Teksti suurus:

Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 20 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 79, 1367

Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 20 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 16.10.2007 nr 41

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord».

§ 1. Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruses nr 20 «Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus» (RTL 2007, 36, 627) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 5 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) teenuste osakond osutab ekspluatatsioonis olevate infosüsteemide alusel andmetöötlus-, info- ja klienditeenuseid ning korraldab ja teostab toote-ja teenusearendust.»;

2) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Keskuse direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori poolt määratud asedirektor. Asedirektori äraolekul täidab direktori või asedirektori ülesandeid direktori määratud isik.»;

3) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Osakonnad alluvad direktorile või asedirektorile osakonnajuhatajate kaudu.»;

4) paragrahvi 10 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Üldosakond allub direktorile.»;

5) paragrahvi 11 lõikes 2 sõnad «Keskuse asedirektor:» asendatakse sõnadega «Keskuse asedirektor ärirakenduste alal:»;

6) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) planeerib ja juhib antud volituste piires teenuste, õiguskaitse infosüsteemide, haldusinfosüsteemide ja kohturegistrite osakonna tegevust osakonnajuhatajate kaudu ja vastutab osakondadele pandud ülesannete täitmise eest;»;

7) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) teostab järelevalvet oma vastutusalas olevate osakondade tööülesannete täitmise üle;»;

8) paragrahvi 11 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Keskuse asedirektor infrastruktuuride ja arenduse alal:
1) osaleb keskuse juhtimises ja asendab keskuse direktorit tema äraolekul;
2) planeerib ja juhib antud volituste piires Infrastruktuuride- ja Süsteemiarenduse osakonna tegevust osakonnajuhatajate kaudu ja vastutab osakondadele pandud ülesannete täitmise eest;
3) teostab järelevalvet oma vastutusalas olevate osakondade tööülesannete täitmise üle;
4) täidab muid ülesandeid, mis on antud keskuse direktori poolt.»

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. novembrist 2007. aastal.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json