Teksti suurus:

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Vastu võetud 02.06.2000 nr 15
RTL 2000, 63, 992
jõustumine 01.09.2000

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.10.2006 nr 32 (RTL, 2006, 74, 1360) 22.10.2006

2.10.2007 nr 61 (RTL 2007, 80, 1378) 29.10.2007

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» paragrahvi 15 lõike 5 alusel.

§ 1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine

 

(1) Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.

[RTL 2007, 80, 1378 – jõust. 29.10.2007]

(2) Lapsevanemate soovil ja valla- või linnavalitsuse nõusolekul moodustab alg- ja põhikooli ning põhikooliklasse omava gümnaasiumi (edaspidi kool) direktor (juhataja) pikapäevarühmi 1.–9. klassi õpilastele.

§ 2. Pikapäevarühma suurus

(1) Pikapäevarühma suurus on järgmine:
1) 1.–4. klassis kuni 25 õpilast;
2) 5.–9. klassis kuni 30 õpilast;
3) erivajadustega õpilasteerikoolis (eriklassis) «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» paragrahvi 26 lõikes 1 sätestatud klassi täituvuse piirnorm;

[RTL, 2006, 74, 1360 – jõust. 22.10.2006]

4) kasvatusraskustega 7.–9. klassis kuni 16 õpilast.

(2) Pikapäevarühmad moodustatakse ühe klassi, erandina kahe või enama klassi õpilastest.

§ 3. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine

(1) Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel.

(2) Lapsevanem (eestkostja) võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 5. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.

(3) Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt alaealiste komisjoni otsuse alusel.

(4) Kooli direktor (juhataja) kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.

(5) Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja kooli direktori (juhataja) käskkirjaga lapsevanema (eestkostja) avalduse alusel või alaealiste komisjoni otsuses määratud tähtaja möödumisel.

§ 4. Pikapäevarühma töökorraldus

(1) Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja «Kasvatusrühma päevikus».

 

(2) Pikapäevarühma päevakava kinnitab kooli direktor (juhataja), määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks.

[RTL 2007, 80, 1378 – jõust. 29.10.2007]

(3) Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub kasvataja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

(4) Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2000. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json