Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse poolt kogutavate ja säilitatavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumentide loetelu, asenduskoduteenuse osutajale üle antavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumentide loetelu ning asenduskoduteenuse osutaja kohustuste täpsema sisu kehtestamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 80, 1381

Kohaliku omavalitsuse poolt kogutavate ja säilitatavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumentide loetelu, asenduskoduteenuse osutajale üle antavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumentide loetelu ning asenduskoduteenuse osutaja kohustuste täpsema sisu kehtestamine

Vastu võetud 16.10.2007 nr 66

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 157 lõigete 2 ja 4 ning § 158 lõike 6 alusel.

§ 1. Kohaliku omavalitsuse poolt kogutavate ja säilitatavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumendid

(1) Valla- või linnavalitsus kogub ja säilitab asenduskoduteenusel viibiva lapse kohta järgmised dokumendid või nende ärakirjad:
1) isikutunnistus, alla 15-aastasel Eesti kodanikul selle olemasolul;
2) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et lapse vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud või dokumendist, mis tõendab lapse vanemate viibimist eelvangistuses või vangistuses või kohtuotsuse ärakiri lapse vanemale eestkostja määramise kohta või vanema õiguste ära võtmise või lapse ära võtmise kohta ilma vanema õiguste äravõtmiseta;
3) «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 292 nimetatud alaealise isiku juhtumiplaan.

(2) Valla- või linnavalitsus kogub ja säilitab asenduskoduteenusel viibiva lapse kohta olemasolu korral järgmised dokumendid või nende ärakirjad:
1) sünnitunnistus;
2) pass;
3) dokumendid, mis sisaldavad andmeid lapse vara ja selle hooldaja kohta;
4) «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 22 ning selle alusel antud õigusakti kohaselt tehtud arstliku ekspertiisi komisjoni või ekspertarsti otsus puude määramise kohta;
5) kohtuotsuse ärakiri vanemalt elatise väljanõudmise kohta;
6) «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 21 alusel lapsele koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan;
7) muud dokumendid või nende ärakirjad, mis on seotud lapsele asenduskoduteenuse osutamisega.

§ 2. Asenduskoduteenuse osutajale antavad dokumendid

(1) Lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus annab «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 154 lõikes 2 nimetatud asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu osapooleks olevale asenduskoduteenuse osutajale üle § 1 lõike 1 punktis 1 ja § 1 lõike 2 punktis 4 nimetatud dokumendid ning § 1 lõike 2 punktides 2, 5 ja 6 nimetatud dokumentide ärakirjad.

(2) Valla- või linnavalitsus võib vajadusel anda «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 154 lõikes 2 nimetatud asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu osapooleks olevale asenduskoduteenuse osutajale üle teisi § 1 lõikes 2 nimetatud dokumente või nende ärakirju, kui see on vajalik asenduskoduteenuse halduslepingus kokku lepitud kohustuste täitmiseks.

§ 3. Asenduskoduteenuse osutaja kohustuste sisu asenduskoduteenuse osutamisel

«Sotsiaalhoolekande seaduse» § 158 lõike 5 punktides 1 ja 2 sätestatud asenduskoduteenuse osutaja kohustused hõlmavad:
1) lapse hooldamist, sealhulgas vajadusel lapse abistamist söömisel, liikumisel, riietumisel ja isiklikus hügieenis, haigestunud lapse põetamist, vajadusel tervishoiuteenuse või rehabilitatsiooniteenuse osutaja informeerimist last puudutavates küsimustes, vajadusel osalemist lapse rehabilitatsiooniplaanis toodud tegevuste läbiviimisel ning muid «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 154 lõikes 2 nimetatud asenduskoduteenuse osutamise halduslepingus kokkulepitud kohustusi;
2) lapse kasvatamist ja arendamist, sealhulgas lapsele soodsa ja lapsesõbraliku kasvukeskkonna loomist, lapsele arenguvõimaluste, lapse isiksuse austamise ja privaatsuse tagamist, lapse tervise edendamist, lapses tööoskuste kujundamist ja tema võimete arendamist, kodus õppimisel abistamist, lapse huvialadega tegelemise soodustamist ja korraldamist, lapse abistamist sotsiaalse võrgustiku loomisel, säilitamisel ja suhete arendamisel ning muid «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 154 lõikes 2 nimetatud asenduskoduteenuse osutamise halduslepingus kokkulepitud kohustusi;
3) lapse turvalisuse tagamist, sealhulgas lapse tegevustest ülevaate omamist, eemaloleva lapsega kontakti saamise võimaluse omamist ning lapse emotsionaalse turvatunde toetamist;
4) teenuse osutamise kestel lapse kohta käiva teabe ja vajalike dokumentide kogumist, sealhulgas perioodiliste märkmete tegemist lapse arengu kohta.

§ 4. Määruse jõustumine

Määruse § 1 lõike 1 punkt 3 jõustub 2008. a 1. jaanuaril.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json