Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr. 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 82, 1399

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr. 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Vastu võetud 24.10.2007 nr 42

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 46 lõike 3 ja § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2007, 73, 1258) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõnu «§ 44 lg 2» sõnadega «§ 46 lg 3,»;

2) paragrahv 81 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 81. Kinnipeetavate riietus

(1) Harku, Murru, Viljandi ja Ämari Vangla kinnipeetavad kannavad isiklikku riietust, välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhul.

(2) Murru Vanglas kannavad vangla riietust vangla poolt lukustatavate kambritega osakonda paigutatud kinnipeetavad.»;

3) paragrahvi 81 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 81. Kinnipeetavate riietus

(1) Harku, Murru ja Viljandi Vangla kinnipeetavad kannavad isiklikku riietust, välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhtudel.

(2) Murru Vanglas kannavad vangla riietust vangla poolt lukustatavate kambritega osakonda paigutatud kinnipeetavad ning kinnipeetavad, kes on paigutatud eraldi osakonda, kus viibivad kinnipeetavad, kes ei ole hõivatud töötamise ega õppimisega.»;

4) paragrahvi 81 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 81. Kinnipeetavate riietus

Harku ja Viljandi Vangla kinnipeetavad kannavad isiklikku riietust.».

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Käesoleva määruse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. novembril 2007. a.

(2) Käesoleva määruse § 1 punkt 3 jõustub 1. veebruaril 2008. a.

(3) Käesoleva määruse § 1 punkt 4 jõustub 1. juunil 2008. a

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json