Teksti suurus:

Määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 80, 1378

Määruste muutmine

Vastu võetud 02.10.2007 nr 61

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 6 lõike 2 punkti 8, «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2, «Kutseõppeasutuse seaduse» § 6 lõike 2, § 30 lõike 3, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 15 lõike 5, § 12 lõike 4, § 121 lõike 4, § 44 lõike 32, «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 3 alusel.

§ 1. Haridusministri 17. märtsi 1998. a määrusega nr 4 kinnitatud «Haridustöötajate kutseoskuste täiustamise kord» (RTL 1998, 163/164, 615; 2003, 4, 39) punktis 2 asendatakse sõna «huvialakoolide» sõnaga «huvikoolide».

§ 2. Haridusministri 2. juuni 2000. a määruses nr 15 «Pikapäevarühma töökorralduse alused» (RTL 2000, 63, 992; 2006, 74, 1360) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna «huvialategevuses» sõnaga «huvitegevuses»;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna «huvialategevuseks» sõnaga «huvitegevuseks».

§ 3. Haridusministri 30. juuni 2000. a määruse nr 22 «Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus» (RTL 2000, 82, 1198; 2003, 30, 435) § 8 lõikes 2 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 4. Haridusministri 18. juuni 2001. a määruse nr 27 «Räpina Aianduskooli põhimäärus» (RTL 2001, 76, 1024; 2003, 89, 1319) § 5 punktis 4 asendatakse sõna «huvialahariduse» sõnaga «huvihariduse».

§ 5. Haridusministri 12. oktoobri 2001. a määruse nr 58 «Tartu Hiie Kooli põhimäärus» (RTL 2001, 116, 1658; 2005, 11, 196) § 8 lõikes 6 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 6. Haridus- ja teadusministri 17. mai 2002. a määruse nr 46 «Nõo Reaalgümnaasiumi põhimäärus» (RTL 2002, 61, 907; 2003, 4, 39) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 7. Haridusministri 11. juuni 2002. a määruse nr 51 «Puiatu Erikooli põhimäärus» (RTL 2002, 67, 1057; 2003, 4, 39) § 7 punktis 5 asendatakse sõna «huviala-» sõnaga «huvi-».

§ 8. Haridusministri 11. juuni 2002. a määruse nr 52 «Kaagvere Erikooli põhimäärus» (RTL 2002, 67, 1058; 2003, 4, 39) § 7 punktis 6 asendatakse sõna «huviala-» sõnaga «huvi-».

§ 9. Haridusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; 2007, 73, 1257) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «huvialajuht» sõnaga «huvijuht»;

2) paragrahvi 27 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «huvialajuhi» sõnaga «huvijuhi»;

3) paragrahvi 37 lõikes 5 asendatakse sõnad «huvialajuhi» ja «huvialajuhina» sõnadega «huvijuhi» ja «huvijuhina».

§ 10. Haridusministri 24. oktoobri 2002. a määruses nr 72 «Tallinna Ehituskooli põhimäärus» (RTL 2002, 122, 1768; 2003, 4, 39) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punktis 3 asendatakse sõna «huvialahariduse» sõnaga «huvihariduse»;

2) paragrahvi 12 lõikes 2 punktis 7 asendatakse sõna «huvialategevuse» sõnaga «huvitegevuse».

§ 11. Haridus- ja teadusministri 9. jaanuari 2003. a määruse nr 2 «Paide Kutsekeskkooli põhimäärus» (RTL 2003, 8, 84) § 13 lõike 4 punktis 6 asendatakse sõna «huvialaringide» sõnaga «huviringide».

§ 12. Haridus- ja teadusministri 17. veebruari 2003. a määruse nr 8 «Tapa Erikooli põhimäärus» (RTL 2003, 30, 434) § 7 punktis 6 asendatakse sõna «huviala-» sõnaga «huvi-».

§ 13. Haridus- ja teadusministri 12. augusti 2003. a määruses nr 44 «Pärnumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus» (RTL 2003, 94, 1403) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punktis 4 asendatakse sõna «huvialahariduse» sõnaga «huvihariduse»;

2) paragrahvi 12 lõikes 2 punktis 8 asendatakse sõna «huvialategevuse» sõnaga «huvitegevuse».

§ 14. Haridus- ja teadusministri 12. augusti 2003. a määruses nr 45 «Tallinna Tööstushariduskeskuse põhimäärus» (RTL 2003, 94, 1404) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punktis 4 asendatakse sõna «huvialahariduse» sõnaga «huvihariduse»;

2) paragrahvi 12 lõikes 2 punktis 8 asendatakse sõna «huvialategevuse» sõnaga «huvitegevuse».

§ 15. Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2004. a määruses nr 2 «Tartu Kunstikooli põhimäärus» (RTL 2004, 3, 29) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punktis 4 asendatakse sõna «huvialahariduse» sõnaga «huvihariduse»;

2) paragrahvi 12 lõikes 2 punktis 8 asendatakse sõna «huvialaringide» sõnaga «huviringide».

§ 16. Haridus- ja teadusministri 5. juuli 2004. a määruse nr 39 «Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli põhimäärus» (RTL 2004, 94, 1456) § 5 punktis 4 asendatakse sõna «huvialahariduse» sõnaga «huvihariduse».

§ 17. Haridus- ja teadusministri 5. juuli 2004. a määruse nr 40 «Tallinna Polütehnikumi põhimäärus» (RTL 2004, 94, 1457) § 5 punktis 4 ja § 12 lõike 5 punktis 5 asendatakse sõna «huvialahariduse» sõnaga «huvihariduse».

§ 18. Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2004. a määruse nr 47 «Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli põhimäärus» (RTL 2004, 113, 1769) § 5 punktis 4 asendatakse sõna «huvialahariduse» sõnaga «huvihariduse».

§ 19. Haridus- ja teadusministri 10. detsembri 2004. a määruse nr 62 «Rakvere Kutsekeskkooli põhimäärus» (RTL 2004, 155, 2330) § 5 punktis 4 asendatakse sõna «huvialahariduse» sõnaga «huvihariduse».

§ 20. Haridus- ja teadusministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 7 «Eesti Noorsootöö Keskuse põhimäärus» (RTL 2005, 30, 412) § 7 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna «huvialaharidus» sõnaga «huviharidus».

§ 21. Haridus- ja teadusministri 24. novembri 2005. a määruse nr 47 «Kallemäe Kooli põhimäärus» (RTL 2005, 115, 1787) § 7 punktis 7 asendatakse sõna «huviala-» sõnaga «huvi-».

§ 22. Haridus- ja teadusministri 24. novembri 2005. a määruses nr 48 «Orissaare Internaatkooli põhimäärus» (RTL 2005, 115, 1788) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 punktis 4 asendatakse sõna «huviala-» sõnaga «huvi-»;

2) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõna «huvialategevuse» sõnaga «huvitegevuse»;

3) paragrahvis 12 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid»;

4) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna «huvialatööks» sõnaga «huvitööks».

§ 23. Haridus- ja teadusministri 24. novembri 2005. a määruse nr 49 «Raikküla Kooli põhimäärus» (RTL 2005, 115, 1789) § 8 punktis 6 asendatakse sõna «huviala-» sõnaga «huvi-».

§ 24. Haridus- ja teadusministri 14. veebruari 2006. a määruse nr 9 «Porkuni Kooli põhimäärus» (RTL 2006, 18, 316) § 8 lõikes 4 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 25. Haridus- ja teadusministri 16. veebruari 2006. a määruses nr 10 «Tartu Emajõe Kooli põhimäärus» (RTL 2006, 19, 328) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid»;

2) paragrahvi 14 punktis 5 sõna «huvialaringide» sõnaga «huviringide».

§ 26. Haridus- ja teadusministri 5. mai 2006. a määruse nr 17 «Kammeri Kooli põhimäärus» (RTL 2006, 41, 730) § 8 lõikes 4 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 27. Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2007. a määruse nr 4 «Tallinna Transpordikooli põhimäärus» (RTL 2007, 4, 63) § 15 lõike 3 punktis 7 asendatakse sõna «huvialaringide» sõnaga «huviringide».

§ 28. Haridus- ja teadusministri 27. veebruari 2007. a määruse nr 20 «Õpilaskodutoetuse taotlemise, jaotamise ning kasutamise tingimused ja kord ning taotluste ja aruannete vormid» (RTL 2007, 21, 364) lisa 1 punktis A asendatakse sõna «huvialategevus» sõnaga «huvitegevus».

§ 29. Haridus- ja teadusministri 15. märtsi 2007. a määruse nr 23 «Kaelase Kooli põhimäärus» (RTL 2007, 24, 425) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 30. Haridus- ja teadusministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 32 «Ahtme Kooli põhimäärus» (RTL 2007, 36, 624) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 31. Haridus- ja teadusministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 33 «Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli põhimäärus» (RTL 2007, 36, 625) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 32. Haridus- ja teadusministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 34 «Urvaste Kooli põhimäärus» (RTL 2007, 36, 626) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 33. Haridus- ja teadusministri 10. mai 2007. a määruse nr 35 «Vidruka Kooli põhimäärus» (RTL 2007, 42, 715) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 34. Haridus- ja teadusministri 10. mai 2007. a määruse nr 36 «Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli põhimäärus» (RTL 2007, 42, 716) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 35. Haridus- ja teadusministri 10. mai 2007. a määruse nr 37 «Valga Jaanikese Kooli põhimäärus» (RTL 2007, 42, 717) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 36. Haridus- ja teadusministri 10. mai 2007. a määruse nr 38 «Ämmuste Kooli põhimäärus» (RTL 2007, 42, 718) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 37. Haridus- ja teadusministri 10. mai 2007. a määruse nr 39 «Vastseliina Internaatkooli põhimäärus» (RTL 2007, 42, 719) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 38. Haridus- ja teadusministri 10. mai 2007. a määruse nr 40 «Päinurme Internaatkooli põhimäärus» (RTL 2007, 42, 720) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 39. Haridus- ja teadusministri 24. mai 2007. a määruse nr 44 «Lahmuse Kooli põhimäärus» (RTL 2007, 45, 763) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 40. Haridus- ja teadusministri 29. mai 2007. a määruse nr 46 «Helme Sanatoorse Internaatkooli põhimäärus» (RTL 2007, 46, 801) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

§ 41. Haridus- ja teadusministri 5. juuni 2007. a määruse nr 49 «Kosejõe Kooli põhimäärus» (RTL 2007, 48, 859) § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «huvialaringid» sõnaga «huviringid».

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Sirje JÕGISTE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json