Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitlev kokkulepe

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.11.2007
Avaldamismärge:RT II 2007, 18, 49

Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitlev kokkulepe

Vastu võetud 28.09.2006

Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitlev kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsus ja Uus-Meremaa valitsus («osapooled») on kahe riigi vahelise töötamisõigusega turismi korraldamise osas leidnud vastastikuse mõistmise järgmises.

Uus-Meremaa valitsuse kohustused

1. Eesti kodaniku taotlusel väljastab Uus-Meremaa valitsus läbi Uus-Meremaa Immigratsiooniteenistuse (mis on osa Tööjõu Ametist) lõike 2 kohaselt tööviisa, mis kehtib väljastamise kuupäevast kaksteist kuud, isikule, kes vastab kõigile järgmistele nõuetele:
a) on Eesti kodanik, kelle alaline elukoht on Eestis;
b) kelle suhtes viisaametnik on veendunud, et taotleja esmane eesmärk on puhata Uus-Meremaal, nii et töötamine on pigem teisejärguline, mitte peamine külastuse põhjus;
c) kes on viisa taotlemise ajal kaheksateist kuni kolmkümmend aastat (mõlemad kaasa arvatud) vana;
d) kes ei reisi koos lastega;
e) kellel on kehtiv Eesti pass;
f) kellel on tagasisõidupilet või piisavalt vahendeid, et see osta;
g) kellel on asjaomaste ametivõimude meelest piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks Uus-Meremaal viibimise perioodil;
h) kes maksab ettenähtud tööviisa taotlemise tasu;
i) kes nõustub hankima tervise- ja täieliku haiglakindlustuse, mis kehtib kogu tema Uus-Meremaal viibimise ajal; ja
j) kes järgib kõiki Uus-Meremaal kehtestatud tervishoiunõudeid.

2. Uus-Meremaa valitsus ei väljasta Eesti kodanikele rohkem kui sada lõikes 1 kirjeldatud tööviisat aastas, kui ta ei otsusta teisiti. Sellistest muudatustest teavitab Uus-Meremaa valitsus Eesti valitsust. Iga-aastase väljastatud tööviisade arvu muutmist ei käsitleta kokkuleppe ametliku muutmisena.

3. Lõike 2 kohaselt annab Uus-Meremaa valitsus Eesti kodanikule tööloa, kui talle on lõike 1 alusel väljastatud tööviisa ja ta vastab kõigile lõike 1 nõuetele. Tööluba väljastatakse tasuta tema saabumisel’ Uus-Meremaale ja see kehtib kuni kaksteist kuud tema riiki saabumisest.

4. Uus-Meremaa valitsus nõuab igalt Eesti kodanikult, kes on sisenenud Uus-Meremaale kokkuleppe kohaselt, et ta järgiks Uus-Meremaa õigusnorme ega tegeleks töötamisega, mis on vastuolus kokkuleppe eesmärgiga. Uus-Meremaa külastuse jooksul on neil lubatud osaleda ühel kuni kolm kuud kestval koolituskursusel.

Eesti valitsuse kohustused

5. Uus-Meremaa kodaniku taotlusel väljastab Eesti valitsus kooskõlas lõikega 6 mitmekordse viisa, mis kehtib väljastamise kuupäevast kaksteist kuud ja annab õiguse turismiks ja töötamiseks (edaspidi «tööviisa»), isikule, kes vastab kõigile järgmistele nõuetele:
a) on Uus-Meremaa kodanik, kelle alaline elukoht on Uus-Meremaa;
b) kelle suhtes viisaametnik on veendunud, et taotleja esmane eesmärk on puhata Eestis, nii et töötamine on pigem teisejärguline, mitte peamine külastuse põhjus;
c) kes on viisa taotlemise ajal kaheksateist kuni kolmkümmend aastat (mõlemad kaasa arvatud) vana;
d) kes ei reisi koos lastega;
e) kellel on kehtiv Uus-Meremaa pass;
f) kellel on tagasisõidupilet või piisavalt vahendeid, et see osta;
g) kellel on asjaomaste ametivõimude meelest piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks Eestis viibimise perioodil;
h) kes nõustub hankima tervise- ja täieliku haiglakindlustuse, mis kehtib kogu tema Eestis viibimise ajal;
i) kes järgib kõiki Eestis kehtestatud tervishoiunõudeid; ja
j) kes maksab ettenähtud tööviisa taotlemise tasu.

6. Igal isikul, kellel on lõike 5 kohaselt väljastatud tööviisa, on automaatselt õigus töötada ja elada ajutiselt Eestis kuni kaksteist kuud alates riiki sisenemise kuupäevast. Eesti valitsus nõuab igalt Uus-Meremaa kodanikult, kes on sisenenud Eestisse kokkuleppe kohaselt, et ta järgiks Eesti õigusnorme ega tegeleks töötamisega, mis on vastuolus kokkuleppe eesmärgiga.

7. Uus-Meremaa kodanikud saavad tööviisa taotluse esitada igasse Eesti Vabariigi välisesindusse, kus viisataotlusi vastu võetakse.

Üldsätted

8. Kumbki osapool võib tagasi lükata konkreetse taotluse, mis on neile esitatud.

9. Kumbki osapool võib kooskõlas oma õigusaktidega keelata oma territooriumile siseneda käesolevas kavas osaleval isikul, keda ta peab ebasoovitavaks, või saata kokkuleppe raames riiki sisenenud isiku välja.

10. Kumbki osapool võib diplomaatiliste kanalite kaudu igal ajal taotleda konsultatsioone kokkuleppe osas. Teine osapool vastab taotlusele 60 päeva jooksul. Kokkulepe vaadatakse üle, kui on möödunud kaks aastat selle jõustumise kuupäevast, ja seejärel kummagi osapoole taotluse korral.

Kokkuleppe peatamine

11. Kumbki osapooltest võib kokkuleppe tervikuna või osaliselt ajutiselt peatada avaliku julgeoleku, avaliku korra ja rahvatervise huvides või immigratsiooniohu tõttu. Iga peatamine ja selle jõustumise kuupäev teatatakse teisele osapoolele diplomaatiliste kanalite kaudu.

Lõpetamine

12. Kumbki osapool võib kokkuleppe lõpetada, teavitades teist osapoolt sellest kirjalikult kolm kuud ette.

13. Vaatamata kokkuleppe lõpetamisele või peatamisele, kui osapooled ei ole teisiti kokku leppinud, lubatakse sellisel Uus-Meremaa kodanikul, kellel on lõpetamise või peatamise kuupäeval kehtiv Eesti tööviisa, või Eesti kodanikul, kellel on kehtiv Uus-Meremaa tööluba, jääda riiki ja töötada kuni tööviisa või tööloa kehtivusaja lõppemiseni.

Jõustumine

14. Kokkulepe jõustub nootide vahetamisel osapoolte vahel, millega teavitatakse jõustumiseks vajalike siseriiklike menetluste lõpetamisest.

Alla kirjutatud Tallinnas, 28. septembril 2006. a kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Uus-Meremaa valitsuse nimel
Urmas PAET Winston PETERS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json