Teksti suurus:

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.12.2011
Avaldamismärge:

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid1

Vastu võetud 18.09.2001 nr 293
RT I 2001, 77, 460
jõustumine 29.09.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.10.2007RT I 2007, 55, 36901.01.2008

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 3 lõike 4 alusel.Määrusega kehtestatakse töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid vastavalt lisale.


¹ Euroopa Komisjoni direktiiv 91/322/EMÜ soovituslike piirnormide kehtestamise kohta, et rakendada nõukogu direktiivi 80/1107/EMÜ töötajate kaitse kohta ohtude eest, mis tulenevad kokkupuutest keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste mõjuritega tööl (EÜT L 177, 5.07.1991, lk 22–24); Euroopa Komisjoni direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (EÜT L 142, 16.06.2000, lk 47–50); Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ (ELT L 38, 9.02.2006, lk 36–39).
[RT I 2007, 55, 369 - jõust. 01.01.2008]

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“
lisa
(Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2007. a määruse nr 223 sõnastuses)
[RT I 2007, 55, 369 – jõust.1.01.2008]TÖÖKESKKONNA KEEMILISTE OHUTEGURITE PIIRNORMID

Aine
(CAS-number)

Piirnorm

Lühiajalise kokkupuute piirnorm või piirnormi lagi

Märkused

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

 

Akroleiin (propenaal)

(107-02-8)

0,2

0,1

0,7

0,3

 

Akrüülamiid (propeenamiid)

(79-06-1)

0,03

0,1

A

Akrüülhape (propeenhape)

(79-10-7)

30

10

45

15

 

Aldriin

(309-00-2)

0,25

 

Allüülalkohol
(2-propeen-1-ool)

(107-18-6)

4,8

2

12,1

5

A

Allüülamiin
(2-propenüülamiin, 3-amino-1-propeen)

(107-11-9)

5

2

14

6

A

Allüülkloriid
(2-propenüülkloriid, 3-kloro-1-propeen)

(107-05-1)

3

1

9

3

A

Alumiinium, metalliline ja oksiidid
kogu tolm

peentolm

(7429-90-5, 1344-28-1)

 


10

4

 


 


 


1

Alumiiniumi lahustuvad ühendid

2

 

Aminobenseen

(aniliin, fenüülamiin)

(62-53-3)

4

1

8

2

A

1-aminobutaan (butüülamiin)

(109-73-3)

15*

5*

A

Aminoetaan (etüülamiin)

(75-04-7)

9,4

5

A

2-aminoetanool

(141-43-5)

2,5

1

7,6

3

A

Aminometaan (metüülamiin)

(74-89-5)

13

10

25

20

A

2-aminopropaan (isopropüülamiin)

(75-31-0)

12

5

25

10

 

3-amino-1-propeen (allüülamiin, 2-propenüülamiin)

(107-11-9)

5

2

14

6

A

Aminotsükloheksaan (tsükloheksüülamiin)

(108-91-8)

20

5

40

10

 

Ammoniaak

(7664-41-7)

14

20

36

50

 

Amüülatsetaat (pentüületanaat, pentüülatsetaat, amüületanaat),
kõik isomeerid

 

270

50

540

100

 

Aniliin (aminobenseen,

fenüülamiin)

(62-53-3)

4

1

8

2

A

Antimon ja oksiidid (arvutatud antimonile)

(7440-36-0)

0,5

 

Antimonhüdriid

(7803-52-3)

0,3

0,05

 

Arseen ja anorgaanilised ühendid,

v.a arseenhüdriid (arvutatud arseenile)

(7440-38-2)

0,03

C, 3, 4  

Arseenhüdriid

(7784-42-1)

0,05

0,02

 

Asbest

1) kroküdoliit  (12001-28-4);
2) amosiit (12172-73-5);
3) antofülliit (77536-67-5);
4) aktinoliit (77536-66-4);
5) tremoliit (77536-68-6);
6) krüsotiil (12001-29-5).

 

0,1 kiudu/

cm3

C

Asfalt (aurud)

(8052-42-4)

5

 

Aspiriin (o-atsetüül-
salitsüülhape,
1,2-karboksüfenüül-
etanaat)

(50-78-2)

5

 

Atseetaldehüüd

(etanaal)

(75-07-0)

45

90

50

C

Atseetamiid

(etaanamiid)

(60-35-5)

25

10

60

25

C

Atsetonitriil (etaannitriil, metüültsüaniid)

(75-05-8)

70

40

Atsetoon (2-propanoon)

(67-64-1)

1210

500

 

o-atsetüül-o-butüül-
etüleenglükool (2-butoksüetüülatsetaat, etüleenglükoolmono-
butüüleeteratsetaat)

(112-07-02)

133

20

333

50

S

o-atsetüülsalitsüülhape
(1,2-karboksüfenüül-
etanaat, aspiriin)

(50-78-2)

5

 

Baarium,

lahustuvad ühendid (arvutatud baariumile)

0,5

 

Benseen

(71-43-2)

1,5

0,5

9

3

A, C

1,3-benseendiool (resortsinool,

 m-dihüdroksübenseen, resortsiin)

(108-46-3)

45

10

A

1,4-benseendiool (hüdrokinoon)

(123-31-9)

0,5

1,5

S, 5

Benseentiool (fenüülmerkaptaan, tiofenool)

(108-98-5)

2

0,5

 

Bensiin (mootorikütus)

 

 

 

 

20

Bensiin, tööstuslik

 

 

 

 

22

– heksaani-tüüpi

180

50

250

75

 

– heptaani-tüüpi

800

200

1200

300

23

– oktaani-tüüpi

900

200

1400

300

 

p-bensokinoon

(2,5-tsükloheksadieen-
1,4-dioon, kinoon)

(106-51-4)

0,4

0,1

1,3

0,3

5

Benso[a]püreen

(3,4-bensopüreen)

(50-32-8)

0,002

0,02

A, C, R

Bensoüülperoksiid

(94-36-0)

5

 

Bensüülbutüülftalaat

(85-68-7)

3

5

 

Bensüülkloriid (fenüülklorometaan)

(100-44-7)

5

1

11

2

C

Berüllium ja ühendid (arvutatud berülliumile)

(7440-41-7)

0,002

C, S, 6

Bifenüül (difenüül, fenüülbenseen)

(92-52-4)

1,3

0,2

2,5

0,4

 

Bis(2-hüdroksüetüül)
amiin (dietanoolamiin)

(111-42-2)

15

3

30

6

A

Booraks (naatriumtetraboraadidekahüdraat)

(1303-96-4)

2

5

A

Boortribromiid

(10294-33-4)

10

1

 

Boortrifluoriid

(7637-07-2)

3

1

 

Bromoetaan

(74-96-4)

890

250

 

Bromoform (tribromometaan)

(75-25-2)

5

0,5

 

Bromoklorometaan

(74-97-5)

1050

200

 

2-bromo-2-kloro-

1,1,1-trifluoroetaan)

(151-67-7)

40

5

80

10

 

Bromometaan (metüülbromiid)

(74-83-9)

19

5

40

10

A

2-bromo-1,1,1-trifluoro-
2-kloroetaan

(151-67-7)

40

5

80

10

 

Bromotrifluorometaan

(75-63-8)

6100

1000

 

Broom

(7726-95-6)

0,7

0,1

 

n-butaan

(106-97-8)

1500

800

 

1,3-butadieen (divinüül)

(106-99-0)

1

0,5

10

5

C

Butanoolid (butüülalkoholid),
v.a n-butanool

(78-92-2, 75-65-0)

150

50

250

75

A

n-butanool

(n-butüülalkohol)

(71-36-3)

45

15

90*

30*

A

2-butanoon

(78-93-3)

600

200

900

300

 

2-butanoonperoksiid (metüületüülketoon-
peroksiid)

(1338-23-4)

1,5*

0,2*

 

2-butoksüetanool

(o-butüületüleenglükool, etüleenglükoolmono-

butüüleeter, butüültsellosolv)

 

(111-76-2)

98

20

246

50

A, S

2-butoksüetüülatsetaat
(o-atsetüül-o-butüül-
etüleenglükool, etüleen-
glükoolmono-

butüüleeteratsetaat)

 

(112-07-02)

133

20

333

50

A, S

Butüülakrülaat (butüülpropenaat)

(141-32-2)

11

2

53

10

 

n-butüülalkohol

(n-butanool)

(71-36-3)

45

15

90*

30*

A

Butüülamiin (1-aminobutaan)

(109-73-3)

15*

5*

A

Butüülatsetaat (butüületanaat),
kõik isomeerid

500

100

700

150

 

o-butüületüleenglükool (2-butoksüetanool, etüleenglükoolmono-
butüüleeter, butüültsellosolv)

(111-76-2)

98

20

246

50

S

n-butüülglütsidüüleeter

(2426-08-06)

50

10

80

15

S

n-butüülmetakrülaat

(n-butüülpropenaat, n-butüül-2-metüül-
propenaat)

(97-88-1)

300

50

450

75

S

Butüülpropenaat (butüülakrülaat)

(141-32-2)

11

2

53

10

 

n-butüülpropenaat (n-butüülmetakrülaat, n-butüül-2-metüül-
propenaat)

(97-88-1)

300

50

450

75

S

Butüültsellosolv

(2-butoksüetanool,

o-butüületüleenglükool, etüleenglükoolmono-
butüüleeter)

(111-76-2)

98

20

246

50

S

CFC11

(freoon 11, fluorotriklorometaan)

(75-69-4)

3000

500

4500

750

 

CFC113 (freoon 113, 1,2,2-trifluoro-
1,1,2-trikloroetaan)

(76-13-1)

4000

500

6000

750

 

CFC12 (freoon 12,
difluorodiklorometaan)

(75-71-8)

2500

500

4000

750

 

CFC22 (freoon 22, difluoroklorometaan)

(75-45-6)

3600

1000

 

Dekaanid jt kõrgemad alifaatsed süsivesinikud

 

350

500

11

DDT (4,4'-diklorodifenüül-
trikloroetaan)

(50-29-3)

1

 

1,4-diaminobenseen

(p-fenüleendiamiin)

(95-54-5)

0,1

0,3

A, S

1,2-diaminoetaan (etüleendiamiin, 1,2-etaandiamiin)

(107-15-3)

25

10

35

15

S

Diatsetoonalkohol

(4-hüdroksü-4-metüül-
2-pentaan)

(123-42-2)

120

25

240

50

 

Dibensüülftalaat

(84-62-8)

3

5

 

Diboraan

(19287-45-7)

0,1

0,1

 

Dibromodifluorometaan

(75-61-6)

860

100

 

Dibutüülbenseen-
dikarboksülaat (dibutüülftalaat)

(84-74-2)

3

5

R

Dibutüülftalaat (dibutüülbenseen-
dikarboksülaat)

(84-74-2)

3

5

 

Dietanoolamiin

(bis(2-hüdroksüetüül)-

amiin

(111-42-2)

15

3

30

6

A

Dietüleendiamiin (piperasiin)

(110-85-0)

0,1

0,3

S  

Dietüleenglükool

(2,2'-hüdroksüdietanool)

(111-46-6)

45

10

90

20

A

Dietüleentriamiin

 

(111-40-0)  

4,5

1

10

2

A, S

Dietüülamiin

(N-etüületaanamiin)

(109-89-7)

15

5

30

10

 

Dietüülbenseen-
dikarboksülaat (dietüülftalaat)

(84-66-2)

3

5

 

Dietüüleeter (etoksüetaan)

(60-29-7)

308

100

616

200

 

Dietüülftalaat (dietüülbenseen-
dikarboksülaat)

(84-66-2)

3

5

 

Di-(2-etüülheksüül)
ftalaat

117-84-0)

3

5

R

Dietüül(4-nitrofenüül)
tiofosfaat (paratioon, tiofoss)

(56-38-2)

0,1

 

Difenüül

(fenüülbenseen, bifenüül)

(92-52-4)

1,3

0,2

2,5

0,4

 

Difenüülamiin

(122-39-4)

10

 

Difenüüleeter

(101-84-8)

7

1

 

Difluoroklorometaan

(75-45-6)

3600

1000

 

Difosforpentoksiid

 

(1314-56-3)

1

_

_

_

 

Difosforpentasulfiid

 

(1314-80-3)

1

_

_

_

 

Diglütsidüüleeter (DGE)

(2238-07-5)

1,1*

0,2*

S

m-dihüdroksübenseen, (resortsinool, resortsiin, 1,3-benseendiool)

(108-46-3)

45

10

A

Diisodetsüülftalaat

(26761-40-0)

3

5

 

Diisopropüülamiin

(108-18-9)

20

5

40

10

A

Diisopropüülfenüül-

isotsüanaat

(28178-42-9)

0,04

0,005

0,08*

0,01*

S, 2

1,6-diisotsüanato-
heksaan (heksametüleendiiso-
tsüanaat)

(822-06-0)

0,03

0,005

0,07*

0,01*

S, 2

2,4-diisotsüanatotolueen (tolueendiisotsüanaat, toluool-2,4-diisotsüanaat)

(584-84-9)

0,04

0,005

0,07*

0,01*

C, S, 2

o-diklorobenseen

(1,2-diklorobenseen)

(95-50-1)

122

20

306

50

A, S

p-diklorobenseen

(1,4-diklorobenseen)

(106-46-7)

122

20

306

50

C

4,4'-diklorodifenüül-
trikloroetaan (DDT)

(50-29-3)

1

 

1,1-dikloroetaan

(75-34-3)

412

100

A

1,2-dikloroetaan (etüleendikloriid)

(107-06-2)

4

1

20

5

A, C

1,1-dikloroeteen (vinülideenkloriid)

(75-35-4)

20

5

40

10

 

Diklorometaan (metüleenkloriid, MEK)

(75-09-2)

120

35

250

70

A, C

Dilämmastikoksiid (naerugaas)

(10024-97-2)

180

100

900

500

 

Dimetoksümetaan (metülaal)

(109-87-5)

3100

1000

 

Dimetüülamiin

(124-40-3)

3,8

2

9,4

5

 

N,N-dimetüülaniliin (dimetüülfenüülamiin)

(121-69-7)

5

1

10

2

A

N,N-dimetüülatsetamiid

(127-19-5)

36

10

72

20

A, S, R

Dimetüülbenseen-
dikarboksülaat (dimetüülftalaat)

(131-11-3)

3

5

 

1,3-dimetüül-
2-butüületanaat

(108-84-9)

300

50

 

Dimetüüldisulfiid

(624-92-0)

1

12

Dimetüüldisulfiid koos dimetüülsulfiidi ja metüülmerkaptaaniga

1

 

Dimetüüleeter

(115-10-6)

1920

1000

 

Dimetüületüülamiin

(598-56-1)

6

2

15

5

 

Dimetüülfenüülamiin

(N,N-dimetüülaniliin)

(121-69-7)

5

1

10

2

A

Dimetüülformamiid

(68-12-2)

30

10

45

15

A, R

Dimetüülftalaat (dimetüülbenseen-
dikarboksülaat)

(131-11-3)

3

5

 

Dimetüülhüdrasiinid

(57-14-7, 540-73-8)

0,2

0,1

0,5

0,2

A, C

Dimetüülsulfiid

(75-18-3)

1

1

Dimetüülsulfiid koos dimetüüldisulfiidi ja metüülmerkaptaaniga

1

 

Dimetüülsulfoksiid (DMSO)

(67-68-5)

150

50

500

150

A

Dinitrobenseeni kõik isomeerid

(25154-54-5)

1

0,15

2

0,3

A

Dinitrotolueen

(25321-14-6)

0,15

0,3

A, S

Dioksaan

(123-91-1)

90

25

180

50

A, C

Dioktüülftalaat

3

5

 

Dipropüleenglükooli monometüüleeter

(2-etoksümetüületoksü)-propanool

(34590-94-8)

308

50

 

 

A  

Disulfiram

(97-77-8)

1

2

S

Divinüül

(1,3-butadieen)

(106-99-0)

1

0,5

10

5

C

Divinüülbenseen

(108-57-6)

50

10

 

DMSO (dimetüülsulfoksiid)

(67-68-5)

150

50

500

150

A

Efraan (enfluraan, 1,1,2-trifluoro-
2-kloroetüüldifluoro-
metüüleeter)

(13838-16-9)

80

10

150

20

 

Elavhõbe, alküülühendid (arvutatud elavhõbedale)

0,01

A

Elavhõbe, aurud

(7439-97-6)

0,03

A

Elavhõbe, teised ühendid peale alküülühendite (arvutatud elavhõbedale)

0,03

A

Enfluraan

(efraan, 1,1,2-trifluoro-2-kloroetüüldifluoro-
metüüleeter)

(13838-16-9)

80

10

150

20

 

Ensüümid (subtilisiinid)

1 glütsiini
ühik/m3

3 glütsiini
ühikut/m3

S, 17

Epikloorhüdriin

(1-kloro-2,3-epoksü-
propaan)

(106-89-8)

1,9

0,5

4

1

A, C, S

Epoksüetaan (etüleenoksiid)

(75-21-8)

2

1

9

5

A, C

1,2-epoksüpropaan (propüleenoksiid)

(75-56-9)

5

2

25

10

C

Etaanamiid (atseetamiid)

(60-35-5)

25

10

60

25

C

1,2-etaandiamiin (etüleendiamiin, 1,2-diaminoetaan)

(107-15-3)

25

10

35

15

S

Etaandihape (oblikhape, oksaalhape)

(144-62-7)

1

 

1,2-etaandiool (etüleenglükool)

(107-21-1)

52

20

104

40

A, 18

Etaanhape (äädikhape)

(64-19-7)

25

10

25

10

 

Etaanhappe anhüdriid (äädikhappe anhüdriid, etaanhüdriid)

(108-24-7)

20*

5*

 

Etaannitriil (atsetonitriil, metüültsüaniid)

(75-05-08)

70

40

100

60

 

Etaantiool (etüülmerkaptaan)

(75-08-1)

1

0,5

C

Etanaal (atseetaldehüüd)

(75-07-0)

45

25

90

50

C

Etanool (etüülalkohol)

(64-17-5)

1000

500

1900

1000

 

Etoksüetaan (dietüüleeter)

(60-29-7)

308

100

616

200

 

2-etoksüetanool (o-etüületüleenglükool, etüleenglükoolmono-
etüüleeter, etüültsellosolv)

(110-80-5)

19

5

40

10

A, R

2-etoksüetüülatsetaat (etüültsellosolvatsetaat, etüleenglükoolmono-
etüüleeteratsetaat)

(111-15-9)

30

5

50

10

A, R

Etüleendiamiin

(1,2-etaandiamiin, 1,2-diaminoetaan)

(107-15-3)

25

10

35

15

S

Etüleendikloriid

(1,2-dikloroetaan)

(107-06-2)

4

1

20

5

A, C

Etüleendinitraat

(etüleenglükooldinitraat, nitroglükool)

(628-96-6)

0,2

0,03

0,6

0,1

A

Etüleenglükool

(1,2-etaandiool)

(107-21-1)

52

20

104

40

A, 18

o-etüületüleenglükool

(2-etoksüetanool, etüleenglükoolmono-
etüüleeter, etüültsellosolv)

(110-80-5)

19

5

40

10

A, R

Etüleenglükoolmono-
butüüleeter

(2-butoksüetanool,

o-butüületüleenglükool, butüültsellosolv)

(111-76-2)

98

20

246

50

S

Etüleenglükoolmono-
butüüleeter-atsetaat

(2-butoksüetüülatsetaat,

O-atsetüül-

O-butüületüleenglükool)

 

(112-07-02)

133

20

333

50

S

Etüleenglükoolmono-
etüüleeter

(2-etoksüetanool,

o-etüületüleenglükool, etüültsellosolv)

 

(110-80-5)

19

5

40

10

A, R

Etüleenglükoolmono-
etüüleeter atsetaat

(2-etoksüetüülatsetaat, etüültsellosolvatsetaat)

(111-15-9)

30

5

50

10

A, R

Etüleenglükoolmono-
metüüleeter (metüülglükool)

(109-86-4)

16

5

30

10

A, R

Etüleenglükoolmono-
metüüleetri atsetaat (metüülglükoolatsetaat,

2-metoksüetüülatsetaat)

(110-49-6)

25

5

50

10

A, R

Etüleenklorohüdriin

(2-kloroetanool)

(107-07-3)

3,5*

1*

A

Etüleenoksiid (epoksüetaan)

(75-21-8)

2

1

9

5

A, C

Etüülakrülaat (etüülpropenaat)

(140-88-5)

20

5

40

10

A, S

Etüülamiin (aminoetaan)

(75-04-7)

9,4

5

A

Etüülamüülketoon (etüülpentüülketoon,

5-metüül-3-heptanoon)

(541-85-5)

53

10

107

20

 

Etüülatsetaat (etüületanaat)

(141-78-6)

500

150

1100

300

 

Etüülbenseen

(100-41-4)

442

100

884

200

A, S

Etüülbutüülketoon

(3-heptanoon)

(106-35-4)

95

20

 

n-etüületaanamiin (dietüülamiin)

(109-89-7)

30

10

45

15

A

Etüülglükool (etüleenglükoolmono-
etüüleeter, 2-etoksüetanool)

 

(110-80-5)

19

5

40

10

A, R

Etüülglükoolatsetaat (etüleenglükoolmono-
etüüleeteratsetaat, 2-etoksüetüülatsetaat)

(111-15-9)

30

5

50

10

A, R

Etüülkloriid (kloroetaan)

(75-00-3)

1300

500

1900

700

 

Etüülmetakrülaat

(97-63-2)

250

50

350

75

S

n-etüülmorfoliin (100-74-3)

25

5

50

10

A

Etüültsüanoakrülaat

(7085-85-0)

10

2

20

4

 

Fenool (hüdroksübenseen)

(108-95-2)

7,8

2

A

p-fenüleendiamiin

(1,4-diaminobenseen)

(95-54-5)

0,1

0,3

A, S

Fenüülamiin

(aniliin, aminobenseen)

(62-53-3)

4

1

8

2

A

Fenüülbenseen

(bifenüül, difenüül)

(92-52-4)

1,3

0,2

2,5

0,4

 

Fenüületeen

(stüreen, vinüülbenseen)

(100-42-5)

90

20

200

50

A

Fenüülglütsidüüleeter

(122-60-1)

60

10

90

15

S

Fenüülhüdrasiin

(100-63-0)

20

5

 

Fenüülisotsüanaat

(103-71-9)

0,02

0,005

0,05*

0,01*

S, 2

Fenüülpropeen (propenüülbenseen)

(98-83-9)

246

50

492

100

 

Fluor

(7782-41-4)

1,58

1

3,16

2

 

Fluoriidid,

k.a vesinikfluoriid

2,5

 

Fluorotriklorometaan
(CFC 11, freoon 11)

(75-69-4)

3000

500

4500

750

 

Formaldehüüd (metanaal)

(50-00-0)

0,6

0,5

1,2*

1*

C, S

Formamiid (metaanamiid)

20

10

30

15

A, R

Fosfor (kollane, valge)

(7723-14-0)

0,1

 

Fosforhape, (ortofosforhape) aur

(7664-38-2)

1

2

 

Fosforoksiidkloriid (fosforüültrikloriid)

(10025-87-3)

0,6

0,1

 

Fosforpentakloriid

(10026-13-8)

1

 

Fosforüültrikloriid (fosforoksiidkloriid)

(10025-87-3)

0,6

0,1

 

Fosgeen (süsinikoksiidkloriid, karbonüüldikloriid)

(75-44-5)

0,08

0,02

0,4

0,1

 

Ftaalanhüdriid

(85-44-9)

2

S

Ftalaadid

3

5

 

Furfuraal

(2-oksometüülfuraan,

2-furüülaldehüüd)

(98-01-1)

8

2

20

5

A

Furfurüülalkohol (2-furüülkarbinool)

(98-00-0)

20

5

40

10

A

Glutaaraldehüüd (pentaandiaal)

(111-30-8)

0,8*

0,2*

S

Glütseriin (glütserool,

1,2,3-propaantriool)

(56-81-5)

10

 

Glütserooltrinitraat (nitroglütseriin, propaan-1,2,3-triüül-
trinitraat)

(55-63-0)

0,3

0,03

0,9

0,1

A

Gramoksoon (parakvat, metüülvilogeen)

0,1

 

Heitgaasid:

süsinikoksiid

lämmastikdioksiid

 

 

25

2

 

 

20

1

 

 

 

 

9

Heksaanid, v.a n-heksaan

700

200

1100

300

 

n-heksaan

(110-54-3)

72

20

 

 

 

6-heksaanlaktaam

(e-kaprolaktaam)

(tolm+aur)

(105-60-2)

5

40

 

Heksakloraanid (heksaklorotsüklo-
heksaanid)

0,5

 

Heksakloro-1,3-butadieen (perklorobutadieen)

(87-68-3)

0,25

0,02

 

Heksakloroetaan (perkloroetaan)

(67-72-1)

10

1

 

Heksaklorotsüklo-
pentadieen (perklorotsüklo-
pentadieen)

(77-47-4)

0,1

0,01

 

Heksametüleen-
diisotsüanaat

(1,6-diisotsüanato-
heksaan)

(822-06-0)

0,03

0,005

0,07*

0,01*

S, 2  

Heksametüleen-
tetraamiin

(100-97-0)

3

5

S

2-heksanoon (metüül-n-butüülketoon)

(591-78-6)

4

1

8

2

A

n-heptaan

(142-82-5)

2085

500

 

2-heptanoon (metüülamüülketoon, metüül-n-pentüülketoon)

(110-43-0)

238

50

475

100

 

3-heptanoon (etüülbutüülketoon)

(106-35-4)

95

20

 

Hõbe,

lahustuvad ühendid (arvutatud hõbedale)

0,01

 

Hõbe, metall, vähelahustuvad ühendid (arvutatud hõbedale)

(7440-22-4)

0,1

 

Hüdrasiin

(302-01-2)

0,1

0,1

0,4

0,3

A, C, S

Hüdrokinoon (1,4-benseendiool)

(123-31-9)

0,5

1,5

S, 5

Hüdroksübenseen (fenool) (108-95-2)

7,8

2

A

2,2'-hüdroksüdietanool (dietüleenglükool)

(111-46-6)

45

10

90

20

A

2-hüdroksüetüülakrülaat

(818-61-1)

5

1

10

2

A, S

4-hüdroksü-4-metüül-
2-pentaan (diatsetoonalkohol)

(123-42-2)

120

25

240

50

 

Indeen

(95-13-6)

45

10

 

Isoamüülalkohol (isopentüülalkohol, 3-metüül-1-butanool)

(123-51-3)

360

100

 

Isobutaan (2-metüülpropaan)

(75-28-5)

1900

800

 

Isobutanool (isobutüülalkohol)

(78-83-1)

150

50

 

Isobutüülalkohol (isobutanool)

(78-83-1)

150

50

 

Isobutüülmetakrülaat

(97-86-9)

300

50

450

75

S

Isofluoraan (2,2,2-trifluoro-1-kloro-
etüüldifluorometüüleeter)

(26675-46-7)

80

10

150

20

 

Isoforoon (3,5,5-trimetüül-2-tsüklo-
heksanoon)

(78-59-1)

30*

5*

 

Isoforoondiisotsüanaat

 

(4098-71-9)

0,05

0,005

0,09*

0,01*

S, 2

Isolatsioonikiud (sünteetilised anorgaanilised)

1 kiud/cm3

 

Isopentaan

(2-metüülbutaan)

78-78-4

3000

1000

_

_

 

Isopentüülalkohol (isoamüülalkohol, 3-metüül-1-butanool)

(123-51-3)

360

100

 

Isopentüülatsetaat (3-metüülbutüületanaat)

(123-92-2)

270

50

540

100

 

Isopropanool (isopropüülalkohol, 2-propanool)

(67-63-0)

350

150

600

250

 

Isopropüülalkohol (2-propanool)

(67-63-0)

350

150

600

250

 

Isopropüülamiin (2-aminopropaan)

(75-31-0)

12

5

25

10

 

Isopropüülbenseen (kumeen)

(98-82-8)

100

20

250

50

A

Isopropüülnitraat

(1712-64-7)

45

10

70

15

 

Isotsüanaadid

0,005

0,01*

S, 2

Jodoform

(75-47-8)

10

0,6

 

Jodometaan

(74-88-4)

12

2

 

Jood

(7553-56-2)

1*

0,1*

 

Kaadmium ja anorgaanilised ühendid (arvutatud
kaadmiumile)

(7440-43-9)

kogu tolm

peentolm
 

 

 

0,05

0,01
 

 

 
 

 

 
 

 

 

C

 

 

 

 

7

1

Kaaliumhüdroksiid

(1310-58-3)

2

 

Kaltsiumhüdroksiid

(1305-62-0)

5

 

Kaltsiumkarbonaat

peentolm

(1317-65-3)

10

5

 

Kaltsiumoksiid

(1305-78-8)

2

5

 

Kaltsiumsilikaat

(1344-95-2)

10

 

Kaprolaktaam

(6-heksaanlaktaam) (tolm+aur)

(105-60-2)

10

40

 

1,2-karboksüfenüül-
etanaat (aspiriin,

o-atsetüülsalitsüülhape)

(50-78-2)

5

 

Karbonüülfluoriid (süsinikoksiidfluoriid)

(353-50-4)

5

2

 

Kaptaan

(133-06-2)

5

 

Kaptafool

(2425-06-1)

0,1

 

3-kareen (vt terpeenid)

(13466-78-9)

150

25

300

50

S, 10

Katehhiin (katehhool)

(120-80-9)

20

5

40

10

A

Katehhool (katehhiin)

(120-80-9)

20

5

40

10

A

Kinoon (p-bensokinoon, 2,5-tsükloheksadieen-
1,4-dioon)

(106-51-4)

0,4

0,1

1,3

0,3

5

Kiud, naturaalne kristalliin jt, v.a asbest ja erioniit

0,5 kiudu/

cm3

19

Kiud, sünteetilised anorgaanilised

1 kiud/ cm3

 

 

Klaaskiud, sünteetilised anorgaanilised

1 kiud/ cm3

 

19

Kloor

(7782-50-5)

 

 

1,5

0,5

 

Kloordioksiid

(10049-04-4)

0,3

0,1

0,8

0,3

 

Klorobenseen

(108-90-7)

23

5

70

15

A

2-klorobifenüül

42% Cl

(53469-21-9)

54% Cl

(11097-67-1)


1

 

0,5


 

2-kloro-1,3-butadieen (kloropreen)

(126-99-8)

3,5

1

18

5

A

1-kloro-2,3-epoksüpropaan (epikloorhüdriin)

(106-89-8)

1,9

0,5

4

1

A, C, S

Kloroetaan (etüülkloriid)

(75-00-3)

268

100

 

Kloroetaanhape (kloroäädikhape)

(79-11-8)

4

1

8

2

A

Kloroetanaal

(107-20-0)

3

1

 

2-kloroetanool (etüleenklorohüdriin)

(107-07-3)

3,5*

1*

A

Kloroeteen (vinüülkloriid)

(75-01-4)

2,5

1

13

5

A, C

Klorofenoolid ja nende soolad

0,5

1,5

A

Kloroform (triklorometaan)

(67-66-3)

10

2

A , C

Klorokresool

(59-50-7)

3

6

 

Klorometaan (metüülkloriid)

(74-87-3)

100

50

200

100

 

Kloronitrobenseenid

1

 

1-kloro-1-nitropropaan

(600-25-9)

50

2

 

Kloropreen (2-kloro-1,3-butadieen)

(126-99-8)

3,5

1

18

5

A

3-kloro-1-propeen (2-propenüülkloriid, allüülkloriid)

(107-05-1)

3

1

9

3

A

o-klorotolueen (metüülklorobenseen)

(95-49-8)

250

50

 

2-kloro-6-(triklorometüül)
püridiin

(1929-82-4)

10

 

Kloroäädikhape (kloroetaanhape)

(79-11-8)

4

1

8

2

A

Koobalt ja anorgaanilised ühendid (arvutatud koobaltile)

(7440-48-4)

0,05

S

Kresool (metüülfenool) kõik isomeerid

 

(1319-77-3)

22

5

 

Kresüülglütsidüüleeter

(2186-24-5)

70

10

100

15

S

Kristobaliit

 

peentolm

(14464-46-1)

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromaadid

(arvutatud kroomile)

0,02

 

C, S

Kroom (metall) ja tema anorgaanilised ühendid, v.a kroomhape ja kromaadid (arvutatud kroomile)

(7440-47-3)

2

 

Kroomhape (arvutatud kroomile)

(1308-38-9)

0,02

0,06

C, S

Ksüleen (dimetüülbenseen)

 (1330-20-7)

 (95-47-6) (106-42-3)

(108-38-3)

221

50

442

100

A

Kumeen (isopropüülbenseen) (98-82-8)

100

20

250

50

A

Kvarts, peentolm

(14808-60-7)

0,1

1

Lakibensiin (whitespirit)

300

50

600

100

 

Liitiumhüdroksiid

(7580-67-8)

0,025

 

Limoneen (vt terpeenid)

150

25

300

50

10

Lämmastikdioksiid

(10102-44-0)
heitgaasides

4


2

2


1

10*


5*
9

Lämmastikhape

(7697-37-2)

 

 

2,6

1

 

Lämmastikoksiid

(10102-43-9)

30

25

60

50

 

Lämmastikusoksiid

180

100

900

500

 

Lämmastikvesinikhape (vesinikasiidhape)

(7782-79-8)

0,2

0,1

 

Magneesium ja anorgaanilised ühendid (arvutatud magneesiumile)

kogu tolm

peentolm

(7439-96-5, metall)

 

 

 


1

0,5 

  

  

 
1

Maleiinanhüdriid

(108-31-6)

1,2

0,3

2,5

0,6

S

Merkaptoetaanhape

(68-11-1)

5

1

 

(1,2,4-trimetüülbenseen)

(95-63-6)

100

20

 

1,2,3-trimetüülbenseen

(526-73-8)

100

20

 

 

 

Metaanamiid (formamiid) (75-12-7)

20

10

30

15

A

Metaanhape (sipelghape)

(64-18-6)

9

5

 

Metaantiool (metüülmerkaptaan)

(74-93-1)

1

12

Metakrüülhape

(2-metüülpropeenhape)

(79-41-4)

70

20

100

30

 

Metanaal (formaldehüüd)

(50-00-0)

0,6

0,5

1,2*

1*

C, S

Metanool (metüülalkohol)

(67-56-1)

260

200

A

2-metoksüetanool (metüültsellosolv,

o-metüületüleenglükool)

 

(109-86-4)

16

5

30

10

A, R

2-metoksü-2-metüül-
propaan

(metüül-tert-butüüleeter)

 

(1634-04-4)

180

50

250

75

 

1-metoksü-2-propanool (propüleenglükool-
monometüüleeter,

o-metüülpropüleen-
glükool)

(107-98-2)

375

100

568

150

A, S

Metoksüpropüülatsetaat (propüleenglükool-
monometüüleeter-
atsetaat, o-atsüül-o-metüülpropüleen-
glükool)

50

50

100

275

S

2-(2-etoksüetoksü)etanool

 

50,1

10

_

_

A

2-(2-butoksüetoksü)etanool

 

67,5

10

_

_

_

Metülaal (dimetoksümetaan) (109-87-5)

3100

1000

 

4,4'-metüleendifenüül-diisotsüanaat

(fenüülisotsüanaat)

(101-68-8)

0,05

0,005

0,1*

0,01*

S, 2

Metüleenkloriid (MEK, diklorometaan)

(75-09-2)

120

35

250

70

A, C

Metüülakrülaat (metüülpropenaat)

(96-33-3)

35

10

50

15

A, S

Metüülalkohol (metanool)

(67-56-1)

250

200

350

250

A

Metüülamiin (aminometaan)

(74-89-5)

13

10

25

20

A

Metüülaminobenseen (m-toluidiin)

(108-44-1)

9

2

 

Metüülamüülketoon (metüül-n-pentüülketoon, 2-heptanoon)

(110-43-0)

238

50

475

100

 

Metüülatsetaat (metüületanaat)

(79-20-9)

450

150

900

300

 

1-metüülbutüülatsetaat

(isoamüülatsetaat)

(626-38-0)

270

50

540

100

 

Metüülbromiid (bromometaan)

(74-83-9)

19

5

40

10

A

3-metüül-1-butanool (isoamüülalkohol, isopentüülalkohol)

(123-51-3)

360

100

 

Metüül-tert-butüüleeter (2-metoksü-2-metüül-
propaan)

(1634-04-4)

180

50

250

75

 

3-metüülbutüületanaat (isopentüülatsetaat)

(123-92-2)

270

50

540

100

 

Metüül-n-butüülketoon (2-heksanoon)

(591-78-6)

4

1

8

2

A

Metüületanaat (metüülatsetaat)

(79-20-9)

450

150

900

300

 

Metüületüülketoon-
peroksiid

(2-butanoonperoksiid)

 

(1338-23-4)

1,5*

0,2*

 

Metüülfenool (kresool), kõik isomeerid

20

5

 

Metüülformiaat (metüülmetanaat)

(107-31-3)

250

100

350

150

 

5-metüül-2-heksanoon (metüülisoamüülketoon)

(110-12-3)

95

20

 

Metüülisoamüülketoon (5-metüül-2-heksanoon)

(110-12-3)

95

20

 

Metüülisopropüülbenseen (tsümeen)

(99-87-6)

140

25

190

35

 

Metüülisotsüanaat

(624-83-9)

0,5

0,02

 

Metüüljodiid (jodometaan)

(74-88-4)

6

1

30

5

A, C

Metüülkloriid (klorometaan)

(74-87-3)

100

50

200

100

 

Metüülklorobenseen

(o-klorotolueen)

(95-49-8)

250

50

 

Metüülkloroform

(1,1,1-trikloroetaan)

(71-55-6)

555

100

1100

200

 

Metüülmerkaptaan (metaantiool)

(74-93-1)

1

12

Metüülmerkaptaan koos dimetüüldisulfiidi ja dimetüülsulfiidiga

1

 

Metüülmetakrülaat (metüül-2-metüülpropenaat)

(80-62-6)

200

50

600

150

A, S

Metüülmetanaat (metüülformiaat)

(107-31-3)

250

100

350

150

 

Metüül-2-metüül-
propenaat (metüülmetakrülaat)

(80-62-6)

200

50

600

150

A, S

N-metüülmorfoliin

(N-metüültetrahüdro-
1,4-oksasiin)

(109-02-4)

20

5

40

10

A

Metüülnitrobenseen (nitrotolueen),
kõik isomeerid

(1321-12-6)

6

1

11

2

A

4-metüül-2-pentanoon

(metüülisobutüülketoon)

 

(108-10-1)

83

20

208

50

 

Metüül-n-pentüülketoon

(2-heptanoon, metüülamüülketoon)

 

(110-43-0)

238

50

475

100

A

2-metüülpropaan (isobutaan)

(75-28-5)

1900

800

 

2-metüülpropeenhape (metakrüülhape)

(79-41-4)

70

20

100

30

 

Metüülpropenaat (metüülakrülaat)

(96-33-3)

35

10

50

15

A, S

o-metüülpropüleen-
glükool

(propüleenglükoolmono-
metüüleeter, 1-metoksü-2-propanool)

(107-98-2)

375

100

568

150

S

N-metüülpürrolidoon

(872-50-4)

200

50

300

75

 

Metüülstüreen (vinüültolueen, tolüületeen)

(25013-15-4)

50

10

150

30

A

N-metüültetrahüdro-
1,4-oksasiin (N-metüülmorfoliin)

(109-02-4)

20

5

40

10

A

Metüültsüaniid (etaannitriil, atsetonitriil)

(75-05-08)

70

40

100

60

 

Metüültsüanoakrülaat

(137-05-3)

9

2

18

4

 

Metüültsükloheksaan

(108-87-2)

1600

400

 

Metüülvilogeen (parakvat, gramoksoon)

0,1

 

Molübdeen, hästilahustuvad ühendid

5

 

Molübdeen, metall ja vähelahustuvad ühendid


kogu tolm


peentolm

 

 

 

10

5 

 

 


 

 
1

Mootorikütus (automootorite, lennukimootorite, reaktiivmootorite bensiin)

 

 

 

 

20

Morfoliin (tetrahüdro-1,4-oksasiin)

(110-91-8)

36

10

72

20

 

Naatriumasiid

(26628-22-8)

0,1

0,3

A, S

Naatriumhüdroksiid

(1310-73-2)

1

2*

 

Naatriumtetraboraadidekahüdraat (booraks)

(1303-96-4)

2

5

A

Naerugaas (dilämmastikoksiid)

(10024-97-2)

180

100

900

500

 

Naftaleen

(91-20-3)

50

10

 

Naftaleendiisotsüanaat

(3173-72-6)

0,04

0,005

0,09*

0,01*

S, 2

Naftaleenid, kloreeritud

(1321-65-9)

0,2

0,6

A

Neopentaan

(2,2-dimetüülpropaan)

 

(463-82-1)

3000

1000

_

_

 

Nikkel, metall

 

(7440-02-0)

0,5

S

Nikkelkarbonüül

(13463-39-3)

0,007

0,001

C, R

Nikkelsubsulfiid

(arvutatud niklile)

(12035-72-2)

0,01

C, S

Nikli ühendid, oksiid, karbonaat ja lahustuvad ühendid (arvutatud niklile)

0,1

C, S

Nikotiin

(54-11-5)

0,5

A

p-nitroaniliin (nitrofenüülamiin)

(100-01-6)

6

1

 

Nitrobenseen

(98-95-3)

1

0,2

A

Nitroetaan

(79-24-3)

60

20

150

50

 

Nitrofenüülamiin (nitroaniliin)

(100-01-6)

6

1

 

Nitrometaan

(75-52-5)

50

20

130

50

 

1-nitropropaan

(108-03-2)

18

5

35*

10*

 

2-nitropropaan

(79-46-9)

18

5

35*

10*

C

Nitrotolueen (metüülnitrobenseen), kõik isomeerid

(1321-12-6)

6

1

11

2

A

Nonaanid

800

150

1100

200

 

Oblikhape (oksaalhape, etaandihape)

(144-62-7)

1

2

 

Oksaalhape (etaandihape, oblikhape)

(144-62-7)

1

2

 

2-oksometüülfuraan (2-furüülaldehüüd, furfuraal)

(98-01-1)

8

2

20

5

A

Oktaanid

900

200

1400

300

 

Ortofosforhape

(fosforhape), aur

(75664-38-2)

1

2

 

Osoon

(10028-15-6)

0,2

0,1

0,6*

0,3*

 

Parafiin (aurud)

(8002-74-2)

2

 

Parakvat, soolad (metüülvilogeen, gramoksoon)

0,1

 

Paratioon (tiofoss, dietüül (4-nitrofenüül) tiofosfaat)

(56-38-2)

0,1

 

Pentaandiaal (glutaaraldehüüd)

(111-30-8)

0,8*

0,2*

S

Pentaan

(109-66-0)

3000

1000

 

Pentaklorofenool ja soolad

0,5

1,5

A

Pentüülatsetaat

(620-63-7)

3-pentüülatsetaat

(620-11-1)

amüülatsetaat

(625-16-1)

270

50

540

100

 

Perklorobutadieen (heksakloro-1,3-butadieen)

 

(87-68-3)

0,25

0,02

 

Perkloroetaan (heksakloroetaan)

(67-72-1)

10

1

 

Perkloroetüleen (tetrakloroetüleen)

(127-18-4)

70

10

170

25

C

Perklorotsüklopentadieen (heksaklorotsüklo-
pentadieen)

(77-47-4)

0,1

0,01

 

Petrooleum

 

 

 

 

20

Pikriinhape

(2,4,6-trinitrofenool)

(88-89-1)

0,1

 

α-pineen (2,6,6-trimetüülbitsüklo-
[3.1.1]hept-2-een)

(vt terpeenid)

(80-56-8)

150

25

300

50

10

β-pineen (vt terpeenid)

(127-91-3)

150

25

300

50

10

Piperasiin (dietüleendiamiin)

(110-85-0)

0,1

0,3

S

Plaatina

(7440-06-4)

1

 

Plii ja anorgaanilised ühendid, (arvutatud pliile)
kogu tolm

peentolm

(7439-92-1, metall)

 


0,1

0,05

 


 


 


R, 7

Plii, orgaanilised ühendid

(vt tetraetüülplii, tetrametüülplii)

 

 

 

 

R

Polükloreeritudbifenüülid

0,01

0,03

A, C

Propaan

(74-98-6)

1800

1000

 

Propaanhape (propioonhape)

(79-09-4)

31

10

62

20

 

1,2,3-propaantriool (glütseriin, glütserool)

(56-81-5)

10

 

Propanool, kõik isomeerid (propüülalkohol)

350

150

600

250

 

2-propanool (isopropüülalkohol, isopropanool)

(67-63-0)

350

150

600

250

 

2-propanoon (atsetoon)

(67-64-1)

1210

500

 

Propeenamiid (akrüülamiid)

(79-06-1)

0,03

0,1

A

Propeenhape (akrüülhape)

(79-10-7)

30

10

45

15

 

Propeennitriil (akrüülnitriil)

(107-13-1)

4,5

2

13

6

A, C

2-propeen-1-ool (allüülalkohol)

(107-18-6)

4,8

2

12,1

5

A

Propenaal (akroleiin)

(107-02-8)

0,2

0,1

0,7

0,3

 

2-propenüülamiin (allüülamiin, 3-amino-1-propeen)

(107-11-9)

5

2

14

6

A

Propenüülbenseen

(2-fenüülpropeen)

(98-83-9)

246

50

492

100

 

2-propenüülkloriid (allüülkloriid, 3-kloro-1-propeen)

(107-05-1)

3

1

9

3

A

Propioonhape (propaanhape)

(79-09-4)

30

10

62

20

 

Propüleenglükool-
dinitraat

(6423-43-4)

0,7

0,1

2

0,3

A

Propüleenglükool-
monometüüleeter

(o-metüülpropüleen-
glükool, 1-metoksü-2-propanool)

(107-98-2)

375

100

568

150

S

Propüleenglükool-
monometüüleeter-atsetaat

(o-atsüül-

o-metüülpropüleen-
glükool, metoksüpropüülatsetaat)

(108-65-6)

275

50

550

100

A, S

Propüleenoksiid (1,2-epoksüpropaan)

(75-56-9)

5

2

25

10

C

Propüülalkohol, kõik isomeerid (propanool)

350

150

600

250

 

Püreeter

(8003-34-7)

1

_

_

_

 

Püridiin

(110-86-1)

15

5

 

Raudoksiid, peentolm (arvutatud rauale)

(1309-37-1)

3,5

1

Resortsiin (resortsinool,

m-dihüdroksübenseen, 1,3-benseendiool)

(108-46-3)

45

10

A

Resortsinool (resortsiin, 1,3-benseendiool,

m-dihüdroksübenseen)

(108-46-3)

45

10

A

Räni (peentolm)

(7631-86-9)

2

 

Sahharoos

(57-50-1)

10

 

Seleen, anorgaanilised ühendid, v.a vesinikseleniid (arvutatud seleenile)

(7782-49-2)

0,1

 

Silaan

(7803-62-5)

1

0,5

 

Silikoon

 

(peentolm)

(7440-21-3)

10

5

 

Silikoonkarbiid
(kiuvaba)

(peentolm)

(409-21-2)

10

5

 

 

Strühniin

(57-24-9)

0,15

 

Stüreen (fenüületeen, vinüülbenseen)

(100-42-5)

90

20

200

50

A

Sulfotep

(3689-24-5)

0,1

A, S

Süsinikdioksiid

(124-38-9)

9000

5000

8

Süsinikdisulfiid

(75-15-0)

16

5

25

8

A, R

Süsinikmonooksiid

 

(630-08-0)
heitgaasina

40

25

35

20

120

100R, 9

Süsiniktetrabromiid (tetrabromometaan)

(558-13-4)

1,4

0,1

 

Süsiniktetrakloriid (tetraklorometaan)

(56-23-5)

13

2

19

3

A, C

Tärpentin

(8006-64-2)

150

25

300

50

A, S, 10

Telluur ja ühendid (arvutatud telluurile)

(13494-80-9)

0,1

 

Terpeenid

150

25

300

50

10

Tetrabromoetaan

(79-27-6)

14

1

30

2

 

Tetrabromometaan (süsiniktetrabromiid)

(558-13-4)

1,4

0,1

 

Tetraetüülplii

(78-00-2)

0,05

0,2

A, R

Tetrahüdrofuraan

(109-99-9)

150

50

300

100

A, S

Tetrakloroetüleen (perkloroetüleen)

(127-18-4)

70

10

170

25

C

Tetraklorofenool, soolad

0,5

1,5

A

Tetraklorometaan (süsiniktetrakloriid)

(56-23-5)

13

2

19

3

A, C

Tetrametüülplii

(75-74-1)

0,05

0,2

A, R

Tetranitrometaan

(509-14-8)

0,4

0,05

0,8

0,1

 

Tiraam

(137-26-8)

1

2

S

Tina anorgaanilistes ühendites

2

 

Tinaorgaanilised ühendid

(arvutatud tinale)

0,1

0,2

A

Tiofenool (fenüülmerkaptaan, benseentiool)

(108-98-5)

2

0,5

 

Tiofoss (paratioon, dietüül(4-nitrofenüül)-
tiofosfaat)

(56-38-2)

0,1

 

Titaanoksiid

(13463-67-7)

5

 

Tolm:
kogu tolm
peentolm


10
5
13
1

  tahm

3

 

  grafiiditolm

5

 

  paberitolm

2

 

  plastmassitolm

3

13

  puidutolm

2

C, 16

  tekstiilitolm

1

 

  puuvillatolm                (toorpuuvill)

0,5

 

  tsemenditolm:
  kogu tolm
  peentolm


10
5

1

  orgaaniline tolm
   kogu tolm


5

14

Tolueen (metüülbenseen)

(108-88-3)

192

50

384

100

A

Tolueendiisotsüanaat (toluool-2,4-diisotsüanaat, 2,4-diisotsüanatotolueen)

 

(584-84-9)

0,04

0,005

0,07*

0,01*

C, S, 2

m-toluidiin (metüülaminobenseen)

(108-44-1)

9

2

 

Toluool-2,4-diisotsüanaat (tolueendiisotsüanaat, 2,4-diisotsüanatotolueen)

(584-84-9)

0,04

0,005

0,07*

0,01*

C, S, 2

Tolüületeen (vinüültolueen, metüülstüreen)

(25013-15-4)

50

10

150

30

A

Tridümiit
(peentolm)

(15468-32-3)

0,05

1

Trietüleentetraamiin

(112-24-3)

6

1

12

S

Trietüülamiin

(121-44-8)

8,4

2

12,6

3

A, S

Trifenüülamiin

(603-34-9)

5

 

Trifenüülfosfaat

(115-86-6)

3

 

2,2,2-trifluoro-

1-kloroetüül-difluoro-
metüüleeter (isofluraan)

(26675-46-7)

80

10

150

20

 

1,2,2-trifluoro-

1,1,2-trikloroetaan

(CFC 113, freoon 113)

 

(76-13-1)

4000

500

6000

750

 

1,2,4-triklorobenseen

(120-82-1)

15,1

2

37,8

5

A

1,1,1-trikloroetaan (metüülkloroform)

 

(71-55-6)

555

100

1110

200

 

Trikloroetüleen

(79-01-6)

50

10

140

25

C

Triklorofenool, soolad

0,5

1,5

A, C

Triklorometaan (kloroform)

(67-66-3)

10

2

C

1,2,3-trikloropropaan

(96-18-4)

300

50

 

Trimelliitanhüdriid

(552-30-7)

0,04

0,08*

S

Trimetüülamiin

(75-50-3)

24

10

 

Trimetüülbenseen,
kõik isomeerid

100

20

25

2,6,6-trimetüülbitsüklo-

[3.1.1]hept-2-een

(α-pineen)

(vt terpeenid)

(80-56-8)

150

25

300

50

10

Trimetüülheksametüleen-diisotsüanaat

0,04

0,005

0,09*

0,01*

S, 2

3,5,5-trimetüül-2-tsül-
koheksanoon (isoforoon)

(78-59-1)

30*

5*

 

Trinikkeldisulfiid

(12035-72-2)

0,01

C, S

2,4,6-trinitrofenool (pikriinhape)

(88-89-1)

0,1

 

2,4,6-trinitrotolueen (trotüül)

(118-96-7)

0,1

0,2

A

Tris

(2-hüdroksüetüül)-
amiin

 

(102-71-6)

5

10

S

Trotüül

(2,4,6-trinitrotolueen)

(118-96-7)

0,1

0,2

A

Tselluloos
(peentolm)

(9004-34-6)

10

 

Tsinkkloriid, peentolm

(7646-85-7)

1

1

Tsinkoksiid

(1314-13-2)

5

 

Tsiram (tsinkdimetüül-
ditiokarbamaat)

(137-30-4)

1

2

S

Tsüaanamiid

(420-04-2)

1

0,58

A

Tsüaankloriid

(506-77-4)

0,3

0,1

0,8

0,3

 

Tsüaniidid ja sinihape (vesiniktsüaniid) (arvutatud tsüaniidile)

(74-90-8, vesiniktsüaniid)

5*

A

Tsükloheksaan

(110-82-7)

700

200

 

 

 

2,5-tsükloheksadieen-
1,4-dioon (kinoon,

p-bensokinoon)

(106-51-4)

0,4

0,1

1,3

0,3

5

Tsükloheksanool

(108-93-0)

200

50

300

75

 

Tsükloheksanoon

(108-94-1)

40,8

10

81,6

20

A

Tsüklohekseen

(110-83-8)

1010

13

 

Tsükloheksüülamiin (aminotsükloheksaan)

(108-91-8)

20

5

40

10

 

Tsükloniit

(121-82-4)

1,5

 

1,3-tsüklopentadieen

(542-92-7)

200

75

 

Tsümeen (metüülisopropüül-
benseen)

(99-87-6)

140

25

190

35

 

Uraani ühendid

(arvutatud uraanile)

(7440-61-1)

0,2

 

Vanaadiumoksiidid (arvutatud volframile)
kogu tolm


peentolm

(1314-62-1)0,2
0,05*1

Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele)
kogu tolm


peentolm

(7440-50-8, metall)1


0,2


 

Vesinikasiidhape (lämmastikvesinikhape)

(7782-79-8)

0,2

0,1

 

Vesinikbromiid

(10035-10-6)

6,7

2

 

Vesinikfluoriid

(7664-39-3)

1,5

1,8

2,5

3

 

Vesinikfosfiid

(fosfiin)

(7803-51-2)

0,14

0,1

0,28

0,2

 

Vesinikkloriid

(7647-01-0)

8

5

15

10

 

Vesinikperoksiid

(7722-84-1)

1,4

1

3*

2*

 

Divesinikseleniid

(7783-07-5)

0,07

0,02

0,17

0,05

 

Vesiniksulfiid

(7783-06-4)

14

10

20*

15*

 

Vinülideenkloriid (1,1-dikloroeteen)

(75-35-4)

20

5

40

10

 

Vinüülatsetaat

(108-05-4)

18

5

35

10

 

Vinüülbenseen

(stüreen, fenüületeen)

(100-42-5)

90

20

200

50

A

Vinüülkloriid (kloroeteen)

(75-01-4)

2,5

1

13

5

A, C

Vinüültolueen (metüülstüreen, tolüületeen)

(25013-15-4)

50

10

150

30

A

Volfram,
hästi lahustuvad ühendid (arvutatud volframile)

1

 

Volfram, metall, vähelahustuvad ühendid

(arvutatud volframile)

(7440-33-7)

5

 

Vääveldioksiid

(7446-09-5)

5

2

13*

5*

 

Väävelhape, aur

(7664-93-9)

1

3

 

Väävelheksafluoriid

(2551-62-4)

6000

1000

 

Vääveltetrafluoriid

(7783-60-0)

0,4*

0,1*

 

Vääveltrioksiid

(7446-11-9)

6

1

 

Whitespirit (lakibensiin)

300

50

100

 

Õli (nafta) aurud

1

 Kasutatud oskussõnade ja märkide tähendused

Piirnorm

Ohtliku kemikaali suurim lubatud keskmine sisaldus töökeskkonna õhus, mõõdetud või arvutatud 8-tunnise kokkupuuteaja aja-kaalu keskmisena

 

Lühiajalise kokkupuute

piirnorm

Ohtliku kemikaali suurim lubatud keskmine sisaldus töökeskkonna õhus, mõõdetud või arvutatud  15-minutilise kokkupuuteaja aja-kaalu keskmisena

ppm

Osakeste arv miljoni osakese kohta mahu järgi õhus, mahumiljondik õhus (ml/m3)

mg/m³

Milligrammi kuupmeetri õhu kohta , 20º C ja 101,3 kPa (760 mmHg) juures

CAS-number

ChemicalAbstractService`i numberA

Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained

C

Kantserogeensed ained

S

Sensibiliseerivad ained

R

Reproduktiivtoksilised ained

*

Piirnormi lagi – ohtliku kemikaali suurim lubatud sisaldus töökeskkonna õhus, millega töötaja kokku puutub

1.

Peentolm on kogu tolmu kopsu jõudev osa (PM 2,5).

2.

Arvutatud 5-minutisele kokkupuuteajale.

3.

Vääveldioksiid tugevdab arseeni kantserogeenseid omadusi.

4.

Uute tootmisüksuste loomisel ja vanade rekonstrueerimisel on soovitatav arvestada arseeni ja tema anorgaaniliste ühendite piirnormiks tööpäeva jooksul 0,01 mg/m3 (arvutatud arseenile).

5.

Kinoon võib redutseeruda hüdrokinooniks, mis muutub õhuhapniku toimel kergesti p-bensokinooniks.

6.

Metalliline berüllium ei ole sensibiliseeriv.

7.

Bioloogiline piirnorm on kehtestatud pliile ja kaadmiumile.

8.

Süsinikdioksiid on õhu saastatuse indikaatoriks töökohtadel, kus õhk saastub töötajate suure füüsilise aktiivsuse tõttu.

9.

Lämmastikdioksiidil ja süsinikmonooksiidil on heitgaasides koos kantserogeensete ainetega eraldi määratud piirnormid. Bensiini- ja vedelgaasimootorite heitgaaside indikaator on süsinikmonooksiid, diiselmootoritel lämmastikdioksiid. Nende puhul ei arvestata aditiivset efekti.

10.

Põhjamaade okaspuudest toodetud tärpentinil on nahka ärritav toime, monoterpeenidel, välja arvatud 3-kareenil, on see toime väiksem.

11.

Süsivesinike piirnormid on arvutatud auru faasile. Üle 12 süsinikuaatomiga alifaatsetel süsivesinikel (tridekaanid ja kõrgemad) on 20 ºC juures küllastussisaldus < 350 mg/m3. Aerosoolsete süsivesinike piirnorm on 5 mg/m3.

12.

Piirnorm 1 ppm väljendab dimetüüldisulfiidi, dimetüülsulfiidi ja metüülmerkaptaani summaarset sisaldust.

13.

Orgaanilise ja anorgaanilise tolmu segu sisaldus ei tohi olla üle 5 mg/m3. Tolmus olevate ainete sisaldused peavad vastama piirnormidele.

14.

Tolmus või aurus olevate ainete sisaldused peavad vastama piirnormidele.

15.

Plastmassid, mis sisaldavad/ei sisalda klaaskiude; osaliselt või täielikult kõvenevad epoksü-, akrülaat-, polüuretaan- ja esterplastikud ning bakeliidi-tüüpi materjalid.

16.

Immutatud puidu tolmu hindamisel arvestatakse aineid, mis sisalduvad immutusaines. Piirväärtusi omavate ainete puhul määratakse nende ainete sisaldused vastavalt immutusaine kogusele puidutolmus. Kui seda ei ole võimalik määrata, kasutatakse piirnormi 0,5 mg/m3.

17.

Piirnorm kehtib subtilisiini ja teiste proteolüütiliste ensüümide kohta.

18.

Piirnorm kehtib auru ja aerosooli summaarse sisalduse kohta.

19.

Mineraalained, näiteks kristalliinikiud.

20.

Mootoribensiinile, aviobensiinile, reaktiivmootorite kütustele, petrooleumile ei ole kehtestatud piirnorme. Alljärgnevas tabelis on toodud maksimaalsed lubatud süsivesinike summaarsed sisaldused õhus.Toode

Toote koostis, mis on võetud arvutuse aluseks, mahuprotsentides

 

 

Aromaatsed ühendid (arvutatud trimetüülbenseenile)

Muud ühendid (arvutatud oktaanile)

Piirnorm

(mg/m3)

Lühiajalise kokkupuute

 piirnorm

(mg/m3)

Aviobensiin

25

75

350

500

Mootoribensiin

50

50

200

300

Mootoripetrooleum

40

60

250

300

Aviopetrooleum

25

75

350

500

Laia koostisega reaktiivkütus

25

75

350

500

Kettsae bensiin, alifaatne

100

90021.

Lõikamisvedelike ja teiste taoliste segude sudu piirnormi saamiseks, mis sisaldab veel teisi aineid peale õlide, võetakse arvesse mitteveefaasis olevate ainete kogusisaldus.

22.

See piirnorm kehtib nafta kohta, milles on < 0,2% benseeni.

23.

See piirnorm kehtib nafta kohta, milles on < 5% n-heksaani.

24.

Trikloroetüleen sisaldab stabiliseerivaid komponente. Tehniline tetrakloroetüleen sisaldab väikestes kogustes stabilisaatoreid, sealhulgas ka epiklorohüdriini.

25.

Seda piirnormi kasutatakse ka teiste polüalküülitud benseenide kohta.

26.

Uute tootmisüksuste projekteerimisel ja vanade rekonstrueerimisel tuleb jälgida, et puidutolmu sisaldus tööpäeva jooksul vastaks piirnormile 1 mg/m3.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json