoorne Internaatkool 31.12.2003 31.12.2006
007082 70004471 Kaagvere Erikool 31.12.2003 31.12.2006
007083 70006197 Kammeri Kool 31.12.2003 31.12.2006
007084 70005677 Porkuni Kool 31.12.2003 31.12.2006
007085 70004040 Puiatu Erikool 31.12.2003 31.12.2006
007086 70003885 Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool 31.12.2003 31.12.2006
007087 70004488 Tapa Erikool 31.12.2003 31.12.2006
007088 70004264 Tartu Emajõe Kool 31.12.2003 31.12.2006
007089 70004034 Tartu Hiie Kool 31.12.2003 31.12.2006
00708A 70002934 Raikküla Kool 31.12.2003 31.12.2006
00708B 70002058 Kallemäe Kool 31.12.2003 31.12.2006
00708C 70002041 Orissaare Internaatkool 31.12.2003 31.12.2006

5) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008001 70000898 JUSTIITSMINISTEERIUM 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008001 70004235 Andmekaitse Inspektsioon 14.02.2007  

6) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008045 70001099 Pärnu Vangla 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008045 70001099 Pärnu Vangla 31.12.2003 15.01.2007

7) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011045 70005176 Viljandi Draamateater Ugala 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011045 70005176 Viljandi Draamateater Ugala 31.12.2003 31.03.2007

8) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011050 70000964 Eesti Olümpia ja Õppetreeningkeskus Tehvandi 31.12.2003 01.03.2005

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011051 70001797 Jõulumäe Tervisekeskus 01.02.2007  

9) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014001 70000272 RAHANDUSMINISTEERIUM 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014001 70003170 Riigihangete Amet 01.01.2007  

10) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014002 70003170 Riigihangete Amet 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014002 70003170 Riigihangete Amet 31.12.2003 31.12.2006

11) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015007 70004235 Andmekaitse Inspektsioon 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015007 70004235 Andmekaitse Inspektsioon 31.12.2003 14.02.2007

12) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015010 70002452 Harju Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015010 70002466 Harjumaa Muuseum 01.01.2007  

13) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015011 70001834 Hiiu Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015011 70001857 Hiiumaa Muuseum 01.01.2007  
015011 70001871 Kõpu Internaatkool 01.01.2007  

14) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015012 70001449 Ida-Viru Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015012 70004442 Iisaku Muuseum 01.01.2007  

15) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015013 70004117 Jõgeva Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015013 70004137 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 01.01.2007  
015013 70004146 Kiigemetsa Kool 01.01.2007  

16) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015014 70001188 Järva Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015014 70001225 Järvamaa Muuseum 01.01.2007  

17) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015015 70004301 Lääne Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015015 70006091 Läänemaa Muuseum 01.01.2007  
015015 70006105 Rannarootsi Muuseum 01.01.2007  

18) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015017 70002093 Põlva Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015017 70002124 Põlva Talurahvamuuseum 01.01.2007  

19) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015018 70000603 Pärnu Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015018 70001811 Pärnu Muuseum 01.01.2007  

20) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015019 70002880 Rapla Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015019 70002911 Mahtra Talurahvamuuseum 01.01.2007  

21) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015020 70002006 Saare Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015020 70002029 Saaremaa Muuseum 01.01.2007  

22) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015021 70000622 Tartu Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015021 70002325 Tartumaa Muuseum 01.01.2007  

23) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015022 70002727 Valga Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015022 70002762 Valga Muuseum 01.01.2007  

24) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015023 70002791 Viljandi Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015023 70002874 Viljandi Muuseum 01.01.2007  

25) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015024 70003589 Võru Maavalitsus 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015024 70003632 Dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 01.01.2007  

26) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015036 70005269 Valga Piirivalvepiirkond 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015036 70005269 Valga Piirivalvepiirkond 31.12.2003 31.12.2006

27) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015040 70005281 Piirivalvelaevade Üksikdivisjon 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015040 70005281 Piirivalvelaevade Üksikdivisjon 31.12.2003 31.12.2006

28) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015041 70004844 Muraste Piirivalvekool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015041 70004844 Muraste Piirivalvekool 31.12.2003 31.08.2006

29) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015043 70005358 Neeme Piirivalvekoerte Kool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015043 70005358 Neeme Piirivalvekoerte Kool 31.12.2003 31.08.2006

30) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015044 70005341 Piirivalve Keskhooldebaas 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015044 70005341 Piirivalve Keskhooldebaas 31.12.2003 31.12.2006

31) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016001 70001952 SOTSIAALMINISTEERIUM 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016001 70003491 Riikliku Lepitaja Kantselei 01.01.2007  
016001 70004494 Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus 01.01.2007  
016001 70005163 Kemikaalide Teabekeskus 01.01.2007  

32) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016008 70003491 Riikliku Lepitaja Kantselei 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016008 70003491 Riikliku Lepitaja Kantselei 31.12.2003 31.12.2006

33) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016010 70003520 Eesti Meditsiiniraamatukogu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016010 70003520 Eesti Meditsiiniraamatukogu 31.12.2003 12.04.2007

34) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016011 70004494 Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016011 70004494 Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus 31.12.2003 31.12.2006

35) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016012 70005163 Kemikaalide Teabekeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016012 70005163 Kemikaalide Teabekeskus 31.12.2003 31.12.2006

36) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016016 70003543 Eesti Kardioloogia Instituut 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016016 70003543 Eesti Kardioloogia Instituut 31.12.2003 28.02.2007

37) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
020002 70002466 Harjumaa Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastataksesõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
020002 70002466 Harjumaa Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

38) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
020007 70002489 Paunküla Hooldekodu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
020007 70002489 Paunküla Hooldekodu 31.12.2003 30.09.2006

39) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
021003 70001857 Hiiumaa Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastataksesõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
021003 70001857 Hiiumaa Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

40) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
021005 70001871 Kõpu Internaatkool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
021005 70001871 Kõpu Internaatkool 31.12.2003 31.12.2006

41) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
022004 70004442 Iisaku Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
022004 70004442 Iisaku Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

42) read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
023003 70004146 Kiigemetsa Kool 31.12.2003  
023004 70004137 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
023003 70004146 Kiigemetsa Kool 31.12.2003 31.12.2006
023004 70004137 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 31.12.2003 31.12.2006

43) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
024002 70001225 Järvamaa Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
024002 70001225 Järvamaa Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

44) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
025004 70006091 Läänemaa Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
025004 70006091 Läänemaa Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

45) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
025008 70006105 Rannarootsi Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
025008 70006105 Rannarootsi Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

46) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
027004 70002124 Põlva Talurahvamuuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
027004 70002124 Põlva Talurahvamuuseum 31.12.2003 31.12.2006

47) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
028002 70001797 Jõulumäe Tervisekeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
028002 70001797 Jõulumäe Tervisekeskus 31.12.2003 31.01.2007

48) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
028005 70001811 Pärnu Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
028005 70001811 Pärnu Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

49) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
029002 70002911 Mahtra Talurahvamuuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
029002 70002911 Mahtra Talurahvamuuseum 31.12.2003 31.12.2006

50) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
030006 70002029 Saaremaa Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
030006 70002029 Saaremaa Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

51) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031007 70002325 Tartumaa Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031007 70002325 Tartumaa Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

52) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
032005 70002762 Valga Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
032005 70002762 Valga Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

53) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
033005 70002874 Viljandi Muuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
033005 70002874 Viljandi Muuseum 31.12.2003 31.12.2006

54) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
034002 70003632 Dr F. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
034002 70003632 Dr F. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 31.12.2003 31.12.2006

55) tehingupartneri 104118 «Tallinna Magdaleena Lasteaed-Algkool» nimetus asendatakse nimetusega «Tallinna Magdaleena Lastead»;

56) tehingupartneri 104126 «Tallinna Üldgümnaasium» nimetus asendatakse nimetusega «Tallinna Kristiine Gümnaasium»;

57) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104135 75016929 Tallinna Noorte Spordikeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104135 75016929 Tallinna Noorte Spordikeskus 31.12.2003 31.12.2006

58) tehingupartneri 104159 «Tallinna Paekaare Lasteaed-Algkool» nimetus asendatakse nimetusega «Tallinna Lasteaed Kirsike»;

59) tehingupartneri 104160 «Tallinna Laagna Lasteaed-Algkool» nimetus asendatakse nimetusega «Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool»;

60) tehingupartneri 104162 «Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkool» nimetus asendatakse nimetusega «Tallinna Lasteaed Delfiin»;

61) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104174 75018466 Tallinna 63. Põhikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104174 75018466 Tallinna 63. Põhikool 31.12.2003 31.08.2007

62) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104177 75016711 Tallinna Valdeku Gümnaasium 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104177 75016711 Tallinna Valdeku Põhikool 31.12.2003 31.08.2007

63) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104179 75016639 Tallinna Hiiu Põhikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
104179 75016639 Tallinna Hiiu Põhikool 31.12.2003 31.08.2006

64) tehingupartneri 104185 «Sõle Gümnaasium» nimetus asendatakse nimetusega «Sõle Põhikool»;

65) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041A4 75018087 Lastesõim Aasalill 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041A4 75018087 Lastesõim Aasalill 31.12.2003 28.02.2007

66) tehingupartneri 1041D5 «Tallinna Kõneravi-Lasteaed Kannike» nimetus asendatakse nimetusega «Tallinna Kannikese Lasteaed»;

67) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041M3 75032940 Tallinna Lauliku Lasteaed 16.06.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041M4 75034904 Tallinna Kelmiküla Lasteaed 01.09.2007  

68) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
106106 75016119 Salme Kultuurikeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
106106 75016119 Salme Kultuurikeskus 31.12.2003 31.12.2006

69) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
106113 75016220 Kultuurikeskus Lindakivi 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
106113 75016220 Kultuurikeskus Lindakivi 31.12.2003 31.12.2006

70) tehingupartneri 106114 «Tallinna Vene Kultuurikeskus» nimetus asendatakse nimetusega «Vene Kultuurikeskus»;

71) tehingupartneri 111103 «MA Pirita Velodroom» nimetus asendatakse nimetusega «Pirita Spordikeskus»;

72) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
111106 75016332 Kristiine Sport 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
111107 75016929 Tallinna Noorte Spordikeskus 01.01.2007 31.08.2007

73) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
118102 75018802 Lasnamäe Spordikompleks 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
118103 75016220 Kultuurikeskus Lindakivi 01.01.2007  

74) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
122103 75018839 Paljassaare Sotsiaalmaja 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
122104 75016119 Salme Kultuurikeskus 01.01.2007  

75) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
123104 75021244 Tallinna Botaanikaaed 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
124101 75034502 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet 01.01.2007  

76) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144101 75011501 Maardu Spordihoone 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144101 75011501 Maardu Spordihoone 31.12.2003 31.03.2006

77) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144101 75011524 Lasteaed Sipsik 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144101 75033827 Maardu Kalmistu 01.04.2006  

78) tehingupartneri 175101 «Jõhvi Linna Sotsiaalmaja» nimetus asendatakse nimetusega «Jõhvi Sotsiaalmaja»;

79) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
177101 75009036 Kiviõli Vene Gümnaasium 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
177101 75034264 Kiviõli Noortekeskus 01.08.2006  

80) tehingupartneri 179109 «3. Keskkool» nimetus asendatakse nimetusega «Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium»;

81) read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185141 75009154 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus 31.12.2003  
185142 75024277 Narva Lastevarjupaik 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185141 75009154 Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus 31.12.2003 31.12.2006
185142 75024277 Narva Lastevarjupaik 31.12.2003 31.12.2006

82) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
220101 75003246 Jõgeva Linnavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
220101 75034548 Jõgeva Linnavolikogu Kantselei 18.01.2007  

83) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
220111 75004168 Jõgeva Spordikeskus Virtus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
220111 75004168 Jõgeva Spordikeskus Virtus 31.12.2003 27.12.2006

84) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240104 75012860 Haapsalu Kultuurikeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240104 75012860 Haapsalu Kultuurikeskus 31.12.2003 31.12.2006

85) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
247102 75011725 Oru Hooldekodu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
247102 75011725 Oru Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2006
õ. 15.11.2007 13:14

86) read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
248102 75022508 Ridala Põhikool 31.12.2003  
248103 75022491 Asuküla Algkool 31.12.2003  
248104 75022485 Uuemõisa Algkool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
248102 75022508 Ridala Põhikool 31.12.2003 30.06.2007
248103 75022491 Asuküla Algkool 31.12.2003 30.06.2007
248104 75022485 Uuemõisa Algkool 31.12.2003 31.12.2006

87) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310101 75000064 Pärnu Linnavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310101 75034873 Pärnu Linnavolikogu Kantselei 01.07.2007  

88) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310101 75000242 Pärnu Slaavi Põhikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310101 75000242 Pärnu Slaavi Põhikool 31.12.2003 01.09.2007

89) tehingupartneri 310101 «Puuetega Isikute Hoolekandekeskus» nimetus asendatakse nimetusega «Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus»;

90) tehingupartneri 310101 «Pärnu Linnaorkester» nimetus asendatakse nimetusega «Pärnu Filharmoonia»;

91) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
321102 75001626 Vändra Gümnaasium 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
321102 75001626 Vändra Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2006

92) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
357101 75009196 Põlva Spordikool 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
357101 75034229 Põlva Linna Haldusteenistus 01.01.2007  

93) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
374103 75027867 Kohila Koolituskeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
374103 75027867 Kohila Koolituskeskus 31.12.2003 31.12.2006

94) read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
377101 75023094 Järvakandi Põhikool 31.12.2003  
377101 75023102 Kabala Põhikool 31.12.2003  
377101 75023088 Raikküla Põhikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
377101 75023094 Järvakandi Põhikool 31.12.2003 31.12.2004
377101 75023102 Kabala Põhikool 31.12.2003 31.12.2004
377101 75023088 Raikküla Põhikool 31.12.2003 31.12.2004

95) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402109 75024604 Kuressaare Vanalinna Kool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402109 75024604 Kuressaare Vanalinna Kool 31.12.2003 31.08.2006

96) read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402117 75023355 Saare Maakonna Keskraamatukogu 31.12.2003  
402118 45001592 Kuressaare Kultuurikeskus 31.12.2003  
402118 75027962 Kuressaare Kultuurivara 31.12.2003  
402118 75024573 Kuressaare Raegalerii 31.12.2003  
402119 75024550 Kuressaare Linnateater 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402117 75023355 Saare Maakonna Keskraamatukogu 31.12.2003 30.04.2007
402118 45001592 Kuressaare Kultuurikeskus 31.12.2003 30.04.2007
402118 75027962 Kuressaare Kultuurivara 31.12.2003 30.04.2007
402118 75024573 Kuressaare Raegalerii 31.12.2003 30.04.2007
402119 75024550 Kuressaare Linnateater 31.12.2003 30.04.2007

97) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
530102 75015864 Abja Gümnaasium 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
530102 75015864 Abja Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2006

98) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560101 75005699 Tõrva Linnavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560101 75005794 Tõrva Linnahoolduse Asutus 01.05.2007  

99) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
570101 75010430 Antsla Teenus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
570101 75010430 Antsla Teenus 31.12.2003 30.06.2004

100) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581101 75019980 Võru Linnavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581101 75034436 Nöörimaa Tugikodu 01.01.2007  

101) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
603202 74002026 Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut 29.08.2005  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
603202 74002026 Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut 29.08.2005 29.06.2007

102) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
630201 74000062 Eesti Televisioon 31.12.2003  
631201 74000010 Eesti Raadio 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
630201 74000062 Eesti Televisioon 31.12.2003 31.05.2007
631201 74000010 Eesti Raadio 31.12.2003 31.05.2007

103) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
634201 74001328 Eesti Kultuurkapital 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
635201 74002322 Eesti Rahvusringhääling 01.06.2007  

104) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007307 90000722 SA Eesti Kutsehariduse Reform 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007307 90000722 SA Eesti Kutsehariduse Reform 31.12.2003 18.09.2006

105) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100304 90009231 SA Tallinna Ettevõtlusinkubaator 12.07.2006  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100305 90009424 SA Tallinn 2011    

106) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100305 90009424 SA Tallinn 2011    

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135301 90009370 Keila Hariduse SA 01.03.2007  

107) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185301 90003404 Narva Linnaelamu SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185302 80197100 MTÜ Narva Spordikeskus 31.12.2006  

108) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
187302 80197710 MTÜ Püssi Päevakeskus    

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
187302 80197710 MTÜ Püssi Päevakeskus 01.01.2004  

109) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
187302 80197710 MTÜ Püssi Päevakeskus 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
220301 90001440 SA Betti Alveri Fond 01.07.2006  
220302 90007974 SA Jõgeva Sport 13.11.2006  
220303 90007997 SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja 26.10.2006  

110) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
230301 80169291 SA Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
230301 80169291 Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus 31.12.2003 31.12.2006

111) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
230302 90007603 SA Kalevipoja Koda 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
231301 90008040 Tabivere Valla Kultuuri ja Vaba Aja Arendamise SA 08.06.2007  

112) read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310301 90004875 Pärnu Ühisgümnaasiumi SA 18.10.2005  
310302 90004869 Pärnu Koidula Gümnaasiumi SA 17.10.2005  
310303 90004906 Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi SA 01.08.2006  
310304 90004935 Pärnu Vanalinna Põhikooli SA 01.08.2006  
310305 90004912 Pärnu Hansagümnaasiumi SA 01.08.2006  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310301 90004875 Pärnu Ühisgümnaasiumi SA 18.10.2005 31.07.2007
310302 90004869 Pärnu Koidula Gümnaasiumi SA 17.10.2005 31.07.2007
310303 90004906 Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi SA 01.08.2006 31.07.2007
310304 90004935 Pärnu Vanalinna Põhikooli SA 01.08.2006 31.07.2007
310305 90004912 Pärnu Hansagümnaasiumi SA 01.08.2006 31.07.2007

113) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310305 90004912 Pärnu Hansagümnaasiumi SA 01.08.2006 31.07.2007

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310306 90005024 Pärnu Koolide SA 31.07.2007  

114) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
362301 90007477 SA Veriora Noortekas 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
376301 90004929 SA Loodna Vabaajakeskus 01.07.2006  

115) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546301 90002043 Viljandi Linna Energeetika SA 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546301 90002043 Viljandi Linna Energeetika SA 31.12.2003 31.12.2006

116) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587303 90003367 SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587304 90003568 SA Põhja-Eesti Turism 26.06.2006  

117) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588315 80235668 MTÜ Paide-Türi Rahvajooks 03.05.2006  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588315 80235668 MTÜ Paide-Türi Rahvajooks 03.05.2006 31.12.2006

118) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
589311 80229484 MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus 17.11.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
589312 80169291 SA Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus 01.01.2007  

119) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
592302 90004065 SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
592303 80236047 MTÜ Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator 01.09.2007  

120) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599301 80194583 MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599302 80240942 MTÜ Võrumaa Tehnoloogiainkubaator 17.10.2006  

121) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599312 90007721 SA Võru Pensionäride Päevakeskus 31.02.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
602301 90007980 SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond 21.11.2006  

122) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007401 10028092 AS Imanta Hariduskeskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007402 11259051 OÜ EITSA Kinnisvara 01.06.2006  

123) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012401 40003824046 SIA E.Energy 01.09.2006  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012401 5606 Oil Shale of Jordan Company 05.11.2006  
012401 300649187 UAB Lumen Balticum 19.02.2007  
012401 11336737 AS Narva Õlitehas 19.04.2007  

124) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012422 10706362 Edi Vektor AS 31.12.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012422 10706362 Edi Vektor AS 31.12.2004 02.10.2006

125) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012426 11206785 AS Tallinn Airport GH 31.12.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012427 10281796 AS Eesti Raudtee 01.01.2007  
012428 10592970 OÜ Elektrikontrollikeskus 01.05.2007  

126) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013404 10433711 OÜ Areto 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013404 10433711 OÜ Areto 31.12.2003 21.03.2007

127) tehingupartneri 016401 «AS Medis» nimetus asendatakse nimetusega «AS Hoolekandeteenused»;

128) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
017401 10860657 Lembitu Hotell AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
017401 10860657 Lembitu Hotell AS 31.12.2003 10.05.2007

129) tehingupartneri 133403 «Loo Soojus OÜ» nimetus asendatakse nimetusega «OÜ Jõelähtme Varahaldus»;

130) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
139401 10412815 U-M Soojus OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
139402 10917886 OÜ Kose Vesi 01.10.2006  

131) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
140401 10462015 Kolga Soojus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
140401 10462015 Kolga Soojus OÜ 31.12.2003 28.02.2007

132) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
141402 10454601 Habaja Elamu OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
141402 10454601 Habaja Elamu OÜ 31.12.2003 30.06.2007

133) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144406 11123303 Komplex Hoolduse OÜ 31.03.2005  

muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144406 11123303 Komplex Hoolduse OÜ 31.03.2005 31.12.2006

134) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154405 10942009 OÜ Viimsi Tehnoabi 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154406 10874711 OÜ Haabneeme Lasteaed 01.01.2006  

135) tehingupartneri 175402 «Jõhvi Linnavara Haldus OÜ» nimetus asendatakse nimetusega «OÜ Jõhvi Varahaldus»;

136) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185406 10369373 Narva Vesi AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185407 11336157 OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus 27.03.2007  

137) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213403 10652436 Türi Linnavara OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213404 10672172 Oisu Vesi OÜ 01.11.2006  

138) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228402 10833310 Põltsamaa Tervis OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228402 10833310 Põltsamaa Tervis OÜ 31.12.2003 27.09.2006

139) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
271403 10200680 Tamsalu Valla Kommunaal OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
271403 10200680 Tamsalu Valla Kommunaal OÜ 01.01.2006 31.07.2006

140) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
273403 10453079 Soveska OÜ 01.01.2006  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
273403 10453079 Soveska OÜ 01.01.2006 31.08.2006

141) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
277401 10054126 Pandivere Vesi OÜ 01.10.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
300401 11321629 OÜ Are Vesi 08.12.2006  

142) tehingupartneri 312401 «Sauga Soojus AS» nimetus asendatakse nimetusega «AS Sauga Varahaldus»;

143) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
319401 10275577 SuFe OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
319402 11158307 OÜ Tõstamaa Sadam 22.06.2007  

144) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402405 10968872 Saaremaa Golfi AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402406 11363639 OÜ Saaremaa Prügila 05.04.2007  

145) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
410401 10443247 Pihtla Vesi OÜ 31.12.2003 31.12.2005

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
412401 11393528 Ruhnu Teenusd OÜ 17.05.2007  

146) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
413401 10357571 Salme SVK OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
431401 10255847 OÜ Elva Soojus 03.01.2007  

147) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446410 10881255 Kutsehariduse Halduse OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446410 10881255 Kutsehariduse Halduse OÜ 31.12.2003 31.12.2006

148) read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446415 10037688 Eesti Veevärk AS 01.01.2004  
446416 10845129 Eesti Veevärk Konsultatsioon AS 01.01.2004  
446417 10844638 Eesti Veevärk Tehnika AS 01.01.2004  
446418 10172481 Nõo Veevärk AS 01.01.2004  
446419 10466194 Rapla Vesi AS 01.01.2004  
446420 10058064 OÜ Veka Inseneribüroo 06.12.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446415 10037688 Eesti Veevärk AS 01.01.2004 30.06.2006
446416 10845129 Eesti Veevärk Konsultatsioon AS 01.01.2004 30.06.2006
446417 10844638 Eesti Veevärk Tehnika AS 01.01.2004 30.06.2006
446418 10172481 Nõo Veevärk AS 01.01.2004 30.06.2006
446419 10466194 Rapla Vesi AS 01.01.2004 30.06.2006
446420 10058064 OÜ Veka Inseneribüroo 06.12.2004 30.06.2006

149) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
449402 10768044 OÜ Baarikson 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
449402 10768044 OÜ Baarikson 31.12.2003 30.06.2006

150) read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542403 10216735 Suure-Jaani Hooldus OÜ 01.01.2006  
542404 10334378 Olustvere Soojus OÜ 01.01.2006  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542403 11351613 AS Suure-Jaani Haldus 01.01.2006  
542404 10334378 Olustvere Soojus OÜ 01.01.2006 31.12.2006

151) tehingupartneri 543401 «Mustla Soojus OÜ» nimetus asendatakse nimetusega «OÜ Tarvastu Varad»;

152) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
538401 10002709 Paistu Soojus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
538401 10002709 Paistu Soojus OÜ 31.12.2003 02.07.2007

153) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
551401 10473337 Hummuli Ambulatoorium OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
551401 10473337 Hummuli Ambulatoorium OÜ 31.12.2003 31.12.2005

154) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561403 10770518 Valga Haigla Apteek OÜ 31.12.2004 01.02.2006

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561403 10770518 Valga Haigla Apteek OÜ 31.12.2004  

155) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581403 10351812 Võru Soojus AS 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
584401 10301012 ERKAS Arendusteenuste OÜ 20.09.2006  
584402 11320682 Tartu ERKAS OÜ 23.01.2007  

156) tehingupartneri 592401 «Paikuse Jäätmehoolduskeskus OÜ» nimetus asendatakse nimetusega «OÜ PAIKRE»;

157) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
596412 10288769 AS Raadi Lennujaam 01.01.2004 31.07.2004

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
598401 11376524 Ühismajandamise OÜ 18.04.2007  

158) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
605406 10911369 Tartu Tehnoloogiapark OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
611401 11274568 OÜ MAS Systems 10.07.2006  

159) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011511 90003278 SA Virumaa Muuseumid 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011512 90008005 SA Ugala Teater 23.01.2007  

160) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016510 90009016 E-Tervise SA 14.11.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016511 90007945 SA Eesti Tervishoiu Pildipank 01.10.2006  

161) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100509 90008436 SA Tallinna Lauluväljak 30.03.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135501 90009499 SA Keila Leht 05.07.2007  

162) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185501 90003217 Narva Haigla SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185502 90003611 SA Narva Tööstuspark 09.07.2007  

163) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402505 90004779 SA Kuressaare Sõnumid 25.03.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402505 90004779 SA Kuressaare Sõnumid 25.03.2004 31.03.2007

164) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
550501 90001836 SA Balti Turismifond 01.01.2004 31.12.2004

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
560501 90008011 SA Tõrva Haigla 26.01.2007  

165) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561501 80190747 Kehtetu RTL 2006, 11, 198 – jõust. 3.02.2006 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561501 90007862 SA Terve Valgamaa 01.01.2006  

166) tehingupartneri 596505 «SA Peipsiveere Hooldusravikeskus» registreerimisnumber «90007448» asendatakse registreerimisnumbriga «90007968»;

167) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
655501 74000151 Audiitoritekogu 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
656501 74002233 Eesti Arengufond 01.12.2006  

168) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012601 10186632 Orica Eesti OÜ 31.12.2003  

169) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012603 10281796 AS Eesti Raudtee 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012603 10281796 AS Eesti Raudtee 31.12.2003 31.12.2006

170) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012604 11071658 AS Nordic Energy Link 29.09.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012605 10186632 Orica Eesti OÜ 31.12.2003  

171) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012606 1908655-03 NEL Finland OÜ 25.04.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012607 11309962 Eesti Digitaaltelevisiooni AS 24.10.2006  

172) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014602 10864457 AS FSF Lilleküla Jalgpallistaadion 10.02.2005  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014602 10864457 AS FSF Lilleküla Jalgpallistaadion 10.02.2005 31.12.2005

173) pärast rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135603 10783902 Keila Loodeosa Arenduse OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135604 11426771 Keila Alushariduse OÜ 30.01.2007  

174) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154602 10874711 OÜ Haabneeme Lasteaed 01.07.2005  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154602 10874711 OÜ Haabneeme Lasteaed 01.07.2005 31.12.2005

175) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213601 10672172 Oisu Vesi OÜ 01.01.2006  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213601 10672172 Oisu Vesi OÜ 01.01.2006 31.10.2006

176) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310602 10120461 Pärnu Sadam AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310602 10120461 Pärnu Sadam AS 31.12.2003 31.12.2006

177) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
357601 10289243 Põlva Reoveepuhasti AS 31.12.2003 31.12.2005

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
378601 10466194 Rapla Vesi AS 01.07.2006  

178) rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446603 10852419 OÜ Tampere Maja 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446603 10852419 OÜ Tampere Maja 31.12.2003 31.12.2006

179) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542601 10206795 Inselia OÜ 31.12.2003 28.10.2004

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
551601 10473337 Hummuli Ambulatoorium OÜ 01.01.2006  
599601 11285842 Pesuring OÜ 21.08.2006  

§ 4. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 4 «Allikate koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) koodi 29 «EAGGF Guarantee» nimetus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Nimetus
29 EAGF (Põllumajanduse otsetoetused)

2) pärast rida 31 «Transition Facility» lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Nimetus
32 EAFRD (Põllumajandus)

§ 5. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 5 «Rahavoo koodid» tehakse järgmine muudatus:

1) koodi 20 «Varade tasuta rendile andmine (kapitalirent) (saamine) nimetus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Nimetus
20 Varade, kohustuste ja netovara suurenemine seoses valitseva mõju tekkimisega

2) koodi 25 «Varade tasuta rendile andmine (kapitalirent) (üleandmine) nimetus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Nimetus
25 Varade, kohustuste ja netovara vähenemine seoses valitseva mõju kadumisega

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK


ÕIEND
Lugeda § 3 punktis 85 "Oru Hooldekeskus" asemel õigeks "Oru Hooldekodu".
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 31 punkt 2 ja rahandusministeeriumi 13. novembri 2007. a taotluskiri 8-5/15101

/otsingu_soovitused.json